Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Finansów

Miejsce
w rankingu
8
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
37%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

42%

Dostęp do informacji publicznej
26%

Otwartość procesów decyzyjnych
41%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

42%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie stworzyło takiego formularza, który by udostępniło na swojej stronie internetowej.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie znajdują się w BIP Ministerstwa Finansów.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację w BIP Ministerstwa Finansów.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w jeden z najbardziej szczegółowych sposobów w porównaniu do innych ministerstw (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej).
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na ten temat dostępna jest na stronie MF pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej/-/asset_publisher/1uYP/content/informacje-o-czynnikach-jakie-sa-brane-pod-uwage-przy-obliczaniu-oplat-za-nietypowe-wnioski-o-ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fministerstwo-finansow%2Fjak-zalatwic-sprawe%2Fsprawa-do-zalatwienia%2Fponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznej%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_1uYP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_1uYP_.Zawiera jednak wyłącznie informacje dotyczące cen nośników informacji."Pobiera się opłatę za udostępnienie informacji publicznej, która odpowiada rzeczywistym kosztom ponoszonym w związku z udzielaniem informacji wnioskodawcy.Wysokość opłaty wynosi odpowiednio:1) za sporządzenie kopii dokumentu lub wydruku komputerowego: 0,10 zł za stronę;2) za płytę CD z zapisem informacji: 2,00 zł za sztukę;3) za płytę DVD z zapisem informacji: 4,00 zł za sztukę;4) koszt przekazania informacji w celu ponownego wykorzystywania.

Nie pobiera się opłaty, jeżeli łączna wysokość opłaty nie przekroczy kwoty 20,00 zł."
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MF nie ma informacji dotyczących ew. czasu pracy urzędników w kwestii ponownego wykorzystania informacji publicznej.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski o udostępnienie informacji oraz odpowiedzi nie są publikowane na stronie MF.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo Finansów publikuje informację o rejestrach na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/rejestry. Ministerstwo publikuje następujące rejestry:- Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

- Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby obsługi finansowo-księgowej i rozliczeń z pracownikami

- Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- Wykaz kontroli prowadzonych w Ministerstwie Finansów

- Wykazy nieruchomości objętych międzynarodowymi układami indemnizacyjnymi.W przypadku rejestru kontroli nie są jednak publikowane rejestry dotyczące kontroli prowadzonych przez Ministerstwo (dostępny rejestr dotyczy kontroli prowadzonych w Ministerstwie Finansów i zawiera zestawienie kontroli przeprowadzanych w Ministerstwie przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz inne organy w poszczególnych latach).
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa publikowane są wyniki kontroli prowadzonych w Ministerstwie w podziale na lata (przykładowo dla 2015 r.: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/kontrole-w-ministerstwie-finansow/-/asset_publisher/Zz9H/content/2015-rok-1?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fministerstwo-finansow%2Fkontrole-w-ministerstwie-finansow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Zz9H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_Zz9H_). Niektóre wystąpienia pokontrolne publikowane są jednak tylko w formie skanu, co utrudnia zapoznanie się z dokumentami przez osoby niepełnosprawne (przykładowo: http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=d370515b-6545-4958-bc5b-00536d2ef736&groupId=764034). Praktyka publikowania wyników kontroli w ministerstwach jest analogiczna do MF (dla porównania MPiPS: file:///C:/Users/Karol/Downloads/KPS.410.001.01.2015%20P%2015%20001.pdf).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz Ministra Finansów nie jest publicznie dostępny.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Rejestr umów nie jest publikowany. Ministerstwo zajmuje negatywne stanowisko wobec udostępniania takiego dokumentu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w publikacjach internetowych (por.: http://ochrona.jawne.info.pl/2014/06/03/minister-finansow-kolejny-raz-razem-rejestr-umow/).Jak informuje w cytowanym wyżej wpisie autor bloga ochrona.jawne.info.pl, Ministerstwo posiada jednak techniczne możliwości udostępnienia takiego rejestru: "w piśmie z dnia 21 sierpnia 2013 roku dostałem odpowiedzi z której mogłem się dowiedzieć, że funkcjonowanie rejestru reguluje zarządzenie Nr 18/BG/2007 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu rejestracji umów oraz porozumień w centralnym rejestrze umów i porozumień w Ministerstwie Finansów . Dostałem jego kopie, więc mogłem wyczytać, że w układzie tabelarycznym gromadzone są dane w zakresie podmiotu i tryb zawarcia umowy, daty zawarcia umowy, numeru umowy, okresu obowiązywania umowy, strony umowy, wartości umowy, daty zrealizowania umowy bez zastrzeżeń z dniem upływu gwarancji i rękojmi, daty wszczęcia postępowania, daty zakończenia postępowania sądowego. Odpowiedź wskazywała także, że nie ma przeszkód, aby treść rejestru udostępnić na zasadach określonych w u.d.i.p."
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MF posiada m.in. możliwość ustawienia wielkości czcionki, wersję kontrastową, informację dla osób niepełnosprawnych o możliwości załatwienia spraw w MF (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/jak-zalatwic-sprawe/sprawa-do-zalatwienia/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych).
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian informuje o datach dokonywanych zmian/aktualizacji.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji ze strony MF.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji ze strony MF.

Otwartość procesów decyzyjnych

26%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP ministerstwa.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Nie
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Nie
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Nie
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Nie
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Nie
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Komunikaty o konsultacjach zamieszczane są w aktualnościach na stronie BIP MF. Jednak w odniesieniu do analizowanych projektów ustaw nie zamieszczono takich komunikatów. Na stronie ministerstwa nie ma osobnej zakładki dedykowanej konsultacjom.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona resortu i BIP resortu.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona resortu i BIP resortu.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja znalazła się w połowie analizowanych procesów konsultacyjnych. Dane na podstawie dokumentacji w RCL.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: MF korzystał z serwisów on-line w przypadku trzech projektów ustaw: w dwóch przypadkach korzystano z portalu konsultacje.gov.pl, w jednym z portalu mamzdanie.org.pl.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: MF korzystał z serwisów on-line w przypadku trzech projektów ustaw: w dwóch przypadkach korzystano z portalu konsultacje.gov.pl, w jednym z portalu mamzdanie.org.pl.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W czterech przypadkach odbyły się spotkania konsultacyjne lub konferencje uzgodnieniowe
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedzi na to pytanie we wniosku o DIP.

Przeciwdziałanie korupcji

41%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Finansów wprowadzono fragmentaryczne rozwiązanie "Procedurę zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych". Informacja o niej jest niedostępna w BIP/na www. Procedura została przesłana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W dokumencie "Procedura zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych" nie opisano zagrożeń tylko zasady jakimi należy się kierować w procedurze udzielania zamówień publicznych oraz procedury, jakie należy zastosować w sytuacji, gdy pracownik ma podejrzenia, że doszło do sytuacji korupcyjnej.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Analiza Regulaminu organizacyjnego ministerstwa wprowadzonego zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów 11 lipca 2014 (zastąpił on Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r.) pozwala stwierdzić, iż nie powołano odrębnej komórki organizacyjnej zajmującej się problemem korupcji. Zadaniem każdej komórki jest monitorowanie realizacji wyznaczonych celów i zadań, zarządzaniem ryzykiem, samooceną i monitorowaniem systemu kontroli zarządczej. Za realizację i ocenę kontroli zarządczej odpowiada Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji opublikowanych na stronach internetowych.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z odpowiedzią w ankiecie przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Finansów funkcjonuje zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów Procedura zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych. Jej celem jest wprowadzenie w Ministerstwie Finansów zasad przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zamówieniach publicznych, w tym eliminowanie lub w znacznym stopniu ograniczanie możliwości występowania zjawisk korupcyjnych.

Obowiązuje także zarządzenie nr 2/FR/2014 Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zamówień publicznych i dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych , które wprowadza obowiązki i wskazuje rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie korupcji.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Tak
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W przesłanej w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej "Procedurze zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku

zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych".W procedurze, udostępnionej w intranecie Ministerstwa Finansów, poinformowano o rożnych możliwościach zgłaszania podejrzenia zaistnienia sytuacji korupcyjnej.Do zgłoszenie podejrzenia, że doszło do korupcji pracownik wykorzystuje drogę służbową i przekazuje informację bezpośredniemu przełożonemu, a jeżeli podejrzenie dotyczy bezpośredniego przełożonego – dyrektorowi departamentu albo biura Ministerstwa Finansów oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów.W procedurze wskazano, ze zgłoszenie podejrzenia można przekazać policji lub do Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w tym ostatnim przypadku podano informację jaką drogą można przekazać zgłoszenie: nr telefonu, specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Biura, poczta elektroniczna i poczta tradycyjna.

Poinformowano również, że osoba zgłaszająca może zwrócić się z prośbą o nieujawnianie, że to ona złożyła zawiadomienie.Zgłoszenie podejrzenia, że doszło do korupcji i zaistnienia nadużycia związanego

z funduszami Unii Europejskiej można zgłaszać do Europejskiego Biura

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych za pośrednictwem interfejsu internetowego oraz drogą pocztowa.Ponadto w procedurze opisano, jakie czynności powinien podjąć pracownik w razie jednoznacznego zachowania, wskazującego na zamiar wręczenia korzyści

majątkowej lub osobistej.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są dostępne w BIPie (zakładki: Ministerstwo finansów - działalność - finanse publiczne - kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - kontrola zarządcza w resorcie finansów).
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji nt. działań naprawczych odnoszacych się do stwierdzonych ryzyk korupcyjnych. Planowane działania naprawcze mają dotyczyć między innymi:

- wdrażania rozwiązań wypracowanych w ramach zespołów projektowych złożonych z pracowników Ministerstwa odnośnie zmiany sposobu i warunków pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa,

- wdrożenie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych,

- wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w celu zoptymalizowania obiegu dokumentów.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji na stronie/w BIP.Skargi i wnioski rozpatruje się na podstawie przepisów zawartych w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Zarządzenia nr 21 Ministra finansów z 6 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów. W załączniku 3 do tego zarządzenia zatytułowanym "Sprawozdanie z przyjmowania i rozpatrywania skarg za rok..." w punkcie III "Zestawienie skarg i wniosków załatwionych według problematyki" istnieje rubryka "Korupcja pracowników" odnosząca się skarg w tym aspekcie zarówno na pracowników ministerstwa, jak i jednostek podległych.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Definicja konfliktu interesów znajduje się w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Standardy te stanowią załącznik do komunikatu nr 4 Ministra Finansów z 20 maja 2011 r. z zastrzeżeniem, iż Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, opracowane przez The Institute of Internal Auditors są standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Definicja dotyczy jednak wyłącznie działań audytorów.

Konflikt interesów to sytuacja, gdy audytor wewnętrzny, jako osoba obdarzona zaufaniem, ma sprzeczne interesy zawodowe lub osobiste. Takie sprzeczne interesy mogą utrudniać audytorowi wykonywanie obowiązków w bezstronny sposób. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy, gdy nie dochodzi do żadnych nieetycznych lub niewłaściwych działań. Może tworzyć wrażenie niestosownego zachowania, podważając zaufanie do audytora wewnętrznego, działalności audytu wewnętrznego i całego zawodu.

Standardy są dostępne w BIP MF.Również w Kodeksie etyki funkcjonariusza służby celnej definiuje się konflikt interesów jako sytuację, w której sprawy prywatne kolidują z wykonywanymi obowiązkami, powodując podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Kodeks jest dostępny w BIP.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji zamieszczonych w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej):

- małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie albo powinowactwa pierwszego stopnia, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą pełnić służby albo być zatrudnione w jednostkach organizacyjnych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek

podległości służbowej - na podstawie art. 126 a w zw. z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 2013, poz. 1404, z późn. zm.);

- w procedurach naboru członkowie komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej są zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń dotyczących braku pozostawania z kandydatem w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także braku pozostawania z kandydatem w takim związku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności - na podstawie zarządzenie Nr 19/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie
przeprowadzania rekrutacji i naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Finansów oraz zarządzenie Nr 27/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Finansów;

- w przypadku podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Finansów (oświadczenie składane jest we wniosku) - na podstawie zarządzenie nr 24/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie

podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Finansów;

- każdy członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w Ministerstwie Finansów jest zobowiązany do zapoznania się i złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z zarządzeniem Nr 70 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, wytyczne wskazują w sposób ogólny i przykładowy implikację zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej - na podstawie zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji opublikowanych w BIB/ na stronach internetowych.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 24/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Finansów - zarządzenie niepublikowane w BIP i na stronie domowej ministerstwa. Informacje uzyskane w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów" wysłaną w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie obowiązuje niepublikowane w BIPie zarządzenie nr 2/FR/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych.

Zał. nr 4 stanowi regulamin pracy komisji, w którym szczegółowo opisano prawa i obowiązki członków oraz zasady pracy komisji. Komisja składa się z co najmniej 3 członków, którzy zobowiązani są spełniać rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie swoje obowiązki.

Członkowie komisji niezwłocznie po zapoznaniu się z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez wykonawców, składają pisemne oświadczenie o istnieniu albo braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Tak
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Praca" publikowane są zgodne z obowiązującymi przepisami ogłoszenia o wolnych stanowiskach, listy kandydatów spełniających określone kryteria, wzory oświadczeń, zasady przeprowadzania naborów (Zarządzenie nr 19/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z 19 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzania rekrutacji i naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Finansów oraz Zarządzenie nr 27/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Finansów), a także modele kompetencyjne. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są obwieszczane zgodnie z przepisami.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się oświadczenia majątkowe następujących osób:

- Izabela Leszczyna - sekretarz stanu,

- Janusz Cichoń - sekretarz stanu,

- Jacek Kapica - podsekretarz stanu, Szef Służby Celnej,

- Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu,

- Dorota Podedworna-Tarnowska - podsekretarz stanu,

- Agnieszka Królikowska - podsekretarz stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

- Artur Radziwiłł - podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych,

- Jarosław Neneman - podsekretarz stanu.Oświadczenie majątkowe ministra finansów opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie Ministerstwa Finansów brak dokumentu wewnętrznego określającego zasady kontaktów z lobbystami, opublikowano jedynie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów nie porusza tej kwestii. Zarządzenie Nr 30/PR/2011 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową nie jest dostępne online.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Bipie zamieszczone jest Informacja o działaniach podejmowanych w 2014 r. wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Z Regulaminu organizacyjnego nie wynika, że w celu kontaktów z interesariuszami wyodrębniono specjalną komórkę.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje te publikowane są w zakładce "Działalność lobbingowa".
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Działalność lobbingowa" zamieszczono:

- Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia wraz z podstawą prawną - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw;

- Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

- Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach 2012 - 2014;

- Zgłoszenia poszczególnych podmiotów (lata 2012 - 2015).
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie w ministerstwie obowiązuje zarządzenie nr 2/FR/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych.

Zarządzenie nie jest dostępne w BIPie i na stronie internetowej ministerstwa, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.W zarządzeniu uregulowano szczegółowo kwestie przeprowadzania postępowań dot. zamówień publicznych i zakupów finansowanych ze środków publicznych. Załącznikami do zarządzenia są: Regulamin planowania i sprawozdawczości zamówień publicznych,

Regulamin postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,

Regulamin dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych,

Regulamin pracy komisji przetargowej, Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia niejawnego

2. Regulaminy: planowania, postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, oraz pracy komisji przetargowej stosuje się również do umów ramowych

oraz konkursów.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ankiecie przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brak informacji o szczegółowej tematyce szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ankiecie przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.

Skomentuj