Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Miejsce
w rankingu
11
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
31%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

29%

Dostęp do informacji publicznej
11%

Otwartość procesów decyzyjnych
54%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

29%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MIiR nie istnieje taki formularz.
Komentarz ministerstwa: Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku znajdują się pod linkiem
http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie znajdują się na stronie BIP Ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Zasadą ogólną jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Organ ma jedynie możliwość wymierzenia opłaty, natomiast z przepisu tego nie wynika zobowiązanie podmiotu do ustalenia opłaty. Przepis nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek starannego rozważenia, czy w konkretnym przypadku opłatę tę wymierzyć, a ponadto wykazania, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem poniesione zostały dodatkowe koszty. Reasumując, zarówno w przypadku przetworzenia, jak i przekształcenia informacji mogą pojawić się koszty po stronie podmiotu zobowiązanego. Jednakże zawsze muszą to być koszty dodatkowe związane z indywidualnym wnioskiem i wynikającym
z niego sposobem udostępnienia i rodzajem informacji.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację na stronie MIiR.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki zostały określone w sposób ogólny (http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html)."Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo.Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94)".
Komentarz ministerstwa: Szczegółowa informacja i warunki są określone na stronie: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html, w brzmieniu:
„Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo. Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).”
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR jako ogólna reguła odnosząca się do wszystkich dokumentów.
Komentarz ministerstwa: Zasadą ogólną jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Organ ma jedynie możliwość wymierzenia opłaty, natomiast z przepisu tego nie wynika zobowiązanie podmiotu do ustalenia opłaty. Przepis nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek starannego rozważenia, czy w konkretnym przypadku opłatę tę wymierzyć, a ponadto wykazania, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem poniesione zostały dodatkowe koszty. Reasumując, zarówno w przypadku przetworzenia, jak i przekształcenia informacji mogą pojawić się koszty po stronie podmiotu zobowiązanego. Jednakże zawsze muszą to być koszty dodatkowe związane z indywidualnym wnioskiem i wynikającym z niego sposobem udostępnienia i rodzajem informacji.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: jw.
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: Szczegółowa informacja i warunki są określone na stronie: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html, w brzmieniu:
„Informacje publiczne dostępne w BIP MIiR i Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej możesz ponownie wykorzystać zgodnie z podanymi warunkami, jeśli takie określono. Jeśli nie ma takich warunków, informacje dostępne są bezwarunkowo. Jeżeli nie znalazłeś interesującej Cię informacji w BIP MIiR lub Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej albo chcesz wykorzystywać informację na innych warunkach niż zostały dla niej określone, możesz złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. 2012 r., poz. 94).”
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: jw.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: Zasadą ogólną jest bezpłatny dostęp do informacji publicznej. Organ ma jedynie możliwość wymierzenia opłaty, natomiast z przepisu tego nie wynika zobowiązanie podmiotu do ustalenia opłaty. Przepis nakłada na podmiot zobowiązany obowiązek starannego rozważenia, czy w konkretnym przypadku opłatę tę wymierzyć, a ponadto wykazania, że w wyniku udostępnienia informacji publicznej w sposób zgodny z wnioskiem poniesione zostały dodatkowe koszty. Reasumując, zarówno w przypadku przetworzenia, jak i przekształcenia informacji mogą pojawić się koszty po stronie podmiotu zobowiązanego. Jednakże zawsze muszą to być koszty dodatkowe związane z indywidualnym wnioskiem i wynikającym z niego sposobem udostępnienia i rodzajem informacji.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MIiR.
Komentarz ministerstwa: Najczęściej pojawiające się pytania o sprawy w kompetencji MIiR wraz z odpowiedziami publikujemy w formie FAQ na stronie www, na przykład: https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/polityka-mieszkaniowa/mieszkanie-dla-mlodych/czesto-zadawane-pytania/
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach i sposobie dostępu do nich publikowane są na stronie MIiR pod adresem http://mir.bip.gov.pl/rejestry/. Udostępniane są rejestry:

- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej prowadzony na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej

sieci szerokopasmowej.

- Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS

Informacja o europejskiej usługi opłaty elektronicznej

(European Electronic Toll Service - EETS).

- Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych

- Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

- Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski do obliczeń energetycznych budynków. Obowiązujące bazy danych klimatycznych.

- Lista rzeczoznawców samochodowych.

W niektórych przypadkach (Lista rzeczoznawców samochodowych) rejestr posiada również odniesienie do archiwalnych rejestrów.Tak jak w przypadku innych ministerstw, w BIP MIiR nie ma informacji czy rejestry udostępniane w BIP wyczerpują ogół rejestrów jakie prowadzi MIiR.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Informacja w BIP MIiR zawarta w zakładce "Tryb działania urzędu" jakkolwiek zawiera odniesienie do kontroli (http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/, http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrole.html), jednak jedynym dostępnym plikiem jest sprawozdanie za 2014 rok z realizacji zadań kontrolnych realizowanych przez Departament Kontroli. Informacje dotyczące kontroli zarządczej (http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrola-zarzadcza.html) również są skrótowe, zaś w dziale dotyczącym audytu (http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/audyt.html) można znaleźć wyłącznie roczne sprawozdania, nie zaś np. plany zadań audytowych i szczegółowe sprawozdania.
Komentarz ministerstwa: Realizacja zadań kontrolnych realizowanych przez Departament Kontroli: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrole.html oraz przy okazji oświadczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
o stanie kontroli zarządczej: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/kontrola-zarzadcza.html
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Minister IiR nie jest publikowany w BIP ani na stronie MIiR.
Komentarz ministerstwa: Zapowiedzi wydarzeń z udziałem kierownictwa, znajdują się na stronie www: https://www.mir.gov.pl/strony/dla-mediow/zapowiedzi-wydarzen/#
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest publikowany na stronie MIiR.
Komentarz ministerstwa: Umowy o zamówienia publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to jednak z zakładek w dziale dotyczącym sposobu załatwiania spraw w Ministerstwie: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html.
Komentarz ministerstwa: http://mir.bip.gov.pl/sposoby-zalatwiania-spraw/dostep-do-informacji-publicznej.html
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: BIP MIiR jak informuje MIiR w instrukcji korzystania z BIP (http://mir.bip.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip-miir/instrukcja-korzystania-z-bip-miir.html) znajduje się "na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/) umożliwiającej bezpłatne zakładanie stron podmiotowych BIP. Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP MIiR umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie".Jednak BIP nie zawiera tych funkcjonalności co główna strona MIiR, która dostosowana jest do standardów WCAG 2.0 (międzynarodowe wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0, https://www.mir.gov.pl/dostepna-strona/). Główna strona MIiR zawiera stwierdzenie, że "zapewnienie dostepności serwisu to proces" oraz wskazówki do kontaktu: "staramy się zapewnić dostępność naszej strony, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić serwis ministerstwa, prosimy o kontakt pod adres e-mail: rafal.jendrzejewski@mir.gov.pl lub telefonicznie: 22 273 73 99". Tych wskazówek pozbawiony jest BIP MIiR, podobnie jak funkcjonalności strony głównej MIiR.
Komentarz ministerstwa: MIiR prowadzi podmiotową stronę BIP zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. BIP MIiR znajduje się na platformie SSDIP (http://ssdip.bip.gov.pl/) umożliwiającej bezpłatne zakładanie stron podmiotowych BIP.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W sytuacji w której linki prowadzą do dokumentów w PDF nie ma możliwości określenia czy zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze zmian. Korzystanie z BIP w ramach niniejszego badania w tym korzystanie z wyszukiwarki dostępnej w BIP nie pozwala na określenie czy rejestr zmian w ogóle funkcjonuje.Standardy (http://ssdip.bip.gov.pl/) na jakich bazuje BIP MIiR, czyli platformy SSDIP (jak wskazało samo Ministerstwo w instrukcji korzystania z BIP, http://mir.bip.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip-miir/instrukcja-korzystania-z-bip-miir.html) zalecają wprowadzenie rejestru zmian:"Standard - III.2.f) Rejestr zmian treści

Strona podmiotowa BIP powinna być wyposażona w rejestr zmian publikowanych treści, aby obywatel mógł szybko zorientować się w zmianach, jakie wprowadzono w interesującym go zakresie informacji.

Informacje publiczne publikowane w BIP na poszczególnych stronach powinny mieć odsyłacz do rejestru zmian pozwalający na wyświetlenie listy zmian z podaniem czasu dokonania zmiany oraz osoby, która je wprowadziła wraz z możliwością obejrzenia archiwalnej wersji informacji publicznej przed wprowadzeniem tej zmiany. Zalecane jest aby rejestr zmian treści był wyposażony w odrębną wyszukiwarkę pozwalającą na:

1) wyfiltrowanie zmian wprowadzonych w wybranym okresie czasu,

2) wyfiltrowanie zmian wprowadzonych do treści dokumentów z konkretnych działów tematycznych znajdujących się w menu przedmiotowym i podmiotowym."
Komentarz ministerstwa: Podstrony BIP MIiR umożliwiają podgląd metadanych, takich jak: dane osoby wytwarzającej/odpowiadającej, dane osoby udostępniającej, czas wytworzenia oraz czas udostępnienia informacji. W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MIiR.
Komentarz ministerstwa: W MIiR do publikowania treści i zarządzania serwisami internetowymi, w tym BIP zostali wyznaczeni redaktorzy departamentalni, redaktorzy akceptujący oraz administratorzy.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MIiR.

Otwartość procesów decyzyjnych

11%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Komentarz ministerstwa: W MIiR kwestie trybu opracowywania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych,
i ich ogłaszania, a także prowadzenia ewidencji i zbiorów tych dokumentów reguluje zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego MIiR
z dnia 07 lutego 2014 r.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Brak możliwości ustalenia
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Wg odpowiedzi na wniosek o DIP komunikaty o konsultacjach projektów prawnych zamieszczane są w BIP ministerstwa. Jednak nie znaleziono w BIP dokumentów dotyczących konsultacji analizowanych projektów ustaw.
Komentarz ministerstwa: Informacje na ten temat znajdują się w dziale BIP projektu aktów prawnych podzielonym na działy administracji rządowej: http://mir.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekty-aktow-prawnych.html
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: W MIiR – z uwagi na zakres realizowanych przez urząd zadań – za przygotowanie projektu dokumentu rządowego, w tym za przeprowadzenie konsultacji publicznych odpowiadają komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w danej sprawie.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: W odniesieniu do komentarza MIiR do pkt 31 na poziomie kierownictwa Ministerstwa za poprawność procesu legislacyjnego,
w tym konsultacje publiczne odpowiada każdorazowo członek kierownictwa Ministerstwa nadzorujący komórkę organizacyjną, we właściwości której pozostaje dany akt prawny.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Taka sytuacja miała miejsce jedynie w 2 przypadkach. W 7 przypadkach w piśmie zapraszającym do konsultacji, podpisanym przez ministra lub podsekretarza stanu, zamieszczono adres email składający się z imienia i nazwiska, na który można było przesyłać opinie. Nie wskazano jednak bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W 1 przypadku nie zamieszczono żadnej informacji pozwalającej zidentyfikować konkretną osobę. W 2 przypadkach nie udało się ustalić odpowiedzi na to pytanie z powodu braku dostępu do pism zapraszających do konsultacji.
Źródło: portal RCL
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portale konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W 1 przypadku nie podano informacji, w jakiej formie poza pisemną odbyły się konsultacje. W 12 przypadkach możliwość zgłaszania uwag była także dostępna droga mejlową - wciąż jest to jednak forma pisemna.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: odpowiedź na wniosek o DIP.

Przeciwdziałanie korupcji

54%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji w BIP/ na stronie internetowej.
Komentarz ministerstwa: MIiR bierze udział we wdrażaniu „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. W tym celu został powołany zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (Zarządzenie Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, zmieniony Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Generalnego MIiR).
W ramach regulacji wewnętrznych MIiR z obszaru prawa zamówień publicznych zostały zamieszczone w Intranecie MIiR do stosowania przygotowane przez CBA „Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych”.
Jednocześnie w MIiR powstał projekt Polityki antykorupcyjnej, który jest obecnie po uzgodnieniach w komórkach MIiR.
Ponadto, np. w ramach PO IR obowiązuje „Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, będąca załącznikiem do OPISU FUNKCJI I PROCEDUR dla INTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na www.
Komentarz ministerstwa: Dokumenty, o których mowa w pkt 39 zawierają opisy zagrożeń korupcyjnych.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zarządzeniem Dyrektora Generalnego powołany został Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, złożony z pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Brak informacji o tym, kiedy Zespól został powołany - czy w 2014 roku, czy już w 2015 i czy może pełnić rolę takiej komórki.

Obecnie (rok 2015) przedmiotem prac zespołu jest opracowanie Polityki antykorupcyjnej dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która w sposób kompleksowy określać będzie zasady przeciwdziałania i zapobiegania występowaniu przestępstw korupcyjnych oraz zachowań noszących znamiona korupcji oraz nadużyć finansowych.Ponadto zgodnie z Regulaminem organizacyjnym ministerstwa (wprowadzonym Zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) za nieprawidłowości związane z realizacją projektów odpowiadają departamenty merytoryczne wdrażające dany projekt lub jego komponenty. Kompetencje w zakresie kontroli wewnętrznej posiada Departament Kontroli. Również ten departament koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków. W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego.
Komentarz ministerstwa: Komórką wiodącą w zakresie wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (w tym przygotowanie polityki antykorupcyjnej w MIiR) jest Departament Kontroli, który współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w MIiR przy tworzeniu rozwiązań dot. przeciwdziałania korupcji.
Ponadto wszystkie departamenty pełniące IZ PO mają obowiązek wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym (w tym również korupcji).
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji o powołaniu koordynatora w BIP/na www. W BIP można znaleź informacje, że powołany został Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
Komentarz ministerstwa: Koordynatorem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 jest Pani Małgorzata Kuźma – dyrektor Departamentu Kontroli.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcą etycznym został pracownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Komentarz ministerstwa: p. Ewa Staniszewska – pracownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Dokumentem, w którym wzmiankuje się problem korupcji są Wytyczne z dnia 28 maja 2015 r. (rok 2015 nie podlega monitoringowi) w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (pozyskane w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

Zgodnie z zapisami rozdziału 11 Wytycznych Instytucje Zarządzające umiejscowione w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mają obowiązek opracowania dokumentów w zakresie zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach programu operacyjnego.

A zatem Ministerstwo dopiero pracuje nad takimi procedurami, i to dotyczącymi określonego obszaru - programów operacyjnych.
Komentarz ministerstwa: W MIiR powstał projekt Polityki antykorupcyjnej, który jest obecnie po uzgodnieniach w komórkach MIiR.
Ponadto, np. w ramach IZ PO IiŚ 2014-2020 zostały opracowane procedury wewnętrzne w zakresie reagowania na zdarzenia niepożądane (podejrzenia nieprawidłowości i nadużyć finansowych, do których należy korupcja).
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Procedury dot. sposobu postępowanie w sytuacji wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach programów operacyjnych.
Komentarz ministerstwa: W MIiR powstał projekt Polityki antykorupcyjnej, który jest obecnie po uzgodnieniach w komórkach MIiR. Projekt zawiera sposób postępowania z sygnałami wpływającymi do Ministerstwa.
Ponadto poszczególne IZ opracowały dokumenty dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji, np. w ramach IZ PO IiŚ 2014-2020 zostały opracowane mechanizmy sygnalistyczne (formularz internetowy oraz dedykowany adres e-mail) jak również procedury wewnętrzne IZ PO IiŚ w zakresie reagowania na zdarzenia niepożądane (podejrzenia nieprawidłowości i nadużyć finansowych, do których należy korupcja). Powyższe mechanizmy i procedury zapewniają:
- anonimowe zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości/nadużycia finansowego (w tym korupcji) poprzez adres e-mail lub formularz internetowy,
- zapewnienie ochrony przetwarzania danych osobowych,
- zapewnienie ochrony przed dostępem do nich nieuprawnionych osób,
- zobowiązanie do zaprzestania działań odwetowych wobec osób przekazujących nieprawidłowości.
Opracowany w MIiR projekt polityki antykorupcyjnej zawiera zapisy dotyczące ochrony osób zgłaszających faktyczne lub podejrzewane zdarzenie o charakterze korupcyjnym.
Adres e-mail: antykorupcja@mir.gov.pl.
Projekt polityki antykorupcyjnej przewiduje np. dokonywanie oceny zdarzenia o charakterze korupcyjnym.
Projekt polityki antykorupcyjnej przewiduje tryb zawiadamiania właściwych organów o sytuacji korupcji.
Projekt polityki antykorupcyjnej przewiduje tryb zgłaszania informacji o sytuacji korupcji.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia takie znajdują się w zakładce "Tryb działania urzędu" w części poświęconej kontroli zarządczej.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W Oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej Ministra Infrastruktury i Rozwoju za rok 2014 i 2013 ( takie są dostępne w BIP MIR, które powstało w listopadzie 2013 r.) ) nie można znaleźć informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonym ryzykiem korupcji. Planowane działania naprawcze dotyczą:

- kontynuowania przez Ministerstwo prac nad przygotowaniem nowej procedury samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie;

- podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych w celu podniesienia poziomu wiedzy pracowników Ministerstwa w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz samooceny procesów kontroli zarządczej;

- kontynuowania prac nad usprawnieniem mechanizmu przepływu informacji oraz doskonaleniem funkcjonowania w Ministerstwie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Komentarz ministerstwa: Przedmiotowe dane zostały zawarte w informacji o stanie ryzyk kluczowych.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Tryb działania urzędu" znajduje się odnośnik "Przeciwdziałanie korupcji". Według informacji tam zamieszczonych Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można przesyłać:

pocztą na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

z dopiskiem "Antykorupcja"

pocztą elektroniczną na adres antykorupcja@mir.gov.pl
Komentarz ministerstwa: antykorupcja@mir.gov.pl
nadużycia.POIS@mir.gov.pl – adres dedykowany dla PO IiŚ 2014-2020
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Pojęcie konfliktu interesów pojawia się w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie dokonywania wydatków publicznych (zarządzenie niepublikowane w BIP - uzyskane w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak w nim jednak definicji konfliktu interesów. Uregulowano tam natomiast kwestie wyłączenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osób, których udział w pracach komisji przetargowej mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności w ocenie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Również Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porusza kwestię konfliktu interesów. Nie jest jednak ono publikowane w BIPie a informacja na jego temat została pozyskana dzięki ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Zdefiniowane pojęcie konfliktu interesów istnieje w projekcie Polityki antykorupcyjnej.
Ponadto, np. w ramach PO IiŚ, jako załącznik do Instrukcji Wykonawczej IŻ PO IiŚ 2007-2013 oraz PO IiŚ 2014-2020, istnieje dokument pn. „Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesu występujących w ramach zadań realizowanych przez IZ PO IiŚ”, która zawiera definicję konfliktu interesu zgodną z art.57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EUROATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, EUROATOM) nr 1605/2002.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej oświadczenia takie składa się:

- w przypadku składnia wniosku o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub podjęcie zajęć zarobkowych (na podstawie Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju);

- w naborach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz na wysokie stanowiska państwowe (na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Zarządzenie nr 70 Prezesa rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej);

- w przypadku realizowania zadań kontrolnych pracownicy zobligowani są do składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli (na podstawie Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz Zarządzenia nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznych instytucjonalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).
Komentarz ministerstwa: Obowiązek taki został zawarty w Polityce przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesu występujących w ramach zadań realizowanych przez IZ PO IiŚ, stanowiącej załącznik do Instrukcji Wykonawczej IZ PO IiŚ 2007-2013 oraz Instrukcji Wykonawczej
IZ PO IiŚ 2014-2020.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP brak informacji.

Jedynie w zakładce na stronie www MIR dot. funduszy europejskich znajduje się wzmianka, że eksperci zewnętrzni składają oświadczenie dotyczące bezstronności (http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/eksperci-i-partnerzy/). Podstawę prawną stanowi tzw. "ustawa wdrożeniowa", czyli Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, która obowiązuje od 13.09.2014.Ekspert składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w wyborze projektów, ustalonych zgodnie z ust. 7. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie jest niedostępne w BIP. Informacja przekazana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, ale nie przesłano tekstu zarządzenia.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie dokonywania wydatków publicznych.

W zarządzeniu tym uregulowane zostały następujące kwestie: planowanie wydatków, cele i zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umowy w sprawach zamówień publicznych, koordynacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Dyrektora Generalnego, dokonywanie zakupów i zawieranie umów, których nie dotyczą przepisy ustawy, ewidencja wniosków, planów zakupów, umów oraz dokumentacji. Zarządzenie zawiera 9 załączników (pozyskanych wraz z nim w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

Załącznik nr 5 do tego zarządzenia stanowi Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w Ministerstwie.

Komisja składa się z co najmniej 3 osób (w tym przewodniczącego i sekretarza), a powołuje ją Dyrektor Generalny Ministerstwa. Komisja rozstrzyga na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej członków. Komisja rozstrzyga w drodze uzgodnienia, głosowania (zwykłą większością głosów) lub na podstawie sumy indywidualnych ocen jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia sporządza sekretarz, a podpisują wszyscy członkowie komisji.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia o naborze znajdują się w zakładce "Praca" Ogłoszenia o naborze i o wynikach naboru spełniają określone przepisami kryteria. Brak listy osób spełniających kryteria formalne.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa opublikowane są następujące oświadczenia majątkowe:

- Marceli Niezgoda - podsekretarz stanu,

- Paweł Orłowski - podsekretarz stanu,

- Iwona Wendel - podsekretarz stanu.

W BIPie ministerstwa zamieszczono informację, że oświadczenie majątkowe minister Marii Wasiak dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Komentarz ministerstwa: Oświadczenia majątkowe dyrektorów nie są upubliczniane.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Tryb działania urzędu" w części poświęconej lobbingowi opublikowano:

- Decyzję nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, podejmującymi działania wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz innych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także pracowników Gabinetu Politycznego;

- Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - z załącznikami.
Komentarz ministerstwa: W MIiR obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące lobbingu, dokumenty w tej sprawie: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 Decyzji nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, podejmującymi działania wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz innych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także pracowników Gabinetu Politycznego - Z przebiegu każdego kontaktu lobbysty koordynator sporządza notatkę, w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób biorących udział w kontakcie.W załączniku w sposób szczegółowy okreslono informacje, które powinny się znaleźć w notatce:

- data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia kontaktu z lobbystą;

- data sporządzenia notatki;

- dane pracownika prowadzącego oraz jego podpis;

- dane osób uczestniczących w kontakcie z lobbystą ze strony Ministerstwa;

- nazwa lobbysty oraz określenie podmiotów, na rzecz których wykonuje działalność lobbingową;

- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej lobbystę;

- szczegółowy opis kontaktu, w tym:

a) przedstawienie postulowanego przez lobbystę rozwiązania prawnego,

b) przedstawienie stanowiska, racji i argumentów przedstawionych przez osoby reprezentujące Ministerstwo,

c) opis pism złożonych w trakcie kontaktu podjętego przez lobbystę,

d) przedstawienie ewentualnych prób zachowań podejmowanych przez lobbystę, mogących wskazywać na zamiar korupcyjny oraz reakcji osób reprezentujących Ministerstwo na te próby.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Tryb działania urzędu" w części poświęconej lobbingowi opublikowano Informacje o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju za lata 2013 - 2014. Nie są to sprawozdania a jedynie informacje, że kontaktów nie odnotowano.
Komentarz ministerstwa: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Według par. 17 Regulaminu organizacyjnego ministerstwa dyrektor komórki reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach na zewnątrz. Za kontakty z podmiotami zewnętrznymi odpowiada również Biuro Ministra.
Komentarz ministerstwa: W MIiR funkcjonuje w Departamencie Kontroli Wydział Skarg i Wniosków, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. Wydział Skarg i Wniosków obsługuje również skrzynkę mailową skargi.wnioski@mir.gov.pl
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z BIP takich kontaktów nie było.
Komentarz ministerstwa: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak
Komentarz ministerstwa: W MIiR obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące lobbingu, dokumenty w tej sprawie: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce opublikowano odpowiednie dokumenty:

- Decyzję nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, podejmującymi działania wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz innych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także pracowników Gabinetu Politycznego;

- Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - z załącznikami.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie dokonywania wydatków publicznych. W zarządzeniu tym uregulowane zostały następujące kwestie: planowanie wydatków, cele i zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umowy w sprawach zamówień publicznych, koordynacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Dyrektora Generalnego, dokonywanie zakupów i zawieranie umów, których nie dotyczą przepisy ustawy, ewidencja wniosków, planów zakupów, umów oraz dokumentacji. Zarządzenie zawiera 9 załączników (pozyskanych wraz z nim w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

W regulaminie określono zasady dokonywania zakupów i zawierania umów,

do których nie stosuje się przepisów ustawy i wskazano sytuacje, w których nie obowiązuje konieczność sporządzenia wniosku o dokonanie zakupu/zaangażowanie środków publicznych.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów w BIP.
Komentarz ministerstwa: Umowy o zamówienia publiczne, zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak informacji o szczegółowej tematyce szkoleń.
Komentarz ministerstwa: W ramach szkolenia adaptacyjnego prowadzone jest szkolenie dotyczące realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak informacji o szczegółowej tematyce szkoleń.

Skomentuj