Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wyniki w poszczególnych obszarach:

45%

Dostęp do informacji publicznej
45%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

45%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie KPRM nie ma elektronicznego formularza umożliwiającego złożenie wniosku o informację publiczną.
Komentarz ministerstwa: Na stronie BIP KPRM jest zamieszczony wzór „Wniosku o udostępnienie informacji publicznej” umożliwiający wnioskodawcy złożenie wniosku o udostępnienie danych drogą mailową, faksem, pocztą.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacja o sposobie naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nie znajduje się w BIP KPRM.
Komentarz ministerstwa: Sprawę ewentualnych opłat reguluje Zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie ze stanowiskiem sądów administracyjnych np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 1 października 2014 r. (sygn. akt II SA/Gd 594/13) opłaty za udostępnienie informacji publicznej nie mogą być wprowadzone w formie cennika bądź stawek ryczałtowych.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, natomiast KPRM udostępnia nr. telefonu pod którym można dowiedzieć się o stan rozpatrywania wniosku.
Komentarz ministerstwa: Korespondencja w zakresie informacji publicznej jest prowadzona za pośrednictwem specjalnie dedykowanego adresu poczty elektronicznej bip@kprm.gov.pl.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM znajduje się osobna zakładka dotycząca ponownego wykorzystania informacji publicznej (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/ponowne-wykorzystywanie/1888,Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html), co wyróżnia KPRM na tle ministerstw.
Komentarz ministerstwa: W BIP KPRM określono warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej – adres podstrony w BIP „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych”: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/ponowne-wykorzystywanie/1888,Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej? W BIP znajduje się informacja, iż "Zgodnie z art. 23f ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.
Komentarz ministerstwa: Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat są określone w Zarządzeniu nr 34 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wysokość opłaty pobieranej za udostępnienie żądanej informacji w formie wskazanej we wniosku jest ustalana indywidualnie w każdej rozpatrywanej sprawie i każdorazowo odpowiada poniesionym przez organ kosztom udostępnienia informacji.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: Czynności związane z udostępnianiem informacji publicznej są wykonywane przez pracowników w ramach obowiązków służbowych.
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM znajduje się informacja o procedurze odwoławczej dotyczącej ponownego wykorzystania informacji publicznej i jest ona następująca:"Po otrzymaniu od KPRM decyzji odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej [art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)], decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat (art. 23g ust. 10 ww. ustawy) Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez KPRM w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem KPRM - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie."
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie jest publikowana informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
Komentarz ministerstwa: Brak takich wymagań prawnych.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM publikowane są wyłącznie rejestry zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/4,Zbiory-danych-osobowych.html), brak jednak informacji dotyczących dostępu do tych rejestrów, w tym uzyskiwania informacji w nich zawartych (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1797,Zestaw-danych-osobowych-osob-kierujacych-do-KPRM-skargi-wnioski-petycje-i-listy.html).
Komentarz ministerstwa: W BIP KPRM są opublikowane rejestry związane z ochroną danych osobowych: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/4,Zbiory-danych-osobowych.html
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Wyniki kontroli prowadzonych przez KPRM udostępniane są w BIP KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/dokumenty/wystapienia-pokontrolne/2865,Wystapienia-pokontrolne-2014.html) zaś informacja o kontrolach prowadzonych przez KPRM znajduje się w zakładce na głównej stronie BIP (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/kontrola). KPRM informuje o przepisach regulujących prowadzenie kontroli (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/kontrola-i-nadzor/kontrola/wyniki-kontroli/2518,Wyniki-kontroli.html) jak również o fakcie, że nie wszystkie wyniki kontroli udostępniane są w BIP: "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadza kontrole, których wyniki stanowią informację niejawną i nie są udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej". Według stanu na 5 sierpnia 2015 r. w BIP KPRM nie są publikowane wyniki kontroli prowadzonych w 2015 r. W BIP nie został opublikowany plan kontroli na 2015 r. (nie można znaleźć planów kontroli na ubiegłe lata).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy Prezes Rady Ministrów nie jest publikowany w BIP KPRM.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, takie kalendarze nie stanowią informacji publicznej.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Rejestr umów nie jest publikowany na stronie KPRM. Według wyników kontroli NIK (znak S/13/003/KAP "Zawieranie i realizacja umów zlecenia i umów o dzieło na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów") w KPRM funkcjonuje rejestr umów. Według publicznie dostępnych informacji KPRM przegrała przynajmniej jedno postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dotyczące udostępnienia prowadzonego w KPRM rejestru umów, zaś obywatele kierują do KPRM również petycje o udostępnienie takiego rejestru (http://di.com.pl/pani-premier-czy-ministerstwa-ujawnia-rejestry-umow-byla-petycja-teraz-jest-skarga-52740).
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM istnieje osobna zakładka dotycząca ponownego wykorzystania informacji publicznej (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/ponowne-wykorzystywanie/1888,Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej.html). Kwestie informacji publicznej zostały ujęte w dziale Kontakt z mediami i obywatelami (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/kontakty-z-obywatelami/1154,Kontakt-z-mediami-i-obywatelami.html).
Komentarz ministerstwa: Strona główna BIP KPRM zawiera informację, że „Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek”, wraz ze wskazaniem sposobu postępowania.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP KPRM wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. "Dzięki ikonom umieszczonym na każdej stronie możliwa jest zmiana wielkości czcionki oraz zmiana kontrastu.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C" (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/wolnytekst/1530,dok.html). Całość serwisu oparta jest na stylach CSS, jak informuje KPRM.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian dostępny w BIP KPRM pozwala na prześledzenie zmian dokonywanych w dokumentach (ze wskazaniem osoby publikującej dokument, w tym przypadku redaktora naczelnego BIP, nie zaś osoby dokonującej w nim zmian; http://bip.kprm.gov.pl/kpr/rejestr).
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: "W Centrum Informacyjnym Rządu istnieje Wydział obsługi administracyjnej i informacji publicznej, którego pracownicy pełnią funkcję redaktorów BIP (naczelnicy i zastępcy), w pozostałych komórkach organizacyjnych są wyznaczeni redaktorzy współpracujący" (odpowiedź KPRM na wniosek o informację publiczną).
Komentarz ministerstwa: W Centrum Informacyjnym Rządu istnieje Wydział obsługi administracyjnej i informacji publicznej, którego pracownicy pełnią funkcję redaktorów BIP (naczelnicy i zastępcy), w pozostałych komórkach organizacyjnych są wyznaczeni redaktorzy współpracujący.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: "W 2014 r. pracownicy KPRM uczestniczyli w szkoleniach indywidualnych ze wskazanego zakresu poza siedzibą Kancelarii" (odpowiedź KPRM na wniosek o udostępnienie informacji publicznej).

Przeciwdziałanie korupcji

45%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Tak w BIP jak i na stronie www Kancelarii Prezesa Rady Ministrów brak jakiejkolwiek informacji na temat tego, czy w KPRM wprowadzono dodatkowe uregulowania, procedury czy politykę antykorupcyjną.
Komentarz ministerstwa: W KPRM Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 21 stycznia 2015 r. został powołany Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół realizuje zadania ustalone dla KPRM w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji, w tym opracowuje projekty dokumentów związanych z wdrażaniem Programu.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak jakiejkolwiek informacji na ten temat w BIP/na stronie KPRM i w dostępnych dokumentach.
Komentarz ministerstwa: W ramach prac Zespołu do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace m.in. nad opisaniem zagrożeń korupcyjnych w KPRM.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W regulaminie organizacyjnym KPRM nie ma takiej informacji (zarządzenie 9 szefa kancelarii RM z 7 kwietnia 2014 r.) .
Komentarz ministerstwa: W strukturze KPRM (w Departamencie Kontroli i Nadzoru) został wyznaczony Koordynator realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Prace związane z wdrażaniem Rządowego Programu są realizowane również przez Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożony z przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak jakiejkolwiek informacji w BIP/ na www KPRM.
Komentarz ministerstwa: W KPRM został wyznaczony Koordynator realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie udip KPRM poinformowała, że choć nie powołano formalnie doradcy etycznego, to zadania w zakresie udzielania pracownikom KPRM wyjaśnień związanych z kwestiami etyki urzędniczej realizuje jeden z pracowników KPRM. Nie podano nazwiska osoby, ani komórki organizacyjnej KPRM w której pracuje.
Komentarz ministerstwa: W KPRM nie został formalnie powołany doradca etyczny. Zadania m.in. w zakresie udzielania pracownikom KPRM wyjaśnień związanych z kwestiami etyki urzędniczej, realizuje jeden z pracowników KPRM.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie udip KPRM odpowiedziała twierdząco. Odpowiadając na prośbę o podanie nazwy procedury, daty jej wprowadzenia oraz przesłanie dokumentu, KPRM wskazała na dwa dokumenty: tzw. "zarządzenie etyczne" tj. Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej jak również na Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, przekazany pracownikom KPRM przez CBA, w którym zamieszczono algorytm postępowania urzędnika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania i algorytm postępowania urzędnika poddanego presji korupcyjnej. Informacje o nich przekazano pracownikom jedynie w formie odnośnika do poradnika na stronie CBA i poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie intranetowej KPRM. Podsumowując: KPRM nie wprowadziła własnej, wewnetrznej procedury.
Komentarz ministerstwa: W KPRM o obszarze przeciwdziałania korupcji obowiązuje zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Ponadto Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało pracownikom KPRM publikację pn. Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, w którym szczegółowo opisano procedury reagowania na zdarzenia korupcyjne (str. 58-67). Informacja o tym poradniku wraz z odnośnikiem do jego wersji elektronicznej na stronie http://www.cba.gov.pl została przekazana wszystkim pracownikom Kancelarii w formie komunikatu na stronie intranetowej KPRM.
Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość anonimowego składania informacji: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Komentarz do pytania, czy jeśli tożsamość sygnalisty, jeśli nie jest on anonimowy nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaangażowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Komentarz do pytania, czy istnieje możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje): W KPRM nie został formalnie powołany doradca etyczny, lecz zadania m.in. w zakresie udzielania pracownikom KPRM wyjaśnień związanych z kwestiami etyki urzędniczej, realizuje jeden z pracowników KPRM.
Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia poprzez specjalny e-formularz: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie KPRM nie można znaleźć oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Z komentarza KPRM do wyników monitoringu wynika, że KPRM nie ma obowiazku sporządzania oświadczeń (podstawa prawna art. 70 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych) oraz art. 33a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej.
Komentarz ministerstwa: KPRM nie ma obowiązku sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, zatem proponowane jest uwzględnienie odpowiedzi „nie dotyczy”. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa minister kierujący działem administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej wykonywaną przez jednostki wymienione w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812).
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz ministerstwa: KPRM nie ma obowiązku sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, zatem proponowane jest uwzględnienie odpowiedzi „nie dotyczy”. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa minister kierujący działem administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej wykonywaną przez jednostki wymienione w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812).
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono informacji w BIP/ na stronie www.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM zamieszczono zaledwie kilka dokumentów wewnętrznych, brak min. ujednoliconej wersji regulaminu organizacyjnego (ostatnia wersja ujednolicona pochodzi z 2008 r, a od tego czasu wprowadzono 2 zmiany), brak regulaminu pracy.

Zgodnie z informacją w BIP wszystkie te dokumenty należy występować w trybie dostępu do informacji publicznej(http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/podstawy-prawne/zarzadzenia-szefa-kprm/305,Zarzadzenia-Szefa-oraz-Dyrektora-Generalnego-Kancelarii-Prezesa-Rady-Ministrow.html) .W ankiecie dot. "społecznego monitoringu konfliktu interesów" poinformowano, że definicja konfliktu interesów została zawarta w trzech dokumentach:

- w "zarządzeniu etycznym", które zostało wyłączone z pytania,


- w Zarządzeniu Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową - - jednak nie znaleziono w nim takiej definicji.- w Zarządzeniu nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania i załącznikach - można znaleźć znamiona konfliktu interesów, ale brak w nich definicji konfliktu interesów.- w Zarządzeniu nr 6 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu pracy w KPRM - w par. 6 dot. dodatkowej zatrudnienia, znalazło się odesłanie do tzw. zarządzenia etycznego tj. zarządzenia nr 70 prezesa rady ministrów z 6 października 2011 r.
Komentarz ministerstwa: W Regulaminie pracy KPRM wprowadzonym zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 lutego 2013 r. (ze zm.) jest zapis: „Członek korpusu służby cywilnej jest zobowiązany zapoznać się z zasadami służby cywilnej oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej i ich przestrzegać”. Regulamin pracy KPRM odwołuje się zatem w zakresie pojęcia konfliktu interesów do definicji zasady bezstronności określonej w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. Nr 93, poz. 953).
Ponadto konflikt interesów zdefiniowano w Standardach kontroli w administracji rządowej, które zatwierdził, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Standardy są umieszczone w BIP KPRM.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej KPRM poinformowała,ież takie wymagania dotyczą:1. czynności kontrolnych - przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.2. Przed przystąpieniem do działań kontrolnych każdy członek Zespołu kontrolującego zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o bezstronności.3. udziału w komisjach konkursowych - oświadczenia są składane przez członków komisji i zespołu konkursowego i dot. braku okoliczności, które mogłyby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w trakcie naboru na stanowiska urzędnicze w KPRM.Podstawa prawna:

ad. 1. Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej(Dz. U. 185, poz. 1092).ad. 2. Pkt. 11.1 dokumentu pn. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (dokument zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju).ad. 3. Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki naboru i rekrutacji na stanowiska urzędnicze w KPRM.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się informacje o Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz o Radzie do Spraw: Uchodźców oraz Polaków na Wschodzie. Brak statutów i jakiegokolwiek źródła informacji pozwalającego znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Komentarz ministerstwa: Biegli spoza jednostki składają obligatoryjne pisemne oświadczenia dot. konfliktu interesów. Dotyczą one braku lub istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli. Regulacje dotyczące zasad i trybu wyłączenia z udziału z kontroli przez biegłych i kontrolerów zostały określone w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Regulaminie pracy KPRM (niedostępny w BIP/na www, udostępniony w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej) - załącznik do zarządzenia nr 6 Dyrektora Generalnego KPRM z 14 lutego 2013 r - wprowadzono w par. 6 zapis dot. podejmowania dodatkowej pracy przez członka korpusu służby cywilnej.

Konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora generalnego KPRM na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia jak i podejmowanie zajęć zarobkowych, tak przez urzędnika służby cywilnej jak i pracownika służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej.

Wzór wniosku o udzielenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia stanowi załącznik do regulaminu.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to regulamin pracy Komisji będący załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; określono w nim zasady powoływania członków, tryb pracy komisji oraz obowiązki członków.
W regulaminie wskazano na wynikającą z ustawy o zamówieniowych publicznych konieczność składania przez członków komisji pisemnych oświadczeń o zaistnieniu lub braku zaistnienia ustawowych (art. 17 ustawy) okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, niezwłocznie po wszczęciu postępowania, w przypadku trybów nie poprzedzonych ogłoszeniem o zamówienie albo po otwarciu ofert w przypadku trybów wszczynanych ogłoszeniem o zamówienie.W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy, lub też niezłożenia oświadczenia, członek komisji podlega niezwłocznemu wyłączeniu z dalszego udziału w pracach komisji. Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje osobie wykonującej czynności kierownika zamawiającego.

Ponadto członek komisji, w każdym czasie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o konieczności wyłączenia go z udziału w pracach komisji, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w oświadczeniu.Dokument nie jest dostępny w BIP KPRM. Zgodnie z informacją w BIPie KPRM Zarządzenia Szefa oraz Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można otrzymać po przesłaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.htmlW BIP znajduje się zakładka Praca w KPRM, w której można znaleźć krótkie wprowadzenie z informacjami dla osób zainteresowanych pracą w centralnych urzędach w całym kraju, jak i w samej KPRM - gdzie szukać informacji o wolnych miejscach i wyniku naboru (link do wyszukiwarek)jak też, na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację oraz jakie błędy przy składaniu aplikacji powtarzają się najczęściej. Informacje sformułowane w sposób prosty i przyjazny dla użytkownika.

Informacje o wolnych stanowiskach, jak i o wynikach naboru można znaleźć w oddzielnych katalogach (pomocne są wyszukiwarki zamieszczone na stronie).

W miarę łatwo można znaleźć ogłoszenie i informację o wyniku naboru.
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy w BIP publikowana jest lista kandydatów spełniających wymogi formalne: Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W aktualnym stanie prawnym nie istnieje wymóg publikacji w BIP tej informacji. Obowiązek publikacji w BIP informacji o osobach spełniających wymagania formalne wynikał z nieobowiązującej już ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 ze zm.).
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na stronie KPRM upublicznione zostały oświadczenia majątkowe za rok 2014 następujących najwyższych przedstawicieli KPRM:

(sprawujących swą funkcję w 2014 r):

EWA KOPACZ

JANUSZ PIECHOCIŃSKI

TOMASZ SIEMONIAK

ANDRZEJ HALICKI

JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA

MATEUSZ SZCZUREK

MARIA WASIAK

MAŁGORZATA OMILANOWSKA

LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

TERESA PIOTROWSKA

GRZEGORZ SCHETYNA

MACIEJ H. GRABOWSKI

JACEK CICHOCKI
MAŁGORZATA BARBARA FUSZARAW 2015 r. powołani zostali nowi ministrowie: zdrowia, finansów, skarbu państwa, sprawiedliwości oraz sportu oraz znaczna cześć kierownictwa KPRM. Nie można dotrzeć do oświadczeń majątkowych ich poprzedników, sprawujących funkcje w 2014 r. W BIPie nie istnieje archiwum oświadczeń majątkowych, w którym byłyby przechowywane/zamieszczane oświadczenia ministrów sprawujących funkcje ministerialne wcześniej.
Komentarz ministerstwa: W BIP, za zgodą osób składających oświadczenia, publikowane są oświadczenia o stanie majątkowym PRM i członków Rady Ministrów, kierowników jednostek nadzorowanych bezpośrednio przez PRM oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu w KPRM.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.htmlW BIP KPRM, w zakładce Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM umieszczono Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Zarządzeniu nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową zapisano w par. 3 konieczność dokumentowania kontaktów pracowników KPRM z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową; ze spotkania należy przygotować notatkę zawierającą: datę spotkania; imiona i nazwiska oraz afiliacje osób uczestniczących w spotkaniu; informację o przebiegu spotkania; podpis osoby sporządzającej notatkę.http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.html
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.htmlW BIP można znaleźć Informację roczną o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W regulaminie organizacyjnym (załącznik do zarządzenia nr 2 szefa KPRM z 21 lutego 2008 r) zarządzeniem nr. 9 z 7 kwietnia 2014 r. wprowadzono nową jednostkę organizacyjna w KPRM - Biuro Spraw Obywatelskich, którego zakres zadań obejmuje min (par.28, pkt. 1 przyjmowanie , rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, związkowe oraz inne instytucje do prezesa rady ministrów.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP o kontaktach podejmowanych przed 2014 r.
Komentarz ministerstwa: W Informacjach rocznych na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za poszczególne lata znajdują się informacje o kontaktach z lobbystami. W przypadku zaistnienia działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową informacje o tych działaniach są udostępniane niezwłocznie w BIP.
Informacje te są opublikowane w BIP KPRM na podstronie:http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.html
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.htmlW zakładce umieszczone zostało Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową. Wyznaczono w nim jednostkę koordynująca kontakty z lobbystami,określono tryb postępowania w KPRM z podmiotami wykonującymi działalność lobbingowa tak zawodową jak i bez wpisu do rejestru.

Określone zostały rodzaje kontaktów, które mogą być nawiązywane z przedstawicielami KPRM. Są to: zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego; złożenie wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej; przedstawienie opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych; zgłoszenie propozycji spotkania.

Wyznaczono komórkę - Departament Prawny (DP)- odpowiedzialną za koordynację kontaktów, rejestrację, kontrolę, formalną weryfikację i odpowiadanie na zgłoszenia. Ze spotkań z lobbystami przygotowywana jest notatka, której struktura została określona w zarządzeniu. DP może przekazać sprawę do innych komórek organizacyjnych KPRM, ale jak wspomniano wcześniej gromadzi całą dokumentację na temat kontaktów z lobbystami oraz przygotowuje doroczne sprawozdania.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie na temat społecznego monitoringu konfliktu interesów poinformowano, że w KPRM wprowadzono takie uregulowanie: Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie jest ono dostępne w BIP.W zarządzeniu zapisano procedurę udzielania zamówień publicznych w KPRM.

Wskazane są osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o udzielenie zamówienia (wyszczególniono sytuacje nie wymagające przygotowania wniosku), opisano sposób realizacji zamówienia: przygotowanie i realizację umowy, opisano obieg faktur i rachunków, sposób prowadzenia postępowania przy zamówieniach dot. kwot poniżej i powyżej unijnego progu.

Oddzielny rozdział został poświęcony czynnościom wykonywanym przy realizacji umów w Centrum Usług Wspólnych, w którym KPRM zapewniła sobie konieczność konsultowania oraz kontroli nad kolejnymi etapami realizacji zamówienia przez CUW.
Komentarz ministerstwa: W KPRM w zakresie udzielania zamówień publicznych obowiązują:
-Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ze zm.),
-Zarządzenie nr 23 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2009 r. w sprawie udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ze zm.).
Zarządzenia te kompleksowo regulują kwestię udzielania zamówień publicznych przez KPRM.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie ma takiego rejestru.W zakładce zamówienia publiczne (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/1323,Zamowienia-publiczne.html) znajdują się linki do katalogów:

Postępowania wszczęte

Postępowania rozstrzygnięte

Postępowania unieważnione

Archiwum zamówień

W archiwum zebrano zamówienia z lat 2008-10, w katalogu zamówienia rozstrzygnięte zebrano zamówienia ogłaszane od 2011 r. W materiale archiwalnym znajdują się ogłoszenia, dokumentacja: SWIZy, załączniki, wzory umowy i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W zawiadomieniu wskazany jest zwycięski oferent, ponadto zamieszczona jest informacja o pozostałych oferentach - nazwa firmy, oferowana cena, kryteria, waga i przyznane punkty.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie dostępu do informacji publicznej KPRM odpowiedziała, że w ramach służby przygotowawczej były prowadzone takie szkolenia. Brak uszczegółowionej informacji dot. tematyki szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie dostępu do informacji publicznej KPRM odpowiedziała, że w 2014 roku były prowadzone dla urzędników takie szkolenia. Brak szczegółowych informacji dot. tematyki szkoleń.

Skomentuj