Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Gospodarki

Miejsce
w rankingu
1
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
44%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

34%

Dostęp do informacji publicznej
55%

Otwartość procesów decyzyjnych
41%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

34%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MGG istnieje elektroniczny formularz umożliwiający złożenie takiego wniosku: http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Dostep+do+informacji, gdzie obowiązkowe do wypełnienia są tylko pola określone w Ustawie.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie określono sposobu naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Brak informacji o sposobie naliczania wynika z faktu, iż z założenia MG traktuje informację publiczną jako bezpłatną i nie nalicza żadnych opłat.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie można prześledzić odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Informacji o stanie realizacji każdego z wniosków, które wpływają do MG można uzyskać u redaktorów stron BIP.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone na stronie http://bip.mg.gov.pl/Ponowne+wykorzystanie i są one następujące: "Warunkiem ponownego wykorzystania informacji publicznej jest poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Ministerstwa Gospodarki".
Komentarz ministerstwa: Określono. Informacja znajduje się pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Ponowne+wykorzystanie
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: MG traktuje informację publiczną jako bezpłatną i nie nalicza żadnych opłat.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Komentarz ministerstwa: Brak informacji wynika z faktu, iż MG nigdy nie odmówiło przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie.
Komentarz ministerstwa: Przy informacji o warunkach ponownego wykorzystywania znajduje się odnośnik do pełnego tekstu ustawy, która reguluje tryb postępowania w takiej sytuacji.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Komentarz ministerstwa: MG traktuje informację publiczną jako bezpłatną i nie nalicza żadnych opłat.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG publikowane są wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami pod adresem: http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Odpowiedzi+na+nadeslane+wnioski+o+udzielenie+informacji
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach i możliwości dostępu do nich publikowane są na stronie http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Rejestry+i+ewidencje. Każdorazowo w przypadku rejestru określony jest sposób i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa Gospodarki publikowane są tak informacje o kontrolach zewnętrznych jak i wewnętrznych: http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Kontrola+i+audyt+wewnetrzny. Nie są publikowane plany kontroli. Wyniki publikowane są w postaci skanów wydruków, w formacie PDF (przykładowo: http://bip.mg.gov.pl/files/NIK_MG_wspieranie_rozwoju_innowacyjnych_przedsiebiorstw.pdf).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa Gospodarki nie został opublikowany kalendarz spotkań Ministra.
Komentarz ministerstwa: Są publikowane. Kalendarz spotkań Ministra dostępny jest pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Spotkania+Ministra+Gospodarki
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa nie został opublikowany rejestr umów (nie znajduje się w wykazie rejestrów ani w innych częściach BIP http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Rejestry+i+ewidencje).
Komentarz ministerstwa: Analizowana jest możliwość wprowadzenie na strony BIP pełnej informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa znajduje się zakładka traktująca o kwestiach dostępu do informacji publicznej (http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Dostep+do+informacji). Zakładka zawiera kompleksowe informacje dotyczące udostępniania informacji, w tym zasady dostępu do informacji publicznej wliczywszy kwestię odpowiedzialności karnej ("Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej").
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak jest wersji kontrastowej, część plików podpisana jest w niezrozumiały sposób oraz nie jest dostępna dla czytników.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MG znajduje się rozróżnienie osób tworzących informację od osób wprowadzających ją, co pozwala na lepsze śledzenie zmian w rejestrze zmian, choć podobnie jak w przypadku innych ministerstw nie ma informacji o autorach poszczególnych zmian w dokumentach.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje MG "poszczególne komórki organizacyjne mają własnych redaktorów odpowiedzialnych za zamieszczanie informacji".
Komentarz ministerstwa: Pracownicy redakcji stron BIP MG http://bip.mg.gov.pl/Redakcja+BIP stanowią zespół – wszyscy pracują w Wydziale Koordynacji i Komunikacji Elektronicznej Departamentu Komunikacji Społecznej.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje MG, "Ministerstwo Gospodarki nie organizowało w 2014 r. szkoleń w w/w zakresie, jednakże pracownicy MG byli kierowani na szkolenia dotyczące dostępu do informacji publicznej do organizatorów zewnętrznych, 9 pracowników MG uczestniczyło także w fakultatywnych zajęciach z zakresu dostępu do informacji publicznej w ramach służby przygotowawczej. Łącznie w szkoleniach z w/w zakresu uczestniczyło w 2014 r. 15 pracowników MG".
Komentarz ministerstwa: Osoby odpowiedzialne za koordynację udzielania informacji publicznej przez MG uczestniczyły w szkoleniach z dostępu do informacji publicznej.

Otwartość procesów decyzyjnych

55%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu
. Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Nie
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Tak
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Tak
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu - wspomniane wcześniej zarządzenie.
Komentarz ministerstwa: W przypadku wszystkich odpowiedzi "nie" ministerstwo podało komentarz, że planowana jest aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych i element ten będzie brany pod uwagę przy zmianach
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu.
Wszystkie projekty aktów prawnych są publikowane zawsze w zakładce "Projekty aktów prawnych" (która w strukturze strony jest częścią BIP Ministerstwa), a także w większości w zakładce "Zmieniaj z nami prawo", dedykowanej projektom oddziałującym bezpośrednio na przedsiębiorców. Na stronie głównej funkcjonuje też osobna zakładka konsultacje online, które odsyła do portalu http://www.konsultacje.gov.pl, gdzie zamieszczane są projekty podlegające konsultacjom w trybie online.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośrednie kontakty z przedstawicielami MG.
Za prowadzenie poszczególnych procesów konsultacji w resorcie odpowiadają poszczególne departamenty merytoryczne. Wyróżniające jest to, że Ministerstwo Gospodarki posiada odrębny Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, zajmujący się m.in. regulacjami dotyczącymi OSR oraz zagadnieniami związanymi z prowadzeniem konsultacji publicznych, który posiada w tym zakresie znaczną wiedzę (był m.in. odpowiedzialny za stworzenie portalu konsultacje.gov.pl oraz tworzenie dokumentu "Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego" przyjętego w maju 2015r. na poziomie Rady Ministrów). Nie ma on jednak bezpośredniego wpływu na procesy konsultacji prowadzone przez inne departamenty.
Komentarz ministerstwa: Kwestie te regulują przyjęte w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Komentarz ministerstwa: Kwestie te regulują przyjęte w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL i BIP resortu.
Co do zasady w pismach zapraszających do konsultacji resort podaje spersonalizowane mejle, na które można przesyłać uwagi oraz zazwyczaj numer telefonu, a w BIP resortu wskazuje się zawsze z imienia i nazwiska osobę odpowiedzialną za dany projekt.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Nie istnieje możliwość dopisania się osobno do listy interesariuszy w procesach konsultacyjnych, ale poprzez stronę główną resortu można zasubskrybować newsletter, w którym zamieszczane są informacje o wszystkich nowych projektach aktów prawnych i ich konsultacjach.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu, portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
W 3 z analizowanych przypadków projekty były konsultowane za pomocą rządowego portalu konsultacje.gov.pl, za którego przygotowanie odpowiadało MG we współpracy z KPRM.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu
W 1 przypadku zorganizowano konferencję uzgodnieniową z udziałem uczestników konsultacji, którzy zgłosili w nich swoje uwagi,a w jednym przeprowadzono dodatkowo dodatkowo ankietę elektroniczną skierowaną do gmin oraz grupy 10000 przedsiębiorców.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Komentarz ministerstwa: Kwestie te regulują przyjęte w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego

Przeciwdziałanie korupcji

41%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W MG został wprowadzony zintegrowany system zarządzania, a w jego ramach (w 2007 roku) System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO).Informacja o Zintegrowanym Systemie jest dostępna w zakładce w BIP.Kierownictwo ministerstwa wprowadzając system miało min. na celu:

kształtowanie świadomości w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz

promowanie postaw etycznych,

• wprowadzanie zasad zarządzania, sprzyjających dowartościowywaniu pracowników i ich utożsamianiu się z organizacją,

• zapewnienie szkoleń powszechnych w zakresie przeciwdziałania korupcji,

• wewnętrzne uregulowanie zasad współpracy z otoczeniem,

• wdrażanie zasady otwartych drzwi, np. Dyrektor Generalny, w indywidualnie

ustalonych z zainteresowanym pracownikiem terminach, przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń,

• powołanie Zespołu doradców etycznych uruchomienie adresu e-mail:

doradca.etyczny@mg.gov.pl,

• wprowadzenie regulacji dotyczących przeciwdziałania mobbingowi oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przejawów korupcji,

• umożliwienie pracownikom zgłaszania różnego rodzaj u wniosków w ramach

funkcjonuj ącego ZSZ, np. w ramach procedury P-BDG-48 Działania doskonalące.http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa / http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania/

http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Podstawowe+dokumenty
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jednym z zasadniczych elementów SPZK jest szacowanie ryzyka korupcyjnego. W
Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dostępnej w BIP ministerstwa) można znaleźć krótki ogólny opis, w ramach jakich procedur odbywa się analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych i zarządzanie nim. W dokumencie nie wskazano i nie opisano samych zagrożeń.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w ramach którego wprowadzono SPZK (patrz Regulamin organizacyjny - Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki).W BIP brak informacji, czy funkcjonuje osoba odpowiedzialna za SPZK.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/ na www ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Tak, został powołany Koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji w MG
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informację o powołaniu doradców etycznych można znaleźć w BIP ministerstwa w 2 miejscach:

1) na stronie http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania (podany jest adres mailowy do doradców.)

2) informacja ta jest zapisana w Księdze Zintegrowanego systemu Zarządzania:

w strukturze SPZK funkcjonuje Zespół doradców etycznych. Zespół ten składa się z doradcy etycznego powoływanego przez Dyrektora Generalnego, spośród kierujących komórkami organizacyjnymi i ich zastępców oraz z doradcy etycznego wybieranego przez

pracowników w drodze głosowania spośród pracowników spoza grupy kieruj ących komórkami organizacyjnymi i ich zastępców.

Doradcą powoływanym przez Dyrektora Generalnego może być osoba charakteryzująca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca niezbędne kompetencje, przeszkolona w zakresie SPZK, która w zakresie zadań związanych z pełnioną funkcją podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.

http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Podstawowe+dokumenty/ dokumenty wewnętrzneNazwiska doradców przekazano w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip. Sa to: Jarosław Mąka i Ewa Osobińska.
Komentarz ministerstwa: Zespół doradców etycznych w składzie: Jarosław Mąka, Ewa Osobińska
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja o wprowadzeniu "Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przejawów korupcji" jest wpisana do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, rozdział poświęcony Systemowi Zapobiegania Zagrożeniom Korupcyjnym. Nie udostępniono w nim samej procedury.

MG w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej przesłało procedurę.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Tak
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Procedura została wprowadzona w 2008 roku i zweryfikowana "technicznie" w 2012 r.
Opisuje jakie działania ma podjąć pracownik ministerstwa, który jest świadkiem zdarzenia o charakterze korupcyjnym lub otrzymał propozycję korupcyjną.

Powinien zabezpieczyć dowody i powiadomić odpowiednie organy ścigania;

-zgłosić pisemnie lub ustnie przełożonemu lub doradcy etycznemu fakt wystąpienie zdarzenia. W pisemnym zgłoszeniu powinny być podane dane osoby zgłaszającej, data zgłoszenia i opis sprawy uzupełniony o ewentualne dowody.

Jeśli sprawa jest zgłaszana ustnie, to osoba przyjmująca zgłoszenie ma obowiązek sporządzenia notatki zawierającej wyżej wymienione elementy.Powyższy sposób postępowania dotyczy również zgłaszania spraw spoza ministerstwa. Zgłaszanie może mieć formę pisemną, elektroniczną, telefoniczna czy osobistą. W tym wypadku stosuje się procedurę z karty "Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków ". Przy czym skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

(patrz zakładka http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Skargi+i+wnioski)Brak w procedurze gwarancji zapewnienia anonimowości osobie zgłaszającej - tj. sprawy nie można zgłosić całkowicie anonimowo i brak zapewnienia, że tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniana osobom innym niż te zaangażowane w wyjaśnianie sprawy; nie wprowadzono specjalnej skrzynki czy możliwości zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy.
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość anonimowego składania informacji: Istnieje możliwość zgłoszeń anonimowych. Zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną. Informacje na ten temat opublikowane są na BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania.

Komentarz do pytania, czy jeśli tożsamość sygnalisty, jeśli nie jest on anonimowy nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaangażowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy: Istnieje możliwość zgłoszeń anonimowych. Zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną. Informacje na ten temat opublikowane są na BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania.

Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia przez specjalną skrzynkę internetową: Istnieje możliwość zgłoszeń anonimowych. Zarówno drogą tradycyjną, jak
i elektroniczną. Informacje na ten temat opublikowane są na BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania.

Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy: Procedura P-BDG-11 nie przewiduje takiej możliwości, ale pracownicy Ministerstwa mają możliwość zgłoszenia zdarzeń korupcyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego „System Zgłaszania”.

Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia poprzez specjalny e-formularz: Możliwość złożenia informacji przez pracowników MG oraz osoby z zewnątrz z wykorzystaniem adresu: doradca.etyczny@mg.gov.pl
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce O ministerstwie - podstawowe dokumenty - znajduje się tabela - kontrola zarządcza tam umieszczone są Oświadczenia - w tym oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Gospodarki za rok 2014.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za lata 2011-14 wskazano, że " w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza" i nie wskazano żadnych zastrzeżeń ani planowanych działań w celu poprawy kontroli zarządczej, czy działań naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.
Komentarz ministerstwa: Nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych z obszaru związanego
z ryzykami korupcji.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność ministerstwa/ zintegrowany system zarządzania

znajduje się informacja, że "wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Gospodarki można przesyłać:pocztą na adres:

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

z dopiskiem „Doradca etyczny”

pocztą elektroniczną na adres doradca.etyczny@mg.gov.pl
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania brak definicji konfliktu interesów.Warto zwrócić uwagę, że ogólną definicję można znaleźć w Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Gospodarki; w Par.4 - pkt. 3 zapisano, ze konieczna jest opinia dyrektora komórki, czy dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego nie budzi podejrzeń o konflikt między interesem publicznym a prywatnym, pkt 4, czy ma związek z zajmowanym stanowiskiem lub powierzonym zakresem obowiązków.W innych wewnętrznych dokumentach można znaleźć opis zjawiska/wskazanie jego cech jako sytuacji niedopuszczalnych/dyskwalifikujących:

1. Zarządzeniu Nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Gospodarki.

Par. 9 Kontroler podlega wyłączeniu, z urzędu lub na wniosek, z udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dot. jego praw lub obowiązków albo praw i obowiązków jego małżonka, osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają również po ustaniu małżeństwa, wspólnego [pożycia, przysposobienia lub opieki i kurateli2. Zarządzeniu Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Gospodarki. Rozdz. 4, pkt 8 Członkiem zespołu (rekrutacyjnego) nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.Zarządzenia nie są dostępne w BIP/na www. Udostępniane są na wniosek o dostęp do informacji publicznej - powyższe zostały udostępnione w odpowiedzi na ankietę społeczny monitoring konfliktu interesów.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip MG odpowiedziało, że oświadczenia są składane :

- w przypadku organizowanych w MG naborów na wolne stanowiska pracy. Członkowie Komisji/Zespołów powoływanych do przeprowadzania naborów składają oświadczenie dotyczące bezstronności. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji po przeprowadzonym naborze. Osoba, która nie podpisze stosownego oświadczenia nie może brać udziału w pracach Komisji/Zespołu ds. naboru.Obowiązek wprowadzony Zarządzeniem Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Gospodarki.Nie wspomniano w odpowiedzi o konieczności składania oświadczeń przed przystąpieniem do czynności kontrolnych - kontroler składa takie oświadczenie.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Przeszukiwanie BIP/strony www nie pozwoliło na ustalenie odpowiedzi. W zakładce http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Organy+doradcze+Ministra+Gospodarki

zostały przedstawione organy doradcze ministra gospodarki. Przy wielu z nich brak informacji o podstawie prawnej ( np. Komitet Gospodarczy Myśli Strategicznej czy Krajowa Rada Przedsiębiorczości); a w przypadkach, w których podano podstawę prawną, brak takich regulacji.

Zapewne w MG funkcjonują np komisje konkursowe, ale nie udało się dotrzeć na stronach do informacji o nich i podstawach prawnych ich funkcjonowania.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z Regulaminami konkursów PO IiŚ członkowie Zespołu Oceny Projektów (ZOP) – pracownicy MG oraz eksperci zewnętrzni będący członkami ZOP, nie mogą pozostawać z Wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który spowodowałby istnienie uzasadnionej wątpliwości co do ich bezstronności. Członkowie ZOP jednorazowo, przed przystąpieniem do oceny pierwszego wniosku, są zobowiązani do podpisania deklaracji bezstronności i poufności.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Gospodarki.Konieczność uzyskania pisemnej zgody przez członka korpusu sc i urzędnika sc zatrudnionych w MG.

(par. 4) Wniosek ws. zatrudnienia jest opiniowany przez dyrektora komórki w której zatrudniony jest wnioskodawca oraz przez dyrektora generalnego. Opinia powinna zawierać ocenę, czy dodatkowe zatrudnienie nie budzi podejrzeń o konflikt między interesem publicznym a prywatnym. Czy dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie dodatkowego zajęcia ma związek z zajmowanym stanowiskiem lub powierzonym zakresem obowiązków.Opinia dyrektora powinna zawierać ew. uwagi i zastrzeżenia dot. dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego oraz wskazywać częstotliwość składania i liczbę złożonych wniosków przez danego wnioskodawcę.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP/ na www. Informacja uzyskana w odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o dip w ramach projektu społeczny monitoring konfliktu interesów.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na www.
Komentarz ministerstwa: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 11 z dnia 07.04.2011 r. - Regulamin pracy komisji przetargowej w Ministerstwie Gospodarki.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP istnieje zakładka Praca, praktyki, staże

Umieszczono w niej informacje dot. zasad naborów jak i oferty pracy bieżące oraz archiwalne (od 2012 roku), uporzadkowane w tabelach.
W tabelce znajdują się następujące informacje:

nr ogłoszenia, tekst ogłoszenia ( w tym kiedy ogłoszone i do kiedy należy składać dokumenty), status naboru i wynik.

W informacji o wyniku: nr ogłoszenia, data ukazania się ogłoszenia, data publikacji wyniku, dane wybranego kandydata i miejsce zamieszkania.


Terminy ustawowe są najczęściej dotrzymywane.
Komentarz ministerstwa: Przepisy prawne nie wskazują obowiązku publikowania list kandydatów spełniających wymagania formalne
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się zakładka o Ministerstwie, w niej katalog Oświadczenia majątkowe (http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Struktura+organizacyjna/Oswiadczenia+majatkowe).W zakładce umieszczono informację, że oświadczenie min. Piechocińskiego jest dostępne w BIP KPRM
(http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2808,JANUSZ-PIECHOCINSKI.html)


W zakładce brak oświadczeń za rok 2014 pozostałych członków kierownictwa MG (stan na 21.06.2015):

sekretarz stanu

Jerzy Pietrewicz - brak jakiegokolwiek oświadaczenia;

podsekretarze stanu

Grażyna Henclewska ( dostępne wcześniejsze oświadczenia za lata 2012, 2009,2008;

Ilona Antoniszyn-Klik (dostępne wcześniejsze oświadczenia za lata 2011-13 ),

Andrzej Dycha (dostępne za 2011 i 2013 rok,

Tomasz Tomczykiewicz (dostępne oświadczenia za za 2011-13),

Mariusz Haładyj (dostępne oświadczenie za 2012 r)
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takiego dokumentu w BIP.
Komentarz ministerstwa: Informacja o rozporządzeniu jest dostępna na stronie BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Prawo/Dzialalnosc+lobbingowa
W BIP nie jest zamieszczone zarządzenie Nr 32 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie publikowania wykazów prac legislacyjnych obejmujących projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki oraz publikowania projektów dokumentów rządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, a także zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami dokumentów rządowych zmienione zarządzeniem zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 maja 2013 r. Dokument dostępny jest na wniosek.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: § 13 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 32 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki
z dnia 7 września 2011 r. w sprawie publikowania wykazów prac legislacyjnych obejmujących projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki oraz publikowania projektów dokumentów rządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, a także zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami dokumentów rządowych zmienione zarządzeniem zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 maja 2013 r. nakłada obowiązek sporządzania notatki w dwóch przypadkach:
1) w przypadku stwierdzenia przez koordynatora projektu lub innego pracownika Ministerstwa Gospodarki realizującego prace nad projektem dokumentu rządowego uchybień w wykonywaniu przez podmiot podejmujący działalność lobbingową przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a w szczególności podejmowania przez taki podmiot działalności bez wymaganego ustawą wpisu do właściwego rejestru - pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
2) pracownicy Ministerstwa Gospodarki nierealizujący prac nad projektem dokumentu rządowego mają obowiązek dokumentowania wszelkich kontaktów
z podmiotami podejmującymi działalność lobbingową, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy, w postaci sporządzenia notatki służbowej i powiadomienia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki, za pośrednictwem Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego, o podjęciu wobec nich działań lobbingowych.
Wyżej wymienione zarządzenie nie nakłada obowiązku rejestrowania spotkań
z lobbystami.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce prawo/działalność lobbingowa jest dostępna Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Z regulaminu wewnętrznego (zarządzenie MG z 16 listopada 2013) wynika, ze do zadań departamentów należy przygotowanie odpowiedzi na petycje, wnioski, skargi, zapytania obywateli, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych. (rozdz. 5, apr 17, pkt 12)
Komentarz ministerstwa: Z każdą komórką organizacyjną Ministerstwa Gospodarki, zajmującą się pracami legislacyjnymi na projektem dokumentu rządowego (ustawa, rozporządzenie), interesariusze (inni niż lobbyści zawodowi), np. związki branżowe, zainteresowanymi pracami nad tym projektem mogą kontaktować się oficjalną drogą.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Kontakty za rok 2014 zostały uwzględnione w odpowiedzi na pyt. 998 (informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.). Z zakładce działalność lobbingowa - w oświadczeniach za lata 2011-13 opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami:

2011- 2,

2012- 9,

2013- 5.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak, ale
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakłądce znajują się:
- informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach 2007-14.
Informacje dot. prawa regulującego działalność lobbingową
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tekst do pobrania
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw
oraz informacje, gdzie szukać aktów prawnych, nad którymi pracuje ministerstwo i wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego do pobrania.

Ponadto na końcu znajdują się ilustracje (niejasno) prezentujące sposób i zasady postępowania w MG ze zgłoszeniami lobbystów oraz procesy i zadania dot. lobbingu w stanowieniu prawa. Brakuje wewnętrznego uregulowania, do którego ilustracje byłyby załącznikiem.

Z opisu ilustracyjnego w zakładce wynika, że za kontakt z lobbystą odpowiada koordynator projektu - wyznaczona osoba z departamentu merytorycznego odpowiedzialna za dany projekt aktu prawnego; jej dane są podane na stronie pod projektem aktu prawnego. Przesłane dokumenty przekazuje ona do koordynatora departamentalnego, który umieszcza je na stronie internetowej. Koordynator projektu odpowiada za przekazywanie informacji o wszystkich merytorycznych zmianach w projekcie aktu prawnego.
Nie wiadomo, czy i jeśli, to w jaki sposób dokumentowane są spotkania i rozmowy z lobbystami. Nie wiadomo, jaki jest sposób postępowania w przypadku spotkań z lobbystami.
Opis ilustracyjny powinien być uzupełnieniem do opublikowanej w BIP regulacji wewnętrznej (a takiej nie ma w BIP- nie wiadomo, czy MG wprowadziło taką regulację).
Komentarz ministerstwa: Z każdą komórką organizacyjną Ministerstwa Gospodarki, zajmującą się pracami legislacyjnymi na projektem dokumentu rządowego (ustawa, rozporządzenie), lobbyści zawodowi, zainteresowanymi pracami nad tym projektem mogą kontaktować się na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080).
W Ministerstwie Gospodarki kontakty z lobbystami odbywają się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080) nie nakłada obowiązku rejestrowania spotkań z lobbystami.
W Ministerstwie Gospodarki kontakty z lobbystami oraz sprawozdawczość z tych kontaktów prowadzone są na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080).
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/na www brak takich informacji.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki
z dnia 07.04.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
w Ministerstwie Gospodarki (z późn. zm.).
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów zawieranych w trybie przetargowym.W zakładce BIP zamówienia publiczne

http://bip.mg.gov.pl/Zamowienia+publiczne

zebrano informacje :

1) Zamówienia realizowane zgodnie z przepisami ustawy PZPd - od 2008 roku;

2) Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP - od 2013 r.

3) informacje o przetargach NATO

4) Przetargi OECD - w 2015 r.
Komentarz ministerstwa: W BIP ministerstwa publikowane są ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi uzyskanej na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej MG wskazało, że 21 osób uczestniczyło w tych szkoleniach.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dip MG odpowiedziało, że we współpracy z Wydziałem Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zagrożeń korupcyjnych w pracy urzędnika, w których uczestniczyło łącznie 127 pracowników, 3 pracowników MG uczestniczyło również w realizowanych przez KPRM w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2014 r. szkoleniach „Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów".

Skomentuj