Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Miejsce
w rankingu
3
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
41%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

32%

Dostęp do informacji publicznej
50%

Otwartość procesów decyzyjnych
40%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

32%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publiczne.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie określono sposobu naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie znajdują się informacje dotyczące ponownego wykorzystania informacji publicznej.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie są publikowane informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN publikowane są informacje dotyczące kontroli prowadzonych przez MEN/Kuratoria oświaty, na stronie: http://www.bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2060%3Akontrola&catid=52%3Akontrola-zarzadcza&Itemid=77. W BIP nie znajdują się informacje o planie kontroli bądź wystąpienia dotyczące Odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli. Wyniki kontroli dostępne są w formie skanów.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MEN nie są publikowane kalendarze pracy (spotkań) minister.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji nie zawartych w BIP funkcjonuje pod adresem http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=38.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP funkcjonuje w wersji kontrastowej oraz graficznej (http://bip.men.gov.pl/).
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian zawiera podstawowe funkcjonalności, nie pozwala jednak prześledzić autora każdej wprowadzanej do dokumentu zmiany.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MEN.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MEN.

Otwartość procesów decyzyjnych

50%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Wytyczne prowadzenia konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane w 2015 r. i opublikowanych na stronie MEN w zakładce "Konsultacje społeczne". Źródło: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/wytyczne-prowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-men-po-uwagach-dep-.pdf
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Tak
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Tak
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Tak
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Nie
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje pochodzą z wytycznych prowadzenia konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowanych w 2015 r. i opublikowanych na stronie MEN w zakładce "Konsultacje społeczne".
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje i dokumenty dotyczące informacji projektów zamieszczane są w zakładce "Konsultacje społeczne" na stronie resortu (http://men.gov.pl/consultations) oraz w BIP MEN.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Departamenty merytoryczne realizujące procesy konsultacyjne korzystają ze wsparcia ze strony Wydziału Rządowo-Parlamentarnego w Biurze Organizacyjnym Ministerstwa, które jest odpowiedzialne za sporządzanie i aktualizowanie ogólnej listy partnerów społecznych, która jest wykorzystywana m.in. przy tworzeniu rozdzielników dla poszczególnych procesów konsultacyjnych.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na temat struktury organizacyjnej ministerstwa ze strony internetowej i BIP resortu.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W dwóch przypadkach w komunikatach zapraszających do konsultacji zamieszczonym w RCL podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi. Jednak nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W jednym przypadku nie opublikowano pism zapraszających do konsultacji.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MEN nie ma możliwości dopisania się do lity interesariuszy w procesach konsultacji projektów ustaw tego resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie korzystało ani z serwisu konsultacje.gov.pl, ani z portalu mamzdanie.org.pl, ani z innego portalu on-line.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje pochodzą z portalu RCL. Konsultacje projektów ustaw miały również formę mejlową, jednak wciąż jest to forma pisemna.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W ramach projektu PO KL "Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkolono 53 osoby. Źródło: odpowiedź na wniosek o DIP.

Przeciwdziałanie korupcji

40%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W PIB. na www brak informacji o wprowadzeniu systemu czy polityki antykorupcyjnej. W MEN wprowadzana jest jednolita metodyka zarządzania ryzykiem. Pierwsze informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Edukacji Narodowej za rok 2010. Proces ten trwał w 2014 r
. w którym "kontynuowano wdrażanie metodyki przez jednostki w dziale z uwzględnieniem zachodzących zmian organizacyjnych i dostosowaniem do standardów kontroli zarządczej."
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP/na stronie www brak takiego dokumentu /lub opisu/omówienia, czy i jakie ryzyka zostały zidentyfikowane.
Jedynym źródłem wiedzy są oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w których ogólnie informowano o pracach nad identyfikacją i oceną ryzyka (oświadczenie za rok 2012), czy np. konstruowaniem przez komórki listy ryzyk z wykorzystaniem narzędzia informatycznego do zarządzania ryzykiem (oświadczenie za rok 2014) .
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Z zapisów w Regulaminie organizacyjnym MEN, tekst ujednolicony datowany 5.09.2014 - wynika, że nie powołano odrębnej komórki zajmujacej się zapobieganiem korupcji. Kontrola, w tym kwestie dot. kontroli zarzadczej leżą w gestii Biura Kontroli i Audytu.


Źródło: Tekst jednolity Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www ministerstwa nie zamieszczono takiej informacji w 2014 r. ( w tym w regulaminie organizacyjnym).
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej MEN podało, że na stanowisko doradców etycznych zostali powołani:Arkadiusz Jarkiewicz i Janusz Krupa.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej MEN poinformowało, że w ministerstwie nie istnieją takie procedury.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie jest dostępne w zakładce Kontrola zarządcza.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji w oświadczeniu o kontroli zarządczej za rok 2014.

W oświadczeniach pojawiają się informacje ogólne o wprowadzaniu kontroli zarządczej, prowadzeniu procesu opracowania i wdrażania metodyki, sukcesywnym ale nie zakończonym wdrażaniu.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie www/w BIP brak takiej informacji. Funkcjonuje zakładka Skargi i wnioski, w której zapisano ogólne informacje o podstawach prawnych zgłaszania skarg, wskazano, jakie skargi rozpatruje ministerstwo (należące do zakresu jego właściwości) i gdzie oraz jaką droga można składać skargi.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie dotyczącej "społecznego monitoringu konfliktu interesów" (wysłanej w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) MEN poinformowało, że w kilku dokumentach znajdują się zapisy pośrednio odnoszące się do kwestii konfliktu interesów, wskazane zostały w nich określone znamiona czy przejawy konfliktu interesów.W regulaminie pracy MEN (Zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego MEN z 6 kwietnia 2012 r ) w nawiązaniu do zapisów ustawy o słuzbie cywilnej zapisano główne obowiązki członków korpusu służby cywilnej m.in. zakaz kierowania się interesem jednostkowym i grupowym przy wykonywaniu obowiązków służbowych, zakaz łączenia pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego.W załączniku do zarządzenia będącym wnioskiem o uzyskanie przez członka korpusu służby cywilnej zgody dyrektora generalnego na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe pracownik oświadcza, że dodatkowe zajęcie nie będzie kolidowało z obowiązkami służbowymi w MEN, nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, nie podważa zaufania do służby cywilnej oraz nie narusza zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej, o których mowa w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej otrzymaliśmy z MEN odpowiedź twierdzącą. Wymieniono następujące sytuacje, w których oświadczenia są wymagane:
1. W przypadku udzielania zgód przez dyrektora generalnego urzędu na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe członka korpusu służby cywilnej.
2. W przypadku naboru do służby cywilnej o bezstronności członka komisji.
3. W przypadku kontroli instytucjonalych przeprowadzanych przez MEN - przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli (zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej).
4. W przypadku kontroli projektów współfinansowanych z PO KL - przed rozpoczęciem kontroli projektów współfinansowanych z PO KL przez kontrolerów podpisywane są oświadczenia o bezstronności informujące, że wyniki kontroli nie dotyczą ich praw lub obowiązków, ani praw lub obowiązków ich małżonków lub osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych kontrolerami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz, że nie istnieją okoliczności mogące wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
5. W związku z otwartymi konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych - osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs składają "deklarację dotycząca potencjalnego konfliktu interesów osób", członkowie komisji składają "deklarację bezstronności i poufności".
Podstawa prawna:
1 i 2. Ustawa o służbie cywilnej i procedury wewnętrzne obowiązujące w MEN.
3. Kontrole instytucjonalne przeprowadzane przez MEN
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092). (ww. art. 19 ust. 4)
4. Kontrole projektów współfinansowanych z PO KL
Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki, pkt.11.1 Wszczęcie kontroli
5. Zarządzenie nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Dz. Urz.poz. 2, z późn. zm.)
Warto zwrócić uwagę na Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2013 r.ws prawie zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, Rozdz. 4, par. 7 pkt. 8 - członkowie komisji - w tym osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego - po upływie terminu składania ofert i przedstawieniu przez sekretarza listy ofert, podpisują deklarację bezstronności i poufności albo składają oświadczenie o wyłączeniu z prac komisji (załącznik nr 5).Osoba wypełniająca deklarację oświadcza, że:

- nie jest oferentem ani nie pozostaje wobec żadnego z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik konkursu który mógłby mieć wpływ na prawa lub obowiązki;

- nie pozostaje ani nie pozostawała w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z żadnym z oferentów;

- nie jestem ani nie była związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z oferentów;

- nie zostało wszczęte przeciwko niej dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne z powodu konkursu;

- żaden z oferentów nie pozostaje wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej;

- zobowiązuje się ponadto do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku z konkursem.Zarządzenie jest dostępne w BIP, w e-dzienniku.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego MEN z 6 kwietnia 2012 r ws. regulaminu pracy; nie jest ono dostępne w BIP, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.W regulaminie pracy MEN, załączniku do zarządzenia opisano procedurę postępowania w przypadku ubiegania się przez członka korpusu służby cywilnej o zgodę dyrektora generalnego urzędu na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe. Zgodnie z procedurą:

1. pracownik składa oświadczenie, że dodatkowe zajęcie nie będzie kolidowało z obowiązkami służbowymi w MEN, nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, nie podważa zaufania do służby cywilnej oraz nie narusza zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, o których mowa w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r.;

2. bezpośredni przełożony przedstawia opinię, dot. relacji między wykonywaniem przez pracownika dodatkowych zajęć a zakresem obowiązków realizowanych na zajmowanym stanowisku w świetle art. 80 ustawy o służbie cywilnej;

3. komórka ds. kadr m.in. weryfikuje wniosek biorąc pod uwagę opis stanowiska pracy pracownika, zadania realizowanych przez komórkę organizacyjną, w której jest on zatrudniony.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego MEN z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych w MEN uregulowano na poziomie ogólnym prawa i obowiązki członków komisji przetargowej;
Zarządzenie nie jest dostępne w BIP, zostało przekazane w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W dokumencie zapisano min. konieczność "odebrania pisemnych oświadczeń członków komisji i innych osób wykonujących czynności o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy”. Potwierdzenie konieczności złożenia oświadczenia o zaistnieniu lub braku okoliczności zapisano we wzorze Decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...". Wzoru samego oświadczenia nie dołączono do odpowiedzi na wniosek.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Praca zamieszczono informacje na temat naboru do pracy w ministerstwie lub podległych instytucjach.
W zakładce znajdują się katalogi:

1. praca na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej

2. praca w służbie cywilnej

3. praca poza służbą cywilną

4. inne

Wzory oświadczeń do naboru

5. Archiwa 2008-2015
6.Staż, wolontariat i praktyki studenckie w MEN

7.Rekrutacja do KSAP

W 1-3 zamieszczane są ogłoszenia na bieżące wakaty, w 5 informacje nt. zakończonych naborów, w tym; data ukazania się ogłoszenia, nazwa stanowiska, data ogłoszenia wyniku, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata. W latach 2008-2009 były załączane listy kandydatów.

Brak ogólnej informacji ogólnych na temat naboru, tj. kto może ubiegać się o pracę, gdzie są zamieszczane ogłoszenia, najczęściej wymagane przy rekrutacji dokumenty, miejsce składania ofert i sposób ogłaszania wyników.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Minister Kluzik-Rostkowska - na stronie KPRMhttp://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2811,JOANNA-KLUZIK-ROSTKOWSKA.htmlSekretarz Stanu - Tadeusz Sławecki - brak oświadczenia z 2014 r. (są za 2013 i 12);Podsekretarze stanu:Joanna BERDZIK - brak oświadczenia za 2014, są za 2012 i 13;Ewa DUDEK - brak oświadczenia za 2014 r (jest oświadczenie o stanie przed objęciem 6.02.14)
tan maj-czerwiec 2015.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.Dokument dostępny w BIP, w e-Dzienniku (http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208%3Azarzdzenie-nr-8-dyrektora-generalnego-ministerstwa-edukacji-narodowej-z-dnia-18-lipca-2008-r-w-sprawie-sposobu-postpowania-pracownikow-ministerstwa-edukacji-narodowej-z-podmiotami-wykonujcymi-dziaalno-lobbingow&catid=26%3Aakty-prawne-obowizujce&Itemid=49)

W zarządzeniu wskazano :
do kogo kierowane są wystąpienia lobbystów do komórki prowadzącej pracę nad aktem prawnym (departament właściwy);
konieczność dokumentowania spotkań.
Rejestracja wystąpienia należy do departamentu właściwego; który przekazuje informację do Departamentu Komunikacji społecznej w celu umieszczenia informacji w BIP.

Odpowiedzi udziela się na piśmie. Departament właściwy prowadzi rejestr spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową.

Ponadto departament właściwy przekazuje niezwłocznie informacje do Biura Organizacyjnego - wypełnia ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia:

1) w przypadku projektów aktów prawnych zawartych w programach prac legislacyjnych – po skierowaniu aktu prawnego do publikacji,

2) w przypadku aktów prawnych nie zawartych w programach prac legislacyjnych oraz aktów prawnych obowiązujących – po udzieleniu odpowiedzi podmiotowi wykonującemu działalność lobbingową.

Ministerstwo powinno koniecznie umieścić zarządzenie w zakładce dot. działalności lobbingowej.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z par. 4 dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingowa polega na sporządzeniu notatki.

Ma ona zawierać:

1)datę spotkania;

2) temat spotkania;

3) dane podmiotu wykonującego działalność lobbingową;

4) imiona, nazwiska i stanowiska pracowników Ministerstwa, biorących udział w spotkaniu;

5) informację o przebiegu spotkania;

6) podpis pracownika sporządzającego notatkę;

7) podpis dyrektora departamentu właściwego.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Ministra Edukacji Narodowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Z zarządzenia nr 8 dyrektora generalnego MEN z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową wynika, że nie. A z regulaminu organizacyjnego, ze może to być Biuro Organizacyjne.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jedynie w Informacji ws. działań podejmowanych wobec MEN w 2012 r. podano, ze zgłosił się do MEN jeden lobbysta. Jednak do zgłoszonej sprawy organem właściwym był minister zdrowia.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak, ale
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka zawiera tylko informacje dot. działań podejmowanych wobec Ministra Edukacji Narodowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingowa w latach 2008-2014.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego MEN z dnia 21 lipca 2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w MEN.

W zarządzeniu opisano tryb przygotowania planu zamówień, komórki i osoby merytorycznie i organizacyjnie odpowiedzialne za koordynację postępowań, sposób powoływania i pracy przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji, sposób przygotowania umowy i wskazuje się na inne uregulowania/procedury, które odnoszą się do zamówień o wartości szacunkowej o której mowa w art. 4 ust. 8 pzp (poniżej 30 tys euro).Zarządzenie nie jest dostępne w BIP, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie MEN nie są publikowane rejestry umów zawartych w trybie przetargowym.

W zakładce zamówienia publiczne dostępne są archiwalne informacje dot. trybu przetargów nieograniczonych - w zestawie znajdują się: ogłoszenie, SIWZ, załączniki, ew. odpowiedzi an pytania oraz informacja o rozstrzygnięciu przetargu, w tym: dane zwycięzcy (nazwa firmy, adres), a także informacja o ofertach złożonych przez pozostałych oferentów (nazwa firmy, adres, przyznane punkty).
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dip MEN odpowiedziało, że samo nie prowadziło szkoleń wewnętrznych, ale w zewnętrznych, w ramach służby przygotowawczej uczestniczyło 8 osób.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dip MEN odpowiedziało, że prowadziło takie szkolenia i uczestniczyło w nich 28 osób. Dodatkowo w szkoleniach organizowanych przez KPRM uczestniczyło 5 osób.

Skomentuj