Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Miejsce
w rankingu
2
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
43%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

37%

Dostęp do informacji publicznej
61%

Otwartość procesów decyzyjnych
33%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

37%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie BIP MPiPS nie znajduje się zakładka umożliwiająca elektroniczne wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MPiPS.
Komentarz ministerstwa: Obecnie prowadzone są analizy dotyczące ustaleń szczegółów formalno-technicznych
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MPiPS nie umożliwa prześledzenia drogi wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej nie zostały określone w BIP MPiPS (http://www.mpips.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-publicznej/ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej/).
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP nie są informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS nie są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie są publikowane w BIP MPiPS informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS nie są publikowane rejestry i bazy danych w formie, która umożliwia odnalezienie takiej zakładki z poziomu głównej strony BIP. Udostępniany jest wykaz organizacji pożytku publicznego, Ministerstwo - co wynika z lektury innych stron niż BIP MPiPS - prowadzi różnego typu rejestry jak np. Rejestr Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Departament Rynku Pracy MPiPS (http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych), jednak informacje na ten temat rejestrów, ewidencji, baz danych MPiPS nie są w sposób łatwy i czytelny dostępne w BIP Ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Na stronie internetowej MPiPS jest zamieszczona informacja np. o rejestrze Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy prowadzonych przez MPiPS i kontakcie do osoby prowadzącej rejestr.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: MPiPS publikuje informacje tak dotyczące kontroli prowadzonych w Ministerstwie jak i przez Ministerstwo (http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/kontrola/). Informacje zawierają jednak istotne braki. Przykładowo plany kontroli ostatni raz aktualizowane były na 2012 rok (http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/kontrola/plan-kontroli/). Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w MPiPS zostały wydrukowane i zeskanowane w sposób uniemożliwiający ich przetwarzanie i negatywnie wpływający na możliwość lektury. Nie są aktualizowane w żadnym zakresie wystąpienia pokontrolne z 2015 roku (według stanu na 12 lipca 2015 r.). W innych przypadkach (np. w programie "Prawidłowość wykorzystania środków budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące „Resortowy program wspierania i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej” w 2013 r.") pliki również stanowią wyłącznie skany. Zawartość BIP MPiPS nie pozwala jednoznacznie stwierdzić czy np. wystąpienia umieszczone w BIP wyczerpują ogół dostępnych w MPiPS wystąpień pokontrolnych, co efektywnie utrudnia ocenę tego obszaru badania.W analogicznej sprawie dotyczącej udostępniania dokumentów warto przytoczyć wpis na blogu ochrona.jawne.info.pl: "W publikacji „Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.0” (WCAG 2.0), wskazuje się przy zasadzie 1 („Postrzegalność — informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.”) w wytycznej 1.1 („Alternatywa w postaci tekstu: Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).”), że „Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję, za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej (Poziom A): (…)”. Wytyczna ta jest prawnie wiążąca dla treści publikowanych w systemach informatycznych instytucji publicznej, w tym Biuletynach Informacji Publicznej, ponieważ zgodnie z par. 19 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, w tym omawianej.Na gruncie niniejszej sprawy należy wskazać, że obrany format pliku komputerowego, jak w tut. przypadku może prowadzić do wykluczenia osób niepełnosprawnych. Forma publikacji powinna umożliwiać zamienienie przez użytkownika treści w inne formy (np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony). W przypadku obrazu tak operacja nie jest możliwa. Ubocznie jest to także utrudnienie w analizowaniu tych danych."Publikowanie danych w postaci skanów, grafiki "prowadzi do wykluczenia osób z niepełnosprawnościami, a także utrudnia prowadzenie analiz i opracowań w oparciu o te dane. Opublikowane pliki PDF zawierające dane w formie obrazów bez warstwy tekstowej nie są dostępne dla specjalistycznych czytników wykorzystywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku do przekształcania tekstu."http://ochrona.jawne.info.pl/2014/11/13/forma-rejestru-umow-a-wykluczenie-osob-niepelnosprawnych/
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Minister Pracy i Polityki Społecznej nie publikuje kalendarza swoich spotkań/pracy w BIP Ministerstwa lub na stronie Ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Na stronie internetowej MPiPS zamieszczony jest kalendarz spotkań ministrów.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest dostępny na stronie BIP MPiPS.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MPiPS znajduje się zakładka: http://www.mpips.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-publicznej/#akapit1.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z wyłączeniem części załączników strona BIP MPiPS dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - załączniki stanowią często najbardziej istotne informacje poszukiwane w BIP.
Komentarz ministerstwa: Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) przekazuje do zamieszczenia w BIP dokumenty, które zgodnie z zarządzeniem nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej są przekazywane w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie ich treści (np. przez czytniki osób niedowidzących i niewidomych).

BON odpowiada za prowadzenie strony http://www.niepelnosprawni.gov.pl., która jest w całości dostępna spełniając wymogi określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526), tj. na poziomie AA WCAG 2.0
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MPiPS posiada jeden z bardziej rozwiniętych rejestrów zmian w porównaniu do innych ministerstw, pozwala na prześledzenie czasu i osoby wprowadzającej zmiany.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MPiPS.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MPiPS.

Otwartość procesów decyzyjnych

61%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu
"Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie
zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w MPiPS."
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Tak
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Nie
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Tak
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Tak
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu: Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w MPiPS.
Komentarz ministerstwa: Komentarz dot. doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami: Doprecyzowanie takie znajduje się w § 7 oraz § 8 zarządzeniu nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w § 12 zarządzenia nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązek informowania interesariuszy o prowadzonych konsultacjach, przez zamieszczenie projektu konsultowanego dokumentu wynika również z § 4 w zw. z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. (M. P. poz. 979). Zarządzenia nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umieszcza projekty aktów prawnych w BIP, RCL oraz w BIP MPiPS.
Komentarz dot. upublicznienia wyników konsultacji: Obowiązek przygotowywania raportu z przeprowadzonych konsultacji publicznych wynika z § 51 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) . Ponadto wyniki przeprowadzonych konsultacji opisywane są w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) w części Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. Do projektów aktów prawnych opracowywanych przez MPiPS sporządzane są raporty z konsultacji publicznych oraz konsultacje te podsumowywane są w OSR.
Komentarz dot. dokumentu zawierającego doprecyzowania dot. wyłączenia od stosowania dokumentu: Zarządzeniu nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Na stronie Ministerstwa w zakładce projekty aktów prawnych publikowane są dokumenty dot. projektów ustaw, w tym dot. przeprowadzanych konsultacji, m.in. pisma zapraszające do konsultacji, raporty z konsultacji. Nie jest to jednak osobna przestrzeń wyróżniona ze względu na tematykę konsultacji.
Komentarz ministerstwa: Departamenty i biura MPiPS przekazują do Biura Promocji i Mediów MPiPS informacje i dokumenty do zamieszczenia w BIP, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zob. komentarze do pytań 24 i 26 (tj. projekty dokumentów zamieszczane są w BIP MPiPS oraz w BIP RCL, oraz w raporcie z konsultacji i w OSR).
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu, BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Departamenty i biura MPiPS stosują zarządzenia nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Komórki wiodące przeprowadzają i odpowiadają za przebieg konsultacji projektów dokumentów z zakresu swojej merytorycznej właściwości.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu, BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest komórka organizacyjna MPiPS przygotowująca projekt aktu prawnego lub dokumentu oraz sekretarz stanu lub podsekretarz stanu ją nadzorujący.

Zarządzenie nr 25 Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(§ 1 ust. 3 pkt 4 - do decyzji Ministra zastrzeżone jest w szczególności: …nadzorowanie prac legislacyjnych MPiPS).

Konsultacje publiczne w MPiPS przeprowadzane są zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 2 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z zastosowaniem siedmiu zasad konsultacji.
Zgodnie z zarządzeniem nr 30 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017 (zapisy zawarte załączniku do zarządzenia), w MPiPS został wskazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Sekretarz odpowiedzialny za konsultacje publiczne.
Do pełnienia tej funkcji wyznaczony został Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

http://www.mpips.gov.pl/program-wspolpracy-z-ngo/konsultacje/
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu
W 7 przypadkach w piśmie informującym o konsultacjach podano imię i nazwisko koordynatora konsultacji. W 2 przypadkach w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi, ale nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W 2 przypadkach zabrakło takiej informacji.
Komentarz ministerstwa: W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) opracowywanej do każdego projektu aktu prawnego zawsze wskazywana jest osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz kontakt do opiekuna merytorycznego projektu.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródła: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Wykorzystanie portalu konsultacje.gov.pl w 1 przypadku procesu konsultacji
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu, strona internetowa resortu
Komentarz ministerstwa: Podczas prac nad projektem założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów prowadzono konsultacje w formie spotkań.

Przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będącym Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powołana jest na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych , jako jego organ doradczy, stanowiący forum współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Do zakresu działania Rady należy m.in. opiniowanie przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika dokumentów, w tym projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuacje osób niepełnosprawnych.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.

Przeciwdziałanie korupcji

33%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęto wprowadzanie polityki antykorupcyjnej w roku 2015. Od 30 czerwca 2015 r. obowiązuje zarządzenie Nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym ( Dz. Urz. Min. Pracy i Polit. Społ. z 2015 r. poz. 25) – Zał. 1 - opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak informacji o procedurach, politykach obowiązujących w roku 2014.
Komentarz ministerstwa: „Polityka przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym w MPiPS” wprowadzona zarządzeniem nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W dostępnym dokumencie z 2015 r. zał. 1 do zarządzenia Nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym ( Dz. Urz. Min. Pracy i Polit. Społ. z 2015 r. poz. 25) – ograniczono się jedynie do zdefiniowania czym jest korupcja, konflikt interesów, nieprawidłowość i oszustwo. Wskazano zakres odpowiedzialności. Odwołując się do aktów prawnych UE wskazano środki przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Wskazano również 6 obszarów funkcjonowania Polityki Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom Finansowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Wcześniejszych dokumentów, w których zostały by opisane zagrożenia korupcyjne nie znaleziono.
Komentarz ministerstwa: Na podstawie zapisów „Polityki…” zostanie sporządzona mapa zagrożeń korupcyjnych, która powstanie i będzie aktualizowana na podstawie usystematyzowanego i udokumentowanego szacowania ryzyka.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie została wyodrębniona wyspecjalizowana komórka. W świetle przepisów regulaminu organizacyjnego ministerstwa (wprowadzonego zarządzeniem nr 21 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2013 r.) eliminowanie m nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań i programów na polecenie ministra lub dyrektora generalnego zajmuje się Biuro Kontroli. W ministerstwie funkcjonuje również stanowisko ds. audytu wewnętrznego.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z zapisami „Polityki…” wszyscy dyrektorzy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej są zobowiązani do podejmowania działań związanych z zapobieganiem korupcji i nadużyciom finansowym
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji na stronie domowej ministerstwa i w BIPie.
Komentarz ministerstwa: W dniu 28 maja 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej powierzył rolę koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (RPPK) pani Sylwii Boratyńskiej - Dyrektorowi Biura Kontroli w MPiPS.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa doradcą etycznym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej została Barbara Kuta.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Takie procedury zaczęto wdrażać w 2015 roku, a badanie dotyczy roku 2014.

Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa w zakładce "Polityka antykorupcyjna" na tablicy informacyjnej Lotus Notes została zamieszczona informacja w sprawie „Sposobu postępowania w przypadku zaistnienia korupcji”, sporządzona na podstawie „Wskazówek antykorupcyjnych dla urzędników”, wydanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2014 r.Odpowiedź jest nieprecyzyjna, i nie wiadomo, czy procedura nie została wprowadzona w ostatnich miesiącach 2014 r. Nie wiadomo również, w jaki sposób procedura opracowana przez CBA została przygotowana dla Ministerstwa Pracy: czy konsultowano ją z pracownikami i czy udało się napisać ją bardziej komunikatywnie i uniknąć biurokratyczno-hermetycznego języka użytego w Poradniku CBA.
Komentarz ministerstwa: W instrukcjach wykonawczych Instytucji Pośredniczących zapewniono odpowiedni system przekazywania informacji o podejrzeniach nadużyć w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, ich weryfikacji i usuwania,
a także raportowania (w systemie IMS) o stwierdzonych nieprawidłowościach. Kwestie te zostały uregulowane w procedurach nr 8 i 9 Instrukcji wykonawczych IP PO WER.
Opracowano również informację nt. podejścia MPiPS do kwestii korupcji oraz wzmocnienia nacisku na zapobieganie nadużyciom, która będzie przekazywana na organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów PO WER.
Odpowiedni przekaz w tym zakresie zamieszczono również na stronie internetowej http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art1193.html
(zamieszczono tam – do wykorzystania przez beneficjentów PO WER – wytyczne Komisji Europejskiej, notę informacyjną COCOF 09/0003/00 oraz kompendium opracowane przez OLAF. Ponadto na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/ znaleźć można link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Ponadto w zakładce "Polityka antykorupcyjna" na tablicy informacyjnej MPiPS (w Lotus Notes) została zamieszczona informacja w sprawie „Sposobu postępowania w przypadku zaistnienia korupcji”, sporządzona na podstawie „Wskazówek antykorupcyjnych dla urzędników”, wydanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2014 r
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Tablica informacyjna Lotus Notes jest przypuszczalnie narzędziem wewnętrznym, dostępnym wyłącznie dla pracowników ministerstwa. Nie jest możliwe przeanalizowanie treści zakładki "Polityka antykorupcyjna".

Skargi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez MPiPS takich jak OHP czy PFRON składa się w trybie przewidzianym w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Skargi i wnioski).
Komentarz ministerstwa: W obecnym stanie prawnym, dotyczącym zabezpieczenia pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem wobec niego konsekwencji w związku z ujawnieniem określonych informacji dotyczących stwierdzonych działań sprzecznych z prawem, nie ma konieczności stanowienia odrębnych wewnętrznych procedur.
Kodeks pracy zabezpiecza prawa pracownika w takiej sytuacji. Do przepisów tych należą w pierwszej kolejności przepisy zakazujące dyskryminacji, w tym dyskryminacji w zatrudnieniu. Artykuł 112 Kodeksu pracy stanowi, iż pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Ponadto z art. 113 Kodeksu pracy wynika, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna. Ponadto, zgodnie z art. 183a § 1-2 Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na ww. przesłanki. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób. W myśl art. 183a § 5 Kodeksu pracy przejawem dyskryminowania jest także m.in. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik, który czuje się przez pracodawcę dyskryminowany – w rozumieniu wskazanych przepisów – może skorzystać ze stosownych uprawnień w celu ochrony przed dyskryminacją z jakiegokolwiek względu, w tym np. dyskryminacją spowodowaną ujawnieniem przez niego nieprawidłowości mających miejsce w zakładzie pracy, czyli także z powodu uznania za tzw. whistleblowera (inne określenie to „sygnalista” lub „demaskator”).
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 183d Kodeksu pracy). Ponadto przepisy gwarantują takiemu pracownikowi, iż skorzystanie przez niego z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia (art. 183e § 1 Kodeksu pracy). Jednocześnie w świetle art. 183e § 2 Kodeksu pracy powyższa ochrona obejmuje również pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Jeżeli działań pracodawcy, będących wynikiem sygnalizowania nieprawidłowości w miejscu pracy, nie można zakwalifikować jako dyskryminacji, bowiem odnoszą się one nie tyle do niekorzystnego traktowania pracownika w zatrudnieniu, ile do pracownika jako osoby - można dokonać ich oceny w świetle przepisów zakazujących mobbingu w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Obowiązek taki nakłada na niego art. 943 § 1 Kodeksu pracy. Na mocy § 3 ww. artykułu pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Natomiast pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 § 4) (w MPiPS funkcjonuje zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej).
Przepisy prawa pracy zapewniają także ochronę pracownikom, którzy zostali zwolnieni z pracy bezpodstawnie lub z naruszeniem przepisów. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy). Roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie przysługuje także pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o pracę w tym trybie (art. 56 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podana pracownikowi przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i konkretna (uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85 OSNCP 1985, nr 11, poz. 164). Wypowiedzenie nie może być również elementem szykany wobec pracownika. Ponadto Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż „podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nieprawdziwej, nierzeczywistej, nieistniejącej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, co oznacza, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy. Taki sam skutek wywołuje ocena, że przyczyna wypowiedzenia co prawda istniała, ale była – ze względu na jej wagę lub charakter – niewystarczająca dla skutecznego dokonania wypowiedzenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., III PK 34/09, LEX nr 560866).
Warto również odnotować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r., I PK 48/13, w którym uznano, iż pracownik ma prawo do dozwolonej, publicznej krytyki przełożonego (prawo do whistleblowingu, czyli ujawnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu jego zakładu pracy polegających na różnego rodzaju aktach nierzetelności, nieuczciwości z udziałem pracodawcy lub jego przedstawicieli), gdy nie prowadzi to do naruszenia jego obowiązków pracowniczych polegających w szczególności na dbaniu o dobro zakładu pracy i zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (obowiązek lojalności; nienaruszania interesów pracodawcy – art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), a także na przestrzeganiu zakładowych zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.).
Instytucją ustawowo powołaną do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy (art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2012 r., poz. 404). W razie wątpliwości pracowników dotyczących zgodności z prawem postępowania pracodawcy istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc, w tym także z wnioskiem o podjęcie interwencji, do właściwego miejscowo okręgowego inspektoratu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy została bowiem wyposażona w odpowiednie uprawnienia i środki umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że udzielenie inspektorowi pracy informacji w sprawach objętych kontrolą mogłoby narazić pracownika na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tej informacji, inspektor pracy może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego pracownika, w tym danych osobowych.

Komentarz ws. elementu procedury możliwości zgłaszania przez specjalna skrzynkę interntową: Na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/ znaleźć można link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie przez skrzynkę internetową można dokonać zgłoszenia.

Komentarz ws. elementu procedury możliwości zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy: Na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/zamieszczono link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie można dokonać zgłoszenia.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się zakładka "Kontrola zarządcza",a w niej oświadczenia o stanie kontroli zarządczej MPiPS za lata 2010 - 2014.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej jest mowa o działaniach naprawczych dotyczących usprawnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Komentarz ministerstwa: Nie, gdyż nie było takich sytuacji
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takiej informacji w BIP/na www.
Komentarz ministerstwa: Na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/zamieszczono link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie są informacje o formach, w jakich można dokonać zgłoszenia.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Do 2015 roku nie wprowadzono definicji konfliktu interesów w dokumentach opracowanych w ministerstwie.Konflikt interesów został zdefiniowany w Polityce Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom Finansowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sposób następujący:

Konflikt interesów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy pracownik urzędu reprezentując państwo czy działając w imieniu państwa, jednocześnie jest powiązany albo zaangażowany, na poziomie wyznawania wartości, przekonań, ale też czynnej pracy, na rzecz podmiotu trzeciego, w procesy czy działania, którymi dany urząd administruje.

Dokument obowiązuje od 30 czerwca 2015 r.
Komentarz ministerstwa: Definicja konfliktu interesów jest zawarta w Polityce przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wprowadzonej zarządzeniem nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa :- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), wdrażanego przez DWF istnieje konieczność składania stosownych oświadczeń o bezstronności przy dokonywaniu oceny wniosków o dofinansowanie, a także przy dokonywaniu kontroli projektów na podstawie Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- przy podejmowaniu czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli na podstawie § 7 ust. 3 zarządzenia nr 26 Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (wzór oświadczenia w załączniku do zarządzenia).
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa :

- W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wobec ekspertów, powoływanych do oceny ofert na podstawie § 4 Regulaminu Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2015 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

-W ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) wobec ekspertów powoływanych do oceny ofert na podstawie Regulaminu konkursu FIO.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie albo podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych stanowi załącznik do Zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dokument pozyskany w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: - Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy MPiPS
- Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy MPiPS
- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego z dnia 17grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy MPiPS
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z analizy dokumentów zamieszczonych na stronie domowej ministerstwa i w Biuletynie informacji publicznej wynika, iż komisje przetargowe powołuje się w drodze zarządzenia w konkretnych przypadkach (przykład: Zarządzenie nr 22 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia nabywcy nieruchomości Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych położonych w Gdańsku i Stargardzie Szczecińskim). Komisja jest pięcioosobowa. Jej pracami kieruje przewodniczący. W skład Komisji nie może wchodzić:

- osoba uczestnicząca w przetargu jako oferent,

- przedstawiciel lub wspólnik oferenta,

- pracownik oferenta albo członek władz osoby prawnej będącej oferentem,

- osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie uczestniczy w przetargu po stronie oferenta.

Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wyżej wymienionych w członek komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w jej pracach.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia dotyczące naborów zamieszczone są w zakładce "Kariera". Okres między opublikowaniem ogłoszenia a ostatnim dniem składania dokumentów jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Brak list osób spełniających wymogi formalne (może on wynikać z etapów, na którym są obecnie prowadzone rekrutacje). Ogłoszenia o zatrudnieniu zgodne z wymogami.
Komentarz ministerstwa: MPiPS publikuje ogłoszenia na wolne stanowiska pracy, ponieważ wynika to wprost z art. 28 oraz 55 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z poźn. zm.) nie nakazuje publikowania listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Ustawa mówi, że jest to informacja publiczna. I jako taka może zostać udostępniona np. na wniosek.
W BIP MPiPS publikowane są dodatkowo:
• Informacje dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej w MPiPS
• Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej
• Wewnętrzne procedury dotyczące naborów do służby cywilnej w MPiPS
• Wzór oświadczenia, który ułatwia kandydatom złożenie wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń
http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/zasady-przeprowadzania-naborow-do-sluzby-cywilnej/
http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie w zakładce "Oświadczenia majątkowe" znajdują się oświadczenia majątkowe:

- Jarosława Dudy - sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych,

- Jacka Męciny - sekretarza stanu,

- Małgorzaty Marcińskiej - podsekretarza stanu,

- Radosława Mleczki - podsekretarza stanu,

- Elżbiety Serdyn - podsekretarza stanu,

- Marka Buciora - podsekretarza stanu.Oświadczenie majątkowe Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w zakładce "Działalność lobbingowa" oraz w innych dokumentach publikowanych na stronie domowej/BIPie.
Komentarz ministerstwa: W BIP zamieszczona jest ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn.zm.).
W MPiPS obowiązuje zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, w którym określona jest komórka koordynująca załatwianie spraw lobbingowych oraz procedura postępowania ze sprawami lobbingowymi
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Brak możliwości ustalenia
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Działalność lobbingowa" zamieszczone są informacje dotyczące kontaktów z lobbystami w latach 2006 - 2012.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji. Prawdopodobnie za kontakty w konkretnych sprawach odpowiadają departamenty merytoryczne.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Opublikowano informacje dotyczące kontaktów z lobbystami w latach 2006 - 2012.

W roku 2012 odnotowano 6 zgłoszeń, a w 2011 r. 2 zgłoszenia.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Brak ww. informacji.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji na stronie i w BIPie ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: W 2014 roku w Ministerstwie istniało/funkcjonowało zarządzenie
nr 9/2013 Dyrektora Generalnego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zamówień publicznych.
Obecnie obowiązuje zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Generalnego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w MPiPS jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 posiada Instrukcje wykonawcze, w tym Instrukcję realizacji zamówień publicznych.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestru umów w BIP.
Komentarz ministerstwa: Ogłoszenie o zawarciu każdej umowy będącej efektem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – http://www.uzp.gov.pl, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynika z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa. Brak precyzyjnie określonej tematyki szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynika z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa. Brak precyzyjnie określonej tematyki szkoleń.

Skomentuj