Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Miejsce
w rankingu
17
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
23%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

29%

Dostęp do informacji publicznej
11%

Otwartość procesów decyzyjnych
30%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

29%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taki formularz nie jest opublikowany w BIP MRiRW.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację publiczną w oparciu o BIP MRiRW.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone w zakładce „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych” (https://bip.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Ponowne-wykorzystywanie-informacji-publicznych).We wrześniu 2014 r. w BIP MRiRW pojawiła się informacja dotycząca ww. kwestii:"Na podstawie art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa następujące warunki ponownego wykorzystania informacji publicznych:

1. należy podać źródło pozyskania informacji publicznej poprzez podanie pełnej nazwy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

2. należy podać czas wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej,

3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,

4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za treść przekazywanych informacji publicznych, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Informacje publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub w centralnym repozytorium udostępniane są na wniosek.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej został określony w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz.U. 2012, poz. 94)."
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski o informację publiczną oraz odpowiedzi na wnioski nie są publikowane w BIP MRiRW.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: BIP MRiRW zawiera informacje dotyczące rejestrów prowadzonych w MRiRW (https://bip.minrol.gov.pl/Rejestry-i-Wykazy/Rejestry) wraz ze sposobem uzyskania dostępu do zawartych w nich danych.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Publikowane są wyniki kontroli Biura Kontroli (https://bip.minrol.gov.pl/Kontrole) MRiRW prowadzone w innych podmiotach, nie ma zaś informacji o wynikach kontroli prowadzonych w samym ministerstwie.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja nie znajduje się w BIP MRiRW.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja o udostępnianiu informacji niezawartej w BIP znajduje się na głównej stronie BIP MRiRW: https://bip.minrol.gov.pl/."Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest stale rozbudowywany i aktualizowany.

Informacje publiczne będące w posiadaniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a nieudostępnione w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej [...]."
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP MRiRW dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - zawiera m.in. wersję kontrastową, zróżnicowanie czcionek, opisanie plików i niewielką ilość elementów flashowych.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W instrukcji korzystania z BIP znajduje się informacja o tym, w jaki sposób można skorzystać z takiego rejestru zmian: „Strony Biuletynu wyposażone są w rejestr zmian, w którym w sposób automatyczny odnotowywane są zmiany w treści poszczególnych stron. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w menu głównym w górnej części strony odnośnika "Rejestr zmian". Zmiany wyświetlane są w układzie chronologicznym (wg daty), istnieje też możliwość przeszukania rejestru według czasu powstania zmian”, (https://bip.minrol.gov.pl/Jak-korzystac-z-BIP).
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MRiRW.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MRiRW.

Otwartość procesów decyzyjnych

11%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: strona internetowa i BIP resortu.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Brak możliwości ustalenia
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP resortu odsyła jedynie do portalu RCL z informacją, że tam dostępna jest dokumentacja prac nad projektem.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: strona internetowa resortu i BIP resortu.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: strona internetowa resortu i BIP resortu.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W 5 pismach zapraszających do konsultacji publicznych podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można zgłaszać uwagi, choć konkretna osoba odpowiedzialna za dany projekt nie została wskazana wprost z imienia i nazwiska. W 7 przypadkach nie podano nawet takiej informacji.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portale konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W 1 przypadku przeprowadzono konferencję uzgodnieniową.Ponadto w 5 przypadkach, wg pism zapraszających do konsultacji, pisemne uwagi oprócz formy pism można było wysyłać także mejlem lub faksem.
Źródło: portal RCL.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.

Przeciwdziałanie korupcji

30%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo przygotowało i przyjęło w 2008 r. Strategię Antykorupcyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informacja na ten temat oraz sam dokument są dostępne w zakładce BIP - Przeciwdziałanie korupcji https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji.Strategia datowana 9 września 2008 r. zawiera diagnozę sytuacji w Ministerstwie Rolnictwa oraz wizję, misję i cele "w zakresie antykorupcji". Zostały w niej również przedstawione tzw. projekty strategiczne, które mają doprowadzić do przełożenia celów strategicznych na konkretne procedury i działania. W końcowej części dokumentu znalazł się zapis o konieczności monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii. Jednak nigdzie - w BIP czy na stronach www nie można znaleźć jakiegokolwiek dokumentu z monitoringu czy ewaluacji sposobu wdrażania Strategii.Dokument, wbrew zapewnieniom (patrz tekst w zakładce), że " zapisane w Strategii Antykorupcyjnej zadania nie będą zatwierdzone raz na zawsze – będą one regularnie weryfikowane i korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych", nie został zweryfikowany po 2008 r. Nie został zaktualizowany min. zapis dot. krajowych strategii antykorupcyjnych - brak w nim informacji i odniesień do najnowszego dokumentu strategicznego rządu "Rządowego Programu Przeciwdziałanie Korupcji na lata 2014-19". Na przesłane w czerwcu 2015 r. do MR pytanie dot. funkcjonowania w ministerstwie obligatoryjnych, wewnętrznych procedur reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne w odpowiedzi przekazany został tekst strategii z 2008 r, (w którym zapowiadane było stworzenie takiej procedury), a nie opis/rozporządzenie czy późniejsze zarządzenie wprowadzające wspomnianą procedurę w ministerstwie. Zatem trudno ocenić, na ile przyjęta w 2008 r. strategia ma obecnie wpływ na funkcjonowanie ministerstwa.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W dokumencie "Strategia Antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi" przyjętym w 2008 r. (https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji) została przedstawiona diagnoza sytuacji w zakresie zagrożeń korupcyjnych w ministerstwie i wskazane następujące problemy:

- Proces legislacyjny; Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych, wydawanie zezwoleń i pozwoleń oraz przyznawanie dotacji przedmiotowych; Nierówny dostęp zainteresowanych podmiotów w zakresie zgłaszania uwag do projektowanego aktu prawnego (w przypadku nie przestrzegania zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz kontakt z podmiotami zewnętrznymi; Procedury dotyczące zawierania umów w ramach dotacji celowych oraz dofinansowania zadań;

Wydatkowanie środków z Pomocy Technicznej oraz brak szczegółowych procedur dotyczących zawierania umów nie wymagających stosowania przepisów o zamówieniach publicznych; Kontrola i nadzór jednostek podległych przez „departamenty merytoryczne” oraz ryzyko nieprawidłowego przeprowadzenia kontroli; Postawa etyczna pracowników oraz postępowanie w przypadku pojawienia się propozycji korupcyjnej.Przedstawione zostały przyczyny występowania wskazanych problemów, przygotowano listę negatywnych ich skutków, a także przygotowane zostały propozycje rozwiązań w postaci tzw. projektów strategicznych, których wprowadzenie miałoby ograniczyć zagrożenie korupcyjne.Podczas prac nad dokumentem strategicznym zrealizowano projekt 5.1 - uszczegółowienie zarządzenia dyrektora generalnego w sprawie zawierania umów na rzecz MRiRW w części dot. zawierania umów nie wymagających stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz kontroli zrealizowanych umów.

Z informacji uzyskanych w odpowiedzi na wniosek udip wynika, że zrealizowano projekt 6.2 zaangażowanie pracowników ministerstwa w proces kontroli prowadzonej przez Biuro Kontroli ( Zarządzenie dyrektora generalnego MRiRW z dnia 9 lutego 2010 w sprawie regulaminu prowadzenia kontroli przez MRiRW oraz późniejsze Zarządzenie nr 13 dyrektora generalnego MRiRW z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w MRiRW.W BIP/ na www ministerstwa nie można znaleźć dokumentów potwierdzających fakt wprowadzania/zrealizowania projektów wpisanych do strategii i przełożenia ich na konkretne procedury.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP czy na stronie http://www.W BIP brak regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa.W Strategii Ministerstwa z 2008 roku (Strategia Antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji) zapisano, że zadania dot. realizacji i zarządzania strategią antykorupcyjną powierzono dyrektorowi generalnemu oraz koordynatorom projektu "strategia antykorupcyjna" ( Marek Mossakowski i Michał Leszczyński).
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na stronach www.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja pochodzi z odpowiedzi na wniosek o dip złożony w Ministerstwie Rolnictwa.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do inforamjci publicznej MRiRW udzieliło odpwoiedzi twierdzącej - procedury reagowania istnieją. Na prośbę o przekazanie dokumentu ją zawierającego, przesłano Strategię Antykorupcyjną MR z 2008 roku. W dokumencie tym można znaleźć informację o tym, że jednym z projektów strategicznych (projekty strategiczne stanowią propozycje rozwiązań, których wprowadzenie powinno ograniczyć zagrożenie korupcyjne) 7.2 (str. 41) jest opracowanie procedury postępowania w przypadku pojawienia się propozycji korupcyjnej oraz procedur uwzględniających etyczne wzorce zachowań. W pkcie zadania napisano: "opracowanie i zatwierdzenie wzorca postępowania w przypadku pojawienia się propozycji korupcyjnej, w celu stosowania go przez wszystkich pracowników,w szczególności przez pracujących w najbardziej korupcjogennych obszarach lub sytuacjach".Nie przekazano opisu/rozporządzenia czy zarządzenia wprowadzającego taką procedurę/wzorca postępowania w ministerstwie, jak również samej procedury. Zatem można wnioskować, że procedura nie powstała.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Ogłoszenia można znaleźć informacje i oświadczenia dot. kontroli zarządczej w tym, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2014.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Ogłoszenia można znaleźć informacje i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za lata 2011-14. We wszystkich oświadczeniach podano, że „ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”. Nie wpisane zostały żadne zastrzeżenia dot. funkcjonowania kontroli, czy informacje nt. stwierdzonych ryzyk korupcji, kluczowych działań, które w ubiegłym roku zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej czy też minimalizowania ryzyk korupcji.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takiej informacji w BIP. Założona jest standardowa zakładka "skargi i wnioski" z ogólnymi informacjami na temat tego, gdzie, kiedy i w jaki sposób można składać skargi, wnioski i petycje. Brak jakichkolwiek odniesień do kwestii zgłaszania spraw korupcyjnych.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Strategii Antykorupcyjnej Ministerstwa Rolnictwa z 2008 roku ( dostępna na https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji) nie zapisano definicji konfliktu interesów. W samym dokumencie, w części poświęconej diagnozie sytuacji w ministerstwie przedstawiono hasłowo zagrożenia ważne z perspektywy konfliktu interesów np. możliwości nacisku różnych grup interesu na kształt prawa czy nacisk na korzystne rozstrzygnięcia spraw - możliwe wz. z brakiem jawności działania komórek/biur i niedopracowanymi procedurami podejmowania decyzji i brakiem rozwiązań promujących bezstronność w procesie kontroli. Jednak opis ten nie znalazł w dalszej części dokumentu szerszego rozwinięcia.W innych dokumentach, takich jak Regulamin Pracy (Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2010 (przesłany w odpowiedzi na udip, niedostępny w BIP/na www) można znaleźć zapisy odnoszące się do konkretnych przejawów/znamion konfliktu interesów:

Rozdz. 3, obowiązki pracownika, par 8, UST. 1 pkt. 4 - pracownik jest zobowiązany rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, zgodnie z obowiązującym prawem i etyka ogólną, pkt 5) przestrzegać tajemnicy ustawowo chronionej, w tym tajemnicy państwowej i służbowej oraz chronić dane osobowe;

W rozdz. 3, paragrafie 8 ust. 3 pkt 2, zapisano, ze członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

UST. 4. Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym.

UST. 10 W urzędzie nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

UST 11. Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie przesłane do MRiRW we wniosku o dostęp do informacji publicznej oświadczenie takie jest wymagane w przypadku uczestniczenia w postępowaniach kontrolnych. Jako podstawę prawna podano Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DZU nr 185, poz. 1092). Na jej podstawie dyrektor generalny zobowiązał pracowników do składania oświadczenia przed przystąpieniem do czynności kontrolnych (pismo do dyr. departamentów, biur z dnia 28.12.2011 r - zawierające wzór oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli składanego przez kontrolera)Osoba składająca oświadczenie informuje, że:

1) nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie jej z urzędu z udziału w kontroli z następujących przyczyn:

- kontrola dotyczy praw lub obowiązków moich lub osoby mi bliskiej,

tj. małżonka lub osoby pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osoby związanej z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

- przedmiot kontroli stanowią zadania należące wcześniej do jej obowiązków jako pracownika i nie upłynął rok od zakończenia

ich wykonywania,

2) nie istnieją inne okoliczności wpływające na bezstronność,

lub też, że istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli wskazane w pkcie .... oświadczenia.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się zakładka Organy opiniodawcze i doradcze (https://bip.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Organy-Opiniodawcze-i-Doradcze), ale wyliczono w niej jedynie nazwy 27 funkcjonujących organów. Brak informacji o podstawach prawnych i regulaminów ich funkcjonowania.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W regulaminie pracy Ministerstwa (Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2010 przesłany w odpowiedzi na udip, niedostępny w BIP/na www) znajduje się taka regulacja, dotyczy ona członków korpusu służby cywilnej :

Rozdz. 3/ par 8./ ust. 2 pkt. 11: Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej.Ponadto dyrektor generalny wysłał do dyrektorów departamentów i biur (27.08.2012) pismo z prośbą o zwrócenie uwagi członków korpusu sc na rodzaj i charakter podejmowanych zajęć zarobkowych lub dodatkowego zatrudnienia, aby ich podejmowanie było poprzedzone wnikliwą analizą aspektów etycznych i zgodności z zasadami sc. Dyrektor Generalny wskazał, jakie przepisy prawne należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dodatkowym zajęciu zarobkowym (zarządzenie nr 70 PRM).

(Tekst pisma niedostępny w BIP/ na www, przesłany w odpowiedzi na wniosek o udip).
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP i na www ministerstwa nie można znaleźć takich informacji, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W odpowiedzi na wniosek przesłano zarządzenie nr 16 dyrektora generalnego MRiRW z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Ministerstwie Rolnictwa. Zapisano w nim obowiązki członków komisji, w tym indywidualne zakresu obowiązków przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, wskazano skład komisji.

Do zarządzenia dołączony jest załącznik określający tryb pracy komisji i formularz oświadczenia dot. braku lub zaistnienia konfliktu interesów. Kolejnymi zarządzeniami wprowadzano zmiany dot. składu komisji. W samym zarządzeniu powołującym komisję ustala się obowiązki członków komisji, i wskazuje na konieczność składania pisemnego oświadczenia o braku konfliktu interesów ( art 17 ustawy pzp).
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa znajduje się zakładka Praca-w-Ministerstwie; W katalogu "aktualne ogłoszenia" - ogłoszenia o aktualnych naborach, w dziale "archiwum" - ogłoszenia archiwalne (od 1.04.2009) wraz z informacją o wyniku naboru – nazwisko kandydata lub informacja o braku rozstrzygnięcia. W ogłoszeniu podany jest termin ukazania się ogłoszenia i termin składania dokumentów.

Terminy składanki dokumentów do 14 dni , ale zdarzają się krótsze - 9 dni; zachowana jest zasada 10 dni dla stanowisk w korpusie sc i 5 dni nabór na zastępstwo.

Czasem zaskakująca bywa data opublikowania ogłoszenia: 01.11.2009, czy termin składania 11.11 – w dni wolne ustawowo od pracy.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Wszyscy ministrowie i wiceministrowie upublicznili swoje oświadczenia.Minister Sawicki - oświadczenie majątkowe dostępne na stronie KPRM http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2818,MAREK-SAWICKI.htmlKazimierz Florian Plocke, Sekretarz Stanu,

Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono dokumentu w BIP.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Brak możliwości ustalenia
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP w zakładce Projekty aktów prawnych/lobbing (https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych/Lobbing znajduje się

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2014.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/ na stronie www.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP można znaleźć informację o jednym (1) kontakcie z lobbystą:

zakładka projekty aktów prawnych/lobbing /

Udostępnianie informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak, ale
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce projekty aktów prawnych/lobbing /

https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych/Lobbingdostępna jest jedynie

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2014 i informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - Wystąpienie zawodowej lobbystki;UWAGA:

trudny dostęp do informacji z lat wcześniejszych - przez wyszukiwarkę ministerstwa można dotrzeć do starszych za rok 2007 czy 2009.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak jakichkolwiek informacji w BIP/na stronie www. W związku z tym, ze w odpowiedzi na dip przesłono nam zarządzenie dot. powołania komisji przetargowej, to powinien istnieć dokument regulujący kwestie udzielania zamówień.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP nie są publikowane rejestry umów zawartych w trybie przetargowym.Ww BIP w zakładce zamówienia publiczne (https://bip.minrol.gov.pl/Zamowienia-Publiczne) dostępne są przy ogłoszeniach przetargowych (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz lista zgłoszonych oferentów z uzyskaną punktacją.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź na wniosek o udip - bez konkretnego wskazania czego dotyczyły szkolenia. Podano, że 6 osób uczestniczyło w szkoleniu.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja pochodzi z odpowiedzi na wniosek o udip.

Skomentuj