Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miejsce
w rankingu
11
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
31%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

24%

Dostęp do informacji publicznej
32%

Otwartość procesów decyzyjnych
39%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

24%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie znajduje się formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o informację publiczną.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie znajdują się informacje dotyczące sposobu naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie określono warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BP MKiDN nie są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN nie są publikowane wnioski o informację publiczną ani odpowiedzi na nie.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MKiDN publikowane są informacje o rejestrach w zakładce na stronie głównej BIP Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/biuro-adminstracyjno-budzetowe.php). Rejestry udostępniane są na różnych zasadach, MKiDN nie udostępnia całościowego wykazu, informacje dostępne są w podziale na jednostki organizacyjne Ministerstwa, nie można również ocenić czy wszystkie rejestry, w jakich posiadaniu jest MKiDN zostały wzmiankowane w BIP. Jak informuje MKiDN na swojej stronie internetowej "zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora", lecz taki sposób organizacji architektury informacji nie sprzyja użytkownikowi.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacja na temat kontroli publikowana jest w zakładce Kontrole, na głównej stronie BIP MKiDN (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/kontrole.php) w podziale na kontrole prowadzone w ministerstwie i przez ministerstwo, przy czym ostatnia kontrola prowadzona w MKiDN pochodzi z 2013 roku, zaś kontrole prowadzone przez MKiDN uzupełniane są na bieżąco (przykładowo http://bip.mkidn.gov.pl/pages/kontrole/dzialalnosc-kontrolna/rok-2015.php). W internecie umieszczane są wystąpienia pokontrolne (np. http://bip.mkidn.gov.pl/media/docs/kontrole/2015/20150715_CEA-anonim-.pdf), jednak brak jest planu kontroli oraz możliwości przetwarzania wyników kontroli (pliki graficzne).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa KiDN nie są publikowane kalendarze pracy (spotkań) ministra.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na ten temat znajduje się na stronie głównej BIP oraz w Instrukcji korzystania z BIP (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/instrukcja.php).
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Poziom dostosowania BIP do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagałby oddzielnego audytu, ponieważ strona nie posiada wersji tekstowej/kontrastowej, wiele dokumentów jest niepodpisanych w zrozumiały i możliwy do odczytania dla osób niepełnosprawnych sposób oraz umieszczane są w formie skanów.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian umożliwia prześledzenie zmian dokonywanych w dokumentach umieszczanych w BIP.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MKiDN.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MKiDN.

Otwartość procesów decyzyjnych

32%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: § 17 – § 19 Instrukcji w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego niektórych projektów aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów rządowych (załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2014 r. poz. 23). Źródło: BIP resortu. (http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/2014p_23.pdf)
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Nie
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Nie
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Tak
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu (http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/2014p_23.pdf).
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/wykaz-projektow-poddawanych-konsultacjom-publicznym.php).
Dodatkowo informacje o procesach konsultacjach związanych z tematyką praw autorskich pojawiają się na stronie http://www.prawoautorskie.gov.pl/ podlinkowanej ze strony głównej resortu.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje podawane są standardowo w zakładce o konsultacjach na stronie MKiDN, ale nie zawsze w pismach zapraszających do konsultacji. Ponieważ zakładka nie archiwizuje komunikatów, nie udało się ustalić, czy tak samo było w przypadku analizowanego projektu, natomiast w piśmie zapraszającym do konsultacji w tym przypadku zabrakło takiej informacji.
Źródła: portal RCL, strona internetowa resortu.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portale konsultacje goc.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portal RCL, strona internetowa resortu.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.

Przeciwdziałanie korupcji

39%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie istnieje polityka/strategia antykorupcyjna.

W Ministerstwie wprowadzana jest polityka zarządzania ryzykiem.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak w BIP dokumentu, w którym zagrożenia zostałyby opisane.

W oświadczeniach o kontroli zarządczej brak informacji dot. identyfikacji ryzyka korupcyjnego czy zagrożeń korupcyjnych.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykrywaniem i eliminowaniem działań i zachowań niepożądanych zajmuje się Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w ramach przypisanych mu kompetencji (Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzony Zarządzeniem nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2010 r.; z późn. zm.) i czynności wynikających z ustawy o finansach publicznych (np. kontrola zarządcza). Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli nadzorowane jest przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa (Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie ministerstwa i w BIPie.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) procedury są opracowywane.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie Ministerstwa znajduje się oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zamieszczone w BIPie oświadczenia nie zawierają informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji. Ryzyk takich nie opisano. Jednym z planowanych działaniem naprawczym ma być opracowanie trybów tworzenia, ewidencjonowania oraz aktualizowania i unieważniania upoważnień i pełnomocnictw.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak właściwej informacji na stronie domowej ministerstwa i w BIP. Na stronie domowej ministerstwa znajduje się jedynie formularz kontaktowy.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja ta wynika z odpowiedzi na analogiczne pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczącej "Społecznego monitoringu konfliktu interesów".
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) nie ma wymogu składania takich oświadczeń.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie ministerstwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji w dokumentach zamieszczonych na stronie domowej i BIP.Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie "Społeczny monitoring konfliktu interesów" w przypadku ubiegania się pracownika o wyrażenie zgody na dodatkowe zarobkowanie lub zatrudnienie Dyrektor Generalny indywidualnie analizuje zakres obowiązków w innym miejscu zatrudnienia pod kątem ewentualnego konfliktu interesów.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Analiza dokumentów opublikowanych (i dostępnych w BIP) w Dziennikach Urzędowych Ministerstwa za lata 2002 - 2014 nie pozwala pozytywnie bądź negatywnie odpowiedzieć na powyższe pytanie.Z Regulaminu organizacyjnego wynika natomiast, że kontrolę nad procedurami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych sprawuje Departament Finansowy.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje powyższe zamieszczone są w BIPie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Udostępnione są oświadczenia majątkowe

- Małgorzaty Omilianowskiej - ministra,

- Piotra Żuchowskiego - sekretarza stanu,

- Moniki Smoleń - podsekretarza stanu,

- Andrzeja Wyrobca -podsekretarza stanu.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie zamieszczone jest zarządzenie nr 2/Z/12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z takiego spotkania sporządza się protokół (art. 3 ust.3 zarządzenia)
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie opublikowana jest informacja o działaniach lobbingowych za rok 2014.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Takie kompetencje Regulamin organizacyjny nadanie Centrum Informacyjnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Wszelkie informacje dotyczące kontaktów z lobbystami zamieszczone są w zakładce "Działalność lobbingowa" w "Informacjach o działaniach lobbingowych" (lata 2010 - 2014).
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wszystkie powyższe kwestie normuje Zarządzenie nr 2/Z/12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji na analizowanych stronach internetowych.Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Regulamin organizacyjny mówi wprost o procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, nad którymi nadzór sprawuje Departament Finansowy.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma takiej zakładki. W zakładce zamówienia publiczne też nie ma wyodrębnionego rejestru umów.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Z ankiety nie wynika czego dokładnie dotyczyły przeprowadzone szkolenia.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Z ankiety nie wynika czego dokładnie dotyczyły przeprowadzone szkolenia.

Skomentuj