Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Miejsce
w rankingu
4
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
40%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

37%

Dostęp do informacji publicznej
53%

Otwartość procesów decyzyjnych
32%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

37%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MSiT nie istnieje formularz elektroniczny umożliwiający wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Dla ułatwienia w BIP został zamieszczony wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej dostępny w formacie doc i pdf, co umożliwia jego wypełnienie elektronicznie i przesłanie go np. mailem do urzędu lub wydrukowaniu i wypełnienie w wersji papierowej.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MSiT nie zawiera informacji dotyczącej sposobu naliczania opłaty o której mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, aczkolwiek taka możliwość opisana jest we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jaki w BIP umieściło MSiT.
Komentarz ministerstwa: Dotychczas Ministerstwo Sportu i Turystyki nie pobierało opłat za udostępnienie informacji publicznej.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT nie ma możliwości prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej nie zostały określone w BIP MSiT.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MSiT nie zawiera informacji na ten temat.
Komentarz ministerstwa: Dotychczas Ministerstwo Sportu i Turystyki nie pobierało opłat za udostępnienie informacji publicznej.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W dziale BIP dotyczącym dostępu do informacji publicznej znajduje się informacja "Ponowne wykorzystanie informacji publicznej" (http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/858,Ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html) gdzie Ministerstwo informuje, "że: [...] - środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty zostały określone w art. 23g ust.11 ustawy."
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT znajduje się odesłanie do Ustawy (http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/858,Ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html): "- środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty zostały określone w art. 23g ust.11 ustawy."
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT znajduje się odesłanie do Ustawy (http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/858,Ponowne-wykorzystanie-informacji-publicznej.html): "- środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty zostały określone w art. 23g ust.11 ustawy."
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT nie są publikowane wnioski o udostępnienie informacji publicznej ani odpowiedzi na wnioski.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W dziale BIP zatytułowanym "Rejestry, archiwa i ewidencje" znajduje się kompleksowa informacja na ten temat (http://bip.msit.gov.pl/bip/rejestry-ewidencje-i-a/rejestry-i-ewidencje/569,Rejestry-i-ewidencje.html), która jednak nie zawiera wskazówek w jakim trybie można zwracać się o udostępnienie danych zawartych w rejestrach. Trudno również o obecnym stanie prawnym zgodzić się z niektórymi adnotacjami MSiT zawartymi w BIP, dotyczącymi rejestrów. Przykładowo rejestry Departamentu Sportu Wyczynowego takie jak "Rejestr członków kadry narodowej (liczbowy)" opatrzone zostały klauzulą "dane z prowadzonych rejestrów udostępniane wyłącznie na potrzeby wewnętrzne".
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSiT publikowane są wyniki kontroli prowadzonych w Ministerstwie (http://bip.msit.gov.pl/bip/kontrole/kontrole-zewnetrzne-w/756,Kontrole-zewnetrzne.html), jednak znajdują się tam wyłącznie wyniki kontroli prowadzonych przez NIK. W BIP MSiT znajdują się również informacje o kontrolach prowadzonych przez Ministerstwo w innych podmiotach wraz z wystąpieniami pokontrolnymi (http://bip.msit.gov.pl/bip/kontrole/2015). W BIP MSiT nie jest publikowana lista podmiotów, jakie mają zostać poddane kontroli. Dostępne są dokumenty regulujące kwestie prowadzenia kontroli, w tym "Decyzja nr. 11 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia "Programu zapewnienia jakości kontrolnej w Ministerstwie Sportu i Turystyki" oraz "Zarządzenie Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki".
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Ministra Sportu nie jest publikowany. Na stronie MSiT znajdują się liczne relacje ze spotkań Ministra, co przy specyfice Ministerstwa wydaje się oczywiste (kwestie turystyki) i w związku z czym nie wydaje się, aby MSiT nie posiadało technicznych problemów w udostępnieniu kalendarza pracy/spotkań.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykazy umów MSiT nie są publikowane w BIP.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje o udostępnieniu informacji niezawartych w BIP znajduje się na następującej stronie MSiT: http://bip.msit.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/36,Informacje-dotyczace-sposobu-dostepu-do-informacji-publicznej-bedacych-w-posiada.html.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: POLE DO UZUPEŁNIENIA. TEST A3WEB.ORG POZIOM A W TRAKCIE REALIZACJI.
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian funkcjonuje w następujący sposób w BIP MSiT: znajdują się w nim informacje o osobie wprowadzającej zmiany oraz terminie ich dokonania.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSiT.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSiT.
Komentarz ministerstwa: Październik 2014 r.

Otwartość procesów decyzyjnych

53%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak, ale
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na stronie resortu ani w BIP nie ma informacji nt. wewnętrznych ustaleń lub wytycznych dot. przeprowadzania konsultacji publicznych.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwane dalej „zarządzeniem” – rozdział 3 „Konsultacje publiczne”
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Tak
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Tak
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Tak
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Tak
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Tak
Komentarz ministerstwa: Komentarz ws. doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji: § 12 ust. 5. - Konsultacje publiczne trwają co najmniej 21 dni. Dniem rozpoczęcia konsultacji publicznych jest dzień publikacji projektu na stronie BIP i RPL.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji: Listy interesariuszy procesów konsultacji są tworzone przez właściwą komórkę merytoryczną przy uwzględnieniu zakresu danego projektu aktu prawnego.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu: § 12 zarządzenia przewiduje jako podstawowy kanał komunikacji bezpośrednią korespondencję pisemną z interesariuszami, a dodatkowo publikowanie całości dokumentacji na BIP MSiT i w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL).
Komentarz ws. formułowania informacji zwrotnej: § 12 ust. 7. Po zakończeniu konsultacji publicznych komórka wiodąca zamieszcza w miejscach publikacji dokumentu raport z konsultacji, z merytorycznym odniesieniem się do uwag oraz krótką informacją, które z nich i w jaki sposób zostały uwzględnione.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji: § 12 zarządzenia przewiduje publikowanie wyników konsultacji na stronie BIP MSiT i RPL.
Komentarz ws. doprecyzowania wymogu dostosowania się do tzw. 7 zasad konsultacji: Zarządzenie uwzględnia „7 zasad konsultacji”, zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. wyłączenia od stosowania dokumentu: Zarządzenie dotyczy całości prac legislacyjnych prowadzonych w MSiT od aktów wewnętrznych po ustawy. Jednocześnie zarządzeni przewiduje możliwość modyfikowania niektórych elementów procedury. Np.:
- § 12 ust. 6. Czas trwania rozpoczętych konsultacji publicznych może zostać przedłużony decyzją właściwego członka Kierownictwa.
- § 13. 1. Właściwy członek Kierownictwa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uproszczonych konsultacji, w których termin konsultacji będzie krótszy niż 21 dni biorąc pod uwagę pilność sprawy lub charakter projektu, który tylko w nieznacznym stopniu wpływa na prawa i obowiązki obywateli.
2. W wyjątkowych przypadkach właściwy członek Kierownictwa może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konsultacji publicznych. W takim przypadku w uzasadnieniu projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy albo projektu rozporządzenia komórka wiodąca przedstawia uzasadnienie odstąpienia od konsultacji publicznych.
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Dokumentacja dotycząca konsultacji publicznych zamieszczona jest na stronie BIP ministerstwa. Natomiast na stronie głównej resortu nie publikowano komunikatów nt. konsultacji projektów. Brakuje również specjalnej zakładki na stronie resortu dedykowanej tematowi konsultacji publicznych,
Komentarz ministerstwa: Informacje o konsultacjach projektów aktów prawnych zamieszczane są w BIP MSiT w zakładce „Projekty aktów prawnych”.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W żadnym komunikacie nie ma informacji o takim stanowisku lub jednostce organizacyjnej.
Komentarz ministerstwa: Konsultacje publiczne prowadzi merytorycznie właściwa komórka organizacyjną Ministerstwa, do której zakresu działania, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, należy zagadnienie będące przedmiotem projektu.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W żadnym komunikacie w RCL lub na stronie BIP resortu nie wskazano osoby odpowiedzialnej za proces legislacyjny w tym konsultacje publiczne projektu ustawy.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 zarządzenia nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 17), do zakresu czynności Sekretarza Stanu należy koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministra i Ministerstwa (w tym prac legislacyjnych). Dodatkowo Sekretarz Stanu pełni funkcję koordynatora Zespołu ds. OSR.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W opublikowanym w RCL i na stronie BIP dokumencie zapraszającym do konsultacji publicznych podano jedynie spersonalizowany mejl, na który można było przesyłać ewentualne uwagi.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie resortu nie podano jakiejkolwiek możliwości dopisania się do listy interesariuszy w procesie konsultacyjnym.
Komentarz ministerstwa: Na stronie internetowej BIP MSiT został umieszczony do pobrania wzór formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie korzystało z rządowego portalu konsultacji publicznych konsultacje.gov.pl czy portalu mamzdanie.org.pl, ani z jakiegokolwiek innego portalu on-line.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Wg pisma zapraszającego do konsultacji opublikowanego w RCL i na stronie BIP resortu konsultacje miały również formę mejlową.
Komentarz ministerstwa: W 2014 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się jedna konferencja poświęcona projektowanej zmianie ustawy o sporcie.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Były to wewnętrzne szkolenia organizowane przez same ministerstwo w związku z przyjęcie nowego zarządzenia Dyrektora Generalnego MSiT nr 1 dot. prowadzenia procesów legislacyjnych z dnia 29.01.2014, zawierającego m.in. odniesienie do 7 zasad konsultacji oraz szczegółowe wytyczne dot. minimalnego czasu zbierania opinii i formułowania informacji zwrotnej w procesach konsultacyjnych.

Przeciwdziałanie korupcji

32%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie internetowej ministerstwa i w BIPie o wprowadzeniu systemu antykorupcyjnego, czy polityki antykorupcyjnej.

W ministerstwie wprowadzana jest Polityka zarządzania ryzykiem.
Komentarz ministerstwa: W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 zostanie opracowany i wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki i będzie on następnie doskonalony
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie obowiązuje Zarządzenie nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki jednak nie zostały w nim, czy też w innych dsotępnych dokumentach określone (jako ryzyka) zagrożenia korupcyjne.
Komentarz ministerstwa: j.w.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie wyznaczono takiej komórki. Wykrywaniem nieprawidłowości zajmuje się Departament Kontroli oraz Biuro Dyrektora Generalnego w ramach którego utworzono samodzielne stanowisko stanowisko do spraw audytu wewnętrznego (Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzony zarządzeniem nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z 1 lipca 2014 r.)
Komentarz ministerstwa: Departament Współpracy Międzynarodowej
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie domowej i w BIP.
Komentarz ministerstwa: Od 12.09.2014 r. pracownik Departamentu Kontroli
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Doradcą etycznym został Jerzy Eliasz. Informacja wynika z wypełnionej ankiety (złożonej do ministerstwa w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).
Komentarz ministerstwa: Jerzy Eliasz
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja zamieszczona w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Procedury będą przygotowane w ramach systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok zamieszczone są w BIP ministerstwa w zakładce "Kontrola zarządcza".
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej nie zawierają informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.Ale warto wspomnieć, że w Oświadczenie za rok 2014 zawiera ogólną informację min. o uaktualnieniu w 2014 r. procedur prowadzenia prac legislacyjnych
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na ww. stronach. Na stronie ministerstwa w zakładce "Kontakt" podany jest adres siedziby ministerstwa, kontakt do rzecznika prasowego oraz mailowy adres kontaktowy kontakt@msport.gov.pl. Zamieszczono również informacje dotyczące kontaktu z ministerstwem osób głuchoniemych.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie dotyczącej "społecznego monitoringu konfliktu interesów" zamieszczono informacje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki realizując czynności zmierzające do zapobieżenia występowaniu konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami służbowymi

a prywatnymi interesami pracowników Ministerstwa, w szczególności w związku z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- Kodeksem postępowania administracyjnego.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia takie składa się podczas realizacji naborów do służby cywilnej, jak również przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Kontrolerzy w MSiT składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. Podstawa:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, ze zm.),

- Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092)

- zarządzenie Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z 19 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad i trybu prowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki.
Komentarz ministerstwa: Jest jedynie oświadczenie ZP-1
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w dokumentach zamieszczonych na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: Tak, oświadczenie ZP-1 dot. zamówień publicznych.
Tak, w przypadku udziału w naborach.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Żaden z dokumentów zamieszczonych na analizowanych stronach nie rozstrzyga tej kwestii.
Komentarz ministerstwa: W regulaminie pracy – par. 14
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji na stronie ministerstwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Nie
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje dotyczące ogłoszeń na wolne stanowiska zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów oraz lista kandydatów spełniających wymogi formalne nie jest aktualnie publikowana - strona w trakcie przygotowania.Na stronie znajdują się obecnie wyniki postępowań rekrutacyjnych ogłoszone zgodnie z zawartymi w przepisach wymogami.
Komentarz ministerstwa: Ogłoszenia o wolnych stanowiskach są zawsze zamieszczane w BIP i są tam dostępne przez cały okres trwania naboru. Publikacja ogłoszenia zostaje zakończona wraz z zakończeniem naboru.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak oświadczeń majątkowych sekretarzy i podsekretarzy stanu w BIP.W 2015 r. został powołany nowy minister, którego oświadczenie majątkowe opublikowane jest w BIPie KPRM.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa w zakładce "Projekty aktów prawnych" zamieszczono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080) oraz zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z paragrafu 5 pkt. 2 zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej wynika, że ze spotkania z lobbystami sporządza się notatkę służbową.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Działalność lobbingowa" zamieszczono dokument zatytułowany Informacja dotycząca działań podejmowanych w 2014 r. wobec Ministra Sportu i Turystyki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym za kontakt z podmiotami zewnętrznymi odpowiada Biuro Ministra.
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Informacjami dotyczącymi działań podejmowanych wobec Ministra Sportu i Turystyki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową opublikowano informacje o kontaktach:

- 2014 - 0,

- 2013 - 0,

- 2011 - 1,

- 2010 - 1,

- 2009 - 0.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce zamieszczone są jedynie informacje dotycząca działań podejmowanych wobec Ministra Sportu i Turystyki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach 2009 - 2014.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji w BIP oraz na stronie ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa publikowane są wyłącznie dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego czyli:

- ogłoszenie,

- SIWZ,

- formularz oferty,

- pytania i odpowiedzi,

-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono dokumentację przetargową z lat 2007 - 2015.

Z informacji zamieszczonych w BIPie wynika, że ewidencję przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Biuro Administracyjne, a rejestry umów Biuro Dyrektora Generalnego.
Komentarz ministerstwa: Nie ma obowiązku publikacji umów zawartych w trybie przetargowym.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z ankiety złożonej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brak informacji czego konkretnie dotyczyło szkolenie.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z ankiety złożonej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brak informacji czego konkretnie dotyczyło szkolenie.

Skomentuj