Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Skarbu Państwa

Miejsce
w rankingu
7
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
39%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

42%

Dostęp do informacji publicznej
16%

Otwartość procesów decyzyjnych
59%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

42%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie BIP MSP nie istnieje elektroniczny formularz umożliwiający złożenie wniosku o informację publiczną.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje o sposobie naliczania opłaty w nawiązaniu do art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej nie są publikowane w BIP ministerstwa.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Na stronie BIP został opisany sposób załatwiania spraw w MSP: http://bip.msp.gov.pl/bip/realizacja-spraw/7,Sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw.html . Nie ma możliwości śledzenia tego procesu dla konkretnego wniosku.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP nie określono warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSP nie są publikowane informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: Istnieje możliwość opracowania odrębnego artykułu na temat.
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSP nie są publikowane informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie są publikowane w BIP MSP.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na ten temat nie są publikowane w BIP MSP.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o rejestrach MSP publikowane są na stronie http://bip.msp.gov.pl/bip/zasady-funkcjonowania/rejestry-wykazy-ewiden/9,Rejestry-wykazy-ewidencje-archiwa.html, wraz z informacją, iż "dane zawarte w prowadzonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa rejestrach, wykazach i ewidencjach udostępniane są zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej". Rejestry zostały krótko opisane, jednak nie zamieszczono do nich odnośników.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W dziale BIP: Kontrole zostały umieszczone odnośniki do kontroli zewnętrznych oraz wewnętrznych (http://bip.msp.gov.pl/bip/kontrole). W obu przypadkach informacje są aktualne (zawierają wyniki kontroli z 2015 r.) jednak w przypadku kontroli wewnętrznych prowadzonych przez MSP brak jest dokumentów źródłowych, publikowane są wyłącznie sprawozdania, zawierające ogólne podsumowania wyników kontroli (przykładowo: http://bip.msp.gov.pl/bip/kontrole/kontrole-wewnetrzne-mi/9204,Sprawozdanie-z-przeprowadzonych-kontroli-II-polrocze-2014-r.html).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane kalendarze pracy (spotkań) ministrów.
Komentarz ministerstwa: Na stronie głównej MSP: http://www.msp.gov.pl/ zamieszczone jest kalendarium, w którym wskazane są m.in. terminy spotkań Ministra Skarbu Państwa
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Dostęp do informacji nie zamieszczonych w BIP skrótowo opisany został na stronie http://bip.msp.gov.pl/bip/informacja-publiczna/5309,Dostep-do-informacji-publicznych.html, stanowiącej zakładkę na głównej stronie BIP.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Serwis posiada wersję tekstową, jego główne funkcjonalności dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian pozwala na prześledzenie informacji o autorze umieszczenia pliku w systemie i dokonaniu zmiany.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja udostępniona przez MSP w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja udostępniona przez MSP w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

Otwartość procesów decyzyjnych

16%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Nie
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Nie
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Nie
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Nie
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Nie
Komentarz ministerstwa: Minimalny czas konsultacji podawany jest w piśmie przewodnim kierującym projekt do konsultacji publicznej.
Doprecyzowanie (dot. formułowania informacji zwrotnej) zawarte jest w piśmie przewodnim kierującym projekt do konsultacji publicznej.
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
MSP wszystkie informacje o konsultacjach publicznych zamieszcza w swoim BIP, w dziale ""Prawo"". Nie są one jednak w żaden sposób bezpośrednio podlinkowane na stronie głównej ministerstwa, ani wyróżnione w BIP - informację o konsultacjach można znaleźć dopiero wtórnie, przeklikując strony poświęcone poszczególnym projektom, co utrudnia np. zorientowanie się, które projekty są aktualnie w konsultacjach.
Komentarz ministerstwa: Dokumentacja tego procesu jest publikowana na stronach BIP: http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/tworzenie-prawa/projekty-aktow-prawnych oraz RCL
Informacje o konsultacjach publicznych są zamieszczane przy każdym poszczególnym projekcie aktu prawnego prowadzonego przez MSP w zakładce Prawo – Tworzenie Prawa – Wykaz Prac Legislacyjnych MSP
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Konsultacje publiczne, za każdym razem, są prowadzone przez komórkę organizacyjną przygotowująca projekt aktu prawnego
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z podziałem kompetencji, Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik odpowiada za koordynację prowadzonych w Ministerstwie procesów legislacyjnych.
Informacja zawarta w opisie kompetencji poszczególnych członków Kierownictwa MSP.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Baza RCL, BIP resortu
W pismach zapraszających do konsultacji publicznych podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można zgłaszać uwagi, ale konkretna osoba odpowiedzialna za dany projekt nie jest wskazywana wprost z imienia i nazwiska.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: MSP nie korzystało ani z portalu konsultacje.gov.pl, ani z mamzdanie.org.pl, ani z innego serwisu on-line na potrzeby prowadzenia konsultacji publicznych projektów ustaw.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W przypadku jednego z projektów przeprowadzono konferencję uzgodnieniową także z udziałem przedstawicieli instytucji nierządowych (m.in. Krajowej Rady Sądowniczej), które zgłosiły uwagi w toku konsultacji.
Komentarz ministerstwa: 1 – konferencja uzgodnieniowa
3 – bezpośrednie spotkania
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: portal RCL. Wg informacji przedstawionych przez ministerstwo w odpowiedzi na DIP w 2014r. resort zgłosił 5 pracowników do udziału w takim szkoleniu, które jednak nie zostało zrealizowane przez organizatora. Nie podano,kto był organizatorem (w tym czy był to podmiot zewnętrzny czy np. KPRM).

Przeciwdziałanie korupcji

59%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Minister Skarbu Państwa wydał zarządzenie nr 30 z 25 lipca 2013 w sprawie Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP. Nie jest polityka czy strategia, można to rozwiązanie nazwać rozbudowaną procedurą.Dokument został przekazany w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nie są dostępne w BIP/na www ministerstwa.


Wytyczne określają sposoby postępowania w przypadku: otrzymania propozycji korupcyjnej; podejrzenia wystąpienia korupcji; bycia świadkiem zdarzenia o charakterze korupcyjnym; wystąpienia konfliktu interesów czy wystąpienia zachowania niepożądanego ( jest to naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych (...) w szczególności: poprzez zbieranie przez nieuprawnionego pracownika informacji dot. wartości majątku nadzorowanego przez min, lub przebiegu procesu prywatyzacji lub postępowań kwalifikacyjnych na członków organów spółek sp, prowadzonych przez MSP postępowań administracyjnych, kontrolnych lub postępowań przed sądami powszechnymi, udzielania zamówień publicznych, w tym wyboru doradcy prywatyzacyjnego, wykonawcy usługi lub spraw personalnych, które nie są związane z wykonywanymi przez niego zadaniami służbowymi, a ich ujawnienie (...) może mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia podejmowanego w ministerstwie).W Wytycznych w par. 10 zwraca się uwagę, aby wszelkie rozmowy prowadzone z podmiotami zewnętrznymi, w tym z doradcami prywatyzacyjnymi, potencjalnymi inwestorami, beneficjentami pomocy publicznej czy dłużnikami skarbu państwa odbywały się przy udziale co najmniej 2 pracowników.Ponadto w dokumencie wskazano zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym (wskazano komórki nadzorujące i odpowiedzialne za przestrzeganie wytycznych - 5 stopniowy poziom: minister, dyrektor generalny, dyrektor biura kontroli, osoba odpowiedzialna za obszar lub realizację procesu oraz pracownik) jak też sposoby postępowania (sposób zgłaszania zdarzenia)w przypadku podejrzenia lub wystąpienia korupcji, konfliktu interesów czy zachowań niepożądanych.W Wytycznych zapisano procedurę reagowania na sytuacje korupcyjne, konflikt interesów lub zdarzenia niepożądane - jak reagować oraz jak informować przełożonych o zdarzeniach (będzie omówiona dokładniej w punkcie poświęconym tego typu procedurom).Informacje wynikające z realizacji Wytycznych powinny być uwzględnianie przy szacowaniu ryzyka, brane pod uwagę przy planowaniu zadań audytowych i uwzględniane w pracy przy przygotowaniu działań doskonalących.
Komentarz ministerstwa: - Zarządzenie MSP nr 30 z 25.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych
w Ministerstwie Skarbu Państwa”
- Zarządzanie MSP nr 28 z 27.08.2015 r. w
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Częściowo i bardzo ogólnie zostały one wskazane w Wytycznych (par 3, pkt 2, wyliczone zostały zachowania niepożądane patrz odp. na pytanie poprzednie/99).

W Oświadczenia ministra skarbu państwa o stanie kontroli zarządczej za rok 2014, wskazano, że istnieje w MSP rejestr ryzyk, zatem można przypuszczać, że ryzyka korupcyjne zostały opisane, ale nie są upublicznione (brak dokumentów/informacji w BIP i na www).
Komentarz ministerstwa: Zagrożenia korupcyjne są opisane w instrukcji zarządzania ryzykiem oraz arkuszach wypełnianych przez właścicieli procesów.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 (kolejne zmiany wprowadzone zarządzeniem 41 MSP z dnia 25 września 2014) wynika, że Biuro Kontroli odpowiada za koordynację działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (par.30, pkt.11).Warto zwrócić uwagę na wprowadzony w Wytycznych kaskadowy model odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zagrożeń korupcyjnych.

W zarządzeniu MSP nr 30 z 25 lipca 2013 w sprawie wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP wskazane zostały komórki ministerstwa, osoby, których zdaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zdarzeniom korupcyjnym:1) minister, który ustala Wytyczne i nadzoruje ich przestrzeganie;2) dyrektor generalny, który monitoruje przestrzeganie wytycznych, wnioskuje o zmiany i przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu lub wystąpieniu korupcji i reaguje zlecając przeprowadzenie kontroli lub postępowania wyjaśniającego, zawiadamia organy ścigania, przygotowuje działania zaradcze (np. propozycje usprawnień obniżających ryzyko wystąpienia korupcji.3) Dyrektor Biura Kontroli, koordynuje zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, podejmuje działania zaradcze ; przedstawia Dyr. generalnemu propozycje zmian w wytycznych, przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu lub wystąpieniu korupcji i informuje DG podając rekomendacje dot. działań zaradczych; prowadzi rejestr działań, sytuacji korupcyjnych, ki i zdarzeń niepożądanych. Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za realizację procesu i innymi pracownikami ministerstwa aby zapobiec występowaniu korupcji, ki i zdarzeń niepożądanych.4) osoba odpowiedzialna za obszar lub realizacje procesu - doradza pracownikom i jest zobowiązana do bezpośredniej reakcji na sytuacje występujące w danym obszarze lub realizowanym procesie i w razie konieczności wyłącza osobę w stosunku do której zaszło podejrzenie od rozstrzygania w obszarze lub procesie;

informuje Dyrektora Biura kontroli o stwierdzeniu ww. zachowań i o podjętych działaniach zaradczych; podejmuje działanie których celem jest zabieganie występowania ww. działań w obszarze lub procesie, za który odpowiada; przygotowuje opisy stanowisk tak, aby ograniczyć nadmierną dowolność lub uznaniowość.5) pracownik ministerstwa jest zobowiązany zgłaszać podejrzenia o wystąpieniu korupcji, ki i zdarzeń niepożądanych; powinien przestrzegać drogi służbowej oraz zasad pełnego dokumentowania czynności i spotkań związanych z procesem decyzyjnym; w przypadku uzasadnionego podejrzenia że może znaleźć się w sytuacji mogącej prowadzić do korupcji ki lub zdarzenia powiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wnioskuje o wyłączenie go z działań w tej sprawie.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na www ministerstwa.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielono odpowiedzi negatywnej.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Wytycznych w par. 13 zapisano sposób postępowania w wypadku zaistnienia zdarzenia korupcyjnego, konfliktu interesów czy zdarzenia niepożądanego.W Par. 9 zapisano wskazówkę dot. zachowania pracownika w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się lub znajdzie w sytuacji mogącej prowadzić do korupcji - powiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wnioskuje o wyłączenie go od podejmowanych działań w tej sprawie.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Tak
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Tak
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP określono sposób postępowania pracownika, który otrzymał propozycję korupcyjną lub był jej świadkiem.

Powinien on:

- odmówić stanowczo lub nie dopuścić do przyjęcia propozycji

- stanowczo pouczyć osobę składająca propozycję o niedopuszczalności i konsekwencjach prawnych takiego zachowania

- w miarę możliwości zabezpieczyć dowody

- sporządzić notatkę służbowa opisująca sytuację i przekazać ją w formie notatki służbowej lub drogą elektroniczna na adres antykorupcja@msp.gpv.pl.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej;

- imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- opis zdarzenia.Zgłoszenia są rejestrowane w prowadzonym przez Dyrektora Biura Kontroli Rejestrze zdarzeń o charakterze korupcji, konfliktu interesów oraz zdarzeń niepożądanych (podlegają wykreśleniu z rejestru po upływie roku od chwili zarejestrowania. OSOBIE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA GWARANTUJE SIĘ DYSKRECJĘ - jest to pierwsza instytucja wśród zmonitowanych dotychczas ministerstw, która wprowadziła gwarancję dyskrecji dla osoby zgłaszającej).W 2015 r. - badanie nie obejmuje tego roku - wprowadzono zarządzeniem nr 8 MSP z dnia 18 marca 2015 zmieniającym zarządzenie w sprawie Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów czy zachowań niepożądanie możliwość zgłaszania za pomocą formularza elektronicznego "Zgłoś zdarzenie" umieszczonego na stronie intranetowej MSP.Brak w Wytycznych wskazówek dot. sposobu wyjaśniania zdarzenia.
Komentarz ministerstwa: Komentarz ws. pytania o to, czy istniejące procedura przewidują możliwość konsultacji z doradcą etycznym: Jest możliwość konsultacji z Dyrektorem Generalnym lub z Dyrektorem Biura Kontroli koordynującym działania z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz zachowaniom niepożądanych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Komentarz ws. pytania o to, czy istniejące procedury przewidują możliwość zgłoszenia poprzez specjalny e-formularz: Jest możliwość zgłoszenia poprzez e-formularz dostępny na stronie intranetowej.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSP istnieje zakładka Kontrola zarządcza i w niej znajdują się oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w tym oświadczenie za rok 2014.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach za rok 2014 i za lata wcześniejsze brak informacji o jakichkolwiek działaniach naprawczych, w tym związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.

W oświadczeniu za rok 2014 w pckie 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w MSP w 2015 r. wpisano ogólnie, że zostaną podjęte następujące działania:

-przegląd rejestru ryzyk,

- usprawnienie procedur,

- dodatkowe szkolenia dla pracowników i certyfikacja wybranych procesów.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak wyodrębnionego komunikatu na temat procedury zgłaszania przez interesariuszy /klientów informacji o sprawach korupcyjnych. Standardowy komunikat o zgłaszaniu skarg i wniosków można znaleźć w zakładce Skargi i Wnioski w BIP (http://bip.msp.gov.pl/bip/skargi-i-wnioski).
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zarządzeniu MSP nr 30 z 25 lipca 2013 w sprawie Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP została zapisana definicja konfliktu interesów:(par. 3, pkt 3)

Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuacje podwójnej lojalności wobec interesu publicznego oraz prywatnego, w której pracownik ministerstwa przy rozpatrywaniu lub załatwianiu sprawy należącej do jego właściwości pozostaje lub pozostawał wcześniej w stosunku do osoby lub podmiotu zainteresowanego rozstrzygnięciem sprawy w takich relacjach osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywności i bezstronności.Zarządzenie jest dokumentem wewnętrznym i nie można go znaleźć w BIP ministerstwa, można je uzyskać po wystąpieniu z wnioskiem o udip.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie MSP nr 30 z dnia 25.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych
w Ministerstwie Skarbu Państwa”
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo odpowiadając na wniosek o udip (rok 2014) wskazało, że oświadczenia składają:1) kontrolerzy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych składają oświadczenia o bezstronności; oświadczenie składane jest na podstawie Zarządzenia nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędzie obsługującym Ministra Skarbu Państwa; Zgodnie z zapisem Zarządzenia (par 12):

A. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli z urzędu, jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.

B. Za osobę bliską kontrolera uważa się małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie

trwa mimo ustania jego przyczyny.

C. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na wniosek, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

D. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa dyrektorowi komórki właściwej do spraw kontroli pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli, które dołącza

się do akt kontroli.

E. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.2) członkowie Komisji ds. odbioru zleconych analiz przedprywatyzacyjnych składaja oświadczenie o braku konfliktu interesów z doradcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składane jest na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania i odbioru analiz w procesie prywatyzacji (par. 6, pkt 9; zał. nr 1 - członek komisji ds. odbioru oświadcza, ze

A) nie pozostaje w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do II stopnia lub nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o dzieło.

B)przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

C) Nie pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;

D) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.Zarządzenia nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. jest dostępne w BIP, w Dzienniku urzędowym.Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa nie jest dostępne w Dzienniku Urzędowym, otrzymaliśmy je w odpowiedzi na wniosek o udip.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www brak informacji.
Komentarz ministerstwa: Osoba odpowiedzialna za obszar lub realizację procesu jest zobowiązana do wyłączenia osoby, w stosunku do której wystąpiło podejrzenie konfliktu interesów.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na www ministerstwa.

Z odpowiedzi na ankietę wysłana w ramach realizacji projektu "społeczny monitoring konfliktu interesów" (pytanie dot. dokumentów takich jako kodeksy etyczne, zapisy w regulaminach, wytyczne dot. wydawania zgody przez kierowników na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia) MSP wskazało na zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Można przypuszczać, że takiego wewnętrznego zarządzenia brak.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 luty 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych. Zarządzenie nr 5 nie jest dostępne w Dzienniku urzędowym, zostało przekazane w odpowiedzi na ankietę Społeczny monitoring konfliktu interesów.W Dzienniku Urzędowym MSP zamieszczono zarządzenie nr 60 MSP z dnia 30 grudnia 2014 r. - wz z faktem, że monitoringowi podlega rok 2014, nie analizujemy tego dokumentu.Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 5 z 2013 r. reguluje sposób przygotowania i przeprowadzenia postępowań/zakupów podlegających ustawie prawo zamówień publicznych i dokonywanie zakupów i zawieranie umów niepodlegających ustawie.

Komisja przetargowa składa się z nie mniej niż 3 osób; przewodniczącym komisji jest przedstawiciel Biura DG; w szczególnych przypadkach DG może delegować do komisji pracownika Wydziału Zamówień Publicznych.


Zgodnie z zapisem zarządzenia (par 11) członkowie komisji składają oświadczenie (zał. nr 6), w których zobowiązują się do rzetelnego i uczciwego wykonywania zadań, zachowania bezstronności, obiektywizmu i reguł uczciwej konkurencji i nienaruszania zasady równego traktowania wykonawców. Członek komisji (pkt. 4) zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych czy sporządzonych w wyniku przygotowania postępowania oraz nieprzechowywania kopii informacji lub pierwowzorów oraz, że nie będzie pomagał ani nie będzie związany z przyszłym wykonawcą w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia. Ponadto osoba podpisująca oświadczenie potwierdza, ze w sytuacji gdy będą znani wykonawcy biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenie o bezstronności.W przypadku realizacji zakupów nie podlegających ustawie nie powołuje się komisji. Postępowania prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska są zamieszczane w BIP w zakładce Ogłoszenia, katalogu Wolne Miejsca pracy.

W katalogu znajdują się podkatalogi: Oferty pracy, wyniki naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz Oświadczenia.


W podkatalogu oświadczenia dostępne są wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów prze osoby ubiegające się o pracę w ministerstwie.


W podkatalogu oferty pracy znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska, na które trwa nabór. Starsze oferty można znaleźć w archiwum, prowadzonym od sierpnia 2003 roku.

W oddzielnym podkatalogu zamieszczono informacje o wynikach naboru na stanowiska w służbie cywilnej; uporządkowane wg nr ogłoszeń (UWAGA: nr ogłoszeń nie są podawane w ogłoszeniach zamieszczanych w BIP ministerstwa). W informacji o wyniku tylko nr ogłoszenia, stanowisko, data ukazania się ogłoszenia, data publikacji wyniku i nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata.Trudno połączyć ogłoszenia o prace z informacjami o wynikach naboru (brak w tytule czy opisie danych wspólnych - pozwalających na szybkie odnalezienie w BIP oferty i wyniku).
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Do 2015 r. ministrem skarbu państwa był Włodzimierz Karpiński - został odwołany ze stanowiska zanim zaczęto prowadzić monitoring. W BIP- ach KPRM i ministerstw nie archiwizuje się oświadczeń majątkowych byłych ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, stąd nie można potwierdzić lub zaprzeczyć, czy opublikowano oświadczenie.Sekretarz Stanu: Zdzisław Gawlik złożył oświadczenie za 2014 rok;Minister i pozostali członkowie kierownictwa MSP zostali powołani w 2015 r.
Komentarz ministerstwa: Oświadczenia dyrektorów departamentów nie są upubliczniane.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP, w zakładce Prawo znajduje się katalog Działalność lobbingowa. W niej min. umieszczono informację, że w MSP obowiązuje Decyzja nr 2 Dyrektora generalnego MSP z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników ministerstwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej oraz tekst dkoumentu.
Komentarz ministerstwa: Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 6.03.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi
zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez
wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Decyzji nr 2 Dyrektora generalnego MSP z dnia 6 marca 2006 r. w par. 8 pkt 6 zapisano, że pracownik (wskazany przez komórkę merytoryczną prowadzącą proces legislacyjny) biorący udział w spotkaniu, sporządza notatkę służbową ze spotkania. Notatka po zaakceptowaniu przez przedstawiciela ministerstwa prowadzącego spotkanie podlega przekazaniu do komórki koordynującej.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa, zakładce Prawo/działalność lobbingowa znajduje się link do podstrony Informacje o działalności lobbingowej. W niej znajdują się informacje o działalności lobbingowej za lata 2006-14, w tym informacja o działalności lobbingowej za rok 2014.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Stosownie do zapisu Decyzji nr 2 Dyrektora generalnego MSP z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników ministerstwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w MSP powołana została tzw. komórka koordynująca - Biuro Ministra - koordynująca kontakty z lobbystami zawodowymi jak i z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/dzialalnosc-lobbingowa/informacje-o-dzialalno
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Prawo/działalność lobbingowa/informacje o działalności lobbingowej w informacji za rok 2010 poinformowano, że do MSP wpłynęło jedno zgłoszenie podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową Na stronie zamieszczone zostały notatki ze spotkań.Poza tym wg. informacji umieszczonych w BIP MSP w okresie od 2006 do 2014 r nie odbyły się inne spotkania z lobbystami.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: LINK: http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/dzialalnosc-lobbingowa/1240,Dzialalnosc-lobbingowa-informacje-ogolne.htmlW zakładce umieszczono:

- podstawy prawne prowadzenia działalności lobbingowej, oraz informację, ze w MSP obowiązuje

Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dn. 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

- link do działu PRAWO, gdzie zamieszczone są projekty aktów prawnych (tworzenie prawa) oraz program prac legislacyjnych, a także obowiązujące akty prawne związane z działaniami MSP.

- Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego (załącznik do rozporządzenia).

- przekierowanie do strony, na której zamieszczono Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową podejmowanych wobec MSP.Jest to jedna z najlepiej przygotowanych przez Ministerstwa stron dot. prowadzenia działalności lobbingowej.
Komentarz ministerstwa: http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/tworzenie-prawa/dzialalnosclobbingowa/
1240,Dzialalnosc-lobbingowa-informacje-ogolne.html
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajdują się:
- Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1080)
- Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dn. 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego (załącznik do rozporządzenia)
oraz informacje, że w dziale Prawo zamieszczone są projekty aktów prawnych oraz program prac legislacyjnych oraz informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową podejmowanych wobec MSP
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 luty 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych.Zarządzenie nr 5 nie jest dostępne w Dzienniku urzędowym, zostało przekazane w odpowiedzi na udip.W Dzienniku Urzędowym MSP zamieszczono zarządzenie nr 60 MSP z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych. Wz z faktem, że monitoringowi podlega rok 2014, nie analizujemy tego dokumentu.Zarządzenie nr 5 reguluje sposób przygotowania i przeprowadzenia postępowań/zakupów podlegających ustawie prawo zamówień publicznych i dokonywanie zakupów i zawieranie umów niepodlegających ustawie.W dokumencie wskazano zakres odpowiedzialności osób, komórki koordynujące i realizujące działania związane z zamówieniami, przedstawiono kolejność podejmowanych działań przygotowujących postępowania oraz sposób prowadzenia postępowania, jak też sposób realizacji umów.Oddzielny rozdział poświecono realizacji zakupów niepodlegających ustawie; mieszczą się tu również działania związane bezpośrednio z zadaniami realizowanymi przez MSP, np: dofinansowanie procesów prywatyzacyjnych lub uzupełnianie brakujących środków na pokrycie upadłości; zakupy lub objęcia akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego, wypłacanie kar i odszkodowań, realizacja wyroków (...), płatności podatków i innych opłat o charakterze publiczno-prawnym. Przedstawiony jest sposób procedowania z tego rodzaju opłatami - dyrektor właściwej komórki zwraca się do Dep. Budżetu i Finansów o dokonanie zapłaty i jednocześnie przedstawia dokumenty wskazujące tytuł prawny dla tych działań.Rejestry umów, w tym umów o zamówienie publiczne prowadzi Departament Budżetu i Finansów. Biuro Dyrektora generalnego prowadzi plan zakupów i rejestr udzielonych zamówień publicznych.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie MSP z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa
w procesie dokonywania wydatków publicznych
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: MSP nie publikuje w BIP rejestru umów zawartych w trybie przetargowym.W BIP znajduje się zakładką Ogłoszenia, w niej katalog Zamówienia publiczne. W tabeli zebrane są ogłoszenia o zmówienia publiczne wraz z SIWZ i innymi załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik), dołączone jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. W archiwum dostępne są ogłoszenia dot. zamówień ogłaszanych przez MSP od 2003 r.W zawiadomieniu o wyborze podana jest informacja o zwycięskim wykonawcy,uzasadnienie wyboru, jak też przedstawione są firmy, które złożyły oferty w postępowaniu (nazwa firmy i adres), nie podaje się ceny zaproponowanej przez zwycięskiego oferenta. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podane są dane zamawiającego, opisany przedmiot zmówienia, procedura, oraz szacunkowa wartość zamówienia, podana najniższa i najwyższa cena jak też cena wybranej oferty (której brak w zawiadomieniu).Rejestry umów, w tym umów o zamówienie publiczne prowadzi Departament Budżetu i Finansów. Biuro Dyrektora generalnego prowadzi plan zakupów i rejestr udzielonych zamówień publicznych.
Komentarz ministerstwa: Na stronach BIP publikowana jest dokumentacja przetargowa wraz
z wynikami: http://bip.msp.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Nie podano szczegółowych informacji dot. tematyki. W szkoleniach wzięło udział 19 osób.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W szkoleniach wzięło udział 6 osób. Ponadto 17 pracowników zarejestrowało się na szkoleniowej platformie e-learningowej prowadzonej przez CBA.

Skomentuj