Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Miejsce
w rankingu
9
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
35%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

47%

Dostęp do informacji publicznej
18%

Otwartość procesów decyzyjnych
39%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

47%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Taki formularz nie istnieje na stronie MS.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Sposób naliczania opłaty został określony w Zarządzeniu z dnia

18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości:"§ 17. 1. Komórka organizacyjna rozpatrująca wniosek z

wraca się do komórki odpowiedzialnej za prowadzenie rachunkowości Ministerstwa o wystawienie rachunku na kwotę odpowiadającą wyliczonej opłacie, o której mowa w art 15 ust. 1 ustawy, oraz jednocześnie powiadamia o tym Biuro.

2. Nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza kwoty 25 złotych.

§ 18. 1. Koszty materiałów biurowych, w tym nośników elektronicznych, wydruków i kserokopii, niezbędne do ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, określa Dyrektor raz w roku, nie później niż do końca stycznia danego roku kalendarzowego, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie intranetowej Ministerstwa."Wzmiankowany dokument dotyczący kosztów materiałów biurowych jest podlinkowany w BIP i nie wymaga osobnych poszukiwań (najszybciej okazuje się do znalezienia poprzez ogólnodostępne wyszukiwarki internetowe). Dla roku 2015 znajduje się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/kontakt/dokument0078.pdf.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MS nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku DIP, jednak jak informuje MS "Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 52 12 628" (http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/).
Komentarz ministerstwa: Tak
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej zostały określone na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/.Warunki dotyczą następujących kwestii:" Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.bip.ms.gov.pl), a także na stronie głównej tut. Urzędu (www.ms.gov.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej powtórnego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu);Podmiot powtórnie wykorzystujący informacje udostępnione przez Ministerstwo Sprawiedliwości na w/w stronach internetowych jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane);Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania zobowiązany jest do wskazania tego faktu, a w szczególności do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich;Ministerstwo Sprawiedliwości nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.)".Co spójne jest z art. 23b Ustawy o dostępie do informacji publicznej (nie jest nakładany w MS, podobnie jak w innych Ministerstwach, obowiązek dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie).
Komentarz ministerstwa: Tak
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP (nie zawierają się również w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości).
Komentarz ministerstwa: Nie
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje zostały określone w BIP MS pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/"Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Minister Sprawiedliwości rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości;Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.). Od decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości."
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje zostały określone w BIP MS pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/"Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Minister Sprawiedliwości rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości;Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.). Od decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości."
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje zostały określone w BIP MS pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/warunki-ponownego-wykorzystywania-informacji-publicznej-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/"Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu Minister Sprawiedliwości rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat. Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości;Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w drodze decyzji (art. 23g ust. 7 pkt 3 oraz ust. 8 i 9 u.d.i.p.). Od decyzji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, odmawiającej ponownego wykorzystywania informacji publicznej, stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ;Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą składa się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości."
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz odpowiedzi na wnioski nie są publikowane na stronach MS.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestry prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości mają szczególny charakter. Odnośniki do następujących rejestrów znajdują się na stronie http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/:

Kajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Karny

Rejestr Zastawów

Księgi Wieczyste

Formularz rejestracji zgłoszeń dotyczących błędnego działania

systemów informatycznych

Tłumacze przysięgli

Lista sądów powszechnych

Lista komorników sądowych

Lista osób posiadających licencję syndyka.

Na stronie MS w dziale dotyczącym rejestrów i ewidencji nie ma jednej, ogólnej informacji o uzyskiwaniu dostępu do danych w rejestrach. Takie informacje znajdują się w odnośnikach, na stronach poszczególnych rejestrów.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa znajdują się informacje dotyczące kontroli zewnętrznych prowadzonych w Ministerstwie jak również odnoszące się do kontroli przeprowadzanych przez Ministerstwo (http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrole/). Jednak przeważająca ilość dokumentów stanowi podsumowania roczne kontroli, w BIP nie można odnaleźć również planu kontroli oraz ewentualnych odnośników dla osób zainteresowanych poznaniem szczegółowych ustaleń kontroli.MS informuje, że "Przeprowadzaniem kontroli wykonywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zajmuje się Wydział Kontroli w Biurze Ministra. Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów Wydział Organizacji w Departamencie Organizacyjnym opracowuje zbiorcze informacje w zakresie nadzoru nad biurowością sądową w oparciu o protokoły pokontrolne inspektorów ds. biurowości. Doraźnie przeprowadzane są także przez pracowników Wydziału wizytacje i lustracje odnośnie stosowania przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, z których sporządzane są protokoły zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne. Departament Sądów Wojskowych prowadzi inspekcje sądów wojskowych".
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Ministra Sprawiedliwości nie jest dostępny w BIP bądź na stronie internetowej Ministerstwa.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykazy umów cywilno-prawnych nie są publikowane w BIP Ministerstwa Sprawiedliwości.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka dostępna jest w BIP: http://bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Treści dostępne w BIP m.in. można przeglądać w wersji tekstowej, istnieje wersja kontrastowa BIP, MS informuje również o przyjmowaniu uwag do funkcjonowania serwisu."Witryna Ministerstwa Sprawiedliwości została skonstruowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać. Dla osób niedowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa o zwiększonym kontraście; możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie lub poprzez przeglądarke (ctrl +). Układ witryny jest płynny i dopasowuje się do wielkości okna przeglądarki tak, aby zawartość witryny była cały czas czytelna.Wszelkie uwagi dotyczące wyglądu i funkcjonowania strony prosimy kierować do redaktorów strony na adres zbiorczy internet@ms.gov.pl; więcej informacji - tel. (22) 52 12 283, (22) 52 12 225, fax (22) 62 865 52", (http://bip.ms.gov.pl/pl/informacje-o-stronie/).
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Dla testowanych dokumentów w BIP było możliwe prześledzenie historii wprowadzanych zmian (osoby ich dokonującej oraz czasu wykonania zmiany).
Komentarz ministerstwa: Tak
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MS.
Komentarz ministerstwa: Tak
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MS.
Komentarz ministerstwa: Nie

Otwartość procesów decyzyjnych

18%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami resortu
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: Komentarz dot. pytania czy jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji: Departament Strategii i Funduszy Europejskich prowadzi listę organizacji uczestniczących w konsultacjach publicznych w Ministerstwie. Lista ta zawiera spis instytucji zainteresowanych udziałem w procesie konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo.
Wynika to z § 15 zarządzenia Min. Sprawiedl. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 212)
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Zakładka "Projekty aktów prawnych" odnosi bezpośrednio do portalu RCL, nie wyróżniając etapu, na którym aktualnie znajdują się poszczególne projekty.
Komentarz ministerstwa: Tak, MS zawiera odnośniki do wszystkich projektów umieszczanych na BIP RCL (RPL)
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MS.
Komentarz ministerstwa: Tak
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MS.
Komentarz ministerstwa: Tak, Podsekretarz Stanu
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL
W 9 na 10 przypadków nie podano takiej informacji. W jednym przypadku podano spersonalizowany email z imieniem i nazwiskiem, ale nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnje za konsultacje.
Komentarz ministerstwa: Tak, Zawsze się wskazuje osobę czy adres do kontaktu w sprawie projektu
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Komentarz ministerstwa: Tak, Rcl.gov.pl oraz konsultacje.gov.pl
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL (pisma zapraszające do konsultacji), portal konsultacje.gov.pl
Komentarz ministerstwa: Tak, wszystkich
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Portal RCL i BIP resortu
Komentarz ministerstwa: Tak, Co do zasady i zgodnie z zasadami prowadzenia prac legislacyjnych normalnym etapem prac nad projektem prawnym są konferencje uzgodnieniowe, w MS są one często wykorzystywane w przypadku projektów szczególnie ważnych korzysta się z dodatkowych narzędzi i np. rekomendacje zmiany prawa upadłościowego i naprawczego zostały przygotowane przez Zespół składający się z przedstawicieli środowiska praktyków sędziów i syndyków, przez przedstawicieli nauk ekonomicznych i prawnych , a także przedstawicieli kancelarii prawnych zajmujących się prawem upadłościowym. Rekomendacje były przez dłuższy czas opublikowane na stronie internetowej MS
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP
Komentarz ministerstwa: Tak, Pracownicy MS biorą udział w szkoleniach zewnętrznych (KPRM) dotyczących problematyki konsultacji publicznych

Przeciwdziałanie korupcji

39%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadzono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK), jako tzw. nakładkę na Systemem Zarządzania Jakością. Oznacza, że system przeciwdziałania zagrożeniom
korupcyjnym działa łącznie z systemem zarządzania jakością, jako zintegrowany system zarządzania.

Sam system zarządzania jakością wprowadzono na podstawie zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego MS z 1 lipca 2003.


Zgodnie z zapisem w Księdze Jakości ( wersja 9.0, str. 7) system wprowadzono w części jednostek organizacyjnych MS: Biurze Ministra,
Biurze Dyrektora Generalnego, Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Biurze Administracyjno-Finansowym.

Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z procesu odnowienia certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością określonego wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. W związku z powyższym trwa proces przygotowywania wewnętrznych przepisów zastępujących dotychczas obowiązujące procedury Systemu Zarządzania Jakością, w tym zintegrowanego z nim Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. (Informacja pochodzi z odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej).
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak precyzyjnego opisu zagrożeń korupcyjnych w Księdze Jakości. Pojawiają się informacja (WD 15), że w wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano procesy, które wymagają szczególnego nadzoru. Brak dostępu do rejestru ryzyk lub innego dokumentu precyzyjnie opisującego to ryzyko.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W świetle Regulaminu organizacyjnego ministerstwa nadzór nad całością zintegrowanego systemu zarządzania jakością sprawuje Dyrektor Generalny ministerstwa wraz z dyrektorami komórek organizacyjnych objętych system zarządzania jakością.

Przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych leży w gestii Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: Tak. Funkcję koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 pełni radca ministra zatrudniony w Samodzielnym Stanowisku ds. Przeciwdziałania Korupcji Biura Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego MS.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcą etycznym została Marzena Kruk.
Komentarz ministerstwa: Tak, Marzena Kruk
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym (Procedura C.5.0.2 Wersja: 1.0) - pozyskana w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.Procedura dotyczy zbierania informacji o zjawiskach korupcyjnych w Ministerstwie oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym. Informacje o zachowaniach korupcyjnych gromadzą, przetwarzają i przekazują Dyrektorowi Generalnemu Audytor Wewnętrzny i naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Tak
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Procedura C.5.0.2 "Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym" porusza kwestie gromadzenia informacji o zachowaniach o charakterze korupcyjnym, określa postępowanie ze zgłoszeniem zjawisk o charakterze korupcyjnym.Informacje o zachowaniach korupcyjnych zbierane są drogą mailową na adres antykorupcja@ms.gov.pl (jest ona przekazywana Dyrektorowi Generalnemu, Audytorowi Wewnętrznemu i naczelnikowi Wydziału Skarg i Wniosków), oraz pocztą tradycyjną, na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa z dopiskiem „Antykorupcja”. Korespondencja z tym dopiskiem lub zawierająca zgłoszenie zjawisk korupcyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości przekazywana jest do sekretariatu Dyrektora Generalnego i wyżej wymienionych osób. Nie sprecyzowano, czy pracownik może zgłosić informacje tą drogą.Jeżeli podejrzenie korupcji dotyczy dyrektora lub zastępcy dyrektora biura lub departamentu informacja przekazywana jest również Szefowi Gabinetu PolitycznegoW przypadku potwierdzenie wystąpienia zjawiska o charakterze korupcyjnym lub stwierdzenia możliwości wystąpienia takiego zjawiska należy w danym obszarze przeprowadzić działanie doskonalące zgodnie z procedurą Realizacja działań doskonalących.W procedurze brak informacji o możliwości zagwarantowania anonimowości osobie zgłaszającej korupcję.

Trudno zrozumieć też, jakie przesłanki leżą u podstaw przyjętej procedury dot. zgłaszania podejrzenia korupcji Szefowi Gabinetu Politycznego jeśli ono dyrektora lub zastępcy dyrektora biura lub departamentu.
Komentarz ministerstwa: Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości można przesyłać na adres antykorupcja@ms.gov.pl. Informacja znajduje się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/system-zarzadzania-jakoscia-i-system-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcyjnym/. Tak. Istniejące procedury przewidują kilka z ww. możliwości zawartych w pytaniach 45-50.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 znajduje się BIPie ministerstwa w zakładce "Kontrola zarządcza".
Komentarz ministerstwa: oświadczenia Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej SĄ dostępne w BIP ministerstwa, również w zakresie jaki dotyczy 2014 r. Zgodnie z §30 ust.1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość Departament Strategii i Funduszy Europejskich opracowuje i przedkłada Ministrowi do podpisu projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość na podstawie zebranych wcześniej oświadczeń wszystkich kierowników jednostek w dziale (również Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie jaki dotyczy Ministerstwa Sprawiedliwości ). W związku z powyższym oświadczenie opublikowane w BIP zawiera wszystkie wnioski i zastrzeżenia dot. kontroli zarządczej w poprzednim roku zgłaszane przez kierowników jednostek w dziale, w tym również zastrzeżenia dot. funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pytanie nie zostało sformułowane w sposób precyzyjny, nie wskazuje bowiem czy chodzi o publikację oświadczenia Ministra dla całego działu (jest publikowane) czy oświadczenie dla Ministerstwa Sprawiedliwości (dokument służący opracowaniu oświadczenia dla działu). Zasada jawności, określona m.in. w art. 34 ust. 1 pkt 11 i art. 70 ust. 5 ufp jest realizowana poprzez podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z wykonania planów działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w art. 70 ufp.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 omawiają działania naprawcze dotyczące przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa informacji, a także doskonalenia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
Komentarz ministerstwa: Tak, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji, jeśli takowe zostały zidentyfikowane w poprzednim oświadczeniu. Zgodnie bowiem z wprowadzoną w Ministerstwie Sprawiedliwości polityką antykorupcyjną analiza ryzyk korupcyjnych prowadzona jest w ramach analizy ryzyk sporządzanej w oparciu o zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co za tym idzie wyniki analizy ryzyka, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 7 ufp i rozporządzeniem MF ws. wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są brane pod uwagę przy identyfikowaniu zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej, a następnie podlegają procesowi weryfikacji pod kątem działań jakie podjęto w celu wyeliminowania/zmniejszenia wskazanych w oświadczeniu zastrzeżeń.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "System zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym" znajduje się stosowna informacja.

Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości można przesyłać:

- pocztą na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

z dopiskiem „Antykorupcja”

- pocztą elektroniczną na adres antykorupcja@ms.gov.pl
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W podstawowym dokumencie jakim jest Księga Jakości brak definicji, czy choćby odniesienia do kwestii konfliktu interesów. Brak stosownych informacji w innych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej.
Komentarz ministerstwa: Pismo Dyrektora Generalnego z dn. 22.05.2013 r. , znak SAW-0100-13/13 skierowane do dyrektorów departamentów i biur w sprawie przestrzegania reguł dot. ryzyka wystąpienia konfliktów interesów.

Poradnik „Źródła pragmatyki służbowej w Ministerstwie Sprawiedliwości”, zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego dn. 12.06.2015 r.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej)
Komentarz ministerstwa: j.w.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: j.w.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono w BIP takich dokumentów.
Komentarz ministerstwa: „NIE” – W wewnętrznych dokumentach MS nie wprowadzono wymogu wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie, jednak obowiązek taki został nałożony na członków korpusu służby cywilnej ustawą o służbie cywilnej.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym ministerstwa za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada Biuro Dyrektora Generalnego.

W ramach Zintegrowanego systemu zarządzania jakością przyjeto procedurę „Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” (B.1.4.2) - dokument nieopublikowany w BIP/na www ministerstwa.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa w zakładce "Oferty pracy" znajdują się zgodne z obowiązującymi przepisami ogłoszenia o naborze i ogłoszenia o wynikach naboru. Aktualnie nie ma list osób spełniających kryteria formalne. W zakładce znajduje się również informacja o: praktykach studenckich, pracy w organizacjach międzynarodowych, praktykach i stażach w organizacjach międzynarodowych, a także zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącym zasad przeprowadzania naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wzory formularzy i oświadczeń.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIPie opublikowano oświadczenia majątkowe:

- Jerzego Kozdronia - sekretarza stanu,

- Moniki Zbrojewskiej - podsekretarza stanuBrak oświadczeń majątkowych podsekretarzy stanu:

Wojciecha Hajduka

Wojciecha Węgrzyna
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIPie ministerstwa.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Brak możliwości ustalenia
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie jest dostępne w BIP.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Z analizy Regulaminu organizacyjnego ministerstwa wynika, że z podmiotami zewnętrznymi kontaktują się departamenty merytoryczne w zakresie swoich kompetencji, a także Biuro Dyrektora Generalnego (zamówienia publiczne).
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie publikowane są zgłoszenia zainteresowania podmiotów zewnętrznych pracami legislacyjnymi do roku 2015 włącznie.

2013 - 4;

2012 - 20;Informacje w zakładce mogłyby być publikowane bardziej przejrzyście (warto wprowadzić widoczną cezurę czasową i oddzielać zgłoszenia z lat kolejnych).
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Nie
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Nie
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Nie
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Nie
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajdują się informacje na temat działań podejmowanych wobec Ministra Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w latach od 2013- 2015 r.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością przyjęte zostały procedury:

- „Planowanie zamówień publicznych” B.1.4.1 opisująca czynności podejmowane przy planowaniu zamówień publicznych;

- „Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” (B.1.4.2);

- „Zakup towarów i usług bez konieczności stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych” (B.1.4.3)

Ustalone zostały zasady sprawdzania towarów pod kątem ich zgodności

z zamówieniem, a także zasady zabezpieczania towarów i usług w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zapisy dotyczące zakupów i wszystkich czynności związanych z zamówieniami są gromadzone i przechowywane.

Źródło informacji: Księga jakości. Wersja 9.0Treść procedur nie jest dostępna w BIP.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak szczegółowej tematyki szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie prowadziło takich szkoleń w 2014 roku, ale 5 osób skierowano do udziału w szkoleniach z tej tematyki organizowanych przez inne podmioty. Informacja ta została uzyskana dzięki ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej)
Komentarz ministerstwa: MS prowadziło takie szkolenia e-learningowo w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej i skierowało 5 osób do udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty.

Skomentuj