Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Miejsce
w rankingu
9
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
35%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

39%

Dostęp do informacji publicznej
13%

Otwartość procesów decyzyjnych
54%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

39%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSW nie ma formularza umożliwiającego wysłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej za pośrednictwem wypełnienia formularza na stronie internetowej.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się na stronie BIP MSW ani w zarządzeniu Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku o informację publiczną za pośrednictwem strony MSW.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSW nie określono warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSW, aczkolwiek

wskazuje, że MSW posiada takie techniczne możliwości: par. 4 ust. 1 pkt. 6 zarządzenia nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych traktuje, że "Komórki organizacyjne Ministerstwa każda w zakresie swojego działania [...] prowadzą sprawy wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w tym związane z jej ponownym wykorzystaniem oraz:

a) przekazują do wiadomości Biura Ministra projekty odpowiedzi nie później niż na 2 dni

przed upływem terminu do ich udzielenia,

b) przekazują do ewidencji prowadzonej w Biurze Ministra kopie wniosków

o udostępnienie informacji publicznej, kopie udzielonych odpowiedzi oraz kopie wydanych decyzji w sprawach z zakresu informacji publicznej;"
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MSW publikuje wykaz (http://bip.msw.gov.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc) rejestrów, ewidencji i archiwów, aczkolwiek brak jest kompleksowej informacji o możliwościach dostępu rejestrów.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na temat kontroli prowadzonych prze oraz w MSW znajduje się na głównej stronie BIP w zakładce "kontrole" (http://bip.msw.gov.pl/bip/kontrole).
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSW nie ma informacji dotyczących kalendarza spotkań Ministra SW.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykaz umów cywilno-prawnych nie jest publikowany na w BIP MSW.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka dotycząca dostępu do informacji publicznej znajduje się pod adresem http://bip.msw.gov.pl/bip/dostep-do-informacji-p/98,Dostep-do-informacji-publicznych.html. Zawiera informację m.in. o trybie i sposobie prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej w MSW.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Strona BIP zawiera wersję kontrastową, nie ma również dużej ilości elementów flashowych, strona wydaje się przyjazna dla użytkowników niepełnosprawnych. Istotnym mankamentem może być publikowanie załączników w formatach nie pozwalających na maszynowe przetwarzanie, niedostępnych dla czytników osób niepełnosprawnych.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian umożliwia prześledzenie aktualizacji, zmian w dokumentach, wraz ze wskazaniem osób umieszczających plik w BIP.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSW.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MSW.

Otwartość procesów decyzyjnych

13%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak, ale
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Brak możliwości ustalenia
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące konsultacji umieszczane są w BIP resortu, w zakładce "Projekty aktów prawnych" - nie jest to jednak podstrona dedykowana osobno konsultacjom (http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2014?page=13)
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Merytorycznie za analizę danych z konsultacji i ich wykorzystanie odpowiadają departamenty merytoryczne, ale część zadań organizacyjnych(wysyłka do interesariuszy) obsługuje Departament Prawny.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL i BIP resortu.
Tylko w jednym przypadku wśród analizowanych podano spersonalizowany adres mejlowy - w zdecydowanej większości pism (także z roku 2013) podawano jedynie ogólne adresy mejlowe. Z dodatkowych analiz wynika jednak, że w pismach zapraszających do konsultacji publikowanych w roku 2015 pojawiają się już spersonalizowane adresy, choć nie wskazuje się bezpośrednio osób odpowiedzialnych za konsultacje.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: nd
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL i BIP resortu
W jednym przypadku przeprowadzono konferencję uzgodnieniową.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP

Przeciwdziałanie korupcji

54%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W MSW w 2014 r. wprowadzono politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dokument sygnowany przez dyrektora generalnego 21.03.2014 r) dostępny na https://msw.gov.pl/pl/ministerstwo/zintegrowany-system-zar/9571,ZINTEGROWANY-SYSTEM-ZARZADZANIA-W-MSW.html ) w ramach której realizowana jest również polityka antykorupcyjna. Polityka antykorupcyjna została wprowadzona 2 lata wcześniej dokumentem "Polityka przeciwdziałania korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych" z 27 kwietnia 2012 r. Dokument ten opublikowany jest w BIPie ministerstwa w zakładce Polityka przeciwdziałania korupcji.
W Regulaminie organizacyjnym MSW ( zarządzenie nr 77 MSW z dnia 31 grudnia 2012 r zmieniające zarządzenie ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego ) wprowadzono stanowisko Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Korupcji.
Ponadto zarządzeniem nr 29 Dyrektora Generalnego MSW z 24 czerwca 2013 r. wprowadzono standardy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MSW, w którym zapisano zasady postępowania w zakresie eliminacji i minimalizacji ryzyka korupcyjnego w MSW, przeciwdziałania możliwości wystąpienia zdarzeń o znamionach korupcji.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Celem wdrożonej polityki jest stworzenie skutecznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji w MSW. W dokumencie Polityka Przeciwdziałanie korupcji w MSW (27.04.2012 r.) nie zostały opisane szczegółowo zagrożenia korupcyjne ale wskazano obszary zagrożone korupcją i sposoby zapobiegania:

- obszar zarządzania zasobami ludzkimi,

- obszar komunikacji i edukacji,

- obszar tworzenia regulacji wewnętrznych i legislacji,

- obszar zamówień publicznych oraz gospodarowania mieniem i środkami publicznymi,

- obszar analiz, kontroli i ewaluacji,

- obszar rozwiązań systemowych.Z innych dokumentów wynika, ze w MSW wprowadzono podejście procesowe (regulamin organizacyjny) i prowadzona była identyfikacja ryzyka, w tym korupcyjnego.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na mocy zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 24 czerwca 2013 r. w sprawie standardów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym powołano Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Podlega on Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.Według Regulaminu Organizacyjnego MSW (Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.) procedury kontrolne w MSW leżą w gestii Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków. W Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji funkcjonuje Zespół do Spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Biurze Ministra Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej. Za pozostałe kwestie odpowiadają inne komórki merytoryczne.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie domowej ministerstwa i w BIPie.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcą etycznym jest Grzegorz Gosk.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 24 czerwca 2014 r. w sprawie standardów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym - otrzymane po złożeniu wniosku o dostęp do informacji publicznej.

W zarządzeniu tym zdefiniowano między innymi

- zagrożenie korupcyjne - okoliczność związana z ryzykiem korupcyjnym;

- zdarzenie o znamionach korupcji - działanie lub zaniechanie działania, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, noszące znamiona nadużycia pełnionej przez pracownika MSW funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych.Zgłoszenie informacji o zagrożeniu korupcyjnym przez pracownika MSW do Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest anonimizowane. Jeżeli zgłoszony czyn został sprawdzony i wypełnia znamiona przestępstwa pełnomocnik informuje Dyrektora Generalnego. Jeżeli zgłoszenie dotyczące korupcji pracownika MSW zostało przekazane pełnomocnikowi przez osobę spoza MSW, wtedy sprawa przekazywana jest do komórki organizacyjnej MSW właściwej do załatwiania spraw w zakresie skarg i wniosków. Informuje on również Dyrektora Generalnego oraz organy ścigania. W przypadku potwierdzenia informacji o wystąpieniu zagrożeń korupcyjnych lub zdarzeń o znamionach korupcji pełnomocnik przekazuje swoją opinię Dyrektorowi Generalnemu, która może uzasadniać zarządzenie kontroli wewnętrznej w ministerstwie. Realizując działania korygujące lub zapobiegawcze Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym może:

- wnioskować do właściciela procesu operacyjnego lub ryzyka o wprowadzenie odpowiednich działań w systemach zarządzania i ich dokumentacji,

- wnioskować do właściciela ryzyka o ponowną analizę ryzyka,

- nadzorować przegląd ewaluacji ryzyka korupcyjnego.

W MSW powołano doradcę etycznego.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Tak
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Tak
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Tak
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: 0
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 znajduje się w zakładce "Kontrole" w części poświęconej kontroli zarządczej.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej nie zawierają informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.

Jako obszary wymagające dalszego doskonalenia w oświadczeniu wskazano:

- ochronę zasobów,

- skuteczność i efektywność działania,

- zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

Zaplanowano następujące działania naprawcze:

- wzmocnienie nadzoru nad procesem inwestycyjnym,

- doskonalenie zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną,

- prowadzenie dalszej aktualizacji dokumentów systemu kontroli zarządczej.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie domowej ministerstwa / w BIP nie ma informacji o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji. Jest natomiast opis procedury składania skarg, wniosków i petycji, adres punktu obsługi klienta, formularz kontaktowy oraz numer infolinii MSW.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak definicji konfliktu interesów w dokumentach dostępnych online. Informacja ta potwierdzona została w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie pt. "Społeczny monitoring konfliktu interesów".
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wymóg taki istnieje w sytuacjach:- kontroli - kontroler, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.

Podstawa prawna: art. 19 ust.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)- członkowie zespołu do oceny wniosków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy ocenie takich wniosków.

Podstawa prawna: Decyzja nr 80 Ministra Spraw Wewnętrznych 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy ocenie takich wniosków.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji na stronach internetowych i w dokumentach uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Być może Decyzja nr 80 Ministra Spraw Wewnętrznych 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy ocenie takich wniosków dotyczy obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji przez eksperta zewnętrznego.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie dotyczącej "Społecznego monitoringu konfliktu interesów" przywołany został art. 80 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), a w odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o dip (wysłanym w czerwcu 2015 r) dodano, że w powyższej sprawie obowiązuje zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego MSW z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MSW.

Monitoring dot. rozwiązań obowiązujących w 2014 r, zatem w owym czasie takie rozwiazanie nie funkcjonowało.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 2012 r. Nie jest jednak dostępny online.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia o naborze znajdujące się w zakładce "Ogłoszenia o pracę" spełniają określone przepisami prawa wymogi podobnie jak ogłoszenia o wynikach naboru. Ponadto w zakładce znajdują się ogłoszenia o pracę w nadzorowanych przez MSW uczelniach oraz wzory oświadczeń.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa opublikowano oświadczenia majątkowe:

- Piotra Stachańczyka - sekretarza stanu,

- Grzegorza Karpińskiego - sekretarza stanu,

- Stanisława Rakoczego - podsekretarza stanu,

- Wojciecha Olbrysia - zastępcy Komendanta Głównego Policji,

- Dominika Tracza - Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Jacka Bajgera - zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Andrzeja Pilaszkiewicza - zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Marka Borkowskiego - zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Wiesława Leśniakiewicza -Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Piotra Kwiatkowskiego - zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Marka Kowalskiego - zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Rafała Rogali - Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców,

- Macieja Kisiela - Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- Krzysztofa Klimka - Szefa Biura Ochrony Rządu,

- Łukasza Demela - zastępcy Szefa BOR,

- Mirosława Depko - zastępcy Szefa BOR.Oświadczenie majątkowe minister Teresy Piotrowskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM (brak informacji o tym w zakładce "Oświadczenia majątkowe" w BIPie MSW).
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Dzienniku Urzędowym MSW opublikowano Zarządzenie nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Obowiązek sporządzania notatek ze spotkania wynika z paragrafu 5 ust. 2 Zarządzenia nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Nie wprowadzono szczegółowych wymagań dotyczących tego, jakie informacje powinny być uwzględnione w notatce.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje takie zamieszczone są w zakładce "Działalność lobbingowa".
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Według Regulaminu organizacyjnego MSW (zarządzenie nr 18 MSW z 30 maja 2014 r.) zadania w tym zakresie wykonuje przede wszystkim Departament Komunikacji Społecznej.

Dokument jest dostępny w BIP.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Opublikowane są w zakładce "Działalność lobbingowa". Liczba kontaktów:

- 2014 - 0,

- 2013 - 2,

- 2012 - 4,

- 2011 - 0.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.msw.gov.pl/bip/dzialalnosc-lobbingowa
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajdują się jedynie Informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w latach 2011 - 2014.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 2012 r.

Nie jest publikowany w BIPie ministerstwa.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Rejestr udzielanych przez Ministerstwo zamówień publicznych powyżej kwoty 3000 EURO jest prowadzony przez Biuro Administracyjno-Finansowe. Rejestr nie jest publikowany w BIPie.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak szczegółowych informacji o tematyce szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak szczegółowych informacji o tematyce szkoleń.

Na wewnętrznej stronie intranetowej MSW opublikowano materiał edukacyjny "Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcji".

Skomentuj