Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Miejsce
w rankingu
4
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
40%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

24%

Dostęp do informacji publicznej
53%

Otwartość procesów decyzyjnych
45%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

24%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MAiC na stronie głównej Ministerstwa umieściło elektroniczny formularz kontaktowy (https://mac.gov.pl/kontakt). Można zakładać, że przy jego użyciu można wysłać wniosek o udostępnienie informacji publicznej do MAiC.
Komentarz ministerstwa: Formularz kontaktowy na stronie podmiotowej Ministerstwa umożliwia złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Niemniej jednak przepisy prawa nie określają elementów istotnych takiego wniosku, jego formy, a orzecznictwo sądów administracyjnych uznaje, że na wniosek niepodpisany również należy udzielić odpowiedzi.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC nie znajdują się informacje, które pozwalają stwierdzić, że w Ministerstwie określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Wysokość opłaty jest zawsze uwarunkowana okolicznościami konkretnej sprawy. Dla zamieszczenia informacji w BIP MAC należałoby ustalić katalog możliwych form udostępnienia i ewentualnych żądanych sposobów przekształcenia informacji. W opinii MAC nie jest możliwe przewidzenie wszystkich sytuacji.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o udostępnienie informacji (prowadzony jest rejestr wniosków o informację publiczną: http://mac.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html).
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Stosownie do Regulaminu Organizacyjnego MAC, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Po zarejestrowaniu, wniosek jest przekazywany komórce merytorycznie właściwej do jego załatwienia. Ustawa wprawdzie dopuszcza możliwość tzw. przedłużenia terminu załatwienia wniosku, w sytuacji gdy nie jest możliwe udostępnienie informacji w terminie, niemniej jednak pod warunkiem wskazania przyczyny opóźnienia oraz wyznaczenia nowego terminu załatwienia wniosku. W opinii MAC wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej śledzenie drogi odpowiedzi na wniosek wydaje się niecelowe, gdyż oczywistym jest, że wniosek znajduje się w komórce merytorycznie właściwej do jego załatwienia.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC znajduje się wiele informacji dotyczących prac legislacyjnych nad projektem ustawy o "re-use", natomiast brak zakładki bądź wyraźnie określonego pola, gdzie osoba zainteresowana kwestiami ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej przez samo Ministerstwo, mogła by uzyskać informacje.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Przepisy nie nakładają obowiązku określenia w BIP warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: W sposób wystarczający zasady wzruszania tzw. decyzji odmownych zawiera ustawa o dostępie do informacji publicznej. Niemniej jednak, w decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania zamieszcza się pouczenie odnośnie możliwości złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i terminu na jego złożenie.
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. W przypadku każdego rozstrzygnięcia o charakterze władczym stosowne pouczenia zamieszczane są bezpośrednio pod uzasadnieniem lub w piśmie przewodnim. Niezależnie od powyższego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Organ prowadzący sprawę wniosku, udziela stosownych wyjaśnień.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W konsekwencji braku informacji w BIP o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, nie znalazły się w nim również informacje dot. ww. tematu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
Dodatkowo, publikacja ww. korespondencji może budzić wątpliwości biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w BIP obowiązkowo udostępnia się informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5.
Dodatkowo, publikacja ww. korespondencji może budzić wątpliwości biorąc pod uwagę przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC publikowany jest rejestr wniosków, jednak nie zawiera on treści wniosków ani odpowiedzi (http://mac.bip.gov.pl/rejestry/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html).
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach publikowane są w BIP MAiC (http://mac.bip.gov.pl/rejestry/), rejestry zaś stanowią załączniki do informacji (wraz z ostatnią datą aktualizacji) i są przetwarzalne maszynowo. MAiC udostępnia rejestry: rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, wykaz fundacji nadzorowanych przez Ministra Administracji i

Cyfryzacji, listę gmin wpisanych na podstawie art.10 i 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz wykaz związków powiatów oraz związków międzygminnych.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MAiC publikowane są w zakładce kontrole (http://mac.bip.gov.pl/kontrole/) informacje dotyczące m.in.: sprawozdań z działalności kontrolnej prowadzonej w MAiC (w układzie chronologicznym), wyniki kontroli zewnętrznych zrealizowanych w MAC (bez uporządkowania, co utrudnia orientację w dokumentach, szczególnie, że stanowią załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie PDF), tematów i wyników kontroli realizowanych przez przez Departament KSiW MAiC (za lata 2012; 2013; 2014; 2015).
Komentarz ministerstwa: Publikację kalendarzy pracy ministrów należy uznać za niecelową. Terminarze spotkań ministrów stanowią jedynie narzędzie biurowe, pomocnicze, wspomagające organizację pracy ministra. Umieszczenie w kalendarzu terminu jakiegoś wydarzenia ma czysto techniczny charakter i nie zaświadcza o stanie faktycznym, tj. o tym, czy się ono odbyło lub odbędzie. Nie odnosi się zatem do sfery faktów, gdyż sposób jego prowadzenia nie daje potwierdzenia zawartych w nim informacji. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2015 r. sygn. akt II SAB/Wa 582/14. Ponadto należy zauważyć, że kalendarze pracy ministrów podlegają częstym zmianom, a nawet mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób pełniących wysokie funkcje publiczne (np. terrorystyczne).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy Ministra Administracji i Cyfryzacji nie jest udostępniany na stronie internetowej Ministerstwa/ w BIP.
Komentarz ministerstwa: W ustawie o dostępie do informacji publicznej nie został określony obowiązek publikowania wykazów umów cywilnoprawnych, a jedynie informacje o prowadzonych rejestrach i zasadach dostępu do tych rejestrów. W BIP MAC został zamieszczony wykaz rejestrów prowadzonych w MAC, informacja o zasadach dostępu do tego rejestru. Informacje o zawartych przez MAC umowach cywilnoprawnych są udostępniane na wniosek, z zachowaniem art. 5 ww. ustawy oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W MAiC nie są publikowane rejestry umów-cywilno prawnych zawartych przez MAiC.
Komentarz ministerstwa: Udostępnienie informacji publicznej niezawartej w BIP następuje na wniosek, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W aktualnym BIP MAiC nie funkcjonuje zakładka informująca o udostępnianiu informacji nie zawartych w BIP (w archiwum znajdowała się na stronie https://administracja.mac.gov.pl/adm/departament-administra/informacja-publiczna/608,Dostep-do-informacji-publicznej.html?search=385197872).
Komentarz ministerstwa: BIP MAC jest częścią większego systemu – Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SDDIP). MAC, które jest biznesowym właścicielem tego systemu, prowadzi obecnie działania (we współpracy z CPI-administratorem systemu), które mają na celu poprawę funkcjonowania SSDIP, w tym poprawę dostępności systemu dla niepełnosprawnych. Pracownicy MAC samodzielnie nie mają technicznych możliwości, aby dostosować serwis do potrzeb osób niepełnosprawnych np. redaktorzy BIP nie mogą zmieniać struktury strony czy zarządzać załącznikami. Dlatego proces modernizacji BIP MAC (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) jest częścią większego projektu, jakim jest modernizacja SSDIP.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W odróżnieniu od strony głównej MAiC, gdzie obszerna zakładka została poświęcona kwestii dostępności strony dla osób niepełnosprawnych (https://mac.gov.pl/dostepnosc) BIP MAiC oparty jest na systemie SSDIP, który nie spełnia standardów WCAG 2.0 w tej formie, w jakiej funkcjonuje na stronie MAiC.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian pozwala na prześledzenie trybu wprowadzania zmian do dokumentów (data utworzenia, data modyfikacji oraz autor dokumentu).
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MAiC na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Z dniem 2 kwietnia 2015 r. weszło w życie zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Generalnego MAC, regulujące kwestie związane z udostępnianiem informacji publicznej w BIP. Zgodnie z tym zarządzeniem, informacje publiczne BIP mogą publikować redaktor naczelny BIP i redaktorzy BIP (pracownicy BM MAC) oraz pracownicy innych komórek organizacyjnych (na uzasadniony wniosek kierującego tą komórką organizacyjną). Zarządzenie nie przewiduje istnienia oddzielnego zespołu, składającego się ze wszystkich pracowników, mających możliwość udostępniania informacji publicznej w BIP.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MAiC na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Otwartość procesów decyzyjnych

53%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na podstawie zarządzenia nr 5 z dnia 12.02.2013 w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w zakładce "Konsultacje" na stronie resortu.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Tak
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Tak
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Tak
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Tak
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jeśli chodzi o tworzenie listy interesariuszy konsultacji wskazano jedynie, że należy dołączyć listę podmiotych, do których będzie skierowane pismo do konsultacji. W przypadku podsumowania konsultacji podano, że w rozsądnym terminie od zakończenia konsultacji komórka merytoryczna zamieszcza wyniku podsumowania konsultacji i odniesienie do uwag. Informacja na podstawie zarządzenia nr 5 z dnia 12.02.2013 w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Źródło: http://e-dziennik.mac.gov.pl/DUM_MAC/2013/5/akt.pdf
Komentarz ministerstwa: Pytanie nt. doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji nie jest postawione w sposób jednoznaczny. W zależności od interpretacji możliwe są 2 stanowiska: 1) Przyjęcie założenia, że pytanie dotyczy jakiegokolwiek sposobu doprecyzowania procedury tworzenia list interesariuszy, w tym także określenie komórki, odpowiedzialnej za stworzenie takiej listy. W tym przypadku korekta na tak. Uzasadnienie: Zarówno zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji, jak i obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji doprecyzowuje, która komórka odpowiada za przygotowanie listy podmiotów, do których projekt kierowany jest indywidualnie (komórka właściwa merytorycznie dla danego rodzaju sprawy). Obydwa zarządzenia doprecyzowują także komórkę uzgadniająca zakres podmiotów na liście (Biuro Ministra). 2) Przyjęcie założenia, że pytanie dotyczy tylko doprecyzowania sposobu tworzenia listy interesariuszy (a więc wytycznych dla komórek prowadzących konsultacje). W tym przypadku brak korekty. Uzasadnienie: Zarówno zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji, jak i obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nie wskazuje konkretnych wytycznych, dot. tworzenia list interesariuszy. Sporządzenie listy podmiotów, do których przekazywany jest projekt indywidualnie, jest zadaniem komórki merytorycznie odpowiedzialnej za projekt. W komórkach tych jest wiedza dot. kręgu interesariuszy. Warto jednak podkreślić, że konsultacje w MAC prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu możliwość zapoznania się z dokumentem i wypowiedzenia się. Ws. doprecyzowań dot. upublicznienia wyników konsultacji - zarówno obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jak i obowiązujące od połowy maja 2015 r. Zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr., poz. 35) stanowią, że komórka organizacyjna przygotowuje raport z konsultacji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia konsultacji i przekazuje raport do publikacji na mac.gov.pl i BIP MAC (jest to doprecyzowanie w stosunku do zapisów Regulaminu Pracy RM).
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: O konsultacjach projektów prawnych informowano na stronie resortu w zakładce "Konsultacje". Dokumenty dotyczące konsultacji opublikowano na stronie BIP ministerstwa.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W ocenie skutków regulacji projektów ustaw podany jest opiekun merytoryczny projektu. Jednak nie wskazano stanowiska lub jednostki, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych.
Komentarz ministerstwa: Zarówno obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jak i obowiązujące od połowy maja 2015 r. Zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr., poz. 35) wyznaczają BM MAC jako komórkę, z którą uzgadnia się sposób i zakres prowadzenia konsultacji. Natomiast za prowadzenie konsultacji publicznych odpowiada komórka merytoryczna.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W ocenie skutków regulacji projektów ustaw podano osobę odpowiedzialną za projekt w randze ministra, podsekretarza lub dyrektora generalnego. Jednak nie podano, czy osoba ta jest również odpowiedzialna za poprawność konsultacji publicznych.
Źródło: BIP resortu i portal RCL.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenia, o których mowa w pkt 23, 26 i 31 nie przewidują takiej roli. Niemniej jednak w tzw. decyzjach kompetencyjnych ustalających zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego MAC wszystkim członkom Kierownictwa został przypisany nadzór nad konkretnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W chwili obecnej, czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego sprawuje Podsekretarz Stanu w MAC Pani Magdalena Młochowska – Decyzja Nr 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 55). Poprzednio ww. czynności wykonywali Podsekretarz Stanu w MAiC Pan Jan Grabiec, Podsekretarz Stanu w MAiC Pan Marek Wójcik itd. Zadaniem nadzorującego Członka Kierownictwa jest sprawowanie nadzoru nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej oraz podpisywanie pism kierujących projekty dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W trzech przypadkach w komunikatach zapraszających do konsultacji zamieszczonym w RCL podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi w toku konsultacji.
Komentarz ministerstwa: Zarówno obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jak i obowiązujące od połowy maja 2015 r. Zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr., poz. 35) nakładają obowiązek wskazania takiej osoby. Informacja dotycząca osoby odpowiedzialnej za konsultacje danego projektu znajduje się w piśmie kierującym projekt do konsultacji. Informacja o osobie odpowiedzialnej za przygotowanie projektu znajduje się zawsze w OSR oraz na stronie BIP MAC i BIP RCL.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Z przepisów prawa nie wynika obowiązek umożliwienia dopisywania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji. Warto jednak podkreślić, że poszczególne projekty legislacyjne MAC mają bardzo różny zakres interesariuszy, lista jest indywidualnie dostosowywana na potrzeby poszczególnych konsultacji przez komórkę odpowiedzialną za projekt. Dodatkowo, konsultacje w MAC prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu możliwość zapoznania się z dokumentem i wypowiedzenia się.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W 2014 r. ministerstwo korzystało z portalu mamzdanie.org.pl, lecz nie na potrzeby konsultacji publicznych analizowanych projektów ustaw, tylko do konsultacji innych aktów prawnych, głównie rozporządzeń.
Źródło: portal mamzdanie.org.pl.
Komentarz ministerstwa: W 2014 r. Ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji publicznych z serwisów on-line: mamzdanie.org.pl, konsultacje.gov.pl.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W przypadku dwóch wskazanych projektów ustaw, odbyły się konsultacje publiczne na portalu mamzdanie.org.pl, ale miało to miejsce w 2013 r. Natomiast w 2014 r. na portalu mamzdanie.org.pl konsultowano inne akty prawne, głównie rozporządzania.
Źródło: portal mamzdanie.org.pl.
Komentarz ministerstwa: W 2014 r. na stronie mamzdanie.org.pl zamieszczono do konsultacji 3 rozporządzenia będące we właściwości MAC (rozporządzenie dotyczące standardów technicznych dla zasobów udostępnianych poprzez Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), rozporządzenie określającego wzory dokumentów potrzebnych do zgłaszania i sprawozdawania zbiórek publicznych, rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań dot. odbiorników cyfrowych, a na stronie konsultacje.gov.pl - projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W przypadku dwóch projektów konsultacje prowadzono za pośrednictwem portalu mamzdanie.pl, były to jednak wciąż konsultacje pisemne.
Źródło: portal mamzdanie.org.pl, portal RCL.
Komentarz ministerstwa: Np. MAC zorganizowało dwukrotnie konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz konferencje uzgodnieniową w sprawie rozporządzenia dotyczącego Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Na konferencję uzgodnieniowe byli zapraszani wszyscy interesariusze, którzy wypowiedzieli się w ramach konsultacji publicznych. Dodatkowo projekt założeń reuse był przedmiotem konsultacji publicznych w ramach platformy: konsultacje.gov.pl. Odbyły się również konferencje uzgodnieniowe i spotkania grup roboczych dotyczące: Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r. poz. 719); Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r. poz. 745).
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: odpowiedź na wniosek o DIP.
Komentarz ministerstwa: Pracownicy MAC uczestniczyli w szkoleniu z zakresu Rządowego portalu konsultacji publicznych-konsultacje.gov.pl.

Przeciwdziałanie korupcji

45%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie wprowadzana jest od 2014 roku polityka zarządzania ryzykiem.

W e-dzienniku ministerstwa zamieszczono Zarządzenie nr 25 ministra administracji z 31 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w MAiC, ogłoszone 4 marca 2014.

Celem wprowadzenia polityki jest:

1) zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez: ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, usprawnienie procesu planowania oraz zapewnienie Kierownictwu Ministerstwa informacji o zagrożeniach realizacji zadań i osiągnięcia celów, w tym w szczególności określonych w ramach Planu działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) usystematyzowanie i ujednolicenie podejścia Ministerstwa do zarządzania ryzykiem;

3) uświadomienie wpływu ryzyk towarzyszących działalności Ministerstwa na realizację zadań i osiągnięcie jego celów.W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Administracji i Cyfryzacji za rok 2014 wykazano, że: w roku 2014 powołano "koordynatora ds. zarządzania ryzykiem, sporządzono plany pracy komórek organizacyjnych oraz przeprowadzono identyfikacje ryzyk (II-IV kwartał)"; na rok 2015 przewidziano „mapowanie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne MAC oraz opracowanie schematów zarządzania procesowego i ich optymalizacja – Termin: do końca IV kwartału 2015.http://e-dziennik.mac.gov.pl/booktabs.html?year=2014

http://e-dziennik.mac.gov.pl/actdetails.html?year=2014&act=15

http://mac.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza/
Komentarz ministerstwa: W MAC przyjęto procedury dotyczące przeprowadzenia oceny ryzyka, który należy potraktować jako narzędzie systemu antykorupcyjnego – zarówno na potrzeby funkcjonowania całego MAC, jak i na potrzeby systemu wdrażania POWER – rozdział 9.1 Instrukcji Wykonawczej dla ww. programu: Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji.
Na poziomie MAC są to : 1) Zarządzenie Nr 25 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 4 marca 2014 r., poz. 2), *na podstawie niniejszego Zarządzenia Minister Administracji i Cyfryzacji wyznaczył Koordynatora ds. zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 2) Zarządzenie Nr 18 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 17 września 2013 r., poz. 30).
Niezależnie od powyższego, zgodnie z Uchwałą Nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 taki dokument powinien zostać wprowadzony do 2019 r. Jednym z zagadnień, które zostanie poruszone w ww. dokumencie będą zagrożenia korupcyjne jakie mogą zaistnieć w MAC.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej ministra administracji i cyfryzacji za rok 2014 identyfikacja ryzyk miała miejsce w 2014 r.
W BIP/na stronie www brak takiego dokumentu /lub opisu/omówienia, czy i jakie ryzyka zostały zidentyfikowane.


http://e-dziennik.mac.gov.pl

http://mac.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza/
Komentarz ministerstwa: j.w.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Do zadań Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków należy min. prowadzenie kontroli w jednostkach ministerstwa i koordynacja wdrażania Polityki zarządzania ryzykiem w ministerstwie oraz współpraca z koordynatorem zarządzania ryzykiem, jak też w ogóle prowadzenie kontroli.Można przypuszczać, że osoba kluczowa dla procesu zarządzania ryzykiem oraz nadzorująca ja komórka mogą również być odpowiedzialne za kwestie zapobiegania korupcji. W żadnym z dostępnych dokumentów nie zostało to zapisane wprost.
Komentarz ministerstwa: Koordynację Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 powierzono Naczelnikowi Zespołu w DUSKŻiZK.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na www ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: W czerwcu 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Rafał Trzaskowski powierzył funkcję koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w MAC, Naczelnikowi ZOIN w DUSKŻiZK.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja uzyskana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Należy zaznaczyć, że z założenia kierownictwo wyższego i średniego szczebla winno wspierać pracowników w przypadku wątpliwości natury etycznej. Jednocześnie w MAC funkcjonują mechanizmy przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.) dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej, i w tym m.in. celu Dyrektor Generalny MAC powołał Rzecznika Dyscyplinarnego MAC oraz Komisję Dyscyplinarną MAC.
Nowozatrudnieni pracownicy przed rozpoczęciem pracy w MAC są zapoznawani z zasadami służby cywilnej oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej. Każdy pracownik na piśmie potwierdza zapoznanie się z ww. zasadami. Zasady te upowszechnione są zarówno w gmachu Ministerstwa, jak również dostępne wszystkim pracownikom na wspólnej przestrzeni dyskowej. Ponadto, ze względu na wysoką istotność takiej tematyki, szkolenia z zakresu etyki w służbie cywilnej przeprowadzane są w Ministerstwie cyklicznie.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej poinformowano, że w MAiC nie wprowadzono obligatoryjnej, wewnętrznej procedury reagowania na zajwiska korupcyjne.
Komentarz ministerstwa: W systemie wdrażania środków publicznych, w tym środków UE istnieją powszechnie dostępne procedury informowania o nieprawidłowościach (w tym przewidziano również możliwość poinformowania zewnętrznych punktów kontaktowych o nieprawidłowości lub wykroczeniu):
- w przypadku podejrzenia występowania nieprawidłowości, w szczególności o charakterze korupcyjnym, dla wszystkich obywateli istnieje możliwość informowania właściwego organu krajowego, tj. CBA – opcja anonimowego poinformowania CBA jest powszechnie dostępna telefonicznie (Telefon – Zgłoś korupcję: 800 808 808 jak również poprzez stronę internetową CBA (zakładka: „Zgłoś korupcję: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/materialy-promocyjne/10483,Zglos-Korupcje.html). Pracownicy MAC w tym pracownicy IP przechodzą szkolenia, również w zakresie działań antykorupcyjnych, stąd w IP jest wiedza o ww. procedurze;
- zgłoszenie podejrzenia zaistnienia nadużycia związanego z funduszami UE do organów UE jest możliwe dla każdej osoby - zarówno fizycznej jak prawnej, które posiadają informacje o nadużyciach finansowych związanych ze środkami wypłacanymi przez UE albo niezgodnych z prawem działaniach urzędników UE. Zawiadomienie jest możliwe poprzez kontakt z OLAF za pomocą strony internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_en.htm jak również za pomocą systemu FNS – również w tym przypadku zgłoszenie podejrzenia nadużyć finansowych następuje za pośrednictwem strony internetowej (https://fns.olaf.europa.eu/main_en.htm – formularz można odesłać anonimowo. System internetowy FNS gwarantuje pełną dyskrecję.
- istnieje również możliwość zawiadomienia jednostki OLAF na poziomie krajowym, czyli jednostki koordynującej zwalczanie nadużyć finansowych tzw. AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service), która w Polsce umiejscowiona jest w Ministerstwie Finansów, jest to Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej; detale kontaktu z właściwymi osobami wskazane są zarówno na stronie OLAF jak i MF: http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-oafcn/index.cfm/listmembers/?order=country&p=6

Ponadto procedury przyjęte w MAC na potrzeby wdrażania POWER przewidują informowanie / sprawozdawczość do OLAF, zgodnie z właściwymi zasadami sprawozdawczości (w systemie IMS są raportowane do Komisji Europejskiej nieprawidłowości, o których mowa w art. 122 ust. 2 rozporządzenia UE nr 1303/13 - procedura opisana w rozdziale 8.2 Instrukcja sporządzania raportów o nieprawidłowościach);

Również procedury przyjęte w Instrukcji Wykonawczej dla POWER przewidują informowanie organów zewnętrznych - w rozdziale 9.2 pn. Procedura postępowania IP w sytuacji wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji napisano, że: W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia oszustwa finansowego lub/i wystąpienia korupcji podczas weryfikacji dokumentacji lub/i podczas przeprowadzania kontroli na miejscu lub otrzymania informacji o wystąpieniu/podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego lub/i korupcji - pracownicy IP przygotowują projekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia oszustwa finansowego i/lub wystąpienia korupcji do właściwych organów/ instytucji tj. prokuratury, CBA, ABW lub UOKiK i/lub informacji o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Ponadto nie tylko przepisy przyjęte na potrzeby systemu wdrażania środków publicznych, w tym środków UE i procedury MAC stworzone pod kątem wdrażania POWER, ale również ogólnie obowiązujące przepisy prawa regulują ww. kwestię, jest to zwłaszcza art. 304 Kodeksu postępowania karnego.

Dodatkowo corocznie w MAC przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej (zgodnie z Komunikatem Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11), w ramach której badana jest realizacja przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w MAC wszystkich celów kontroli zarządczej.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zgodnie z Uchwałą Nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 taki dokument powinien zostać wprowadzony do 2019 r.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP funkcjonuje zakładka Kontrole (http://mac.bip.gov.pl/kontrole/), a w niej kontrola zarządcza. Zamieszczono w niej oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Do składania i publikowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej Minister Administracji i Cyfryzacji zobowiązał również kierowników jednostek w działach tj. Prezesa UKE, GGK, Dyrektora CPI, Dyrektora CPPC
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach wskazano ogólnie na działania dot. budowania infrastruktury etyczno-zarządczej, komunikacyjnej, zarządzania ryzykiem. Nie wskazano konkretnych działań naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.
Komentarz ministerstwa: Wzór Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej ustalony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581) oraz objaśnienia do wzoru stanowiące jego integralną część, nie przewiduje wprost obowiązku zamieszczania takiej informacji.
Niezależnie od tego wskazać należy, że wzór Oświadczenia zakłada zamieszczenie informacji o działaniach naprawczych w odniesieniu do konkretnie zdiagnozowanych zastrzeżeń w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanych przez Ministra działach administracji rządowej. Wobec faktu, że w MAC dotychczas nie zdiagnozowano takiego zastrzeżenia, nie zaistniała konieczność planowania działań o charakterze naprawczym w tym obszarze, o którym informuje się w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www brak informacji/jasnego komunikatu o możliwości zgłaszania informacji o podejrzeniu korupcji.
Komentarz ministerstwa: Najważniejszym aktem prawnym, na podstawie którego zwalcza się przestępczość korupcyjną, jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553). Przepisy dotyczące przestępstw korupcyjnych sformułowano w rozdziałach: XXIX — „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego” (art. 228–231), XXXI — „Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum” (art. 250a), XXXIV — „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów” (art. 271 § 3), XXXVI — „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” (art. 296, 296a, 299, 302, 305), XXXVII — „Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi” (art. 311). Najczęściej spotykaną formą korupcji jest łapownictwo.
Brak jest podstaw do zamieszczania na stronie podmiotowej MAC i w BIP MAC takich informacji. Zgodnie z przepisami prawa o charakterze powszechnie obowiązującym tj. art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Odnosząc się z kolei do § 2 ww. przepisu należy podnieść, że obowiązek nałożony w tym przepisie m.in. na organy administracji publicznej winien być realizowany w przypadkach, gdy wiedza o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji zostanie powzięta w związku z działalnością MAC np. w ramach czynności kontrolnych i tylko wówczas gdy mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu. Ustawa Kodeks postępowania karnego, w przypadku powzięcia informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (a takim jest korupcja popełniona przez osobę pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 Kodeksu karnego), nakazuje powiadomić prokuratora lub Policję. Dodatkowo warto wskazać, że korupcja została zdefiniowana w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1411 z późn. zm.). Ww. Organ jest służbą specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP/na stronie www ministerstwa nie ma takiego dokumentu.W odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów" MAiC wskazało na kilka dokumentów wewnętrznych, w których zawarte zostały zapisy dot. konfliktu interesów.

Najważniejszym jest Zarządzenie Dyrektora Generalnego 29/2012 z 15.05.2012 w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MAiC. Znajduje się w nim bezpośrednie odniesienie do zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej, w których zapisano definicję konfliktu interesów i wskazano okoliczności ich występowania. Krótką definicję konfliktu interesów można znaleźć w paragrafie 3 –„ przedmiotu dodatkowego zatrudnienia nie mogą stanowić działania, które( ...), budzą podejrzenie o związek miedzy interesem publicznym a prywatnym czy mają negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków pracowniczych”.
Komentarz ministerstwa: Nie wydaje się konieczne definiowanie w regulacjach wewnętrznych
ww. pojęcia. Niezależnie od powyższego w MAC funkcjonują mechanizmy, poza tzw. „zarządzeniem etycznym”, zapobiegające występowaniu konfliktu interesów np. 1) w Zarządzeniu Nr 32 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz postępowań doraźnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 21 lipca 2015 r., poz. 50) [wcześniej Zarządzenie Nr 13 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji], które przewidują wyłączenie kontrolera od udziału w kontroli jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw i obowiązków jego lub osoby mu bliskiej oraz w przypadku kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika – przez rok od zakończenia ich wykonywania; 2) Zarządzenie Nr 23/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przewiduje obowiązek złożenia oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności, który dotyczy zamówień, do których nie mają zastosowania obowiązki nałożone ustawą Prawo zamówień publicznych; 3) Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jednocześnie członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w MAC ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za naruszenie.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie przekazane we wniosku o dostęp do informacji publicznej wskazano, że obowiązek taki dotyczy kontroli. Przed przystąpieniem do działań kontrolnych, każdy członek Zespołu kontrolującego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o bezstronności.

Również eksperci Komisji Oceniającej Projekty, przed przystąpieniem do oceny złożonych wniosków, składają oświadczenie o bezstronności.Obowiązek ten regulują:

- Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013

- Zasady dokonywania oceny projektów w ramach PO KL, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2014 r., poz. 1146).

- Art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Komentarz ministerstwa: Np. zgodnie ze wspomnianym w Zarządzeniem Nr 32 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz postępowań doraźnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 21 lipca 2015 r., poz. 50) [wcześniej Zarządzenie Nr 13 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji].
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na podstawie przeglądu BIP trudno doszukać się jednolitego uporządkowania zasad funkcjonowania komisji konkursowych i ciał doradczych. W pewnych sytuacjach wymagane jest składanie oświadczeń, a w innych nie.Taka konieczność istnieje w związku z realizacją art 12 c i d ustawy z 15 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( brzmienie art):

(c) "Minister właściwy do spraw informatyzacji co najmniej raz w roku przeprowadza konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego;

(d)1. Minister rozstrzyga konkurs na podstawie oceny wniosków dokonanej przez komisję konkursową oraz ogłasza wyniki konkursu.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze zarządzenia, powołuje komisję konkursową, a także określa jej skład, tryb pracy oraz zakres zadań.

3. Datą ogłoszenia wyników konkursu jest data ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji;Zarządzenie nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2014 r w sprawie trybu pracy oraz zakresu zadań komisji konkursowej (ogłoszone 9 września 2014 r) wprowadza w par. 4 pkcie 6 wymóg składania przez członków komisji oświadczenia zgodnego z wzorem załącznika. Członek komisji oświadcza, że nie pozostaje w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w ogłoszonym (data)konkursie (wnioskodawcami)(...) budzącymi uzasadnioną wątpliwość co do moje bezstronności podczas oceny wniosków oraz zobowiązuje się otrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków oraz raportów lub wynikające z procesu ich oceny".Zarządzenie jest dostępne w BIP: http://e-dziennik.mac.gov.pl/actdetails.html?year=2014&act=17W zakładce http://mac.bip.gov.pl/rady-i-komisje-dzialajace-przy-ministrze-a-i-c/

znajdują się informacje o radach i komisjach działających przy ministrze (Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów

Fizjograficznych, Komisja Heraldyczna, Rada do Spraw Cyfryzacji, Działalność Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej) nie znaleziono w regulaminach zapisów zobowiązujących do składania przez ekspertów, konsultantów deklaracji dot. konfliktu interesów.
Komentarz ministerstwa: Np. członkowie Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji składają oświadczenia o braku konfliktu interesów (potwierdzają, że nie pełnią funkcji członka Głównej Komisji Orzekającej, członka innej Komisji Orzekającej, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie dyrektora generalnego nr 29/2012 z 15.05.2012 w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MAiC.Reguluje: 1)podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez członka korpusu służby cywilnej; 2) wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez pracownika służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej oraz urzędnika służby cywilnej.

Urzędnik składa wniosek (obowiązuje specjalny formularz) w tej sprawie do Biura dyrektora Generalnego; wniosek powinien zawierać opinię dyr komórki lub nadzorującego członka kierownictwa.Par. 3 - „ przedmiotu dodatkowego zatrudnienia nie mogą stanowić działania, które( ...), budzą podejrzenie o związek miedzy interesem publicznym a prywatnym czy mają negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków pracowniczych”.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP. Można je otrzymać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, przekazane zostało w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów".
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie Dyrektora Generalnego 23/2012 z 06.04.2012 regulamin udzielania zamówień publicznych w MAiC.

Art 16 do 27 regulują sposób powoływania i funkcjonowania komisji oraz udział pracowników.; w art 23 ust 4. wskazano na możliwość wyłączenie pracownika lub odwołanie stosownie do art 17 ust 1 PZP:

- przewodniczący komisji przetargowej wnioskuje do kierownika zamawiającego za pośrednictwem naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych o wyłączenie

członka komisji przetargowej z udziału w jej pracach w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w artykule rt 17 ust 1 PZP lub odwołanie ze składu komisji z innych uzasadnionych powodów.

Do obowiązków członka komisji należy niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji przetargowej o okolicznościach które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

W zał. 14 do zarządzenia członkowie komisji składają oświadczenie, ze nie pozostają w sytuacji konfliktu interesów.Dokument nie jest dostępny w BIP, został przekazany w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów".
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie Nr 23/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP w dwóch miejscach/zakładkach informuje się o kwestiach dotyczących naboru do pracy:
1) w zakładce http://mac.bip.gov.pl/o-nas/ znajduje się katalog Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
2) w zakładce praca w ministerstwie http://mac.bip.gov.pl/search/joboffers/.

W zakładce http://mac.bip.gov.pl/o-nas/ w katalogu Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji można znaleźć ogólne informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska w słuzbie cywilnej:
– gdzie są ogłaszane informacje o wolnych stanowiskach oraz wyniki naboru;
– miejsca i terminy składania dokumentów;
– wzory podstawowych oświadczeń i wymagane dokumenty.
W zakładce Praca w ministerstwie, w dwóch oddzielnych plikach publikowane są ogłoszenia o naborze na stanowisko (w ogłoszeniu podana jest data ogłoszenia naboru oraz data składania oferty) i informacje o wyniku naboru.
Brak archiwum ogłoszeń o naborze – publikowane są tylko ogłoszenia o bieżąco przeprowadzanych naborach (16 czerwca – 3 ogłoszenia).
Wyniki naboru publikowane są natomiast w sposób ciągły (od stycznia 2012 r) – w tytule pliku (pdf) wpisane jest stanowisko i nr ogłoszenia, plik zawiera: nr ogłoszenia, datę ogłoszenia naboru, stanowisko, nazwisko wyłonionego kandydata.
Sposób publikowania informacji o naborze i wynikach naboru na stanowiska w MAC niezbyt czytelny.
Komentarz ministerstwa: Komentarz ws pytania o publikowanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne: W BIP nie są publikowane informacje dotyczące naboru – listy kandydatów spełniających wymogi formalne, ponieważ z jednej strony brak jest takiego obowiązku, natomiast z drugiej strony sami zainteresowani (kandydaci) sprzeciwiają się tej publikacji.
W BIP publikowane są (oprócz informacji objętych pytaniami poprzedzającymi niniejsze pytanie) również dodatkowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania naborów na stanowiska w służbie cywilnej MAC oraz wzory przykładowych oświadczeń niezbędnych do złożenia aplikacji.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Minister Halicki upublicznił oświadczenie na stronie KPRM - http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m

Oświadczenia majątkowe pozostałych członków kierownictwa ministerstwa są dostępne w zakładce:

http://mac.bip.gov.pl/o-nas/oswiadczenia-majatkowe.htmlSekretarz Stanu Stanisław Huskowski - jest oświadczenie za 2014;Podsekretarz Stanu Roman Dmowski - jest oświadczenie za 2014 r;Podsekretarz stanu M. Olszewska - oświadczenie 2014 wz. z opuszczeniem stanowiska;Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski - jest oświadczenie za 2014 r.;Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska - jest oświadczenie za 2014 r.;Podsekretarz Stanu Marek Wójcik - jest oświadczenie wz. z objęciem funkcji w 2014 i oświadczenie za 2014.
Komentarz ministerstwa: W MAC publikuje się oświadczenia majątkowe Ministra Administracji i Cyfryzacji, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP jest dostępne Zarządzenie Nr 8 Ministra Administarcji i Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
dostępne na:

http://e-dziennik.mac.gov.pl/actdetails.html?year=2012&act=23

lub w zakładce działalność lobbingowa Działalność lobbingowa - akty prawne;

jak również:

http://mac.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa-akty-prawne-informacje-formularz-rejestr_62_62_62_62_62_62_62_62_62.html

załącznik
Komentarz ministerstwa: W BIP MAC zostało opublikowane zarządzenie, a nie rozporządzenie.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z par. 5. ust. 1 przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki służbowej zawierającej:

1) informację o sprawie, której dotyczyło spotkanie;

2) wskazanie osób uczestniczących w spotkaniu, z podaniem ich stanowiska służbowego - w przypadku pracowników Ministerstwa biorących udział w spotkaniu;

3) wskazanie podmiotu na rzecz, którego podmiot podejmuje działania związane z zawodową działalnością lobbingową;

4) określenie form podjętej działalności lobbingowej, ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, wystąpieniu przeciwko tym projektom, czy też zawierała propozycje nowych rozwiązań, które nie są przedmiotem prac legislacyjnych;

5) wnioski ze spotkania.

http://mac.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa-akty-prawne-informacje-formularz-rejestr_62_62_62_62_62_62_62_62_62.html

załączniki
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra

Administracji i Cyfryzacji w 2014r. przez podmioty wykonujące

zawodową działalność lobbingową.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Z Zarządzenia wynika, że za kontakty z interesariuszami innymi niż lobbyści zawodowi odpowiadają komórki merytorycznie właściwe do załatwienia wystąpienia/sprawy.
Komentarz ministerstwa: W strukturze MAC nie istnieje wyspecjalizowania komórka organizacyjna zajmująca się wyłącznie kontaktami z lobbystami. Jedna z komórek organizacyjnych MAC prowadzi sprawy wynikające z art. 10 i 19 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.). Natomiast co do zasady za kontakty z interesariuszami – w zależności od ich zakresu tematycznego – odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne MAC np. za kontakty z Obywatelami w sprawach skarg, wniosków i petycji odpowiada Departament Kontroli, Skarg i Wniosków.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Są to wystąpienia, które miały miejsce w 2013 r. W informacji o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec ministra w 2013 r (zakładka działalność lobbingowa) poinformowano o 3 takich działaniach.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak
Komentarz ministerstwa: Wyjaśnienia jak w pkt 68. Niemniej jednak w BIP MAC znajduje się informacja, która komórka organizacyjna MAC prowadzi sprawy wynikające z art. 10 i 19 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.).
http://mac.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa-akty-prawne-informacje-formularz-rejestr_62_62_62_62_62_62_62_62_62.html
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajduje się Zarządzenie nr 8 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej; określa ono szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenia 23/2012 dyr. generalnego MAC z dnia 6.04.2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych w MAiC.Dokument dot: planowania zamówień, postępowania do których nie stosuje się przepisów ustawy na pods. art 4 pkt 8 ustawy; postępowań do których stosuje się przepisy ustawy; pozostałych postępowań do których nie stosuje się ustawy na podstawie art 4 ustawy, za wyjątkiem pkt 4,7,11.W dokumencie wskazano tryb postępowania i osoby odpowiedzialne za podejmowanie określonych decyzji. W zarządzeniu zostały doprecyzowane wymagania dot. składania oświadczeń przez członków komisji przetargowych, biegłego czy innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy sytuacji zastosowania innych trybów zamówień.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP, przekazany w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów".
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie Nr 23/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP brak rejestrów umów zawartych w trybie przetargowym.W zakładce w BIP "zamówienia publiczne" umieszczono 20 ofert/ogłoszeń o zamówienie - dot. przetargów nieograniczonych (daty od października 2014 r) - wraz z SIWZami, załącznikami, odpowiedziami na pytania i informacje o wyborze. W Informacji podano dane dot. najkorzystniejszej(ych) zwycięskiej(ich)ofercie(ach)oraz informacje o pozostałych oferentach obiegających się o realizację zamówienia z podaniem: minimum - nazwy/adresu, cena brutto i punktacji ogólnej lub też szerzej:
nazwy/adresu, kwoty brutto, oraz innych ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia kryteriów jak np. terminy, a także liczbę punktów za najważniejsze kryteria oraz całkowita punktację.
Komentarz ministerstwa: W ustawie o dostępie do informacji publicznej nie został określony obowiązek publikowania rejestrów umów, a jedynie informacji o prowadzonych rejestrach i zasadach dostępu do tych rejestrów, a ten z kolei został wypełniony. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w BIP MAC publikowane są informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Należy również zaznaczyć, że ww. informacje, po stosownym zanonimizowaniu, podlegają udostępnieniu na wniosek.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej MAiC potwierdził prowadzenie takich szkoleń. Uczestniczyło w nich 21 osób.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej MAiC potwierdziło prowadzenie takich szkoleń. Uczestniczyły w nich 44 osoby.

Skomentuj