Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Miejsce
w rankingu
11
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
34%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

37%

Dostęp do informacji publicznej
32%

Otwartość procesów decyzyjnych
34%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

37%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Formularz dostępny jest poprzez skorzystanie ze ścieżki BIP (główna strona) > Instrukcja korzystania z BIP (sam dół strony, mało czytelne miejsce) > Dostęp do informacji publicznej (znowu inne miejsce na stronie - tym razem w zakładce w lewej części).http://www.bip.nauka.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip/
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie znalazłem wg. stanu na 5 lipca 2015 takiej informacji na stronie internetowej MN lub w BIPie.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma takiej możliwości udostępnionej dla osób nie korzystających Epuap
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie warunki nie zostały określone na stronie Ministerstwa, wyszukiwarka dostępna na stronie Ministerstwa oraz w BIPie również nie wyświetla żadnych wyników dotyczących tego tematu.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej na stronie Ministerstwa.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Podobnie jak w pyt. 38.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski oraz odpowiedzi nie są publikowane.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacja na ten temat jest niepełna, ponieważ sam spis rejestrów nie jest opatrzony legendą i tylko z tytułu można domyślić się ich zawartości, ani instrukcją korzystania z nich (http://www.bip.nauka.gov.pl/rejestry-ewidencje-archiwa/), zaś Ministerstwo nie gromadzi w jednym miejscu odsyłaczy do innych rejestrów prowadzonych przez instytucje finansowane z budżetu MNiSW.Wobec powyższego wydaje się zasadne, żeby rejestry zostały opublikowane w internecie, zważywszy że jest ich zaledwie osiem:"Lista prenumeratorów i odbiorców egzemplarzy gratisowych biuletynu KBN "Sprawy Nauki"

"Baza raportów końcowych"

"Osoby kontaktowe w instytucjach zainteresowanych udziałem w VPR Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE"

"Finansowanie infrastruktury informatycznej - osoby kontaktowe"

"Słownik kierowników, projektów badawczych"

"Eksperci pilotażowego programu foresight"

"Skargi i wnioski obywateli""
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje publikowane są na stronie Ministerstwa, jednak wewnętrzna wyszukiwarka jest tak wadliwa, że nie podaje żadnych wyników na ten temat, zaś strona nie jest na tyle przejrzysta, aby łatwo można było do nich dotrzeć. W efekcie w pierwszej kolejności w kwestii kontroli prowadzonych przez MNiSW można zaznajomić się z opracowaniem stanowiąInformacja na temat kontroli wraz z załączonymi dokumentami znajduje się na stronie BIP: http://www.bip.nauka.gov.pl/sprawozdania/sprawozdanie-z-wykonania-ustawy-budzetowej-za-2013-rok-w-czesci-28-nauka.html oraz w części dotyczącej kontroli zarządczej. Warto przy tym zwrócić uwagę, że MNiSW nie publikuje żadnych dokumentów dot. kontroli zarządczej poza ogólnikowymi sprawozdaniami: http://www.bip.nauka.gov.pl/kontrola-zarzadcza/.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie Ministerstwa znajduje się Kalendarz (w dolnej części portalu) i wydaje się, że nie ma przeciwwskazań, aby został uaktualniony o kalendarz spotkań Minister NiSW, szczególnie że jest on uzupełniany - w nieczytelnej formie i retrospektywnie o "udział ministra w zewnętrznych wydarzeniach" (http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_06/8df1660260f52cff8461e054331da257.pdf).
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest prowadzony.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Taka zakładka funkcjonuje na stornie ministerstwa pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/dostep-do-informacji-publicznej/
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo opublikowało w BIP "Deklarację dostępności" (http://www.bip.nauka.gov.pl/deklaracja-dostepnosci/), gdzie informuje m.in. iż "witryna posiada odnośnik do tekstowej wersji witryny dla osób z problemami widzenia". Brak jest jednak innych udogodnień.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje Ministerstwo "strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w odnośnik "rejestr zmian" znajdujący się w dziale "Inne informacje" menu przedmiotowego. W dziale tym rownież znaleźć można informacje dotyczące statystyk odwiedzin stron BIP MNiSW oraz informacje dotyczące kontaktu z redaktorami BIP MNiSW."(http://www.bip.nauka.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip/)
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MNiSW
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MNiSW

Otwartość procesów decyzyjnych

32%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
Ogólne zasady prowadzenia konsultacji reguluje Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych oraz dokonywania oceny funkcjonowania ustawy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pierwszym kwartale 2015r. w Ministerstwie wprowadzono również uszczegółowienia dot.m.in. "papeterii" pism używanych w trakcie konsultacji (w tym słownika standardowych sformułowań); zostały one przyjęte na zasadzie okólnika Dyrektora Generalnego. Od maja 2015r. prowadzone są prace nad stworzeniem ujednoliconego systemu zapraszania do konsultaji organizacji pozarządowych.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Nie
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Tak
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Nie
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Nie
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Od marca 2015 na stronie głównej resortu jest osobna zakładka poświęcona konsultacjom - http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu
W 1 przypadku w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można zgłaszać uwagi. Brak natomiast było bezpośredniego wskazania osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W dwóch przypadkach w ogóle zabrakło takiej informacji w piśmie zapraszającym do konsultacji.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielem MNiSW.
Wedle informacji z resortu trwają prace nad przygotowaniem mechanizmu umożliwiającego zapisanie się na listę interesariuszy stricte pod kątem udziału w konsultacjach, w podziale na obszary tematyczne interesujące dany podmiot. Póki poprzez zakładkę o konsultacjach na stronie internetowej MNiSW istnieje natomiast możliwość subskrypcji newslettera (Biuletynu Ministerstwa)gdzie - oprócz innych komunikatów - publikowane są także informacje o procesach konsultacyjnych prowadzonych przez resort (bez podziału tematycznego).
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: nd
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Portal RCL, BIP resortu
Komentarz ministerstwa: NIE JEST PRAWDĄ, że Ministerstwo nie korzystało z innych form konsultacji niż pisemne. W 2014 r. projektem, który wzbudził wielkie społeczne zaangażowanie, było projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Oprócz wymaganych prawem konsultacji odbyły się w tej sprawie dwa spotkania konsultacyjne, dzięki którym udało się wypracować kompromisowe rozwiązania dotyczące dobrostanu zwierząt, o co aktywnie zabiegali obrońcy
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP

Przeciwdziałanie korupcji

34%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronach internetowych na temat strategii, czy też polityki antykorupcyjnej w ministerstwie.Z odpowiedzi udzielonej przez pracownika Ministerstwa na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej wynika, iż podstawowym dokumentem dotykającym badanej tematyki jest zarządzenie nr 58/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zmienione zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.). W wyniku analizy ryzyka określa się środki kontroli, które w przypadku materializowania się ryzyka powinny zostać zastosowane przez pracowników i/lub przełożonych. Procedura jest jednolita dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk, w tym ryzyk korupcyjnych.

Obecnie analizowana jest potrzeba wprowadzenia sformalizowanej procedury wyłącznie dla zagrożeń korupcyjnych.

Oceny przestrzegania prawa w unormowań wewnętrznych zajmuje się audyt wewnętrzny funkcjonujący na podstawie zarządzenia nr 19/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak dostępu do dokumentu w sprawie polityki zarządczej.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wewnętrzną kontrolą instytucjonalną zajmuje się w myśl Regulaminu organizacyjnego (Załącznik do zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 3 kwietnia 2014 r. - dostępny w BIPie ministerstwa) Biuro Dyrektora Generalnego. Koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków oraz koordynacją i współuczestniczeniem w postępowaniach wyjaśniających realizowanych w związku z przekazywanymi przez organy kontroli skarbowej wynikami kontroli oraz notami sygnalizacyjnymi zajmuje się Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli.Zgodnie z najnowszym regulaminem organizacyjnym ustanowionym zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2015 r. zadaniem każdego departamentu jest realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji (paragraf 19 pkt. 24 regulaminu).
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji w dokumentach zamieszczonych na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: TAK, taki koordynator został powołany
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynika z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Trudno zinterpretować jednoznacznie odpowiedź przegotowaną na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brzmi ona:

"W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonują procedury dot. zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem korupcyjnym. Jest to zarządzenie nr 58/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zmienione zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.). W wyniku analizy ryzyka określa się środki kontroli, które w przypadku materializowania się ryzyka powinny zostać zastosowane przez pracowników i/lub przełożonych. Procedura jest jednolita dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk, w tym ryzyk korupcyjnych".Ministerstwo nie przekazało treści wyżej wymienionego dokumentu i nie można zweryfikować odpowiedzi.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdyż ww. zarządzenie nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie ma go również w dostępnym na stronie Dzienniku Urzędowym ministerstwa i nie zostało przesłane w ramach odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia są dostępne w zakładce "Kontrola zarządcza".
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia nie zawierają jakichkolwiek informacji na temat podejmowania działań naprawczych.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie dostępny jest tylko zwyczajny formularz kontaktowy.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak definicji konfliktu interesów w dostępnych dokumentach.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa wynika, że w ramach prowadzonych naborów od członków komisji rekrutacyjnych wymaga się złożenia oświadczeń o braku powiązań z kandydatami. Podstawą ustanowienia tego obowiązku nie są konkretne przepisy prawne, lecz dbałość o zagwarantowanie w pełni otwartego i uczciwego naboru.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z danych zamieszczonych w ankiecie "Społeczny monitoring konfliktu interesów" wynika, iż w latach 2010-2013 eksperci powoływani do zespołów kontrolnych złożyli 296 deklaracji bezstronności. Brak jednak informacji na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto taka deklarację składają członkowie komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) - członek komisji konkursowej nie może być małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia łącznie kandydata, jak również nie może pozostawać wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który by budził uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Wzór deklaracji opublikowany jest na stronie domowej ministerstwa.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zarządzeniu Dyrektora Generalnego Nr 19/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozyskanego w trybie dostępu do informacji publicznej) określono procedurę ubiegania się o zgodę Dyrektora Generalnego na dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie zajęcia zarobkowego. Według regulaminu pracy stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia Zgoda (bądź jej brak) Dyrektora Generalnego Ministerstwa na dodatkowe zatrudnienie pracownika następuje w formie decyzji na podstawie złożonego przez pracownika wniosku z uzasadnieniem. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu pracy.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji na stronach internetowych/ w BIP.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zamieszczone aktualnie ogłoszenia o naborze spełniają ustawowe kryteria. Brak list kandydatów spełniających kryteria formalne może wynikać z zastanego etapu rekrutacji. Ogłoszenia o zatrudnieniu zgodne z wymogami.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie są oświadczenia majątkowe następujących osób:

- Lena Kolarska-Bobińska - minister,

- Marek Ratajczak - sekretarz stanu,

- Daria Lipińska-Nałęcz - podsekretarz stanu,

- Włodzisław Duch - podsekretarz stanu.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie opublikowane jest Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Paragraf 5 ust. 1 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej stanowi, iż przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki służbowej.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Sprawozdanie takie znajduje się w zakładce "Działalność lobbingowa".
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Charakter sprawy determinuje kontakt z konkretną komórką (np. z konkretnym departamentem merytorycznym).
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje takie znajdują się w zakładce "Działalność lobbingowa". Dotyczą one kontaktów w latach 2012 - 2014. Odnotowano tylko jeden kontakt w 2013 roku.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: http://www.bip.nauka.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/

Strona zawiera tylko 3 sprawozdania roczne.
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Są dostępne tylko sprawozdania roczne.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronach.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa.W 2014 r. dla kadry kierowniczej Ministerstwa (23 osób) przeprowadzono szkolenie „Wprowadzenie do problematyki korupcji w sektorze publicznym – rozpoznawanie obszarów o największych zagrożeniach korupcyjnych”. W ramach szkolenia centralnego organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pn. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów udział wzięło 5 pracowników Ministerstwa.

Skomentuj