Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Środowiska

Miejsce
w rankingu
4
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
40%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

29%

Dostęp do informacji publicznej
34%

Otwartość procesów decyzyjnych
56%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

29%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Formularz elektroniczny nie istnieje na stronie MŚ.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Wynik badania BIP MŚ.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie Ministerstwa Środowiska nie istnieje możliwość prześledzenia drogi wniosku o informację publiczną.
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Stwierdzenie na podstawie analizy BIP MŚ.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na podstawie analizy BIP MŚ.
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Informacje na temat rejestrów publikowane są na stronie http://www.mos.gov.pl/kategoria/223_rejestry_ewidencje_archiwa/, w podziale na poszczególne departamenty np. Departament Gospodarki Odpadami (http://www.mos.gov.pl/artykul/2090_departament_gospodarki_odpadami/665_departament_gospodarki_odpadami.html) jednak dostęp do rejestrów różni się np. część opatrzona jest klauzulą "Do wglądu na miejscu w Departamencie" inne zaś np. rejestry dotyczące GMO dostępne są online dla każdego (http://gmo.mos.gov.pl/). Jednocześnie z lektury strony MŚ nie wynika czy udostępniona lista rejestrów jest kompletna.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MŚ publikowane są tak wyniki kontroli zewnętrznych prowadzonych w MŚ jak i plan i wyniki kontroli prowadzonych przez MŚ, jednak publikowanie ich w formacie skanów (http://www.mos.gov.pl/kategoria/225_kontrole/) uniemożliwia ich przetwarzanie.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Kalendarz pracy/spotkań Ministra Środowiska nie jest publicznie dostępny na stronie Ministerstwa.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MŚ nie są publikowane wykazy umów cywilno-prawnych.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Funkcję takiej zakładki spełnia strona Instrukcji korzystania z BIP: http://www.mos.gov.pl/artykul/3209_instrukcja_korzystania_z_bip/11567_instrukcja_korzystania_z_bip.html
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Strona nie zawiera podstawowych funkcjonalności (np. wersji kontrastowej) jednak np. nie posiada elementów flash'owych, co nie utrudnia osobom niepełnosprawnym korzystania z niej. W celu oceny dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych potrzebna byłaby osobna analiza serwisu.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Rejestr zmian pozwala zapoznać się z takimi informacjami jak: imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej za dokument, osoby wprowadzającej dokument, datę wytworzenia/udostępnienia informacji oraz daty modyfikacji.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź Ministerstwa Środowiska.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź Ministerstwa Środowiska.

Otwartość procesów decyzyjnych

34%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa- Dziennik urzędowy resortu.
"Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska"
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Tak
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Nie
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Tak
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Nie
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Nie
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Nie
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Nie
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Dziennik urzędowy MŚ: Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Informacje o konsultacjach umieszczane są w zakładce "Projekty aktów prawnych". Co ciekawe MŚ zrezygnowało z osobnej zakładki dot. konsultacji społecznych, która funkcjonowała w menu strony internetowej resortu jeszcze w lutym 2015r.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, Dziennik Urzędowy MŚ.
Za przebieg merytoryczny konsultacji(w tym analizę uwag i przygotowanie podsumowania) odpowiadają departamenty merytoryczne, ale procedurę przekazywania komunikatów o konsultacjach na zewnątrz i przyjmowania uwag nadzoruje i realizuje Departament Prawny.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL
We wszystkich analizowanych przypadkach w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi, ale nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: nd
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL-raporty z konsultacji.
W 1 przypadku przeprowadzono wysłuchanie publiczne.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP

Przeciwdziałanie korupcji

56%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP, w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej MŚ za rok 2012, w rubryce "Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej" napisano, że "w 2012 r trwały prace nad przygotowaniem strategii antykorupcyjnej w Ministerstwie Środowiska, która została zatwierdzona w lutym 2013 r."


Jest to jedyna informacja na temat strategii w dokumentach dostępnych w BIP.Poradnik Antykorupcyjny MŚ to jedyny dokument wewnętrzny (przekazany w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej) to rodzaj informatorana temat rozwiązań, których celem jest przeciwdziałanie korupcji w ministerstwie, zawierajacego definicje podstawowych pojęć związanych z problemem korupcji, w tym definicje konfliktu interesów; przedstawiono w nim krótko sytuacje, które niosą zagrożenie korupcyjne. W drugiej części zamieszczono procedury reagowania pracowników w sytuacjach korupcyjnych.Na podstawie powyższych danych można powiedzieć, że wprowadzane są pewne procedury, rozwiązania, ale trudno ustalić, czy wynika to z wprowadzanej w MŚ strategii antykorupcyjnej.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W jedynym dostępnym dokumencie - Poradniku antykorupcyjnym nie znalazł się pogłębiony opis zagrożeń korupcyjnych w ministerstwie.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak wyznaczonej komórki. Regulamin organizacyjny ministerstwa (wprowadzony zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r.) pozwala stwierdzić, iż kompetencje w zakresie zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom są rozproszone przede wszystkim między Departament Strategii i Komunikacji,Departament Prawny, Biuro Dyrektora Generalnego oraz Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Niżej wymienione komórki organizacyjne mają nadto własne regulaminy opublikowane w BIP:

- Departament Prawny (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny z 22.08.2012 r.)

- Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny z 26.04.2013 r.)

- Biuro Dyrektora Generalnego (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny z 23.08.2013 r.)
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na na BIPie.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji wynikającej z ankiety (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcami etycznymi zostali: Katarzyna Szynkarewicz, Kinga Wojtczak, Barbara Zbiegieni, Jarosław Dembek.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Z odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej wynika, iż stosuje się procedury, które zostały zapisane w Poradniku antykorupcyjnym Ministerstwa Środowiska. Jest on wewnętrznym dokumentem niepublikowanym w BIPie.

Poradnik antykorupcyjny składa się z następujących części:

- I Podstawowe informacje - zdefiniowano tu podstawowe pojęcia związane z problemem korupcji.

- II Jak mogę przeciwstawiać się korupcji? - ta część dotyczy postępowania pracownika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania oraz postępowania pracownika posiadającego informacje na temat zachowania korupcyjnego innego pracownika.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Tak
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W Poradniku antykorupcyjnym Ministerstwa Środowiska opisany jest sposób postępowania pracownika ministerstwa, wobec którego podjęto próbę skorumpowania Ma on przede wszystkim:

- poprosić współpracownika o udział w rozmowie w charakterze świadka,

- powiadomić przełożonego,

- poprosić o kontakt z Policją lub CBA,

- poinformować interesanta o tym, że dopuścił się przestępstwa (ten powinien być zatrzymany w budynku do momentu przybycia Policji),

- sporządzić notatkę służbową ze zdarzenia.

W sytuacji gdy jeden z pracowników posiada informacje na temat zachowania korupcyjnego innego pracownika powinien:

- powiadomić bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Generalnego (jeśli sprawa dotyczy kierownictwa to bezpośrednio należy powiadomić Policję lub CBA),

- pozyskać i zabezpieczyć jak najwięcej dowodów,

- poprosić o pomoc CBA lub Policję,

- współdziałać z organami ścigania,

- może zwrócić się o uzyskanie gwarancji anonimowości.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Kontrola zarządcza" dostępne są ww. oświadczenia a także:

- Plan działalności i sprawozdanie z planu działalności Ministra Środowiska,

- Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu,

- dokumenty związane z nadzorem nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Środowiska.
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W jednym oświadczeniu - za rok 2012 w pkcie rubryce "Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej" w pkcie 1.5

Niewystarczające rozwiązania w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania" wskazano ogólnie na wyniki audytu istniejących w MŚ mechanizmów przeciwdziałania korupcji i stwierdzono, ze istniejące mechanizmy wymagają w niektórych obszarach wzmocnienia lub uzupełnienia". Poinformowano, ze przeprowadzone zostały dla wszystkich pracowników szkolenia dot. zasad etyki.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Przeciwdziałanie korupcji" została zamieszczona informacja dla osób sygnalizujących nieprawidłowości. Podano adres mailowy antykorupcja@mos.gov.pl, pod który należy zgłaszać:

- nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań Ministerstwa Środowiska;

- działania sprzeczne z prawem, mogące prowadzić do szkody w mieniu Skarbu Państwa;

- przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktu interesów;

- luki w przepisach lub procedurach, obejmujących zakres działania Ministerstwa Środowiska, mogące prowadzić do nadużyć.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W Poradniku Antykorupcyjnym w rozdz. II, "Jak mam przeciwdziałać korupcji.
została zapisana definicja konfliktu interesów.
Pkt. 5 Oddzielaj życie prywatne od zawodowego. Sprawdzaj, czy Twoje sprawy prywatne nie stoją w sprzeczności z Twoimi obowiązkami służbowymi.

"Sprawdzaj, czy prywatne interesy Twoje, czy Twoich bliskich, lub organizacji, z którymi jesteś związany, nie mogą znaleźć się w konflikcie z Twoimi zobowiązaniami zawodowymi. Jeśli zorientujesz się, , że przy wykonywaniu zadania służbowego istnieje możliwość konfliktu między Twoimi obowiązkami służbowymi a Twoim interesem prywatnym lub interesem osób trzecich, co do których czujesz się zobowiązany, to poinformuj o tym Twojego przełożonego. Również, w przypadku gdy podejmujesz dodatkowe zajęcia zarobkowe musisz pilnować, by te zajęcia nie miały wpływu na Twoje działania zawodowe.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja udzielona na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Obowiązek ten nakładają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505)

oraz Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedniej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak możliwości ustalenia na podstawie dokumentów w BIP.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie istnieje dostępny w BIP wewnętrzny dokument "Procedury udzielania zamówień publicznych" z 16 kwietnia 2014 r. Na jego podstawie komisję przetargową powołuje w drodze decyzji kierownik zamawiającego w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty wynikające z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gdy wartość przedmiotu zamówienia jest niższa komisję powołuje się w uzasadnionych przypadkach. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób w tym pracownik komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i pracownik komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. Spośród członków komisji wyznacza się przewodniczącego i sekretarza. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół. Członek komisji wyłącza się z udziału w jej pracach składając pisemny wniosek w sytuacji, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa jest zakładka "Praca". Okres między opublikowaniem ogłoszenia o zatrudnienie a upływem terminu składania dokumentów jest zgodny z przepisami ustawy i służbie cywilnej. Na stronie aktualnie nie ma wykazu osób spełniających kryteria formalne. Ogłoszenia o wyniku rekrutacji zgodne z wymogami.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie są oświadczenia majątkowe następujących osób:Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Janusz Włodarski - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Witold Sumisławski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Marcin Korolec - Sekretarz Stanu

Sławomir Brodziński - Podsekretarz Stanu

Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu

Piotr Otawski - Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody

Dorota Niedziela - Sekretarz Stanu

Katarzyna Kępka - Podsekretarz StanuOświadczenie majątkowe ministra znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 10 maja 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Art. 10. zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 10 maja 2006 r. stanowi, że ze spotkania z podmiotem pracownik komórki koordynującej sporządza notatkę służbową, którą przekazuje do wiadomości swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi Generalnemu. Notatka taka zawiera:

- datę spotkania,

- imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu,

- określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom,

- podpis pracownika sporządzającego notatkę.

Notatka jest udostępniana osobom obecnym na spotkaniu.

Prowadzony jest również rejestr wystąpień podmiotów oraz dokumentacji powstałej w wyniku kontaktów z podmiotami występującymi.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie znajduje się dokument pt. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na BIPie. Pośrednio taką funkcję może pełnić Departament Strategii i Komunikacji.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja taka zamieszczona jest w "Informacji o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r."Jest tam mowa o 4 podmiotach.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: http://www.mos.gov.pl/kategoria/226_lobbing/
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje te znajdują się w opublikowanym pod odnośnikiem "Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową" zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 10 maja 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Istnieje dokument z 16 kwietnia 2014 r. Procedury udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska. Zastąpił on dokument o tym samym tytule przyjęty 2 stycznia 2013 r. (również dostępny na stronie). Dokument składa się z 6 rozdziałów i zawiera 22 paragrafy.Na końcu dokumentu znajduje się uzasadnienie. Rozdziały obejmują:

- Przepisy ogólne,

- Postępowanie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy,

- Postępowanie, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro,

- Umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Plan zamówień publicznych oraz sprawozdawczość,

- Przepisy przejściowe i końcowe.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynikaj z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Nie wskazano jednak precyzyjnie tematów szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynikaj z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Nie wskazano jednak precyzyjnie tematów szkoleń.

Skomentuj