Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ranking Otwartości Rządu – Dostęp do informacji publicznej

Rządy państw przystępujących do międzynarodowego Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów deklarują przywiązanie do takich wartości, jak jawność, rozliczalność i responsywność administracji, czyli gotowość do odpowiadania na pytania, wnioski i apele ze strony obywateli.

Przeczytaj całość

Wyniki poszczególnych ministerstw
– od najwyższego do najniższego:

Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MGG istnieje elektroniczny formularz umożliwiający złożenie takiego wniosku: http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Dostep+do+informacji, gdzie obowiązkowe do wypełnienia są tylko pola określone w Ustawie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Formularz dostępny jest poprzez skorzystanie ze ścieżki BIP (główna strona) > Instrukcja korzystania z BIP (sam dół strony, mało czytelne miejsce) > Dostęp do informacji publicznej (znowu inne miejsce na stronie - tym razem w zakładce w lewej części).http://www.bip.nauka.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip/
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MON znajduje się elektroniczny formularz wniosku (http://bip.mon.gov.pl/udostepnianie-informacji-publicznej/artykul/zasady/formularz-elektroniczny-wniosku-1025469/), który jest spójny w wnioskiem, jaki można pobrać ze strony Ministerstwa. W formularzu elektronicznym jedynie pola "Opis informacji do udostępnienia" oraz "Sposób udostępnienia informacji" określone zostały jako pola wymagane do uzupełnienia.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MAiC na stronie głównej Ministerstwa umieściło elektroniczny formularz kontaktowy (https://mac.gov.pl/kontakt). Można zakładać, że przy jego użyciu można wysłać wniosek o udostępnienie informacji publicznej do MAiC.
Komentarz ministerstwa: Formularz kontaktowy na stronie podmiotowej Ministerstwa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Niemniej jednak przepisy prawa nie określają elementów istotnych takiego wniosku, jego formy, a orzecznictwo sądów administracyjnych uznaje, że na wniosek niepodpisany również należy udzielić odpowiedzi.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MSZ informuje o możliwości złożenia wniosku o informację publiczną za pomocą ogólnego formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz, gdzie jednak osoba żądająca informacji zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska, co nie jest obowiązkowe w przypadku wnioskowania o informację publiczną.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie znajduje się formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o informację publiczną.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taki formularz nie istnieje na stronie MS.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Formularz elektroniczny nie istnieje na stronie MŚ.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MSiT nie istnieje formularz elektroniczny umożliwiający wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Dla ułatwienia w BIP został zamieszczony wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej dostępny w formacie doc i pdf, co umożliwia jego wypełnienie elektronicznie i przesłanie go np. mailem do urzędu lub wydrukowaniu i wypełnienie w wersji papierowej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSW nie ma formularza umożliwiającego wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem wypełnienia formularza na stronie internetowej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taki formularz nie jest opublikowany w BIP MRiRW.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie stworzyło takiego formularza, który by udostępniło na swojej stronie internetowej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie BIP MSP nie istnieje elektroniczny formularz umożliwiający złożenie wniosku o informację publiczną.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MIiR nie istnieje taki formularz.
Komentarz ministerstwa: Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku znajdują się pod linkiem
http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie BIP MPiPS nie znajduje się zakładka umożliwiająca elektroniczne wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Formularz nie został znaleziony na stronach BIP/stronie Ministerstwa Zdrowia.
Komentarz ministerstwa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) zwana dalej „UDIP” nie przewiduje obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej takiego formularza. W BIP MZ istnieje przekierowanie do Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publiczne.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie KPRM nie ma elektronicznego formularza umożliwiającego złożenie wniosku o informację publiczną.
Komentarz ministerstwa: Na stronie BIP KPRM jest zamieszczony wzór „Wniosku o udostępnienie informacji publicznej” umożliwiający wnioskodawcy złożenie wniosku o udostępnienie danych drogą mailową, faksem, pocztą.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Sposób naliczania opłaty został określony w Zarządzeniu z dnia

18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości:"§ 17. 1. Komórka organizacyjna rozpatrująca wniosek z

wraca się do komórki odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Ministerstwa o wystawienie rachunku na kwotę odpowiadającą wyliczonej opłacie, o której mowa w art 15 ust. 1 ustawy, oraz jednocześnie powiadamia o tym Biuro.

2. Nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 25 złotych.

§ 18. 1. Koszty materiałów biurowych, w tym nośników elektronicznych, wydruków i kserokopii, niezbędne do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, określa Dyrektor raz w roku, nie później niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie intranetowej Ministerstwa."Wzmiankowany dokument dotyczący kosztów materiałów biurowych jest podlinkowany w BIP i nie wymaga osobnych poszukiwań (najszybciej okazuje się do znalezienia poprzez ogólnodostępne wyszukiwarki internetowe). Dla roku 2015 znajduje się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kontakt/dokument0078.pdf.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Sposób naliczania opłaty określony został w ww. zarządzeniu w par. 11 ust. 1 i 2 (dostępnym wyłącznie w formie pliku PDF, wydrukowanego i zeskanowanego dokumentu; http://www.bip.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/21172/zdyrgen-2013-12-20-n40.pdf). Koszty zostały określone m.in. następująco: kopia czarno-biała formatu A4 0,1 zł, płyta CD na 1,2 zł, płyta DVD na 2 zł.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Kwestia ta została omówiona w w par. 47-56 a szczególnie w par. 56 Decyzji Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/udostepnianie-informacji-publicznej/2014/07/Poz._172_dec._Nr_209.pdf), trakcującej:"Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 11, samodzielnie pobierają opłaty od wnioskodawców oraz szacują koszty udostępnienia informacji publicznej jeżeli udostępnienie informacji publicznej stwarza konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w szczególności zapisania żądanych informacji na nośniku elektronicznym, wykonania kserokopii lub wydruku, lub innymi czynnościami wiążącymi się z poniesieniem dodatkowych kosztów."
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie znajdują się w BIP Ministerstwa Finansów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie znajdują się informacje dotyczące sposobu naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wynik badania BIP MŚ.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie określono sposobu naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Brak informacji o sposobie naliczania wynika z faktu, iż z założenia MG traktuje informację publiczną jako bezpłatną i nie nalicza żadnych opłat.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MSiT nie zawiera informacji dotyczącej sposobu naliczania opłaty o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, aczkolwiek taka możliwość opisana jest we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jaki w BIP umieściło MSiT.
Komentarz ministerstwa: Dotychczas Ministerstwo Sportu i Turystyki nie pobierało opłat za udostępnienie informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się na stronie BIP MSW ani w zarządzeniu Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje o sposobie naliczania opłaty w nawiązaniu do art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nie są publikowane w BIP ministerstwa.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie znajdują się na stronie BIP Ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Zasadą ogólną jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Organ ma jedynie możliwość wymierzenia opłaty, natomiast z przepisu tego nie wynika zobowiązanie podmiotu do ustalenia opłaty. Przepis nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek starannego rozważenia, czy w konkretnym przypadku opłatę tę wymierzyć, a ponadto wykazania, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem poniesione zostały dodatkowe koszty. Reasumując, zarówno w przypadku przetworzenia, jak i przekształcenia informacji mogą pojawić się koszty po stronie podmiotu zobowiązanego. Jednakże zawsze muszą to być koszty dodatkowe związane z indywidualnym wnioskiem i wynikającym
z niego sposobem udostępnienia i rodzajem informacji.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC nie znajdują się informacje, które pozwalają stwierdzić, że w Ministerstwie określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Wysokość opłaty jest zawsze uwarunkowana okolicznościami konkretnej sprawy. Dla zamieszczenia informacji w BIP MAC należałoby ustalić katalog możliwych form udostępnienia i ewentualnych żądanych sposobów przekształcenia informacji. W opinii MAC nie jest możliwe przewidzenie wszystkich sytuacji.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie znalazłem wg. stanu na 5 lipca 2015 takiej informacji na stronie internetowej MN lub w BIPie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MPiPS.
Komentarz ministerstwa: Obecnie prowadzone są analizy dotyczące ustaleń szczegółów formalno-technicznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie określono sposobu naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Sposób obliczania opłaty nie został określony.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacja o sposobie naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajduje się w BIP KPRM.
Komentarz ministerstwa: Sprawę ewentualnych opłat reguluje Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 października 2014 r. (sygn. akt II SA/Gd 594/13) opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie mogą być wprowadzone w formie cennika bądź stawek ryczałtowych.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MS nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku DIP, jednak jak informuje MS "Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 52 12 628" (http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/).
Komentarz ministerstwa: Tak
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie Ministerstwa Środowiska nie istnieje możliwość prześledzenia drogi wniosku o informację publiczną.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie można prześledzić odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Informacji o stanie realizacji każdego z wniosków, które wpływają do MG można uzyskać u redaktorów stron BIP.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT nie ma możliwości prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację publiczną za pośrednictwem strony MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację publiczną w oparciu o BIP MRiRW.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację w BIP Ministerstwa Finansów.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Na stronie BIP został opisany sposób załatwiania spraw w MSP: http://bip.msp.gov.pl/bip/realizacja-spraw/7,Sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw.html . Nie ma możliwości śledzenia tego procesu dla konkretnego wniosku.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację na stronie MIiR.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o udostępnienie informacji (prowadzony jest rejestr wniosków o informację publiczną: http://mac.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html).
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Stosownie do Regulaminu Organizacyjnego MAC, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Po zarejestrowaniu, wniosek jest przekazywany komórce merytorycznie właściwej do jego załatwienia. Ustawa wprawdzie dopuszcza możliwość tzw. przedłużenia terminu załatwienia wniosku, w sytuacji gdy nie jest możliwe udostępnienie informacji w terminie, niemniej jednak pod warunkiem wskazania przyczyny opóźnienia oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku. W opinii MAC wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej śledzenie drogi odpowiedzi na wniosek wydaje się niecelowe, gdyż oczywistym jest, że wniosek znajduje się w komórce merytorycznie właściwej do jego załatwienia.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma takiej możliwości udostępnionej dla osób nie korzystających Epuap
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MPiPS nie umożliwa prześledzenia drogi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku na stronie MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji. Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie. Numery telefonów dostępne w BIP pod adresem http://www.bip.mz.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/skargi-i-wnioski
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie można prześledzić drogi odpowiedzi na wniosek DIP.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka możliwość nie jest dostępna na stronie MON.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, natomiast KPRM udostępnia nr. telefonu pod którym można dowiedzieć się o stan rozpatrywania wniosku.
Komentarz ministerstwa: Korespondencja w zakresie informacji publicznej jest prowadzona za pośrednictwem specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej bip@kprm.gov.pl.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/.Warunki dotyczą następujących kwestii:" Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.bip.ms.gov.pl), a także na stronie głównej tut. Urzędu (www.ms.gov.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu);Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości na w/w stronach internetowych jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane);Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich;Ministerstwo Sprawiedliwości nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.)".Co spójne jest z art. 23b Ustawy o dostępie do informacji publicznej (nie jest nakładany w MS, podobnie jak w innych Ministerstwach, obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie).
Komentarz ministerstwa: Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone na stronie http://bip.mg.gov.pl/Ponowne+wykorzystanie i są one następujące: "Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Ministerstwa Gospodarki".
Komentarz ministerstwa: Określono. Informacja znajduje się pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Ponowne+wykorzystanie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w zakładce „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych” (https://bip.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznych).We wrześniu 2014 r. w BIP MRiRW pojawiła się informacja dotycząca ww. kwestii:"Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:

1. należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,

3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,

4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w centralnym repozytorium udostępniane są na wniosek.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012, poz. 94)."
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w jeden z najbardziej szczegółowych sposobów w porównaniu do innych ministerstw (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki zostały określone w sposób ogólny (http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html)."Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)".
Komentarz ministerstwa: Szczegółowa informacja i warunki są określone na stronie: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html, w brzmieniu:
„Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo. Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).”
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej nie zostały określone w BIP MPiPS (http://www.mpips.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-publicznej/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej/).
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w BIP MON (http://bip.mon.gov.pl/udostepnianie-informacji-publicznej/artykul/ponowne-wykorzystywanie/zasady-udostepniania-informacji-103246/). Jak stwierdza zamieszczona na stronie klauzula:"Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej jest bezpłatne.Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie."
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC znajduje się wiele informacji dotyczących prac legislacyjnych nad projektem ustawy o "re-use", natomiast brak zakładki bądź wyraźnie określonego pola, gdzie osoba zainteresowana kwestiami ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej przez samo Ministerstwo, mogła by uzyskać informacje.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Przepisy nie nakładają obowiązku określenia w BIP warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie określono warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Stwierdzenie na podstawie analizy BIP MŚ.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej nie zostały określone w BIP MSiT.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSW nie określono warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP nie określono warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie warunki nie zostały określone na stronie Ministerstwa, wyszukiwarka dostępna na stronie Ministerstwa oraz w BIPie również nie wyświetla żadnych wyników dotyczących tego tematu.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej nie zostały określone w BIP Ministerstwa Zdrowia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM znajduje się osobna zakładka dotycząca ponownego wykorzystania informacji publicznej (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/ponowne-wykorzystywanie/1888,Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html), co wyróżnia KPRM na tle ministerstw.
Komentarz ministerstwa: W BIP KPRM określono warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej – adres podstrony w BIP „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych”: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/ponowne-wykorzystywanie/1888,Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na ten temat dostępna jest na stronie MF pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej/-/asset_publisher/1uYP/content/informacje-o-czynnikach-jakie-sa-brane-pod-uwage-przy-obliczaniu-oplat-za-nietypowe-wnioski-o-ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fministerstwo-finansow%2Fjak-zalatwic-sprawe%2Fsprawa-do-zalatwienia%2Fponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1uYP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_1uYP_.Zawiera jednak wyłącznie informacje dotyczące cen nośników informacji."Pobiera się opłatę za udostępnienie informacji publicznej, która odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym w związku z udzielaniem informacji wnioskodawcy.Wysokość opłaty wynosi odpowiednio:1) za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego: 0,10 zł za stronę;2) za płytę CD z zapisem informacji: 2,00 zł za sztukę;3) za płytę DVD z zapisem informacji: 4,00 zł za sztukę;4) koszt przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Nie pobiera się opłaty, jeżeli łączna wysokość opłaty nie przekroczy kwoty 20,00 zł."
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP (nie zawierają się również w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości).
Komentarz ministerstwa: Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: MG traktuje informację publiczną jako bezpłatną i nie nalicza żadnych opłat.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MSiT nie zawiera informacji na ten temat.
Komentarz ministerstwa: Dotychczas Ministerstwo Sportu i Turystyki nie pobierało opłat za udostępnienie informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSP nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR jako ogólna reguła odnosząca się do wszystkich dokumentów.
Komentarz ministerstwa: Zasadą ogólną jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Organ ma jedynie możliwość wymierzenia opłaty, natomiast z przepisu tego nie wynika zobowiązanie podmiotu do ustalenia opłaty. Przepis nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek starannego rozważenia, czy w konkretnym przypadku opłatę tę wymierzyć, a ponadto wykazania, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem poniesione zostały dodatkowe koszty. Reasumując, zarówno w przypadku przetworzenia, jak i przekształcenia informacji mogą pojawić się koszty po stronie podmiotu zobowiązanego. Jednakże zawsze muszą to być koszty dodatkowe związane z indywidualnym wnioskiem i wynikającym z niego sposobem udostępnienia i rodzajem informacji.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej na stronie Ministerstwa.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MON nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej? W BIP znajduje się informacja, iż "Zgodnie z art. 23f ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.
Komentarz ministerstwa: Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat są określone w Zarządzeniu nr 34 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie żądanej informacji w formie wskazanej we wniosku jest ustalana indywidualnie w każdej rozpatrywanej sprawie i każdorazowo odpowiada poniesionym przez organ kosztom udostępnienia informacji.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MF nie ma informacji dotyczących ew. czasu pracy urzędników w kwestii ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: Czynności związane z udostępnianiem informacji publicznej są wykonywane przez pracowników w ramach obowiązków służbowych.
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje zostały określone w BIP MS pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/"Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Minister Sprawiedliwości rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości;Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.). Od decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości."
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W dziale BIP dotyczącym dostępu do informacji publicznej znajduje się informacja "Ponowne wykorzystanie informacji publicznej" (http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/858,Ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html) gdzie Ministerstwo informuje, "że: [...] - środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty zostały określone w art. 23g ust.11 ustawy."
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BP MKiDN nie są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Komentarz ministerstwa: Brak informacji wynika z faktu, iż MG nigdy nie odmówiło przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSP nie są publikowane informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: Szczegółowa informacja i warunki są określone na stronie: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html, w brzmieniu:
„Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo. Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).”
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Podobnie jak w pyt. 38.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP nie są informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie jest publikowana na stronie MON.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM znajduje się informacja o procedurze odwoławczej dotyczącej ponownego wykorzystania informacji publicznej i jest ona następująca:"Po otrzymaniu od KPRM decyzji odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej [art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)], decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat (art. 23g ust. 10 ww. ustawy) Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez KPRM w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem KPRM - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie."
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje zostały określone w BIP MS pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/"Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Minister Sprawiedliwości rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości;Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.). Od decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości."
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT znajduje się odesłanie do Ustawy (http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/858,Ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html): "- środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty zostały określone w art. 23g ust.11 ustawy."
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie.
Komentarz ministerstwa: Przy informacji o warunkach ponownego wykorzystywania znajduje się odnośnik do pełnego tekstu ustawy, która reguluje tryb postępowania w takiej sytuacji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie są publikowane w BIP MSP.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: jw.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. W przypadku każdego rozstrzygnięcia o charakterze władczym stosowne pouczenia zamieszczane są bezpośrednio pod uzasadnieniem lub w piśmie przewodnim. Niezależnie od powyższego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organ prowadzący sprawę wniosku, udziela stosownych wyjaśnień.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie jest publikowana na stronie MON.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie jest publikowana informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje zostały określone w BIP MS pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/"Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Minister Sprawiedliwości rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości;Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.). Od decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości."
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT znajduje się odesłanie do Ustawy (http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/858,Ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html): "- środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty zostały określone w art. 23g ust.11 ustawy."
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Komentarz ministerstwa: MG traktuje informację publiczną jako bezpłatną i nie nalicza żadnych opłat.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie są publikowane w BIP MSP.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: Zasadą ogólną jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Organ ma jedynie możliwość wymierzenia opłaty, natomiast z przepisu tego nie wynika zobowiązanie podmiotu do ustalenia opłaty. Przepis nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek starannego rozważenia, czy w konkretnym przypadku opłatę tę wymierzyć, a ponadto wykazania, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem poniesione zostały dodatkowe koszty. Reasumując, zarówno w przypadku przetworzenia, jak i przekształcenia informacji mogą pojawić się koszty po stronie podmiotu zobowiązanego. Jednakże zawsze muszą to być koszty dodatkowe związane z indywidualnym wnioskiem i wynikającym z niego sposobem udostępnienia i rodzajem informacji.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
Dodatkowo, publikacja ww. korespondencji może budzić wątpliwości biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
Dodatkowo, publikacja ww. korespondencji może budzić wątpliwości biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie są publikowane w BIP MPiPS informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MON.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG publikowane są wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami pod adresem: http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Odpowiedzi+na+nadeslane+wnioski+o+udzielenie+informacji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane wnioski o informację publiczną ani odpowiedzi na nie.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz odpowiedzi na wnioski nie są publikowane na stronach MS.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT nie są publikowane wnioski o udostępnienie informacji publicznej ani odpowiedzi na wnioski.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW, aczkolwiek

wskazuje, że MSW posiada takie techniczne możliwości: par. 4 ust. 1 pkt. 6 zarządzenia nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych traktuje, że "Komórki organizacyjne Ministerstwa każda w zakresie swojego działania [...] prowadzą sprawy wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym związane z jej ponownym wykorzystaniem oraz:

a) przekazują do wiadomości Biura Ministra projekty odpowiedzi nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu do ich udzielenia,

b) przekazują do ewidencji prowadzonej w Biurze Ministra kopie wniosków

o udostępnienie informacji publicznej, kopie udzielonych odpowiedzi oraz kopie wydanych decyzji w sprawach z zakresu informacji publicznej;"
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski o informację publiczną oraz odpowiedzi na wnioski nie są publikowane w BIP MRiRW.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski o udostępnienie informacji oraz odpowiedzi nie są publikowane na stronie MF.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: Najczęściej pojawiające się pytania o sprawy w kompetencji MIiR wraz z odpowiedziami publikujemy w formie FAQ na stronie www, na przykład: https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/polityka-mieszkaniowa/mieszkanie-dla-mlodych/czesto-zadawane-pytania/
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC publikowany jest rejestr wniosków, jednak nie zawiera on treści wniosków ani odpowiedzi (http://mac.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski oraz odpowiedzi nie są publikowane.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ, aczkolwiek w zarządzeniu „Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie Zdrowia reguluje zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek w Ministerstwie Zdrowia” (http://www.bip.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/21173/zdyrgen-2013-04-12-n9.pdf) wskazany jest sposób prowadzenia rejestru wniosków.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSZ.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: MON nie publikuje wniosków o informację publiczną ani odpowiedzi udzielanych na wnioski.Wydaje się jednak, że publikowanie wniosków i odpowiedzi nie stanowiłoby dla MON problemu technicznego, ponieważ zgodnie z par. 30 Decyzji nr 209/MON Ministra ON z 29 maja 2014 r. (http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/udostepnianie-informacji-publicznej/2014/07/Poz._172_dec._Nr_209.pdf) "Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez naczelnego redaktora serwisu BIP resortu, oraz przesyłane zgodnie z właściwością przez dyrektora departamentu właściwego do spraw informacji publicznej do osób udostępniających informację publiczną."
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
Komentarz ministerstwa: Brak takich wymagań prawnych.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN publikowane są informacje o rejestrach w zakładce na stronie głównej BIP Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/biuro-adminstracyjno-budzetowe.php). Rejestry udostępniane są na różnych zasadach, MKiDN nie udostępnia całościowego wykazu, informacje dostępne są w podziale na jednostki organizacyjne Ministerstwa, nie można również ocenić czy wszystkie rejestry, w jakich posiadaniu jest MKiDN zostały wzmiankowane w BIP. Jak informuje MKiDN na swojej stronie internetowej "zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora", lecz taki sposób organizacji architektury informacji nie sprzyja użytkownikowi.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości mają szczególny charakter. Odnośniki do następujących rejestrów znajdują się na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/:

Kajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Karny

Rejestr Zastawów

Księgi Wieczyste

Formularz rejestracji zgłoszeń dotyczących błędnego działania

systemów informatycznych

Tłumacze przysięgli

Lista sądów powszechnych

Lista komorników sądowych

Lista osób posiadających licencję syndyka.

Na stronie MS w dziale dotyczącym rejestrów i ewidencji nie ma jednej, ogólnej informacji o uzyskiwaniu dostępu do danych w rejestrach. Takie informacje znajdują się w odnośnikach, na stronach poszczególnych rejestrów.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach i możliwości dostępu do nich publikowane są na stronie http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Rejestry+i+ewidencje. Każdorazowo w przypadku rejestru określony jest sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W dziale BIP zatytułowanym "Rejestry, archiwa i ewidencje" znajduje się kompleksowa informacja na ten temat (http://bip.msit.gov.pl/bip/rejestry-ewidencje-i-a/rejestry-i-ewidencje/569,Rejestry-i-ewidencje.html), która jednak nie zawiera wskazówek w jakim trybie można zwracać się o udostępnienie danych zawartych w rejestrach. Trudno również o obecnym stanie prawnym zgodzić się z niektórymi adnotacjami MSiT zawartymi w BIP, dotyczącymi rejestrów. Przykładowo rejestry Departamentu Sportu Wyczynowego takie jak "Rejestr członków kadry narodowej (liczbowy)" opatrzone zostały klauzulą "dane z prowadzonych rejestrów udostępniane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne".
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MRiRW zawiera informacje dotyczące rejestrów prowadzonych w MRiRW (https://bip.minrol.gov.pl/Rejestry-i-Wykazy/Rejestry) wraz ze sposobem uzyskania dostępu do zawartych w nich danych.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo Finansów publikuje informację o rejestrach na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/rejestry. Ministerstwo publikuje następujące rejestry:- Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

- Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby obsługi finansowo-księgowej i rozliczeń z pracownikami

- Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- Wykaz kontroli prowadzonych w Ministerstwie Finansów

- Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi.W przypadku rejestru kontroli nie są jednak publikowane rejestry dotyczące kontroli prowadzonych przez Ministerstwo (dostępny rejestr dotyczy kontroli prowadzonych w Ministerstwie Finansów i zawiera zestawienie kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy w poszczególnych latach).
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach MSP publikowane są na stronie http://bip.msp.gov.pl/bip/zasady-funkcjonowania/rejestry-wykazy-ewiden/9,Rejestry-wykazy-ewidencje-archiwa.html, wraz z informacją, iż "dane zawarte w prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa rejestrach, wykazach i ewidencjach udostępniane są zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej". Rejestry zostały krótko opisane, jednak nie zamieszczono do nich odnośników.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach i sposobie dostępu do nich publikowane są na stronie MIiR pod adresem http://mir.bip.gov.pl/rejestry/. Udostępniane są rejestry:

- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej prowadzony na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej

sieci szerokopasmowej.

- Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS

Informacja o europejskiej usługi opłaty elektronicznej

(European Electronic Toll Service - EETS).

- Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

- Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

- Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków. Obowiązujące bazy danych klimatycznych.

- Lista rzeczoznawców samochodowych.

W niektórych przypadkach (Lista rzeczoznawców samochodowych) rejestr posiada również odniesienie do archiwalnych rejestrów.Tak jak w przypadku innych ministerstw, w BIP MIiR nie ma informacji czy rejestry udostępniane w BIP wyczerpują ogół rejestrów jakie prowadzi MIiR.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach publikowane są w BIP MAiC (http://mac.bip.gov.pl/rejestry/), rejestry zaś stanowią załączniki do informacji (wraz z ostatnią datą aktualizacji) i są przetwarzalne maszynowo. MAiC udostępnia rejestry: rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Administracji i

Cyfryzacji, listę gmin wpisanych na podstawie art.10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych.
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacje na temat rejestrów publikowane są na stronie http://www.mos.gov.pl/kategoria/223_rejestry_ewidencje_archiwa/, w podziale na poszczególne departamenty np. Departament Gospodarki Odpadami (http://www.mos.gov.pl/artykul/2090_departament_gospodarki_odpadami/665_departament_gospodarki_odpadami.html) jednak dostęp do rejestrów różni się np. część opatrzona jest klauzulą "Do wglądu na miejscu w Departamencie" inne zaś np. rejestry dotyczące GMO dostępne są online dla każdego (http://gmo.mos.gov.pl/). Jednocześnie z lektury strony MŚ nie wynika czy udostępniona lista rejestrów jest kompletna.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MSW publikuje wykaz (http://bip.msw.gov.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc) rejestrów, ewidencji i archiwów, aczkolwiek brak jest kompleksowej informacji o możliwościach dostępu rejestrów.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacja na ten temat jest niepełna, ponieważ sam spis rejestrów nie jest opatrzony legendą i tylko z tytułu można domyślić się ich zawartości, ani instrukcją korzystania z nich (http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/), zaś Ministerstwo nie gromadzi w jednym miejscu odsyłaczy do innych rejestrów prowadzonych przez instytucje finansowane z budżetu MNiSW.Wobec powyższego wydaje się zasadne, żeby rejestry zostały opublikowane w internecie, zważywszy że jest ich zaledwie osiem:"Lista prenumeratorów i odbiorców egzemplarzy gratisowych biuletynu KBN "Sprawy Nauki"

"Baza raportów końcowych"

"Osoby kontaktowe w instytucjach zainteresowanych udziałem w VPR Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE"

"Finansowanie infrastruktury informatycznej - osoby kontaktowe"

"Słownik kierowników, projektów badawczych"

"Eksperci pilotażowego programu foresight"

"Skargi i wnioski obywateli""
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: BIP MZ zawiera informacje dotyczące prowadzonych przez MZ rejestrów, aczkolwiek nie zawiera jednolitej listy takich rejestrów. Podzielone są na zakładki w części BIP „Rejestry, ewidencje i archiwa” (http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/rejestry,-ewidencja-i-archwia).
Komentarz ministerstwa: Trudno odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”), gdyż nie określono jakiego rodzaju zastrzeżenia ma autor raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MON znajduje się rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rejestr dostępny na stronie MON zawiera informacje o umowach od 2013 r.) oraz rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej (http://bip.mon.gov.pl/jednostki-podlegle-i-nadzorowane/artykul/instytucje-kultury/rejestr-1032479/). Nie ma jednak tak w "Przewodniku po stronie" (stanowiącego zakładkę w BIP MON http://bip.mon.gov.pl/przewodnik-po-stronie-ip1/) ani w innym miejscu w BIP łatwo dostępnej informacji o tym czy MON prowadzi rejestry oraz ew. jakie. Lektura poszczególnych decyzji, zarządzeń bądź innych dokumentów pozwala zakładać, że takie rejestry są prowadzone (np. Zarządzenie Nr 41/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenie rejestru wojskowych lotniczych urządzeń naziemnych).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS nie są publikowane rejestry i bazy danych w formie, która umożliwia odnalezienie takiej zakładki z poziomu głównej strony BIP. Udostępniany jest wykaz organizacji pożytku publicznego, Ministerstwo - co wynika z lektury innych stron niż BIP MPiPS - prowadzi różnego typu rejestry jak np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Departament Rynku Pracy MPiPS (http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych), jednak informacje na ten temat rejestrów, ewidencji, baz danych MPiPS nie są w sposób łatwy i czytelny dostępne w BIP Ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Na stronie internetowej MPiPS jest zamieszczona informacja np. o rejestrze Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy prowadzonych przez MPiPS i kontakcie do osoby prowadzącej rejestr.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie są publikowane informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: MSZ nie publikuje takich informacji na swojej stronie internetowej, rejestrem który dostępny jest w BIP jest rejestr "Europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej" (https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/bip/rejestr_eutw/). W BIP nie ma informacji jakie rejestry są prowadzone.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM publikowane są wyłącznie rejestry zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/4,Zbiory-danych-osobowych.html), brak jednak informacji dotyczących dostępu do tych rejestrów, w tym uzyskiwania informacji w nich zawartych (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1797,Zestaw-danych-osobowych-osob-kierujacych-do-KPRM-skargi-wnioski-petycje-i-listy.html).
Komentarz ministerstwa: W BIP KPRM są opublikowane rejestry związane z ochroną danych osobowych: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/4,Zbiory-danych-osobowych.html
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa Gospodarki publikowane są tak informacje o kontrolach zewnętrznych jak i wewnętrznych: http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Kontrola+i+audyt+wewnetrzny. Nie są publikowane plany kontroli. Wyniki publikowane są w postaci skanów wydruków, w formacie PDF (przykładowo: http://bip.mg.gov.pl/files/NIK_MG_wspieranie_rozwoju_innowacyjnych_przedsiebiorstw.pdf).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na temat kontroli prowadzonych prze oraz w MSW znajduje się na głównej stronie BIP w zakładce "kontrole" (http://bip.msw.gov.pl/bip/kontrole).
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W dziale BIP: Kontrole zostały umieszczone odnośniki do kontroli zewnętrznych oraz wewnętrznych (http://bip.msp.gov.pl/bip/kontrole). W obu przypadkach informacje są aktualne (zawierają wyniki kontroli z 2015 r.) jednak w przypadku kontroli wewnętrznych prowadzonych przez MSP brak jest dokumentów źródłowych, publikowane są wyłącznie sprawozdania, zawierające ogólne podsumowania wyników kontroli (przykładowo: http://bip.msp.gov.pl/bip/kontrole/kontrole-wewnetrzne-mi/9204,Sprawozdanie-z-przeprowadzonych-kontroli-II-polrocze-2014-r.html).
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC publikowane są w zakładce kontrole (http://mac.bip.gov.pl/kontrole/) informacje dotyczące m.in.: sprawozdań z działalności kontrolnej prowadzonej w MAiC (w układzie chronologicznym), wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC (bez uporządkowania, co utrudnia orientację w dokumentach, szczególnie, że stanowią załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie PDF), tematów i wyników kontroli realizowanych przez przez Departament KSiW MAiC (za lata 2012; 2013; 2014; 2015).
Komentarz ministerstwa: Publikację kalendarzy pracy ministrów należy uznać za niecelową. Terminarze spotkań ministrów stanowią jedynie narzędzie biurowe, pomocnicze, wspomagające organizację pracy ministra. Umieszczenie w kalendarzu terminu jakiegoś wydarzenia ma czysto techniczny charakter i nie zaświadcza o stanie faktycznym, tj. o tym, czy się ono odbyło lub odbędzie. Nie odnosi się zatem do sfery faktów, gdyż sposób jego prowadzenia nie daje potwierdzenia zawartych w nim informacji. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 582/14. Ponadto należy zauważyć, że kalendarze pracy ministrów podlegają częstym zmianom, a nawet mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób pełniących wysokie funkcje publiczne (np. terrorystyczne).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: MPiPS publikuje informacje tak dotyczące kontroli prowadzonych w Ministerstwie jak i przez Ministerstwo (http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/kontrola/). Informacje zawierają jednak istotne braki. Przykładowo plany kontroli ostatni raz aktualizowane były na 2012 rok (http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/kontrola/plan-kontroli/). Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w MPiPS zostały wydrukowane i zeskanowane w sposób uniemożliwiający ich przetwarzanie i negatywnie wpływający na możliwość lektury. Nie są aktualizowane w żadnym zakresie wystąpienia pokontrolne z 2015 roku (według stanu na 12 lipca 2015 r.). W innych przypadkach (np. w programie "Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące „Resortowy program wspierania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” w 2013 r.") pliki również stanowią wyłącznie skany. Zawartość BIP MPiPS nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy np. wystąpienia umieszczone w BIP wyczerpują ogół dostępnych w MPiPS wystąpień pokontrolnych, co efektywnie utrudnia ocenę tego obszaru badania.W analogicznej sprawie dotyczącej udostępniania dokumentów warto przytoczyć wpis na blogu ochrona.jawne.info.pl: "W publikacji „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0” (WCAG 2.0), wskazuje się przy zasadzie 1 („Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.”) w wytycznej 1.1 („Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).”), że „Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej (Poziom A): (…)”. Wytyczna ta jest prawnie wiążąca dla treści publikowanych w systemach informatycznych instytucji publicznej, w tym Biuletynach Informacji Publicznej, ponieważ zgodnie z par. 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tym omawianej.Na gruncie niniejszej sprawy należy wskazać, że obrany format pliku komputerowego, jak w tut. przypadku może prowadzić do wykluczenia osób niepełnosprawnych. Forma publikacji powinna umożliwiać zamienienie przez użytkownika treści w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony). W przypadku obrazu tak operacja nie jest możliwa. Ubocznie jest to także utrudnienie w analizowaniu tych danych."Publikowanie danych w postaci skanów, grafiki "prowadzi do wykluczenia osób z niepełnosprawnościami, a także utrudnia prowadzenie analiz i opracowań w oparciu o te dane. Opublikowane pliki PDF zawierające dane w formie obrazów bez warstwy tekstowej nie są dostępne dla specjalistycznych czytników wykorzystywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku do przekształcania tekstu."http://ochrona.jawne.info.pl/2014/11/13/forma-rejestru-umow-a-wykluczenie-osob-niepelnosprawnych/
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacja na temat kontroli publikowana jest w zakładce Kontrole, na głównej stronie BIP MKiDN (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/kontrole.php) w podziale na kontrole prowadzone w ministerstwie i przez ministerstwo, przy czym ostatnia kontrola prowadzona w MKiDN pochodzi z 2013 roku, zaś kontrole prowadzone przez MKiDN uzupełniane są na bieżąco (przykładowo http://bip.mkidn.gov.pl/pages/kontrole/dzialalnosc-kontrolna/rok-2015.php). W internecie umieszczane są wystąpienia pokontrolne (np. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/kontrole/2015/20150715_CEA-anonim-.pdf), jednak brak jest planu kontroli oraz możliwości przetwarzania wyników kontroli (pliki graficzne).
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa znajdują się informacje dotyczące kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie jak również odnoszące się do kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo (http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrole/). Jednak przeważająca ilość dokumentów stanowi podsumowania roczne kontroli, w BIP nie można odnaleźć również planu kontroli oraz ewentualnych odnośników dla osób zainteresowanych poznaniem szczegółowych ustaleń kontroli.MS informuje, że "Przeprowadzaniem kontroli wykonywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się Wydział Kontroli w Biurze Ministra. Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów Wydział Organizacji w Departamencie Organizacyjnym opracowuje zbiorcze informacje w zakresie nadzoru nad biurowością sądową w oparciu o protokoły pokontrolne inspektorów ds. biurowości. Doraźnie przeprowadzane są także przez pracowników Wydziału wizytacje i lustracje odnośnie stosowania przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, z których sporządzane są protokoły zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne. Departament Sądów Wojskowych prowadzi inspekcje sądów wojskowych".
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MŚ publikowane są tak wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych w MŚ jak i plan i wyniki kontroli prowadzonych przez MŚ, jednak publikowanie ich w formacie skanów (http://www.mos.gov.pl/kategoria/225_kontrole/) uniemożliwia ich przetwarzanie.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT publikowane są wyniki kontroli prowadzonych w Ministerstwie (http://bip.msit.gov.pl/bip/kontrole/kontrole-zewnetrzne-w/756,Kontrole-zewnetrzne.html), jednak znajdują się tam wyłącznie wyniki kontroli prowadzonych przez NIK. W BIP MSiT znajdują się również informacje o kontrolach prowadzonych przez Ministerstwo w innych podmiotach wraz z wystąpieniami pokontrolnymi (http://bip.msit.gov.pl/bip/kontrole/2015). W BIP MSiT nie jest publikowana lista podmiotów, jakie mają zostać poddane kontroli. Dostępne są dokumenty regulujące kwestie prowadzenia kontroli, w tym "Decyzja nr. 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia jakości kontrolnej w Ministerstwie Sportu i Turystyki" oraz "Zarządzenie Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki".
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Publikowane są wyniki kontroli Biura Kontroli (https://bip.minrol.gov.pl/Kontrole) MRiRW prowadzone w innych podmiotach, nie ma zaś informacji o wynikach kontroli prowadzonych w samym ministerstwie.
Ministerstwo Finansów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa publikowane są wyniki kontroli prowadzonych w Ministerstwie w podziale na lata (przykładowo dla 2015 r.: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/kontrole-w-ministerstwie-finansow/-/asset_publisher/Zz9H/content/2015-rok-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fministerstwo-finansow%2Fkontrole-w-ministerstwie-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Zz9H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Zz9H_). Niektóre wystąpienia pokontrolne publikowane są jednak tylko w formie skanu, co utrudnia zapoznanie się z dokumentami przez osoby niepełnosprawne (przykładowo: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d370515b-6545-4958-bc5b-00536d2ef736&groupId=764034). Praktyka publikowania wyników kontroli w ministerstwach jest analogiczna do MF (dla porównania MPiPS: file:///C:/Users/Karol/Downloads/KPS.410.001.01.2015%20P%2015%20001.pdf).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje publikowane są na stronie Ministerstwa, jednak wewnętrzna wyszukiwarka jest tak wadliwa, że nie podaje żadnych wyników na ten temat, zaś strona nie jest na tyle przejrzysta, aby łatwo można było do nich dotrzeć. W efekcie w pierwszej kolejności w kwestii kontroli prowadzonych przez MNiSW można zaznajomić się z opracowaniem stanowiąInformacja na temat kontroli wraz z załączonymi dokumentami znajduje się na stronie BIP: http://www.bip.nauka.gov.pl/sprawozdania/sprawozdanie-z-wykonania-ustawy-budzetowej-za-2013-rok-w-czesci-28-nauka.html oraz w części dotyczącej kontroli zarządczej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że MNiSW nie publikuje żadnych dokumentów dot. kontroli zarządczej poza ogólnikowymi sprawozdaniami: http://www.bip.nauka.gov.pl/kontrola-zarzadcza/.
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP publikowane są corocznie, post factum dokumenty takie jak „Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 r. przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg” bądź ogóle sprawozdanie. Nie ma zatem możliwości dowiedzenia się z BIP jakie kontrole aktualnie prowadzi Ministerstwo. Nie są publikowane również szczegółowe wyniki kontroli.Lektura innych części BIP szczególnie dotyczących „Rejestrów, ewidencji i archiwów” pozwala jednak na stwierdzenie, że dokumentacja kontroli mogłaby być dostępna, ponieważ jak w przypadku poszczególnych departamentów informuje Ministerstwo (tutaj Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego) „prowadzona jest dokumentacja dotycząca przeprowadzanych kontroli (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne itd.)” (http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/rejestry,-ewidencja-i-archwia). Rejestry, które wymienia MZ w różnych częściach BIP nie są jednak dostępne w internecie. Również dostęp do tak podstawowego dokumentu jakim jest lista leków refundowanych (http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-dzien-1-lipca-2015-r). Ponieważ BIP nie zawiera wyszukiwarki, niezorientowanej i nie posiadającej czasu osobie trudno dojść do informacji o rejestrach. Te braki stoją w sprzeczności z atrakcyjną wizualnie stroną MZ.
Komentarz ministerstwa: Informacje o kontrolach i ich wynikach są publikowane w BIP pod adresem http://www.bip.mz.gov.pl/kontrole. Wskazane jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN publikowane są informacje dotyczące kontroli prowadzonych przez MEN/Kuratoria oświaty, na stronie: http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2060%3Akontrola&catid=52%3Akontrola-zarzadcza&Itemid=77. W BIP nie znajdują się informacje o planie kontroli bądź wystąpienia dotyczące Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. Wyniki kontroli dostępne są w formie skanów.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacje o prowadzonych kontrolach nie są publikowane, wyniki zaś publikowane są w formie skrótowej, szczególnie dotyczy to wyników (http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/kontrole/wyniki-kontroli-1025478/), które zagregowane są do formy tabelarycznej, nie pozwalającej na zapoznanie się w szczegółach z wynikami kontroli.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej publikowane rokrocznie przez Ministra ON (przykładowo za rok 2014: http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/rozne/2015/04/oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2014.pdf) stanowi jeden z niewielu dokumentów udostępnianych przez MON na stronie internetowej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Informacja w BIP MIiR zawarta w zakładce "Tryb działania urzędu" jakkolwiek zawiera odniesienie do kontroli (http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/, http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrole.html), jednak jedynym dostępnym plikiem jest sprawozdanie za 2014 rok z realizacji zadań kontrolnych realizowanych przez Departament Kontroli. Informacje dotyczące kontroli zarządczej (http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrola-zarzadcza.html) również są skrótowe, zaś w dziale dotyczącym audytu (http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/audyt.html) można znaleźć wyłącznie roczne sprawozdania, nie zaś np. plany zadań audytowych i szczegółowe sprawozdania.
Komentarz ministerstwa: Realizacja zadań kontrolnych realizowanych przez Departament Kontroli: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrole.html oraz przy okazji oświadczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
o stanie kontroli zarządczej: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrola-zarzadcza.html
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MSZ nie zawiera wyników kontroli. Informacje dotyczące audytu (https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/audyt/), kontroli zarządczej (https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/kontrola_zarzadcza/) bądź nadzoru nad jednostkami podległymi MSZ (https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/nadzor/) nie zawierają szczegółowych wyników kontroli.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Wyniki kontroli prowadzonych przez KPRM udostępniane są w BIP KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wystapienia-pokontrolne/2865,Wystapienia-pokontrolne-2014.html) zaś informacja o kontrolach prowadzonych przez KPRM znajduje się w zakładce na głównej stronie BIP (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/kontrola). KPRM informuje o przepisach regulujących prowadzenie kontroli (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/kontrola/wyniki-kontroli/2518,Wyniki-kontroli.html) jak również o fakcie, że nie wszystkie wyniki kontroli udostępniane są w BIP: "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadza kontrole, których wyniki stanowią informację niejawną i nie są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej". Według stanu na 5 sierpnia 2015 r. w BIP KPRM nie są publikowane wyniki kontroli prowadzonych w 2015 r. W BIP nie został opublikowany plan kontroli na 2015 r. (nie można znaleźć planów kontroli na ubiegłe lata).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Minister Pracy i Polityki Społecznej nie publikuje kalendarza swoich spotkań/pracy w BIP Ministerstwa lub na stronie Ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Na stronie internetowej MPiPS zamieszczony jest kalendarz spotkań ministrów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa KiDN nie są publikowane kalendarze pracy (spotkań) ministra.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Ministra Sprawiedliwości nie jest dostępny w BIP bądź na stronie internetowej Ministerstwa.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Ministra Środowiska nie jest publicznie dostępny na stronie Ministerstwa.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa Gospodarki nie został opublikowany kalendarz spotkań Ministra.
Komentarz ministerstwa: Są publikowane. Kalendarz spotkań Ministra dostępny jest pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Spotkania+Ministra+Gospodarki
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Ministra Sportu nie jest publikowany. Na stronie MSiT znajdują się liczne relacje ze spotkań Ministra, co przy specyfice Ministerstwa wydaje się oczywiste (kwestie turystyki) i w związku z czym nie wydaje się, aby MSiT nie posiadało technicznych problemów w udostępnieniu kalendarza pracy/spotkań.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSW nie ma informacji dotyczących kalendarza spotkań Ministra SW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz Ministra Finansów nie jest publicznie dostępny.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane kalendarze pracy (spotkań) ministrów.
Komentarz ministerstwa: Na stronie głównej MSP: http://www.msp.gov.pl/ zamieszczone jest kalendarium, w którym wskazane są m.in. terminy spotkań Ministra Skarbu Państwa
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Minister IiR nie jest publikowany w BIP ani na stronie MIiR.
Komentarz ministerstwa: Zapowiedzi wydarzeń z udziałem kierownictwa, znajdują się na stronie www: https://www.mir.gov.pl/strony/dla-mediow/zapowiedzi-wydarzen/#
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy Ministra Administracji i Cyfryzacji nie jest udostępniany na stronie internetowej Ministerstwa/ w BIP.
Komentarz ministerstwa: W ustawie o dostępie do informacji publicznej nie został określony obowiązek publikowania wykazów umów cywilnoprawnych, a jedynie informacje o prowadzonych rejestrach i zasadach dostępu do tych rejestrów. W BIP MAC został zamieszczony wykaz rejestrów prowadzonych w MAC, informacja o zasadach dostępu do tego rejestru. Informacje o zawartych przez MAC umowach cywilnoprawnych są udostępniane na wniosek, z zachowaniem art. 5 ww. ustawy oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie Ministerstwa znajduje się Kalendarz (w dolnej części portalu) i wydaje się, że nie ma przeciwwskazań, aby został uaktualniony o kalendarz spotkań Minister NiSW, szczególnie że jest on uzupełniany - w nieczytelnej formie i retrospektywnie o "udział ministra w zewnętrznych wydarzeniach" (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/8df1660260f52cff8461e054331da257.pdf).
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie są publikowane kalendarze pracy (spotkań) minister.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz Ministra SZ nie jest publikowany w BIP.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Jedyny dostępny na stronie MON kalendarz to Kalendarz ZOOM (Z Obiektywem Obok Munduru) - oficjalny foto-blog Ministerstwa Obrony Narodowej(http://mon.gov.pl/dla-mediow/do-pobrania/kalendarz-zoom-2015-r-1032548/).
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy Prezes Rady Ministrów nie jest publikowany w BIP KPRM.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, takie kalendarze nie stanowią informacji publicznej.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Udostępniany rejestr umów cywilno-prawnych dotyczy wyłącznie umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykazy umów cywilno-prawnych nie są publikowane w BIP Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MŚ nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa nie został opublikowany rejestr umów (nie znajduje się w wykazie rejestrów ani w innych częściach BIP http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Rejestry+i+ewidencje).
Komentarz ministerstwa: Analizowana jest możliwość wprowadzenie na strony BIP pełnej informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykazy umów MSiT nie są publikowane w BIP.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest publikowany na w BIP MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Rejestr umów nie jest publikowany. Ministerstwo zajmuje negatywne stanowisko wobec udostępniania takiego dokumentu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w publikacjach internetowych (por.: http://ochrona.jawne.info.pl/2014/06/03/minister-finansow-kolejny-raz-razem-rejestr-umow/).Jak informuje w cytowanym wyżej wpisie autor bloga ochrona.jawne.info.pl, Ministerstwo posiada jednak techniczne możliwości udostępnienia takiego rejestru: "w piśmie z dnia 21 sierpnia 2013 roku dostałem odpowiedzi z której mogłem się dowiedzieć, że funkcjonowanie rejestru reguluje zarządzenie Nr 18/BG/2007 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu rejestracji umów oraz porozumień w centralnym rejestrze umów i porozumień w Ministerstwie Finansów . Dostałem jego kopie, więc mogłem wyczytać, że w układzie tabelarycznym gromadzone są dane w zakresie podmiotu i tryb zawarcia umowy, daty zawarcia umowy, numeru umowy, okresu obowiązywania umowy, strony umowy, wartości umowy, daty zrealizowania umowy bez zastrzeżeń z dniem upływu gwarancji i rękojmi, daty wszczęcia postępowania, daty zakończenia postępowania sądowego. Odpowiedź wskazywała także, że nie ma przeszkód, aby treść rejestru udostępnić na zasadach określonych w u.d.i.p."
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest publikowany na stronie MIiR.
Komentarz ministerstwa: Umowy o zamówienia publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W MAiC nie są publikowane rejestry umów-cywilno prawnych zawartych przez MAiC.
Komentarz ministerstwa: Udostępnienie informacji publicznej niezawartej w BIP następuje na wniosek, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest prowadzony.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest dostępny na stronie BIP MPiPS.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ nie jest publikowany taki wykaz.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Rejestr umów nie jest publikowany na stronie KPRM. Według wyników kontroli NIK (znak S/13/003/KAP "Zawieranie i realizacja umów zlecenia i umów o dzieło na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów") w KPRM funkcjonuje rejestr umów. Według publicznie dostępnych informacji KPRM przegrała przynajmniej jedno postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczące udostępnienia prowadzonego w KPRM rejestru umów, zaś obywatele kierują do KPRM również petycje o udostępnienie takiego rejestru (http://di.com.pl/pani-premier-czy-ministerstwa-ujawnia-rejestry-umow-byla-petycja-teraz-jest-skarga-52740).
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na ten temat znajduje się na stronie głównej BIP oraz w Instrukcji korzystania z BIP (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/instrukcja.php).
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka dostępna jest w BIP: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa znajduje się zakładka traktująca o kwestiach dostępu do informacji publicznej (http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Dostep+do+informacji). Zakładka zawiera kompleksowe informacje dotyczące udostępniania informacji, w tym zasady dostępu do informacji publicznej wliczywszy kwestię odpowiedzialności karnej ("Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej").
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o udostępnieniu informacji niezawartych w BIP znajduje się na następującej stronie MSiT: http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/36,Informacje-dotyczace-sposobu-dostepu-do-informacji-publicznej-bedacych-w-posiada.html.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka dotycząca dostępu do informacji publicznej znajduje się pod adresem http://bip.msw.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/98,Dostep-do-informacji-publicznych.html. Zawiera informację m.in. o trybie i sposobie prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja o udostępnianiu informacji niezawartej w BIP znajduje się na głównej stronie BIP MRiRW: https://bip.minrol.gov.pl/."Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stale rozbudowywany i aktualizowany.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]."
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Dostęp do informacji nie zamieszczonych w BIP skrótowo opisany został na stronie http://bip.msp.gov.pl/bip/informacja-publiczna/5309,Dostep-do-informacji-publicznych.html, stanowiącej zakładkę na głównej stronie BIP.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to jednak z zakładek w dziale dotyczącym sposobu załatwiania spraw w Ministerstwie: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html.
Komentarz ministerstwa: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Taka zakładka funkcjonuje na stornie ministerstwa pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS znajduje się zakładka: http://www.mpips.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-publicznej/#akapit1.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Tak, taka informacja taka znajduje się na głównej stronie BIP Ministerstwa. „Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku”, (http://www.bip.mz.gov.pl/).W instrukcji korzystania z BIP nie ma na ten temat informacji (http://www.bip.mz.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip). W odróżnieniu np. od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi takie informacje znajdują się w zakładce dotyczącej skarg i wniosków „Tryb przyjmowania i załatwiania spraw” (http://www.bip.mz.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw), która zawiera ogólną informację na temat prawa do informacji: „Natomiast każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.” Jak i szczegółową podstronę: http://www.bip.mz.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/dostep-do-informacji-publicznej
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji nie zawartych w BIP funkcjonuje pod adresem http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=38.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ istnieje zakładka (dostępna ze strony głównej BIP) dotycząca dostępu do informacji publicznej: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/dostep_do_bip/.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MON w czytelny sposób informuje o możliwości uzyskania informacji nie zawartych w BIP (http://bip.mon.gov.pl/udostepnianie-informacji-publicznej/).
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Funkcję takiej zakładki spełnia strona Instrukcji korzystania z BIP: http://www.mos.gov.pl/artykul/3209_instrukcja_korzystania_z_bip/11567_instrukcja_korzystania_z_bip.html
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W aktualnym BIP MAiC nie funkcjonuje zakładka informująca o udostępnianiu informacji nie zawartych w BIP (w archiwum znajdowała się na stronie https://administracja.mac.gov.pl/adm/departament-administra/informacja-publiczna/608,Dostep-do-informacji-publicznej.html?search=385197872).
Komentarz ministerstwa: BIP MAC jest częścią większego systemu – Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SDDIP). MAC, które jest biznesowym właścicielem tego systemu, prowadzi obecnie działania (we współpracy z CPI-administratorem systemu), które mają na celu poprawę funkcjonowania SSDIP, w tym poprawę dostępności systemu dla niepełnosprawnych. Pracownicy MAC samodzielnie nie mają technicznych możliwości, aby dostosować serwis do potrzeb osób niepełnosprawnych np. redaktorzy BIP nie mogą zmieniać struktury strony czy zarządzać załącznikami. Dlatego proces modernizacji BIP MAC (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) jest częścią większego projektu, jakim jest modernizacja SSDIP.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM istnieje osobna zakładka dotycząca ponownego wykorzystania informacji publicznej (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/ponowne-wykorzystywanie/1888,Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html). Kwestie informacji publicznej zostały ujęte w dziale Kontakt z mediami i obywatelami (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/kontakty-z-obywatelami/1154,Kontakt-z-mediami-i-obywatelami.html).
Komentarz ministerstwa: Strona główna BIP KPRM zawiera informację, że „Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek”, wraz ze wskazaniem sposobu postępowania.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP zawiera wersję kontrastową, nie ma również dużej ilości elementów flashowych, strona wydaje się przyjazna dla użytkowników niepełnosprawnych. Istotnym mankamentem może być publikowanie załączników w formatach nie pozwalających na maszynowe przetwarzanie, niedostępnych dla czytników osób niepełnosprawnych.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP MRiRW dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - zawiera m.in. wersję kontrastową, zróżnicowanie czcionek, opisanie plików i niewielką ilość elementów flashowych.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MF posiada m.in. możliwość ustawienia wielkości czcionki, wersję kontrastową, informację dla osób niepełnosprawnych o możliwości załatwienia spraw w MF (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych).
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Serwis posiada wersję tekstową, jego główne funkcjonalności dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo opublikowało w BIP "Deklarację dostępności" (http://www.bip.nauka.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/), gdzie informuje m.in. iż "witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia". Brak jest jednak innych udogodnień.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z wyłączeniem części załączników strona BIP MPiPS dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - załączniki stanowią często najbardziej istotne informacje poszukiwane w BIP.
Komentarz ministerstwa: Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) przekazuje do zamieszczenia w BIP dokumenty, które zgodnie z zarządzeniem nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej są przekazywane w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie ich treści (np. przez czytniki osób niedowidzących i niewidomych).

BON odpowiada za prowadzenie strony http://www.niepelnosprawni.gov.pl., która jest w całości dostępna spełniając wymogi określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526), tj. na poziomie AA WCAG 2.0
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Treści dostępne w BIP m.in. można przeglądać w wersji tekstowej, istnieje wersja kontrastowa BIP, MS informuje również o przyjmowaniu uwag do funkcjonowania serwisu."Witryna Ministerstwa Sprawiedliwości została skonstruowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać. Dla osób niedowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa o zwiększonym kontraście; możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie lub poprzez przeglądarke (ctrl +). Układ witryny jest płynny i dopasowuje się do wielkości okna przeglądarki tak, aby zawartość witryny była cały czas czytelna.Wszelkie uwagi dotyczące wyglądu i funkcjonowania strony prosimy kierować do redaktorów strony na adres zbiorczy internet@ms.gov.pl; więcej informacji - tel. (22) 52 12 283, (22) 52 12 225, fax (22) 62 865 52", (http://bip.ms.gov.pl/pl/informacje-o-stronie/).
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak jest wersji kontrastowej, część plików podpisana jest w niezrozumiały sposób oraz nie jest dostępna dla czytników.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: POLE DO UZUPEŁNIENIA. TEST A3WEB.ORG POZIOM A W TRAKCIE REALIZACJI.
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: BIP MIiR jak informuje MIiR w instrukcji korzystania z BIP (http://mir.bip.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip-miir/instrukcja-korzystania-z-bip-miir.html) znajduje się "na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/) umożliwiającej bezpłatne zakładanie stron podmiotowych BIP. Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP MIiR umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie".Jednak BIP nie zawiera tych funkcjonalności co główna strona MIiR, która dostosowana jest do standardów WCAG 2.0 (międzynarodowe wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0, https://www.mir.gov.pl/dostepna-strona/). Główna strona MIiR zawiera stwierdzenie, że "zapewnienie dostepności serwisu to proces" oraz wskazówki do kontaktu: "staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis ministerstwa, prosimy o kontakt pod adres e-mail: rafal.jendrzejewski@mir.gov.pl lub telefonicznie: 22 273 73 99". Tych wskazówek pozbawiony jest BIP MIiR, podobnie jak funkcjonalności strony głównej MIiR.
Komentarz ministerstwa: MIiR prowadzi podmiotową stronę BIP zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. BIP MIiR znajduje się na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/) umożliwiającej bezpłatne zakładanie stron podmiotowych BIP.
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Dostosowanie strony nie dotyczy części dokumentów.POLE DO UZUPEŁNIENIA PO TEŚCIE WCAG 2. (POZIOM A).
Komentarz ministerstwa: Trudno odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”), gdyż nie określono jakiego rodzaju zastrzeżenia ma autor raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP funkcjonuje w wersji kontrastowej oraz graficznej (http://bip.men.gov.pl/).
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje MSZ "portal internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną. Znajdziecie na nim Państwo m.in. aktualności, informacje konsularne i ogłoszenia o pracę. Serwis jest łatwiejszy w nawigacji, ma nowoczesną grafikę, ułatwia odszukanie informacji przydatnych w czasie podróży", jednak strona BIP nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Poziom dostosowania BIP do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagałby oddzielnego audytu, ponieważ strona nie posiada wersji tekstowej/kontrastowej, wiele dokumentów jest niepodpisanych w zrozumiały i możliwy do odczytania dla osób niepełnosprawnych sposób oraz umieszczane są w formie skanów.
Ministerstwo Środowiska | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Strona nie zawiera podstawowych funkcjonalności (np. wersji kontrastowej) jednak np. nie posiada elementów flash'owych, co nie utrudnia osobom niepełnosprawnym korzystania z niej. W celu oceny dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych potrzebna byłaby osobna analiza serwisu.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W odróżnieniu od strony głównej MAiC, gdzie obszerna zakładka została poświęcona kwestii dostępności strony dla osób niepełnosprawnych (https://mac.gov.pl/dostepnosc) BIP MAiC oparty jest na systemie SSDIP, który nie spełnia standardów WCAG 2.0 w tej formie, w jakiej funkcjonuje na stronie MAiC.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Podstawowe funkcjonalności BIP pozwalają na korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym jednak np. część plików PDF umieszczona została w formie skanów obrazkowych, które nie są czytane przez screenreadery, co utrudnia osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z treścią dokumentów.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP KPRM wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. "Dzięki ikonom umieszczonym na każdej stronie możliwa jest zmiana wielkości czcionki oraz zmiana kontrastu.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C" (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/wolnytekst/1530,dok.html). Całość serwisu oparta jest na stylach CSS, jak informuje KPRM.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian umożliwia prześledzenie zmian dokonywanych w dokumentach umieszczanych w BIP.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Dla testowanych dokumentów w BIP było możliwe prześledzenie historii wprowadzanych zmian (osoby ich dokonującej oraz czasu wykonania zmiany).
Komentarz ministerstwa: Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian pozwala zapoznać się z takimi informacjami jak: imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za dokument, osoby wprowadzającej dokument, datę wytworzenia/udostępnienia informacji oraz daty modyfikacji.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG znajduje się rozróżnienie osób tworzących informację od osób wprowadzających ją, co pozwala na lepsze śledzenie zmian w rejestrze zmian, choć podobnie jak w przypadku innych ministerstw nie ma informacji o autorach poszczególnych zmian w dokumentach.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian funkcjonuje w następujący sposób w BIP MSiT: znajdują się w nim informacje o osobie wprowadzającej zmiany oraz terminie ich dokonania.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian umożliwia prześledzenie aktualizacji, zmian w dokumentach, wraz ze wskazaniem osób umieszczających plik w BIP.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W instrukcji korzystania z BIP znajduje się informacja o tym, w jaki sposób można skorzystać z takiego rejestru zmian: „Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, w którym w sposób automatyczny odnotowywane są zmiany w treści poszczególnych stron. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w górnej części strony odnośnika "Rejestr zmian". Zmiany wyświetlane są w układzie chronologicznym (wg daty), istnieje też możliwość przeszukania rejestru według czasu powstania zmian”, (https://bip.minrol.gov.pl/Jak-korzystac-z-BIP).
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian pozwala na prześledzenie informacji o autorze umieszczenia pliku w systemie i dokonaniu zmiany.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: W sytuacji w której linki prowadzą do dokumentów w PDF nie ma możliwości określenia czy zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze zmian. Korzystanie z BIP w ramach niniejszego badania w tym korzystanie z wyszukiwarki dostępnej w BIP nie pozwala na określenie czy rejestr zmian w ogóle funkcjonuje.Standardy (http://ssdip.bip.gov.pl/) na jakich bazuje BIP MIiR, czyli platformy SSDIP (jak wskazało samo Ministerstwo w instrukcji korzystania z BIP, http://mir.bip.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip-miir/instrukcja-korzystania-z-bip-miir.html) zalecają wprowadzenie rejestru zmian:"Standard - III.2.f) Rejestr zmian treści

Strona podmiotowa BIP powinna być wyposażona w rejestr zmian publikowanych treści, aby obywatel mógł szybko zorientować się w zmianach, jakie wprowadzono w interesującym go zakresie informacji.

Informacje publiczne publikowane w BIP na poszczególnych stronach powinny mieć odsyłacz do rejestru zmian pozwalający na wyświetlenie listy zmian z podaniem czasu dokonania zmiany oraz osoby, która je wprowadziła wraz z możliwością obejrzenia archiwalnej wersji informacji publicznej przed wprowadzeniem tej zmiany. Zalecane jest aby rejestr zmian treści był wyposażony w odrębną wyszukiwarkę pozwalającą na:

1) wyfiltrowanie zmian wprowadzonych w wybranym okresie czasu,

2) wyfiltrowanie zmian wprowadzonych do treści dokumentów z konkretnych działów tematycznych znajdujących się w menu przedmiotowym i podmiotowym."
Komentarz ministerstwa: Podstrony BIP MIiR umożliwiają podgląd metadanych, takich jak: dane osoby wytwarzającej/odpowiadającej, dane osoby udostępniającej, czas wytworzenia oraz czas udostępnienia informacji. W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian pozwala na prześledzenie trybu wprowadzania zmian do dokumentów (data utworzenia, data modyfikacji oraz autor dokumentu).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje Ministerstwo "strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w odnośnik "rejestr zmian" znajdujący się w dziale "Inne informacje" menu przedmiotowego. W dziale tym rownież znaleźć można informacje dotyczące statystyk odwiedzin stron BIP MNiSW oraz informacje dotyczące kontaktu z redaktorami BIP MNiSW."(http://www.bip.nauka.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip/)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MPiPS posiada jeden z bardziej rozwiniętych rejestrów zmian w porównaniu do innych ministerstw, pozwala na prześledzenie czasu i osoby wprowadzającej zmiany.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na stronie głównej BIP znajduje się odnośnik do prowadzonego w Ministerstwie rejestru zmian (http://www.bip.mz.gov.pl/dziennik-rejestru-zmian), który umożliwia prześledzenie zmian opublikowanych dokumentów. Przy każdym dokumencie znajduje się informacja na temat aktualizacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian zawiera podstawowe funkcjonalności, nie pozwala jednak prześledzić autora każdej wprowadzanej do dokumentu zmiany.
Ministerstwo Finansów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian informuje o datach dokonywanych zmian/aktualizacji.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Dostęp do rejestru zmian nie jest czytelny.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Uważne zapoznanie się ze strukturą strony i udostępnianych na niej dokumentów nie pozwalają odpowiedzieć na to pytanie.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian dostępny w BIP KPRM pozwala na prześledzenie zmian dokonywanych w dokumentach (ze wskazaniem osoby publikującej dokument, w tym przypadku redaktora naczelnego BIP, nie zaś osoby dokonującej w nim zmian; http://bip.kprm.gov.pl/kpr/rejestr).
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MS.
Komentarz ministerstwa: Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź Ministerstwa Środowiska.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MRiRW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja udostępniona przez MSP w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MEN.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MON.
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji ze strony MF.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MZ.
Komentarz ministerstwa: Osoby mające w zakresie swoich obowiązków dodawanie treści na stronę BIP MZ stanowią zespół.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MKiDN.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje MG "poszczególne komórki organizacyjne mają własnych redaktorów odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji".
Komentarz ministerstwa: Pracownicy redakcji stron BIP MG http://bip.mg.gov.pl/Redakcja+BIP stanowią zespół – wszyscy pracują w Wydziale Koordynacji i Komunikacji Elektronicznej Departamentu Komunikacji Społecznej.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSiT.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MIiR.
Komentarz ministerstwa: W MIiR do publikowania treści i zarządzania serwisami internetowymi, w tym BIP zostali wyznaczeni redaktorzy departamentalni, redaktorzy akceptujący oraz administratorzy.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MAiC na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Z dniem 2 kwietnia 2015 r. weszło w życie zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Generalnego MAC, regulujące kwestie związane z udostępnianiem informacji publicznej w BIP. Zgodnie z tym zarządzeniem, informacje publiczne BIP mogą publikować redaktor naczelny BIP i redaktorzy BIP (pracownicy BM MAC) oraz pracownicy innych komórek organizacyjnych (na uzasadniony wniosek kierującego tą komórką organizacyjną). Zarządzenie nie przewiduje istnienia oddzielnego zespołu, składającego się ze wszystkich pracowników, mających możliwość udostępniania informacji publicznej w BIP.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MNiSW
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MPiPS.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja udzielona przez MSZ.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: "W Centrum Informacyjnym Rządu istnieje Wydział obsługi administracyjnej i informacji publicznej, którego pracownicy pełnią funkcję redaktorów BIP (naczelnicy i zastępcy), w pozostałych komórkach organizacyjnych są wyznaczeni redaktorzy współpracujący" (odpowiedź KPRM na wniosek o informację publiczną).
Komentarz ministerstwa: W Centrum Informacyjnym Rządu istnieje Wydział obsługi administracyjnej i informacji publicznej, którego pracownicy pełnią funkcję redaktorów BIP (naczelnicy i zastępcy), w pozostałych komórkach organizacyjnych są wyznaczeni redaktorzy współpracujący.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź Ministerstwa Środowiska.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSW.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja udostępniona przez MSP w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MIiR.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MAiC na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MNiSW
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MPiPS.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MEN.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja udzielona przez MSZ.
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji ze strony MF.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MZ.
Komentarz ministerstwa: W roku 2014 w ministerstwie były prowadzone szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej – przeszkolono 30 osób.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MKiDN.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MS.
Komentarz ministerstwa: Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje MG, "Ministerstwo Gospodarki nie organizowało w 2014 r. szkoleń w w/w zakresie, jednakże pracownicy MG byli kierowani na szkolenia dotyczące dostępu do informacji publicznej do organizatorów zewnętrznych, 9 pracowników MG uczestniczyło także w fakultatywnych zajęciach z zakresu dostępu do informacji publicznej w ramach służby przygotowawczej. Łącznie w szkoleniach z w/w zakresu uczestniczyło w 2014 r. 15 pracowników MG".
Komentarz ministerstwa: Osoby odpowiedzialne za koordynację udzielania informacji publicznej przez MG uczestniczyły w szkoleniach z dostępu do informacji publicznej.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSiT.
Komentarz ministerstwa: Październik 2014 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MRiRW.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MON.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: "W 2014 r. pracownicy KPRM uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych ze wskazanego zakresu poza siedzibą Kancelarii" (odpowiedź KPRM na wniosek o udostępnienie informacji publicznej).

Skomentuj