Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Nasze działania

We wrześniu 2011 roku grupa 8 krajów (Brazylia, Indonezja, Meksyk, Norwegia, Filipiny, RPA, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania) powołały do życia inicjatywę Partnerstwo Otwartych Rządów (Open Government Partnership/OGP). Jej celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości rządzenia.

Inicjatywa grupuje państwa, których rządy zobowiązują się do przestrzegania i promowania zasad przejrzystości, otwartości i odpowiedzialności w rządzeniu. Członkowie Partnerstwa deklarują prowadzenie konkretnych działań na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa we współtworzeniu, monitorowaniu i ocenianiu działalności rządu.

Każdy rząd, który chce przystąpić do Partnerstwa, musi przyjąć deklarację Otwartych Rządów, a następnie zgłosić oficjalnie chęć przystąpienia i przedstawić plan zawierający konkretne działania. Zgodnie z zasadami Partnerstwa proces planowania działań na rzecz otwartego rządu odbywać się ma przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Harmonogram i szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji powinny być przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Od lutego 2012 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych wzywają polski rząd do przystąpienia do inicjatywy. W maju 2012 roku powołały Koalicję na rzecz przystąpienia Polski do Partnerstwa Otwartych Rządów.

Nasze działania (w kolejności od najnowszych do najstarszych)

18 kwietnia 2016

Rada ds. Cyfryzacji w swojej uchwale z 12 kwietnia 2016 zarekomendowała „Ministrowi Cyfryzacji prowadzenie dalszych prac nad opracowanie Krajowego Planu Działania i  kontynuowanie procedury przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership)”.

Obydwa dokumenty: uchwała oraz załącznik jakim jest Krajowy plan działań na rzecz Otwartego Rządu  są dostępne w BIP Ministerstwa Cyfryzacji. Członkowie koalicji brali udział w spotkaniach konsultacyjnych, których celem było przygotowanie propozycji projektu planu działań.

5 maja 2016

W lutym 2016 wysłaliśmy  do premier Beaty Szydło list z  prośbą o odpowiedź na pytanie, czy obowiązują nadal zapisy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz  Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19. Nasze pismo przekierowano do pana Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Po listownym przypomnieniu, że czekamy na odpowiedź, otrzymaliśmy .

15 grudnia 2015

Minister Anna Zalewska  odpowiedziała na oświadczenie Koalicji.

11 grudnia 2015

Członkowie Koalicji wydali oświadczenie ws. konsultacji społecznych projektów ustaw przygotowywanych przez rząd. Stanowisko zostało przygotowane w odpowiedzi na sposób procedowania ustaw, w tym w szczególności projektu „o zniesieniu obowiązku szkolnego 06-latków”

30 października 2015

W dniach 27-29 października br. w Meksyku odbył się światowy szczyt Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów (OGP). Przedstawiciel Koalicji na rzecz Otwartego Rządu – Krzysztof Izdebski z Sieć Obywatelska – Watchdog Polska uczestniczył w nim i poprowadził w czwartek, 29 października br., sesję na temat możliwego wsparcia dla takich działań, jakie podejmuje  nasza koalicja, próbując namówić rząd do przystąpienia do tej inicjatywy.

15 października 2015

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z  Koalicją na Rzecz Otwartego Rządu i Obywatelskim Forum Legislacji zorganizowały 15 października 2015 r. konferencję na temat standardów dostępu do informacji publicznej, włączania obywateli w procesy decyzyjne, jakości procesu legislacyjnego oraz przeciwdziałania korupcji. Podczas spotkania zaprezentowany został raport z monitoringu przeprowadzonego w ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Obywatelska kontrola otwartości rządu, zaś przedstawiciele komitetów wyborczych partii, które zerejestrowały  listy ogólnopolskie, przybliżyli uczestnikom konferencji  propozycje swoich ugrupowań dotyczące poprawy jakości rządzenia

22 stycznia 2015

Koalicja wysłała list do premier Ewy Kopacz, w którym zwraca się o  podjęcie inicjatywy w sprawie przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów.

19 i 22 grudnia 2014

Członkowie Koalicji (przedstawiciele Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska i Fundacji ePaństwo) uczestniczyli w konferencji uzgodnieniowej projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

2 grudnia 2014

Członkowie Koalicji przekazali do MAC swoje uwagi dot. projektu założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

1 grudnia 2014

Przedstawiciele Koalicji spotkali się z panem Terje Dyrstadem, reprezentantem rządu norweskiego ds. kontaktów z Partnertwem na rzecz Otwartych Rządów.

3 października 2014

Koalicyjni eksperci przygotowali analizy (policy brief) poświęcone kwestii dostępu do informacji publicznej i otwartości danych publicznych.

25 września 2014

Współautorzy raportu „Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu” przedstawili na posiedzeniu Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii Sejmu RP tezy raportu dot. dostępu do informacji publicznej oraz otwartości danych publicznych.

15 lipca 2014

Organizacje pozarządowe z Europy – w tym członkowie KOR – podpisały APEL o przystąpienie UE do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

17 czerwca 2014

W ramach prowadzonych przez MAC konsultacji publicznych przekazaliśmy ministrowi Trzaskowskiemu nasze  Uwagi do projektu założeń ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

14 maja 2014 roku

Koalicjanci wysłali wspólnie przygotowany list do ministra Rafała Trzaskowskiego wraz z załącznikiem – zestawieniem najważniejszych wniosków i rekomendacji dotyczących koniecznych zmian w dziedzianch dostępu do informacji publicznej, otwartości danych publicznych, otwartości procesów decyzyjnych i polityki antykorupcyjnej.

9 kwietnia 2014 roku

Minister Rafał Trzaskowski spotkał się z przedstawicielami Koalicji. Podczas ok. godzinnego spotkania rozmawiano głównie o możliwości przystapienia Polski do Partnerstwa. Pan minister chciał otrzymać odpowiedź, jakie powody przemawiają za tym, żeby Polska przystąpiła do OGP. Jaka byłaby wartość dodana w odniesieniu do tego, co jest obecnie. Zaproponował, aby Koalicja przygotowała kilku-stronicowy dokument na temat tego, czego Polska nie robi prawnie i faktyczne, a co poprawiłoby jej uczestnictwo w OGP.

20 lutego 2014 roku

Koalicjanci wysłali do nowo powołanego ministra administracji i cyfryzacji – pana Rafała Trzaskowskiego list, w którym poinformowali o celach i planach Koalicji oraz zaproponowali możliwość spotkania, podczas którego chcieliby przedstawić tezy i postulaty wynikające z raportu „Czekając na otwarty rząd”, zwłaszcza w sprawie możliwości przystąpienia Polski do OGP, oraz porozmawiać o realizacji strategii Sprawne Państwo 2020.

18 grudnia 2013 roku

Podczas konferencji „Czekając na otwarte rządy” upubliczniliśmy przygotowany przez członków Koalicji raport Czekając na otwarte rządy. Raport otwarcia Koalicji na rzecz Otwartego Rządu. Więcej informacji o konferencji w zakładce materiały/materiały z konferencji.

13 maja 2013 roku

Otrzymaliśmy odpowiedź  pana Grzegorza Ziomka, dyrektora Departamentu Administracji Publicznej MAiC na nasz list z kwietnia br.

27 kwietnia 2013 roku

Wysłaliśmy do ministra Michałą Boniego list informujący o tym, że Koalicja będzie monitorować realizację rządowej Strategii Sprawne Państwo 2020, w której znalazły się plany zbieżne z założeniami OGP.

12 lutego 2013 roku

Rada Ministrów podjęła uchwałę o przyjęciu Strategii Sprawne Państwo 2020. Uchwała i tekst Strategii zostały opublikowane 7 marca 2013 r w Monitorze Polskim.

12 października 2012 roku

Po 192 dniach od wysłania pierwszego listu (30 marca), 164 dniach od wysłania drugiego listu (27 kwietnia) i 89 dniach od daty wysłania trzeciego listu (12 lipca), Koalicja otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Przypomnijmy: w listach pytaliśmy, czy rząd zamierza przystąpić do Partnerstwa i kiedy podejmie taką decyzję oraz oczekiwaliśmy merytorycznej odpowiedzi na propozycje zawarte w przygotowanym przez nas katalogu propozycji możliwych zobowiązań Polski w ramach Partnerstwa.

W przedstawionej nam odpowiedzi nie ma jednoznacznej informacji, czy i kiedy rząd przystąpi do Partnerstwa. Pewne jest tylko to, że 4 kwietnia 2012 roku Komitet Stały Rady Ministrów rekomendował przystąpienie do Partnerstwa. Ponadto członkowie Koalicji zostali poinformowani, że rząd jest otwarty na cele Partnerstwa, a wyrazem tego jest włączenie do strategii Sprawne Państwo 2020 nowego rozdziału nr 7, zatytułowanego „otwarty rząd”, wprowadzającego działania analogiczne do założeń inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów. Pozostałą część odpowiedzi stanowi odniesienie do propozycji Koalicji w kwestiach pozostających w kompetencji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

12 lipca 2012 roku

W związku z brakiem merytorycznej odpowiedzi na listy wysłane 30 marca i 27 kwietnia 2012 roku, dotyczące propozycji możliwych zobowiązań Polski w ramach Partnerstwa, Koalicja organizacji pozarządowych wysłała Panu Premierowi list przypominający o tej sprawie, a kopie przekazała m.in.. ministrom Michałowi Boniemu i Radosławowi Sikorskiemu.

29 maja 2012 roku

Grupa 13 organizacji korespondujących z rządem postanowiła powołać Koalicję na rzecz przystąpienia do Partnerstwa Otwartych Rządów.

Jej członkowie uznali, że należy poruszać sprawę przystąpienia Polski do OGP na wszystkich możliwych forach i podczas publicznych debat.

15 maja 2012 roku

Na stronie domowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pojawiła się informacja, że rząd podczas spotkania 10 kwietnia 2012 roku (podczas posiedzenia rządu) zadecydował, że „zanim Polska przystąpi do Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu, trzeba opracować dokładny plan działań”.

27 kwietnia 2012 roku

W związku z tym, że od 10 kwietnia (data posiedzenia rządu) nigdzie nie zamieszczono oficjalnych informacji, czy rząd polski zadecydował o przystąpieniu do Partnerstwa, grupa 13 organizacji wystosowała kolejny list. Zapytała w nim, czy i jeśli tak, to kiedy Polska przystąpi do Partnerstwa Otwartych Rządów i przypomniała, że czeka na merytoryczną odpowiedź w sprawie katalogu (który wysłała 30 marca 2012 roku).

12 kwietnia 2012 roku

Grupa 13 organizacji otrzymała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych podziękowanie za wysłany w dniu 30 marca 2012 roku list i katalog z obszarami, które mogą stanowić przedmiot polskich zobowiązań przy wstępowaniu do Partnerstwa. Poinformowano nas także, że przesłane propozycje działań będą pomocne w przygotowaniu planu zaangażowania rządu w inicjatywę Partnerstwa Otwartych Rządów.

10 kwietnia 2012 roku

Zgodnie z porządkiem obrad na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 10 kwietnia 2012 roku miał zostać przyjęty wniosek w formie listu intencyjnego o przystąpienie RP do inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów (przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji). Po posiedzeniu nie pojawiła się żadna informacja o tej sprawie. Podczas rozmowy telefonicznej z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przedstawiciel organizacji pozarządowej usłyszał, że list nie został przyjęty i odesłano go do MAiC.

4 kwietnia 2012 roku

W kwietniu można było sądzić, że decyzje formalne dotyczące przystąpienia Polski do inicjatywy zostaną szybko podjęte. Komitet Stały Rady Ministrów zarekomendował rządowi przystąpienie do Partnerstwa.

30 marca 2012 roku

Z inicjatywy AKOP grupa 13 organizacji pozarządowych zajmujących się promowaniem dostępu do informacji publicznej, wspieraniem uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych i zwiększaniem przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym, zachęcona przez rząd przygotowuje oraz wysyła stronie rządowej odpowiedź z załączonym katalogiem propozycji zobowiązań, które rząd mógłby zadeklarować zgłaszając swój akces do Partnerstwa.

23 marca 2012 roku

 Na prośbę wiceministra Igora Ostrowskiego (wystosowaną 15 marca) Rada Informatyzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji przekazuje opinię dotyczącą założeń do planu działań precyzującego zobowiązania Rządu RP wynikające z uczestnictwa Polski w Open Government Partnership.

6 marca 2012 roku

Wiceminister spraw zagranicznych Grażyna Bernatowicz odpowiada na list Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych informując, że rząd widzi zasadność udziału Polski w Partnerstwie i zachęca organizacje do przedstawienia własnych uwag dotyczących przyszłych kierunków zaangażowania Polski.

22 lutego 2012 roku

Członkowie Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (AKOP) wysłali list do Premiera Donalda Tuska z apelem o pilne podjęcie starań na rzecz przystąpienia polskiego rządu do Partnerstwa Otwartych Rządów.

9 lutego 2012 roku

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zwróciło się do premiera Donalda Tuska z listem otwartym, w którym wezwało polski rząd do przystąpienia do międzynarodowej Inicjatywy Partnerstwa Otwartych Rządów.