Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Obrony Narodowej

Miejsce
w rankingu
15
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
28%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

26%

Dostęp do informacji publicznej
0%

Otwartość procesów decyzyjnych
59%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

26%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MON znajduje się elektroniczny formularz wniosku (http://bip.mon.gov.pl/udostepnianie-informacji-publicznej/artykul/zasady/formularz-elektroniczny-wniosku-1025469/), który jest spójny w wnioskiem, jaki można pobrać ze strony Ministerstwa. W formularzu elektronicznym jedynie pola "Opis informacji do udostępnienia" oraz "Sposób udostępnienia informacji" określone zostały jako pola wymagane do uzupełnienia.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Kwestia ta została omówiona w w par. 47-56 a szczególnie w par. 56 Decyzji Nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/udostepnianie-informacji-publicznej/2014/07/Poz._172_dec._Nr_209.pdf), trakcującej:"Jednostki organizacyjne, o których mowa w pkt 11, samodzielnie pobierają opłaty od wnioskodawców oraz szacują koszty udostępnienia informacji publicznej jeżeli udostępnienie informacji publicznej stwarza konieczność przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w szczególności zapisania żądanych informacji na nośniku elektronicznym, wykonania kserokopii lub wydruku, lub innymi czynnościami wiążącymi się z poniesieniem dodatkowych kosztów."
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka możliwość nie jest dostępna na stronie MON.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w BIP MON (http://bip.mon.gov.pl/udostepnianie-informacji-publicznej/artykul/ponowne-wykorzystywanie/zasady-udostepniania-informacji-103246/). Jak stwierdza zamieszczona na stronie klauzula:"Ministerstwo Obrony Narodowej określa warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznych, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.Ponowne wykorzystywanie informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej jest bezpłatne.Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej udostępniane są na wniosek. W przypadku ich ponownego wykorzystywania ewentualne warunki określone zostaną indywidualnie."
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MON nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie jest publikowana na stronie MON.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie jest publikowana na stronie MON.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MON.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: MON nie publikuje wniosków o informację publiczną ani odpowiedzi udzielanych na wnioski.Wydaje się jednak, że publikowanie wniosków i odpowiedzi nie stanowiłoby dla MON problemu technicznego, ponieważ zgodnie z par. 30 Decyzji nr 209/MON Ministra ON z 29 maja 2014 r. (http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/udostepnianie-informacji-publicznej/2014/07/Poz._172_dec._Nr_209.pdf) "Wnioski o udostępnienie informacji publicznej oraz wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej ewidencjonowane są w rejestrze prowadzonym przez naczelnego redaktora serwisu BIP resortu, oraz przesyłane zgodnie z właściwością przez dyrektora departamentu właściwego do spraw informacji publicznej do osób udostępniających informację publiczną."
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MON znajduje się rejestr umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rejestr dostępny na stronie MON zawiera informacje o umowach od 2013 r.) oraz rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej (http://bip.mon.gov.pl/jednostki-podlegle-i-nadzorowane/artykul/instytucje-kultury/rejestr-1032479/). Nie ma jednak tak w "Przewodniku po stronie" (stanowiącego zakładkę w BIP MON http://bip.mon.gov.pl/przewodnik-po-stronie-ip1/) ani w innym miejscu w BIP łatwo dostępnej informacji o tym czy MON prowadzi rejestry oraz ew. jakie. Lektura poszczególnych decyzji, zarządzeń bądź innych dokumentów pozwala zakładać, że takie rejestry są prowadzone (np. Zarządzenie Nr 41/MON z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenie rejestru wojskowych lotniczych urządzeń naziemnych).
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacje o prowadzonych kontrolach nie są publikowane, wyniki zaś publikowane są w formie skrótowej, szczególnie dotyczy to wyników (http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/kontrole/wyniki-kontroli-1025478/), które zagregowane są do formy tabelarycznej, nie pozwalającej na zapoznanie się w szczegółach z wynikami kontroli.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej publikowane rokrocznie przez Ministra ON (przykładowo za rok 2014: http://bip.mon.gov.pl/u/pliki/rozne/2015/04/oswiadczenie_o_stanie_kontroli_zarzadczej_2014.pdf) stanowi jeden z niewielu dokumentów udostępnianych przez MON na stronie internetowej.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Jedyny dostępny na stronie MON kalendarz to Kalendarz ZOOM (Z Obiektywem Obok Munduru) - oficjalny foto-blog Ministerstwa Obrony Narodowej(http://mon.gov.pl/dla-mediow/do-pobrania/kalendarz-zoom-2015-r-1032548/).
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Udostępniany rejestr umów cywilno-prawnych dotyczy wyłącznie umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MON w czytelny sposób informuje o możliwości uzyskania informacji nie zawartych w BIP (http://bip.mon.gov.pl/udostepnianie-informacji-publicznej/).
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Podstawowe funkcjonalności BIP pozwalają na korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym jednak np. część plików PDF umieszczona została w formie skanów obrazkowych, które nie są czytane przez screenreadery, co utrudnia osobom niepełnosprawnym zapoznanie się z treścią dokumentów.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Uważne zapoznanie się ze strukturą strony i udostępnianych na niej dokumentów nie pozwalają odpowiedzieć na to pytanie.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MON.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MON.

Otwartość procesów decyzyjnych

0%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Nie
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła:
- BIP resortu
- osobisty kontakt z przedstawicielem Departamentu Prawnego MON
Sytuacja w tej kwestii nie uległa zmianie względem roku 2014, kiedy ten sam aspekt sprawdzano na potrzeby raportu Stoczni.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Brak możliwości ustalenia
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
MON nie zamieszcza informacji o konsultacjach ani na swojej stronie, ani nawet w odrębny sposób w swoim BIP, w którym w zakładce Projekty aktów prawnych są jedynie linki do BIP PCL, a i to do strony głównej, a nie np. efektów jakiegokolwiek filtrowania.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła danych:
osobisty kontakt z przedstawicielem Departamentu Prawnego MON
Wszystkie etapy procesów legislacyjnych, w tym także konsultacje publiczne, są w MON prowadzone przez Departament Prawny. W tej sytuacji dyrektor Departamentu Prawnego jest w efekcie odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich procesów konsultacji publicznych w Ministerstwie.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: patrz: pyt. 25
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Serwis RCL
W serwisie RCL nie odnaleziono dokumentacji tego etapu procedury legislacyjnej, w tym żadnych pism zapraszających do udziału w konsultacjach.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Serwis konsultacje.gov.pl, serwis RCL
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: patrz: 29
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Serwis RCL, informacje z odpowiedzi resortu na wniosek o DIP oraz dane zebrane w trakcie badania Stoczni
Zebrane dane bezpośrednio nie wskazują na zastosowanie ani niezastosowanie żadnych innych niż pisemne form konsultacji. Oznacza to, że o ich niestosowaniu w jakiejś mierze domniemujemy, przede wszytskim w oparciu o informacje uzyskane z MON w trakcie wywiadu prowadzonego na potrzeby przeglądu konsutlacji w 2014r. na temat praktyki działań resortu.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź resortu na wniosek o DIP

Przeciwdziałanie korupcji

59%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W MON wprowadzono rozwiązania antykorupcyjne o szczególnym charakterze.

Są to różne rozwiązania wewnętrzne: kodeksy, procedury, rozwiązania ustawowe oraz działania miękkie - etyczne.
Nad ich realizacją czuwa powołane w 2006 roku na mocy Zarządzenia Ministra Obrony (Dziennik Urzędowy MON, Warszawa 12 grudnia 2006, nr 21, poz 270) Biuro ds. procedur Antykorupcyjnych - zgodnie z par. 49 jednostka organizacyjna resortu, której celem jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie.

Realizuje ono następujące zadania:

1. identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;

2. analiza zidentyfikowanych mechanizmów korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań strukturalnych, luk w istniejących procedurach lub braku odpowiednich procedur;

3. wypracowywanie rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemów i procedur anty korupcyjnych oraz opracowywanie projektów polityki przejrzystości w resorcie;

4. monitorowanie wdrażania zatwierdzonych procedur i rozwiązań;

5. przeprowadzanie oraz organizowanie szkoleń w zakresie przejrzystości procedur i rozwiązań systemowych;

6. opiniowanie i konsultowanie, na potrzeby Ministra lub na wniosek komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, spraw lub projektowanych rozwiązań z punktu widzenia przejrzystości, gospodarności i zapobiegania patologiom korupcyjnym;

7. opiniowanie, na zlecenie Ministra lub w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów prawnych pod kątem przejrzystości i możliwych zagrożeń korupcyjnych;

8. prowadzenie nadzoru nad zakupami dokonywanymi na rzecz resortu.Brak jednolitego dokumentu opisującego charakter wprowadzonych w MON rozwiązań (stan na 23 czerwca 2015 r.);Patrz: http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/zadania/biuro-do-spraw-procedur-antykorupcyjnych-102548/

oraz Regulamin Organizacyjny MON - Zarządzenia Ministra Obrony (Dziennik Urzędowy MON, Warszawa 12 grudnia 2006, nr 21, poz 270)
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono w BIP/na www dokumentu, w którym zostałyby opisane zidentyfikowane zagrożenia.

Jak podano w opisie zadań Biura, jednym z nich jest identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Biuro ds Procedur Antykorupcyjnych
jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym (patrz Regulamin Organizacyjny MON, DZU MON, 12 grudnia 2006, nr 21, poz 270).http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/zadania/biuro-do-spraw-procedur-antykorupcyjnych-102548/
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/inne-dzialania-mon/przeciwdziaanie-korupcji-1025478/Informacja z dnia 13 maja 2014 r., że funkcję koordynatora Rządowego Programu Zapobiegania Korupcji pełnić będzie Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MON odpowiadając na pytanie zadane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wskazało, że choć nie został powołany doradca etyczny w MON, to Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych realizuje także zadania związane z doradztwem etycznym dotyczącym zasad określonych w kodeksie etycznego postępowania pracowników i żołnierzy resortu obrony narodowej, jak również spraw zleconych przez Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Generalnego MON.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W MON nie ma takiej procedury, jednak obecnie prowadzone są tam prace legislacyjne zmierzające do opracowania i wdrożenia w resorcie takich procedur, w tym procedury dot. resortowego systemu informowania o nieprawidłowościach lub nadużyciach o charakterze korupcyjnym.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce BIP Kontrole, znajduje się folder Kontrola Zarządcza, a w nim

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ministra obrony narodowej za rok 2014 oraz z lat wcześniejszych.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach zawraca się uwagę na problemy dotyczące wprowadzania kontroli zarządczej.w 2012 : wprowadzenie dla całego resortu ON jednolitych, sformalizowanych regulacji w zakresie kontroli zarządczej - regulaminu systemu kontroli zarządczej; w 2013 ustanowiono system kontroli zarządczej i wprowadzono Regulamin systemu kontroli zarządczej.

W 2013 r. stwierdzono:

- brak pełnej integracji procesu zarządzania ryzykiem z procesem planowania wynikający z wprowadzania w trakcie roku jednolitych regulacji dla działu, braku ugruntowanej wiedzy i umiejętności stosowania procedur zarządzania ryzykiem w definiowaniu celów, okreslania sposobu ich realizacji i monitorowania ich osiągania.

Za 2014:

- W 2014 rozpoczęto procesy oceny funkcjonowania procesu planowania i rozliczania działalności w systemie kontroli zarządczej. Opracowano i wdrożono procedury kontroli zarządczej w silach zbrojnych RP.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W 2011 roku poinformowano, ze w ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz wprowadzania polityki przejrzystości, od listopada 2011 r. Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomiło specjalne konto: stop.korupcji@mon.gov.pl.

Tekst pochodzi z http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/1505,stopkorupcjimongovpl.html. Obecnie na stronach mon.gov.pl nie ma śladu po tej informacji.Adres ten ma służyć osobom, którym nieobojętne jest prawidłowe i transparentne, a przez to sprawne funkcjonowanie struktur resortu obrony narodowej, w tym Sił Zbrojnych RP.Co należy zgłaszać:

- nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań resortu obrony narodowej;

- działania sprzeczne z literą prawa, mogące prowadzić do powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa;

- przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, defraudacji, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktów interesów;

- niesprawność lub luki prawne w obowiązujących w resorcie obrony procedurach, mogących prowadzić do nadużyć.Kto może zgłaszać:

- każdy! w tym żołnierze i pracownicy cywilni wojska, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa nadaje zdolność prawną.Minimalne kroki przed zgłoszeniem:

- próba potwierdzenia, czy zgłaszane informacje są wiarygodne, a wątpliwości uzasadnione;

- wykonanie testu "dobrej wiary", polegającego na odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane działanie ma służyć resortowi obrony narodowej, a przez to jest działaniem słusznym i racjonalnym, a w szczególności nie jest wymierzone jedynie w celu zdyskredytowania poszczególnych osób lub komórek i jednostek.Podstawowe funkcje i zalety konta internetowego:

- możliwość bezpośredniego zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć;

- dyskrecja i anonimowość osób zgłaszających - ochrona zgłaszającego!;

- możliwość wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań;

- możliwość szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację;

- możliwość konsultacji z pracownikami Biura oraz specjalistami z różnych dziedzin oraz dalszego procedowania przez nich zgłaszanych spraw.

Obecnie (czerwiec 2015) w BIP/na stronie www MON (nowa odsłona strony domowej MON) nie ma śladu po tej informacji.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania pracowników i żołnierzy - sformułowano ogólne wytyczne: pierwszeństwa interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz unikania sytuacji, które mogłyby wywoływać powstanie długu materialnego lub honorowego albo poczucia wdzięczności.

Zapisy decyzji wskazują na konkretne obowiązki pracowników i żołnierzy w konkretnych sytuacjach ( dot. one realizacji odpłatnych umów na dostawy, świadczenie usług lub roboty budowlane), a ich celem jest niedopuszczenia do powstania zależności lub konfliktów interesów, zwłaszcza o charakterze finansowym.Decyzja Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej zawiera nawet dwie definicje konfliktu interesów.

Pierwsza definicja zapisana jest w postanowieniach ogólnych, pkt 19: konflikt interesów – sytuacja prawna lub faktyczna, w której interes prywatny (osobisty, bądź majątkowy) osoby podejmującej czynność opisaną w decyzji lub jego małżonka, a także osoby z nią spokrewnionej lub spowinowaconej lub podmiotu, który te osoby reprezentują lub, z którym pozostają w jakimkolwiek stosunku faktycznym lub prawnym, wpływa bądź może wpływać na obiektywne i bezstronne wykonanie tych czynności;Druga definicja została wpisana do Załącznika nr 6 decyzji, który jest wzorem umowy zawieranej z osobą opiniującą (naukowcem lub specjalistą i praktykiem w dziedzinie badań z bazy danych ministra właściwego do spraw nauki lub innych źródeł odpowiedniej dla realizowanych badań), powoływaną przez zamawiającego w przypadku uzasadnionego braku jednoznacznej oceny wyniku badań naukowych. W par 12, pkt. 3, brzmi ona:

"Na potrzeby powyższych ustępów przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację,

w której interes prywatny Opiniującego, w szczególności wynikający z powiązań prawnych lub faktycznych z Wykonawcą badania wpływa bądź może wpływać na bezstronne lub obiektywne wykonywanie czynności przewidzianych w umowie, a także w której interes ten dotyczy jakiejkolwiek korzyści dla niego, członków jego rodziny, osób z nim spokrewnionych, znajomych i osób albo instytucji, z którymi ma albo miał kontakty gospodarcze".
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiadając na pytanie zadane we wniosku o dip MON poinformowało, że oświadczenia dot. konfliktu interesów są składane w kilku sytuacjach.1) Obowiązek dotyczy osób wykonujących w imieniu Skarbu Państwa czynności w postępowaniu o zawarcie umowy offsetowej lub związane z wykonaniem umowy offsetowej; przed podjęciem czynności osoby te składają ministrowi obrony (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń), oświadczenie o braku okoliczności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-8, tj. dotyczących m.in. faktu ubiegania się aktualnie lub w przeszłości o jej zawarcie umowy offsetowej po stronie zagranicznego dostawcy, offsetodawcy, offsetobiorcy lub jednostek powiązanych z nimi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768).

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 932)2) Członkowie komitetu audytu przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku dotyczącego zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego Ministerstwa oraz jednostek w dziale są zobowiązani złożyć Przewodniczącemu komitetu oświadczenie, że nie są narażeni na konflikt interesów. Jeżeli uczestnictwo członka komitetu powoduje konflikt interesów, zostaje wyłączony przez Przewodniczącego z głosowania.

Podstawa prawna: § 8 ust. 3 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 13, poz.153).

http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/dziennik-urzedowy-mon/rok-2010-103246/3) Oświadczenie o braku konfliktu interesów składają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wynosi powyżej 5.000 złotych netto.

Podstawa prawna: § 7 ust. 2 Regulaminu udzielania przez Ministerstwo Obrony Narodowej zamówień publicznych na terenie RP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2014 r.4) W przypadku realizacji badań naukowych:

b) osoby opiniujące (naukowcy lub specjaliści praktycy w dziedzinie badań z bazy danych ministra właściwego do spraw nauki lub innych źródeł odpowiedniej dla realizowanych badań), powoływane przez zamawiającego w przypadku uzasadnionego braku jednoznacznej oceny wyniku badań naukowych (pkt 80). Pomiędzy tymi osobami, a wykonawcą nie może występować konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla obiektywnego wykonania przez nich powierzonych zadań. Opiniujący podpisując umowę o sporządzenie opinii etapu badań

(będącą załącznikiem nr 6 do decyzji MON) w par. 12 oświadczają, że nie istnieje wg ich najlepszej wiedzy konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę w przygotowaniu przez nich opinii dla zamawiającego. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa Opiniujący, Zamawiający mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.Podstawa prawna: pkt. 78 i pkt. 80 w zw. z pkt. 3 ppkt 19 decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 248) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-248-decyzja-nr-299mon-z-dnia-21-lipca-2014-r-w-sprawie-koordynacji-planowania-i-realizacji-badan-naukowych-w-resorcie-obrony-narodowej/.5) Członkowie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej nie mogą brać udziału w przygotowywaniu lub podejmowaniu decyzji będąc w sytuacji konfliktu interesów. Przewodniczący rady zgodnie z zapisem pkt. 11 przygotuje zasady udostępniania członkom Rady i przez członków Rady dokumentów przekazywanych Radzie oraz wytworzonych przez Radę ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych postępowania w kontaktach z potencjalnymi wykonawcami, w szczególności mających na celu:

a) przeciwdziałanie konfliktowi interesów (personalnym i instytucjonalnym),

b) zapobieganie faworyzowania potencjalnych wykonawców,

c) eliminowanie uprzywilejowanej pozycji potencjalnych wykonawców w stosunku

do innych wykonawców przez określenie zasad udzielania i obiegu informacji potencjalnym wykonawcom;

W BIP/ na stronie www MON brak informacji, czy został przygotowany regulamin i wzór oświadczenia.Podstawa prawna: zgodnie z pkt. 11 i 12 w zw. z pkt. 3 ppkt 2 decyzji Nr 220/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 183)

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-183-decyzja-nr-220mon-z-dnia-9-czerwca-2014-r-w-sprawie-rady-naukowo-przemyslowej-przy-sekretarzu-stanu-w-ministerstwie-obrony-narodowej/
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: 1) Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej osoby opiniujące (naukowcy lub specjaliści praktycy w dziedzinie badań z bazy danych ministra właściwego do spraw nauki lub innych źródeł odpowiedniej dla realizowanych badań), powoływane przez zamawiającego w przypadku uzasadnionego braku jednoznacznej oceny wyniku badań naukowych (pkt 80). Pomiędzy tymi osobami, a wykonawcą nie może występować konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla obiektywnego wykonania przez nich powierzonych zadań. Opiniujący podpisując umowę o sporządzenie opinii etapu badań (będącą załącznikiem nr 6 do decyzji MON) w par. 12 oświadczają, że nie istnieje wg ich najlepszej wiedzy konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę w przygotowaniu przez nich opinii dla zamawiającego. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa Opiniujący, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.Podstawa prawna: pkt. 78 i pkt. 80 w zw. z pkt. 3 ppkt 19 decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 248) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-248-decyzja-nr-299mon-z-dnia-21-lipca-2014-r-w-sprawie-koordynacji-planowania-i-realizacji-badan-naukowych-w-resorcie-obrony-narodowej/.2) Członkowie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej nie mogą brać udziału w przygotowywaniu lub podejmowaniu decyzji będąc w sytuacji konfliktu interesów. Przewodniczący rady zgodnie z zapisem pkt. 11 przygotuje zasady udostępniania członkom Rady i przez członków Rady dokumentów przekazywanych Radzie oraz wytworzonych przez Radę ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych postępowania w kontaktach z potencjalnymi wykonawcami, w szczególności mających na celu:

a) przeciwdziałanie konfliktowi interesów (personalnym i instytucjonalnym),

b) zapobieganie faworyzowania potencjalnych wykonawców,

c) eliminowanie uprzywilejowanej pozycji potencjalnych wykonawców w stosunku

do innych wykonawców przez określenie zasad udzielania i obiegu informacji potencjalnym wykonawcom;W BIP/ na stronie www MON brak informacji, czy został przygotowany regulamin i wzór.

Podstawa prawna: zgodnie z pkt. 11 i 12 w zw. z pkt. 3 ppkt 2 decyzji Nr 220/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 183)

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-183-decyzja-nr-220mon-z-dnia-9-czerwca-2014-r-w-sprawie-rady-naukowo-przemyslowej-przy-sekretarzu-stanu-w-ministerstwie-obrony-narodowej/

świadczenia.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: 1. Żołnierze zawodowi

Warunek jest wpisany do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/ustawy/ustawy-1032479/)

W art. 56.1 zapisano zakaz podejmowania przez żołnierza zawodowego pracy dodatkowej. 3. Dowódca może zezwolić żołnierzowi na wykonywanie pracy dodatkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej w określonych, wymienionych w ustawie warunkach. W sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia żołnierz musi złożyć wniosek.

Warunki i tryb postępowania są określone w Rozporządzeniu MON z dnia 7 października 2009 w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (DZ. U z 22 października 2009).

W rozporządzeniu określono dane, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej;

szczegółowe warunki odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz szczegółowe warunki i tryb postępowania przy cofnięciu zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej

lub prowadzenie działalności gospodarczej. (Rozporządzenie jest dostępne w BIP MON oraz na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091761366)2. Pracownicy cywilni - brak wewnętrznej regulacji. Ministerstwo ( odpowiedź na ankietę społeczny monitoring konfliktu interesów) wskazuje jako podstawę art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, urzędnicy i pracownicy należący do korpusu służby cywilnej składają wnioski o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego na dodatkowe zatrudnienie, które podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu i przechowywane są w teczkach akt osobowych pracowników.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa wprowadza Regulamin udzielania w resorcie ON zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, do których nie stosuje się ustawy PZP, dot. produkcji lub handlu broni, amunicją, materiałami wojennymi, o których mowa wart. 3346 ust.1 lit. b traktatu o funkcjonowaniu UE.

Określone w niej zostały zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień,dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa; jakie szczególne wymogi (związane z obronnością) powinno spełniać zamówienie; odpowiedzialność i zakres obowiązków przewodniczącego oraz członków komisji;Kwestie wyłączenia członków komisji w określonych sytuacjach (par. 13), jeśli:

- ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

- zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają pisemne oświadczenie o braku lub zaistnieniu wymienionych okoliczności.Decyzja jest dostępna w BIP, w e-Dzienniku.Wprowadzono również Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego MON z 30 grudnia 2014 r., którego załącznikiem jest Regulamin udzielania przez MON zamówień publicznych na terenie RP. Nie jest ono dostępne w BIP MON.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP istniej zakładka Ogłoszenia, a w niej znajdują się katalog Praca w resorcie ON.


W katalogu Praca w resorcie znajdują się ogólne informacje o naborze:

- publikowane na bieżąco dokumentacje postępowań;

- opis procedury naboru kandydatów do sc w MON.

- adresy miejsc,w których umieszczane są ogłoszenia (MON i kprm)

oraz informacja, ze w BIP publikowane są informacje o naborze do rad nadzorczych SSP nadzorowanych przez MON.Ogłoszenia o wolnych stanowiskach umieszczone są w podfolderze
Aktualne ogłoszenia; brak archiwum, najstarzej ogłoszenie datowane na 27.07.2015.W podkatalogu Wyniki naborów umieszczone są dwa pliki: pierwszy to ogłoszenie o naborze, drugi to informacja o wynikach.

Najstarsze - archiwalne ogłoszenie z wynikiem naboru (oraz ogłoszeniem) datowane na 29.05.2014.

Informacja o wynikach naboru zawiera: stanowisko, nr ogłoszenia, data ogłoszenia naboru, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata.

Czas między datą ogłoszenia a datą składania na stanowiska zastępcze zgodny z wymaganiami ustawowymi, a na wolne stanowiska 10 dni, czasem dłuższy np. 24 dni.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Minister Tomasz Siemoniak - oświadczenie za 2014 r. na stronie KPRMhttp://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2809,TOMASZ-SIEMONIAK.htmlPozostali członkowie kierownictwa MON nie upublicznili swoich oświadczeń majątkowych w BIP MON. Są to:Szef Sztabu Generalnego WP

gen. broni Mieczysław GocułSekretarz Stanu

Czesław MroczekPodsekretarz Stanu

Robert KupieckiPodsekretarz Stanu

Beata OczkowiczPodsekretarz Stanu

Maciej JankowskiDyrektor Generalny MON

Piotr Lis
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Tak, jest to Zarządzenie Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określające sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37)Ponadto w BIP, w zakładce Działalność urzędu/ działalność lobbingowa

umieszczono informację o tym, że Minister Obrony Narodowej wydał powyższe zarządzenie ( z podanym adresem w dzienniku urzędowym).Dobra praktyka - rzadko stosowana w ministerstwach.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z zapisem zarządzenia nr 7 MON w sprawie sposobu postępowania w MON przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (par 5, pkt 2) sporządzana jest notatka służbowa ze spotkania. W zarządzeniu nie wskazano danych koniecznych do umieszczenia w notatce ze spotkania.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność lobbingowa znajduje się podkatalog

Działania lobbingowe w MON informacja o działaniach lobbingowych prowadzonych w MON -

http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/dzialalnosc-lobbingowa/dziaania-lobbingowe-w-mon-10246/
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Stosowanie do Zarządzenia Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określające sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37)

Koordynator wystąpień kierowanych do MON - - Biuro Skarg i Wniosków zajmuje się koordynowaniem kontaktów z interesariuszami innymi niż lobbyści zawodowi.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie odnaleziono takich informacji w BIP.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP, w zakładce Działalność urzędu/ działalność lobbingowa znajdują się dwie zakładki: (1) zasady prowdzenia dzaiłalności lobbingowej oraz (2) działania lobbingowe w MON.
W zakładce 1 znajduje się informacja o Zarządzeniu Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określającym sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37) oraz omówienie rozwiązań zapisanych w zarządzeniu. Są to najważniejsze informacje dot. tego jaka komórka (Biuro Skarg i Wniosków) koordynuje wystąpienia kierowych do MON; jaka formę mogą przyjmować wystąpienia oraz procedura postępowania z wystąpieniami podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową ( zadania koordynatora, zadania jednostek właściwych) oraz wystawieniami pochodzącymi od podmiotów nieprowadzających zawodowej działalności lobbingowej.
W zakładce 2 umieszczono informacje o działaniach lobbingowych w MON za lata 2006-14 (sprawozdania o działaniach prowadzonych wobec ministra obrony narodowej)
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W MON wprowadzone zostały wewnętrzne regulacje.

Pierwsza to Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego MON z 30 grudnia 2014 r. i załącznik jakim jest Regulamin udzielania przez MON zamówień publicznych na terenie RP - niedostępne w BIP.Druga to Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustalono w nim zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień, do których – zgodnie z art. 4 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) – nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określa regulamin stanowiący załącznik do decyzji.Określone w niej zostały zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa; jakie szczególne wymogi (związane z obronnością) powinno spełniać zamówienie; sposób przygotowania postępowania o udzielnie zamówienia (powoływanie kierownika i komisji, zadania, sytuacje wyłączenia członków komisji, zasady wykluczenia z postępowania; warunki, jakie muszą spełniać potencjalni oferenci, w tym szczególne wymagania wobec oferentów/wykonawców spoza Polski); zasady przeprowadzenia postępowania i zawierania umów.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP można znaleźć rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym w roku 2015, 2014 i 2013.http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/rejest-umow/rejestr-

1032479/W rejestrze podane są następujące - podstawowe informacje:

nr umowy, wykonawca, data zawarcia umowy, termin realizacji umowy, przedmiot umowy, wartość umowy.MON jest JEDYNYM ministerstwem, które prowadzi taki rejestr.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: MON w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip potwierdziło i podało, ze 6 osób brało udział w takich szkoleniach.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: MON w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip potwierdziło i podało, ze w szkoleniach dla żołnierzy zawodowych i pracowników zatrudnionych w MON przeprowadzonych przez BdsPA wzięło udział 150 osób, ponadto 5 pracowników służby cywilnej uczestniczyło w szkoleniu przygotowanym przez KSAP.

Skomentuj