Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Miejsce
w rankingu
15
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
28%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

26%

Dostęp do informacji publicznej
8%

Otwartość procesów decyzyjnych
51%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

26%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MSZ informuje o możliwości złożenia wniosku o informację publiczną za pomocą ogólnego formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/kontakt_msz/kontakt_z_msz, gdzie jednak osoba żądająca informacji zobowiązana jest do podania imienia i nazwiska, co nie jest obowiązkowe w przypadku wnioskowania o informację publiczną.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Sposób obliczania opłaty nie został określony.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie można prześledzić drogi odpowiedzi na wniosek DIP.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie znajdują się w BIP MSZ.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MSZ.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: MSZ nie publikuje takich informacji na swojej stronie internetowej, rejestrem który dostępny jest w BIP jest rejestr "Europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej" (https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/bip/rejestr_eutw/). W BIP nie ma informacji jakie rejestry są prowadzone.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP MSZ nie zawiera wyników kontroli. Informacje dotyczące audytu (https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/audyt/), kontroli zarządczej (https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/kontrola_zarzadcza/) bądź nadzoru nad jednostkami podległymi MSZ (https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/nadzor/) nie zawierają szczegółowych wyników kontroli.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz Ministra SZ nie jest publikowany w BIP.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ nie jest publikowany taki wykaz.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ istnieje zakładka (dostępna ze strony głównej BIP) dotycząca dostępu do informacji publicznej: https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/dostep_do_bip/.
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jak informuje MSZ "portal internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z polską polityką zagraniczną. Znajdziecie na nim Państwo m.in. aktualności, informacje konsularne i ogłoszenia o pracę. Serwis jest łatwiejszy w nawigacji, ma nowoczesną grafikę, ułatwia odszukanie informacji przydatnych w czasie podróży", jednak strona BIP nie jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Dostęp do rejestru zmian nie jest czytelny.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja udzielona przez MSZ.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja udzielona przez MSZ.

Otwartość procesów decyzyjnych

8%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak, ale
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Nie
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Nie
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Nie
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Nie
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Nie
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Komunikaty o konsultacjach nie są umieszczane w żadnym widocznym miejscu w BIP resortu, a jedynie w portalu RCL.
Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Z racji bardzo rzadko prowadzonych prac legislacyjnych w ministerstwie, konsultacjami zajmuje się de facto jedna osoba w Biurze Dyrektora Generalnego. Jest ona odpowiedzialna za wszystkie procesy konsultacji w resorcie, aczkolwiek jest to tylko jeden z wielu obowiązków tej jednostki ministerialnej.
Źródło: strona internetowa i BIP resortu, indywidualny kontakt z przedstawicielem resortu.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, indywidualny kontakt z przedstawicielem resortu.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W jednym przypadku podano spersonalizowany mejl, na który można było wysyłać uwagi w toku konsultacji, ale nie wskazano bezpośrednio z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za ten proces. W drugim przypadku nie podano nawet takiej informacji.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa ministerstwa.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie korzystało ani z portalu konsultacje.gov.pl, ani mamzdanie.org.pl, ani z innego portalu on-line służącemu przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektów ustaw.
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W jednym przypadku konsultacje odbywały się również w formie mejlowej, jednak wciąż jest to forma pisemna. W drugim przypadku brakuje informacji o innej niż pisemna formie konsultacji.
Źródło: RCL.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedzi resortu na wniosek o DIP do momentu wypełniania ankiety.

Przeciwdziałanie korupcji

51%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Minister Sikorski zatwierdził 10 listopada 2011 r. politykę jakości i antykorupcyjną MSZ na lata 2011-13, realizowaną w ramach projektu "Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w pionie dyrektora generalnego Służby Zagranicznej". Zgodnie z z informacją ze strony www , ministerstwo będzie "okresowo aktualizować politykę jakości i antykorupcyjną oraz zapewniać niezbędne fundusze na jej realizację, zachowując przy tym zasady wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych".

O kontynuacji polityki antykorupcyjnej w kolejnych latach informuje dokument zamieszczony w Dzienniku Urzędowym MSZ - zarządzenie nr 28 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 listopada 2014 w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych (Polityka jakości i antykorupcyjna na lata 2014-16).
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28 MSZ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych - Księga Jakości - w rozdziale Podejście procesowe zapisano, że "Wszystkie procesy objęte zakresem systemu są poddawane analizie ryzyka korupcyjnego. Analiza ryzyka prowadzona jest zgodnie z procedurą pn. „Procedura analizy ryzyka korupcyjnego”.Bardzo ogólnie wspomniano o tych zagrożeniach w Księdze jakości.

Dosyć ogólne informacje dot. wcześniejszych działań związanych z identyfikacją zagrożeń można znaleźć w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej.

( https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/kontrola_zarzadcza/kontrola_zarzadcza)

W BIP/ na www brak dokumentu opisującego zidentyfikowane zagrożenia korupcyjne w MSZ.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z zarządzeniem nr 15 ministra spraw zagranicznych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontroli zarządczej i procedur antykorupcyjnych, w MSZ powołany został Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych.Źródło: https://dziennikurzedowy.msz.gov.pl/Dziennik,Urzedowy,Ministra,Spraw,Zagranicznych,1x3.html)Jego zakres działania zgodnie z par. 2. pkt 1. obejmuje sprawy kontroli zarządczej, reformy systemu kontroli wewnętrznej, etyki i konfliktu interesów, zapobiegania zjawiskom korupcyjnym, opracowania i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz budowania prawości w MSZ oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, a także sprawy współpracy zewnętrznej w tym zakresie.Do zadań Pełnomocnika należy min. wykonywanie zadań pełnomocnika ds. antykorupcji przewidzianych w ramach procedur Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym; opiniowanie przygotowywanych w MSZ projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw, w zakresie określonym w ust. 1; przygotowywanie projektów procedur antykorupcyjnych oraz monitorowanie ich wdrażania; udzielanie pomocy merytorycznej komórkom i jednostkom organizacyjnym MSZ, w pozostałym zakresie określonym w ust. 1;Pełnomocnik podlega bezpośrednio ministrowi, jego stanowisko umocowane jest w Sekretariacie Ministra, w Wydziale Modernizacji. Ta informacja jest dostępna również w opisie komórek organizacyjnych (patrz https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/komorki/sekretariat_ministra).
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na stronie www.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Co prawda Ministerstwo w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej odpowiedziało, że w MSZ nie został powołany doradca etyczny, ale zadania o tym charakterze wykonuje Pełnomocnik Ministra Spraw zagranicznych ds. Kontroli zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, pan Maciej Wnuk.Zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zakres jego działania obejmuje m.in. „sprawy kontroli zarządczej, reformy systemu kontroli wewnętrznej, etyki i konfliktu interesów, zapobiegania zjawiskom korupcyjnym (…) oraz budowania prawości w MSZ oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych (…)”.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

- podejmowanie inicjatyw w zakresie szkoleń personelu MSZ oraz podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie kontroli zarządczej, etyki, zapobiegania korupcji i budowania prawości;

- udzielanie pomocy merytorycznej komórkom i jednostkom organizacyjnym MSZ w powyższym zakresie.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: „Procedura reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń” została zatwierdzona dn. 30 października 2012 r.

Informacja o niej znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28 MSZ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MSZ i placówkach zagranicznych - Księga Jakości. W rozdziale Realizacja usług można przeczytać, ze w systemie przyjęto "Procedurę reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń".

Procedura nie jest dostępna w BIP/na www ministerstwa, została przekazana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Tak
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Tak
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Procedura reakcji na zjawiska korupcyjne w MSZ jest rozbudowana, dostosowana do obszarów i zakresu działań służby dyplomatycznej tak w ministerstwie jak i w placówkach zagranicznych..

Przedstawiono w niej odpowiedzialność i uprawnienia - od poziomu ministra, przez przedstawicieli kierownictwa, dyrektora generalnego służby zagranicznej, pełnomocnika ds. antykorupcji, dyrektora Biura Audytu i Kontroli, dyrektora komórki ds prawnych, audytorów, pracowników MSZ i placówek zagranicznych.W dokumencie zapisano sposoby postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w ramach przeprowadzanych kontroli (wewnętrznych, inspekcji, audytu wewnętrznego, audyty jakości czy czynności nadzorczych), w przypadku zgłoszeń wewnętrznych (W MSZ w Warszawie) oraz zgłoszeń wewnętrznych w placówkach zagranicznych jak też zgłoszeń zewnętrznych.

Procedury nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych, choć w określonych w dokumencie przypadkach osoba zgłaszająca może zastrzec swoje dane.W przepadku zgłoszeń wewnętrznych od pracownika oczekuje się:

- odmowy przyjęcia propozycji o charakterze korupcyjnym (w miarę możliwości przywołanie świadka),

- zabezpieczenia w miarę możliwości ewentualnych dowodów oraz miejsca zdarzenia,

- niezwłocznego poinformowania Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz przełożonego,Pracownik posiadający informację o podejrzeniu wystąpienia zdarzenia o charakterze

korupcyjnym lub na którego wywierano naciski o charakterze korupcyjnym powinien

niezwłocznie o tym poinformować Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz swojego

przełożonego.Pracownik MSZ, jeśli uzasadnia to charakter sprawy, może poinformować pisemnie o

zaistniałym fakcie (próbie korupcji, podejrzeniu korupcji lub naciskach) bezpośrednio

Ministra lub poinformować Pełnomocnika ds. antykorupcji z pominięciem przełożonego.Osoba zgłaszajaca podjrzenie korupcji może zastrzec swoje dane do wyłacznej wiadomości Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz organów ścigania. W takiej sytuacji postępowanie wyjaśniające prowadzi się w sposób chroniący tożsamość osoby zgłaszającej.Pełnomocnik ds. antykorupcji informuje o zgłoszeniu dyrektorów Biura Kontroli i Audytu i Inspektorat Służby Zagranicznej, po czym w porozumieniu z nimi ustala podjęcie czynności wyjaśniających abo występuje do osób uprawnionych o zastosowanie środków zapewniających skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu korupcyjnemu.

W przypadku wiarygodnego zgłoszenia, dotyczącego zdarzenia mogącego wywołać poważne skutki dla MSZ, Pełnomocnik ds. antykorupcji ma obowiązek niezwłocznie o zgłoszeniu poinformować Ministra, Przedstawiciela kierownictwa i Dyrektora Generalnego, przekazując informację do wiadomości dyrektorów Biura Kontroli i Audytu i Inspektorat Służby Zagranicznej.WAŻNE: w procedurze zwraca się uwagę na KWESTIĘ OCHRONY SYGNALISTÓW . Jedyne takie rozwiazanie wprowdzone w ministerstwach.
wprowadzona została definicja sygnalisty: Pracownik, który mając uzasadnione podstawy do podejrzenia, że doszło do korupcji, zgłasza je w dobrej wierze zgodnie z niniejszą procedurą - nie może ponosić negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

W przypadku, gdyby takie konsekwencje były wyciągane, Pełnomocnik ds.

antykorupcji udziela wsparcia osobie zgłaszającej w ramach obowiązujących procedur

antymobbingowych.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Kontrola zarządcza brak oświadczenia za rok 2014, (sprawdzano 12.07. i 11 .08.2015). Dostępne są oświadczenia za lata 2010-13.

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/kontrola_zarzadcza/kontrola_zarzadcza
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Bak w zakładce kontrola zarządcza oświadczenia za rok 2014.

W innych oświadczeniach można znaleźć bardzo ogólne informacje na ten temat.W oświadczeniu za rok 2012:

Zrealizowano plan Wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2012, który objął działania w obszarach: promocja zasad etycznego postępowania, reforma systemu obsługi prawnej, poprawa przepływu informacji, a także uproszczenie planowania i sprawozdawczości.W oświadczeniu za rok 2013 :

Podjęto realizację Planu wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządcza w MSZ w 2103 r., który objął działania w obszarach takich jak: poprawa przepływu informacji i dostępu do wiedzy, podnoszenie jakości oferowanych pracownikom produktów informatycznych, doskonalenie systemu rozwoju kompetencji pracowników, lepszy nadzór nad projektami inwestycyjnymi, pogłębianie świadomości pracowników w zakresie etyki i zagrożeń korupcyjnych, egzekwowanie terminowości udzielania odpowiedzi na korespondencję oraz ograniczanie obciążeń biurokratycznych wynikających z regulacji wewnętrznych.

Na podstawie wniosków z działalności kontrolnej i audytowej przygotowany został projekt poradnika dla kierowników palcówek zagranicznych zawierający najczęściej popełniane błędy, przydatne przepisy prawne, standardy oraz porady w zakresie dobrych praktyk w obszarze kontroli zarządczej, w tym wzory dokumentów i przykładowe rozwiązania problemów.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W archiwum aktualności, hasło Antykorupcja w MSZ, znajduje się informacja (data 26.10.2012), że MSZ uruchomiło specjalny adres e-mailowy, na który można przekazywać informacje o o podejrzeniu korupcji w ministerstwie lub placówkach zagranicznych. Informacje należy przesyłać an adres: przesyłać na adres e-mailowy: antykorupcja@msz.gov.plWszelkie sygnały będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku potwierdzenia się otrzymanych informacji sprawa będzie załatwiana zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami MSZ.Warto wskazać na fakt, że z jednej strony w BIP/ na www trudno znaleźć informację o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji, z drugiej strony w Procedurze reakcji na zdarzenia korupcyjne dokładnie opisano procedurę postępowania na zgłoszenia zewnętrzne. Zgodnie z nią:

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia korupcji przez osobę spoza MSZ, mogą być wnoszone:

- drogą pisemną, na umieszczony na stronie internetowej adres Pełnomocnika ds. antykorupcji,

- pocztą elektroniczną na adres umieszczony na stronie internetowej antykorupcja@msz.gov.pl,

- osobiście do protokołu.Przypadek korupcji można zgłaszać również osobiście. Może ją przyjąć każdy

pracownika MSZ, do którego zgłoszono taką sprawę.

Zgłoszenia kierowane do pracowników lub do kancelarii kierowane są niezwłocznie do Pełnomocnika ds. antykorupcji.

Adres antykorupcja@msz.gov.pl przekierowany jest do Pełnomocnika ds. antykorupcji.

Osoba zgłaszająca podejrzenie może zastrzec swoje dane do wyłącznej wiadomości

Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz organów ścigania. W takiej sytuacji postępowanie

wyjaśniające prowadzi się w sposób chroniący tożsamość osoby zgłaszającej.Warto byłoby zebrac rozporoszone informacje znajdujace się w archiwum oraz dokumentach wewnętrznych i umieścicje w zakładce poświeconej przeciwdziałaniu korupcji.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono dokumentu nadrzędnego, w którym zostałaby wprowadzona definicja konfliktu interesów. Choć w zał. nr 6 do Zarządzenia nr 26 MSZ z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonywania dotacji celowych - dla członków Komisji konkursowych przygotowane zostały Wytyczne postępowania w przypadku stwierdzenia potencjalnego konfliktu interesów. Przedstawione zostały w nich rodzaje powiązań, które skutkują co najmniej wyłączeniem z oceny lub wyłączeniem z prac nad wnioskami oraz zalecenia dotyczące sposobu postępowania jeśli wystąpi opisany rodzaj powiązania.Załącznik nr 5 do powyższego dokumentu stanowi deklaracja potencjalnego konfliktu interesów Członków komisji konkursowej - w deklaracji przedstawione są relacje z wnioskodawcami, które dot. konfliktu interesów.Na początku 2014r. MSZ sygnalizowało, że trwają prace nad przygotowaniem wewnętrznych regulacji dot. konfliktu interesów, w których znaleźć się ma min. definicja konfliktu interesów.Zarządzenie nr 26 MSZ z 9 sierpnia 2011 r. nie jest dostępne w Dzienniku Urzędowym MSZ; jest dostępne w zasobach INFOR-u (http://www.infor.pl/akt-prawny/U31.2011.008.0000054,metryka,zarzadzenie-nr-26-ministra-spraw-zagranicznych-w-sprawie-zasad-udzielania-rozliczania-i-kontroli-wykonania-dotacji-celowych.html) lub na wniosek o udip.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z odpowiedzi Ministerstwa na wniosek o dostęp do informacji publicznej wynika, że obowiązek ten dotyczy:

- Osób biorących udział w komisjach konkursowych związanych z udzielaniem dotacji celowych na podstawie Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. (z późń. zmianami) w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych - oświadczenia składają członkowie komisji, eksperci, właściwi członkowie kierownictwa dla udzielania dotacji i ich asystenci.- Osób biorących udział w pracach komisji konkursowych, w konkursach ogłaszanych przez Ministra Spraw Zagranicznych - deklaracje składają na podstawie regulaminów prac komisji.Osób biorących udział w komisjach rekrutacyjnych, na podstawie Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dn.6 października 2011 ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz ws. zasad etyki korpusu służby cywilnej osoby przeprowadzające nabory na stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Uregulowania zawarte w Zarządzeniu nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r./ Zarządzeniu nr 13 MSZ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych dot. również (par 5, pkt 10) przedstawicieli zapraszanych do komisji konkursowych z urzędów, instytucji lub organizacji a także ekspertów. Składają oni deklarację dot. potencjalnego konfliktu interesów członków komisji konkursowej (zał. nr 5 do zarządzenia).W deklaracji należy wskazać, że nie pozostaje się w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (...)z żadnym z członków lub z-ców prawnych członka zarządzającego nadzorującego lub kontrolnych wnioskodawców;

nie pozostaje się w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, nie jest się/jest się członkiem lub fundatorem jednego z wnioskodawców; nie jest /jest się reprezentantem wnioskodawcy zgłoszonym do udziału w komisji w trybie art. 15 uodpp; w okresie 3 lat poprzedzających datę naboru wniosków nie pozostawało się/pozostawało się w / w żadnym stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z tytułu której łączne wynagrodzenie w okresie 3 letnim nie przekroczyło/ przekroczyło z którymkolwiek z wnioskodawców łącznie 3000 zł brutto, było się/nie było się członkiem organu zarządzającego lub że pozostaje się w innych relacjach (studia podyp, studia doktorskie, wolontariat, wydanie publikacji współautorstwa w okresie ostatnich 3 lat; nie pozostaje się w innych relacjach, które mogą yc źródłem konfliktu interesów.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Dokument wyższej rangi tj. ustawa o słuzbie zagranicznej (Ustawa z dnia 27 lipca Ustawa z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej,http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/sluzba_zagraniczna/ustawa_o_sluzbie_zagranicznej/)

wprowadza (art 36 )wymóg posiadania zgody Dyrektora generalnego Służby Zagranicznej na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub wykonywanie innych zajęć zarobkowych przez wszystkich pracowników służby zagranicznej. Zgodnie z zapisem ustawy Minister właściwy do spraw zagranicznych ma określić, w drodze rozporządzenia, warunki dot. ogłaszania przez członków służby zagranicznej prac naukowych i publicystycznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, a także rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących takich stosunków lub służby zagranicznej, w tym udzielania wywiadów i ogłaszania prac naukowych.Warunki powyższe zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2002 r.) w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej uregulowano warunki uzyskiwania zgody.Zgodnie z zapisem rozporządzenia członek służby zagranicznej ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej dyrektora generalnego służby zagranicznej o zamiarze opublikowania drukiem lub w jakikolwiek inny sposób pracy naukowej lub publicystycznej dotyczącej stosunków międzynarodowych, określić jej przedmiot oraz wskazać miejsce i termin, w jakim zostanie opublikowana; ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej rzecznika prasowego ministra do spraw zagranicznych, a w przypadku członka służby zagranicznej zatrudnionego w

placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej - kierownika tej placówki, o zamiarze udzielenia wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej oraz o zamiarze rozpowszechnienia w inny sposób, w środkach masowego przekazu, wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych

lub służby zagranicznej, oraz o tezach wypowiedzi, której zamierza udzielić.Członkowie służby zagranicznej wypełniają podanie o udzielenie zgody, w którym przedstawiają informacje mające pomóc rozstrzygnąć, czy podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej nie postawi ich w sytuacji konfliktu interesów.

Pracownik musi zadeklarować, czy ostatecznym odbiorcą wykonywanej przez niego pracy nie będzie MSZ oraz jakie relacje łączą instytucje z jaką chce współpracować z ministerstwem. Również przełożony opiniując wniosek jest zobowiązany ocenić, czy podjęcie nowej pracy nie spowoduje sytuacji konfliktu interesów. Wniosek jest oceniany przez Inspektorat Służby Zagranicznej, również z perspektywy możliwości wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów.

Rozporządzenie nie jest dostępne w BIP ministerstwa. Można je znaleźć pod adresem: https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/4164,rozporzadzenie-sprawie-oglaszania-prac-naukowych-publicystycznych-rozpowszechniania lub otrzymać składając wniosek o dip. Formularz podania o udzielenie zgody również jest dostępny po złożeniu wniosku o dip.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień zawierających informacje niejawne oraz do których stosuje się przepisy art 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Dyrektor generalny Służby zagranicznej w drodze decyzji powołuje
komisję do przeprowadzenia postępowania, określa jej skład i zakres obowiązków członków. W skład wchodzą przedstawiciele komórki, która wnioskuje o przeprowadzenie postępowania ((spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego oraz przedstawiciel komórki właściwej w spawach zamówień publicznych.

Osoby pełniące po stronie MSZ czynności w postępowaniu podpisują oświadczenie o bezstronności.

W regulaminie (par. 4) wskazano na sytuacje, w których osoby uczestniczące po stronie zamawiającego podlegają wykluczeniu. Jest to: pozostawanie w związku małżeńskim, pokrewieństwa lub powinowactwa z wykonawcą, jego zastępcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o nienudzenie zamówienia pozostawały one, ich małżonkowie (...) w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawca obiegającym się o o udzielenie zamówienia lub otrzymywały od niego wynagrodzenie z innych tytułów lub były członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców lub otrzymały od wykonawcy korzyść majątkową lub osobistą; osoby te lub pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie starają się o zatrudnienie lub podjęcie pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu o świadczenie usług lub wykonywanie innych zajęć na rzecz wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia; pozostają z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (...) i nie złożyły oświadczeń o braku lub istnieniu powyższych okoliczności.Oddzielny paragraf został poświęcony procedurom antykorupcyjnym - dot. one członków komisji przetargowej, którzy nie mogą w trakcie trwania postępowania starać się i prowadzić rozmów dotyczących zatrudnienia, podejmowania pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu, świadczenia usług lub wykonywania innych zajęć na rzecz wykonawców, przez nich samych, ich małżonków czy osoby pozostające z nimi na wspólnym gospodarstwie domowym; nie mogą też w trakcie trwania postępowania przyjmować od wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia żadnych korzyści majątkowych lub osobistych, ani ich obietnicy, bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub dla kogoś innego.

W treściach zaproszeń do negocjacji lub zaproszeń do składania wniosków umieszcza się klauzule zakazujące:

- zamawiającemu i jego bliskim w trakcie trwania powstępowania oferowania i prowadzenia rozmów o zatrudnieniu, podejmowaniu pracy zarobkowej i wykonywaniu innych działań na rzecz wykonawców; - wykonawcom w trakcie trwania postępowania obiecywania i wręczania korzyści majątkowych lub osobistych osobom wykonującym czynności po stronie zmawiającego i jego bliskim;

- zaproszeni do składania wniosków lub zaproszeni do udziału w negocjacjach nie mogą kontaktować się między sobą w sprawach związanych z postępowaniem, ani uzgadniać ofert czy informować się o ich treści.

W projekcie umowy oraz umowie zawieranej z wykonawcą wpisuje się klauzule zakazujące wykonawcy oferowania, prowadzenia rozmów dot. zatrudnienia, podejmowania pracy zarobkowej, świadczenia innych usług na rzecz wykonawcy przez osoby uczestniczące w postępowaniu po stronie zamawiającego, ich małżonków czy osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie.

Umowa ulega rozwiązaniu, jeśli zostały naruszone lub złamane zakazy dot. kontaktowania się wykonawców, oferowania i prowadzenia rozmów o zatrudnieniu, lub obiecywania czy wręczaniu korzyści majątkowych lub osobistych osobom wykonującym czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego lub osób z nim pozostającym we wspólnym gospodarstwie.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ znajduje się zakładka Praca i kariera z katalogami:


Praca w MS/
Kariera w organizacjach międzynarodowych
/ Praca w Unii Europejskiej


W zakładce praca w ministerstwie umieszczono ogłoszenia o naborze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące zatrudnienia w warszawskiej centrali resortu jak i w placówkach zagranicznych.W zakładce znajdują się podkatalogi:

- Pliki do pobrania (kwestionariusz, pliki z oświadczeniami)

- Zasady i użyteczne informacje - w przystępny sposób opisano Zasady naboru na stanowiska w MSZ

- Archiwalne ogłoszenia o naborze i archiwalne wyniki naboruZ przeglądu ofert (10) wynika, że czas na składanie dokumentów przekracza często 10 dni - obiegający się o zatrudnienie maja od 11 dni do często stosowanego terminu 14 - 20 dni.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jedynym przedstawicielem kierownictwa MSZ, który upublicznił oświadczenie majątkowe za 2014 r. jest minister Grzegorz Schetyna, który objął tę funkcje we września 2014. Oświadczenie min. Schetyny (stan na 31 grudnia 2014 r) jest dostępne na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2824,GRZEGORZ-SCHETYNA.html

Brak oświadczeń sekretarza stanu ds. europejskich Rafała Trzaskowskiego, podsekretarz stanu Katarzyny Kacperczyk,podsekretarz stanu Henryki Mościckiej-Dendys, podsekretarza stanu Artura Nowaka-Far,

podsekretarza stanu Konrada Pawlika, podsekretarza stanu Leszka Soczewicy.

UWAGA: W MSZ funkcjonuje Zarządzenie nr 8

Dyrektora Generalnego Słuzby Zagranicznej
z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym. Wskazano w nim komórkę organizacyjną, do której składane są oświadczenia majątkowe. Do analizy oswiadczen został powołany specjalny zespól składający się z wydelegowanych pracowników Biura Spraw Osobowych (pełniący funkcję zastępcy dyrektora) – przewodniczący Zespołu; Biura Kontroli i Audytu;

Biura Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadania Zespołu

- sprawdzenie terminowości złożenia oświadczenia;

- sprawdzenia formalnej poprawności, kompletności i jednoznaczności oświadczenia;

- sprawdzenie przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 4 ustawy;

- przeprowadzenie analizy ryzyka złożenia nierzetelnego oświadczenia.Analizy dokonuje się przez porównanie treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z danymi osobowymi dostępnymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych rejestrach i ewidencjach.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników MSZ z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Instrukcja jest zamieszczona w Dzienniku Urzędowym (DZ. U MSZ nr 1 z 10 marca 2006).
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z zapisem par. 4 ust 1. wszystkie kontakty, w tym wysłuchania publiczne (...) powinny być udokumentowane w formie notatki służbowej sporządzonej przez pracownika, z którym się lobbysta kontaktował.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ, w tym również w zakładce "działalność lobbingowa" brak sprawozdania dot. kontaktów z lobbystami za rok 2014.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji w regulaminie organizacyjnym MSZ dostępnym w BIP (http://msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/akty_prawne/

i w znajdujących się w BIP opisach zakresów zadań komórek organizacyjnych.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność lobbingowa znajduje się informacja o 1 (jednym) takim kontakcie. Miał on miejsce w 2011 roku.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Istnieje w BIP zakładka "działalność lobbingowa", nie umieszczono w niej żadnych informacji dotyczących sposobu prowadzenie działalności lobbingowej.https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/akty_prawne/dzialalnosc_lobbingowa/W zakładce zamieszczono dwa dokumenty dot. roku 2011 - jest to Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2011 oraz korekta tej informacji.Brak rocznych sprawozdań z okresu wcześniejszego i późniejszego, które powinny być składane co roku zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Art. 18. 1. Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową).
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień zawierających informacje niejawne oraz do których stosuje się przepisy art 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP MSZ, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.Załącznikiem do zarządzenia jest regulamin udzielania zamówień. Określa on sposoby prowadzenia postępowania, sposób powoływania i pracy komisji, w tym składanie oświadczeń o bezstronności, stosowanie trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego. Tryb niekonkurencyjny może być zastosowany jeśli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek:

zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez jednego wykonawcę;

zachodzi konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć i nie ma możliwości zastosowania trybu konkurencyjnego; zachowanie trybu konkurencyjnego byłoby sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa.Jak już wcześniej wspomniano oddzielny paragraf został poświęcony procedurom antykorupcyjnym - dot. one członków komisji przetargowej, którzy nie mogą w trakcie trwania postępowania starać się i prowadzić rozmów dotyczących zatrudnienia, podejmowania pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu, świadczenia usług lub wykonywania innych zajęć na rzecz wykonawców, przez nich samych, ich małżonków czy osoby pozostające z nimi na wspólnym gospodarstwie domowym; nie mogą też w trakcie trwania postępowania przyjmować od wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia żadnych korzyści majątkowych lub osobistych, ani ich obietnicy, bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub dla kogoś innego.

W treściach zaproszeń do negocjacji lub zaproszeń do składania wniosków umieszcza się klauzule zakazujące:

- zamawiającemu i jego bliskim w trakcie trwania powstępowania oferowania i prowadzenia rozmów o zatrudnieniu, podejmowaniu pracy zarobkowej i wykonywaniu innych działań an rzecz wykonawców; - wykonawcom w trakcie trwania postępowania obiecywania i wręczania korzyści majątkowych lub osobistych osobom wykonującym czynności po stronie zmawiającego i jego bliskim;

- zaproszeni do składania wniosków lub zaproszeni do udziału w negocjacjach nie mogą kontaktować się między sobą w sprawach związanych z postępowaniem, ani uzgadniać ofert czy informować się o ich treści.

W projekcie i w umowie umieszczane są klauzule zakazujące określonych kontaktów między wykonawcą a oferentem, a ich naruszenie lub złamanie skutkuje rozwiązaniem umowy.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ brak rejestrów umów zawartych w trybie przetargowym.W zakładce Zamówienia publiczne (https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/zamowienia_publiczne/) można znaleźć plany zamówień publicznych, korekty planów zamówień publicznych oraz niewykorzystywane

archiwum zamówień publicznych.

Informacje o wynikach przetargów (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) są dołączane do ogłoszeń o przetargach. w informacji o wyniku podane są dane innych uczestników postępowania i oferowane ceny, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź udzielona na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej. W 2014 roku przeszkolono 14 osób.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź udzielona na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej. W 2014 roku przeszkolono 550 osób.

Skomentuj