Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Ministerstwo Zdrowia

Miejsce
w rankingu
11
WYNIK
W RANKINGU
(ŚREDNIA DLA WSZYSTKICH INSTYTUCJI
WYNOSI: 35 PROC.)
31%

Wyniki w poszczególnych obszarach:

29%

Dostęp do informacji publicznej
16%

Otwartość procesów decyzyjnych
48%

Przeciwdziałanie korupcji

Dostęp do informacji publicznej

29%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w BIP ministerstwa istnieje formularz elektroniczny umożliwiający złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Formularz nie został znaleziony na stronach BIP/stronie Ministerstwa Zdrowia.
Komentarz ministerstwa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) zwana dalej „UDIP” nie przewiduje obowiązku zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej takiego formularza. W BIP MZ istnieje przekierowanie do Elektronicznej Skrzynki Podawczej.
2. Czy  określono sposób naliczania opłaty, o której mowa w art. 15 ust. 1 udip-(art. 15 ust. 1: Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.)?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Sposób naliczania opłaty określony został w ww. zarządzeniu w par. 11 ust. 1 i 2 (dostępnym wyłącznie w formie pliku PDF, wydrukowanego i zeskanowanego dokumentu; http://www.bip.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/21172/zdyrgen-2013-12-20-n40.pdf). Koszty zostały określone m.in. następująco: kopia czarno-biała formatu A4 0,1 zł, płyta CD na 1,2 zł, płyta DVD na 2 zł.
3. Czy w w BIP ministerstwa lub ew. na www istnieje możliwość prześledzenia drogi odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma możliwości prześledzenia drogi wniosku na stronie MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji. Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać telefonicznie. Numery telefonów dostępne w BIP pod adresem http://www.bip.mz.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/skargi-i-wnioski
4. Czy określono  w BIP  warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej nie zostały określone w BIP Ministerstwa Zdrowia.
5. Czy są publikowane w BIP informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- Zgodnie z art. 23 c ust. 2 wyznaczając opłatę za udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywanie bierze się m.in. pod uwagę „inne czynniki” „przy nietypowych wnioskach”.?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są publikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
6. Jeśli są publikowane, to czy te czynniki zawierają w sobie również czas pracy pracowników Ministerstwa?
+
Brak możliwości ustalenia
7. Czy są publikowane w BIP informacje o procedurze odwoławczej przysługującej w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
8. Czy są publikowane informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku gdy wnioskodawca chce skorzystać z innych warunków niż te, które zostały określone w BIP lub gdyby chciał skorzystać z innych warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej niż te, które w wyniku wniosku zostały przedstawione w ofercie?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
9. Czy są publikowane w BIP informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku wyznaczenia nienależnej opłaty za przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
10. Czy w BIP ministerstwa są publikowane wnioski o dostęp do informacji publicznej wraz z udzielanymi na nie odpowiedziami?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ, aczkolwiek w zarządzeniu „Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie Zdrowia reguluje zarządzenie Nr 9 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej na wniosek w Ministerstwie Zdrowia” (http://www.bip.mz.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/21173/zdyrgen-2013-04-12-n9.pdf) wskazany jest sposób prowadzenia rejestru wniosków.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji
11. Czy w BIP publikowane są informacje o prowadzonych przez ministerstwo rejestrach i sposobach uzyskiwania dostępu do nich?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: BIP MZ zawiera informacje dotyczące prowadzonych przez MZ rejestrów, aczkolwiek nie zawiera jednolitej listy takich rejestrów. Podzielone są na zakładki w części BIP „Rejestry, ewidencje i archiwa” (http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/rejestry,-ewidencja-i-archwia).
Komentarz ministerstwa: Trudno odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”), gdyż nie określono jakiego rodzaju zastrzeżenia ma autor raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
12. Czy w BIP ministerstwa publikowane są informacje o prowadzonych kontrolach i ich wynikach?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP publikowane są corocznie, post factum dokumenty takie jak „Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 r. przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg” bądź ogóle sprawozdanie. Nie ma zatem możliwości dowiedzenia się z BIP jakie kontrole aktualnie prowadzi Ministerstwo. Nie są publikowane również szczegółowe wyniki kontroli.Lektura innych części BIP szczególnie dotyczących „Rejestrów, ewidencji i archiwów” pozwala jednak na stwierdzenie, że dokumentacja kontroli mogłaby być dostępna, ponieważ jak w przypadku poszczególnych departamentów informuje Ministerstwo (tutaj Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego) „prowadzona jest dokumentacja dotycząca przeprowadzanych kontroli (protokoły kontroli, wystąpienia pokontrolne itd.)” (http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/rejestry,-ewidencja-i-archwia). Rejestry, które wymienia MZ w różnych częściach BIP nie są jednak dostępne w internecie. Również dostęp do tak podstawowego dokumentu jakim jest lista leków refundowanych (http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowa-lista-lekow-refundowanych-na-dzien-1-lipca-2015-r). Ponieważ BIP nie zawiera wyszukiwarki, niezorientowanej i nie posiadającej czasu osobie trudno dojść do informacji o rejestrach. Te braki stoją w sprzeczności z atrakcyjną wizualnie stroną MZ.
Komentarz ministerstwa: Informacje o kontrolach i ich wynikach są publikowane w BIP pod adresem http://www.bip.mz.gov.pl/kontrole. Wskazane jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
13. Czy w BIP ministerstwa publikowane są kalendarze pracy (spotkań) ministrów?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji.
14. Czy  w BIP ministerstwa publikowane są wykazy umów cywilno-prawnych?
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje nie są opublikowane w BIP MZ.
Komentarz ministerstwa: UDIP nie przewiduje obowiązku publikowania w BIP tych informacji.
15. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka informująca o sposobie udostępniania informacji niezawartych w BIP?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Tak, taka informacja taka znajduje się na głównej stronie BIP Ministerstwa. „Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku”, (http://www.bip.mz.gov.pl/).W instrukcji korzystania z BIP nie ma na ten temat informacji (http://www.bip.mz.gov.pl/instrukcja-korzystania-z-bip). W odróżnieniu np. od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi takie informacje znajdują się w zakładce dotyczącej skarg i wniosków „Tryb przyjmowania i załatwiania spraw” (http://www.bip.mz.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw), która zawiera ogólną informację na temat prawa do informacji: „Natomiast każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym Ministerstwa są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.” Jak i szczegółową podstronę: http://www.bip.mz.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/dostep-do-informacji-publicznej
16. Czy treści na stronie BIP ministerstwa są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych?
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Dostosowanie strony nie dotyczy części dokumentów.POLE DO UZUPEŁNIENIA PO TEŚCIE WCAG 2. (POZIOM A).
Komentarz ministerstwa: Trudno odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”), gdyż nie określono jakiego rodzaju zastrzeżenia ma autor raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
17. Czy rejestr zmian treści na BIP ministerstwa umożliwia prześledzenie zmian/aktualizacji każdego opublikowanego dokumentu?
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Na stronie głównej BIP znajduje się odnośnik do prowadzonego w Ministerstwie rejestru zmian (http://www.bip.mz.gov.pl/dziennik-rejestru-zmian), który umożliwia prześledzenie zmian opublikowanych dokumentów. Przy każdym dokumencie znajduje się informacja na temat aktualizacji.
18. Czy pracownicy ministerstwa mający w swoim zakresie obowiązków dodawanie treści na stronę BIP stanowią zespół?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MZ.
Komentarz ministerstwa: Osoby mające w zakresie swoich obowiązków dodawanie treści na stronę BIP MZ stanowią zespół.
19. Czy w ministerstwie prowadzone były szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej w 2014 r.?
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź MZ.
Komentarz ministerstwa: W roku 2014 w ministerstwie były prowadzone szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej – przeszkolono 30 osób.

Otwartość procesów decyzyjnych

16%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Tak, ale
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Brak możliwości ustalenia
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Projekty aktów prawnych" na stronie resortu znajduje się tylko odniesienie, że procedowane projekty zamieszczane były w RCL.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W przypadku 12 procesów w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejle zawierające nazwiska, na które można przesyłać uwagi, nie podano jednak wprost osoby kontaktowej odpowiedzialnej za konsultacje. W 3 przypadkach nie podano żadnej informacji na ten temat.
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portal konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W każdym z przypadków wykorzystano portal rządowy konsultacje.gov.pl.
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Przy czym w 3 przypadkach konsultacje miały także formę on-line, odbywały się za pośrednictwem portalu konsultacje.gov.pl, a we wszystkich przypadkach odbywały się też w formie mejlowej - wciąż są to jednak formy pisemne.
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedzi resortu na wniosek o DIP do momentu wypełniania ankiety.
Komentarz ministerstwa: W roku 2014 nie odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji

Przeciwdziałanie korupcji

48%
Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Zdrowia wprowadzone zostały procedury antykorupcyjne w kilku obszarach szczególnie narażonych na zjawiska korupcyjne. Na stronie http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/dzialania-antykorupcyjne zostały wymienione te najważniejsze obszary: legislacja, kontakty z klientami zewnętrznymi (szczególnie kontakty z przedstawicielami firm farmaceutycznych podczas tworzenia list leków refundowanych), wybór realizatorów programów zdrowotnych i świadczeniodawców udzielających świadczenia wysokospecjalistycznych finansowanych przez ministra zdrowia. Ministerstwo prowadzi działania antykorupcyjne (tzw. miękkie, etyczne) skierowane do pracowników ministerstwa.Od 2006 roku działa w MZ 20-osobowy Zespół ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, który pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Do jego zadań należy przede wszystkim identyfikacja obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia oraz przedstawienie propozycji dodatkowych działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia ramach strategii antykorupcyjnej.


Warto wspomnieć, że z inicjatywy Zespołu (na podstawie zarządzenia dyrektora generalnego MZ z dnia 25.11.2014 r.) w każdej komórce organizacyjnej powołano koordynatorów działań antykorupcyjnych odpowiedzialnych za analizę projektów aktów normatywnych pod kątem przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
W Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych mających charakter antykorupcyjny, które bez wątpienia łącznie tworzą system antykorupcyjny Ministerstwa Zdrowia, mimo że nie są ujęte w jednym dokumencie tylko są regulowane odrębnymi aktami. W szczególności są to:
1) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.).
2) zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych – na mocy którego do obowiązków wyznaczonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w których prowadzone są prace legislacyjne, koordynatorów działań antykorupcyjnych należy m.in.:
? analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórce organizacyjnej, w której pełni funkcje, w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów;
? wypełnienie metryki projektu aktu prawnego poprzez jego podpisanie w odpowiednich rubrykach zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.);
? pomoc oraz doradzanie osobom zatrudnionym w tej samej komórce organizacyjnej w zakresie rozstrzygania wątpliwości oraz rozwiązywania sytuacji problematycznych z zakresu korupcji oraz konfliktu interesów.
3) zarządzenie Nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie adaptacji zawodowej i trybu odbywania służby przygotowawczej w Ministerstwie Zdrowia – na mocy którego pracownik odbywający służbę przygotowawczą obowiązkowo odbywa szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji. W trakcie takiego szkolenia pracownik zapoznawany jest z rozwiązaniami antykorupcyjnymi funkcjonującymi w Ministerstwie Zdrowia, problematyką przeciwdziałania korupcji i radzenia sobie w sytuacjach korupcyjnych oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej.
4) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.).
5) Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
6) Procedura przyjmowania klientów zewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2013 r.
7) Funkcjonowanie w Ministerstwie Zdrowia doradcy etycznego.
8) Umieszczanie informacji dotyczących problemu korupcji na stronie internetowej oraz w intranecie Ministerstwa Zdrowia.
9) Skrzynka mailowa antykorupcja@mz.gov.pl, na którą można przesyłać informacje o przypadkach korupcji.
10) Procedury antykorupcyjne stosowane w ramach funduszy europejskich.
11) Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Zdrowia oraz uczestnictwa Ministra Zdrowia w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
Ponadto regulacjami mającymi zapobiegać zagrożeniom korupcyjnym są także:
1) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem
z budżetu państwa, z części 46-Zdrowie w danym roku budżetowym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 14);
2) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2014 r., w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części - 46 Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26);
3) Instrukcja wewnętrzna Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 lipca 2014 r., znak: BFK-0200-3589-70/ZS/14 – Procedura obiegu dokumentów finansowo – księgowych i zasad ich kontroli dotyczących środków budżetowych dla części - 46 Zdrowie i pozabudżetowych oraz procedura sporządzania przez Wydziały Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji zbiorczych sprawozdań budżetowych
i pozabudżetowych na podstawie sprawozdań otrzymywanych z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia i przekazywania sprawozdań do właściwych odbiorców w zakresie budżetu państwa;
4) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 73 z późn. zm.);
5) Instrukcja wewnętrzna Nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: BFK.0200.1.2015/AP, określająca następujące procedury:
Część I. Postępowania administracyjnego obowiązującego przy określaniu należności budżetowych, ich windykacji lub umorzeniu,
Część II. Postępowania cywilnoprawnego w sprawach należności budżetowych, ich windykacji oraz udzielaniu ulgi w spłacie poprzez umarzanie, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminów ich płatności,
Część III. Przeciwdziałania zagrożeniu korupcyjnemu przy określaniu należności budżetu państwa.
Ponadto uprzejmie informuję, iż polityka antykorupcyjna będzie w dalszym ciągu rozwijana co wynika z realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. W chwili obecnej trwają pracę nad opracowaniem procedury postępowania z prezentami oraz nad stworzeniem wykazu stanowisk zagrożonych korupcją w Ministerstwie Zdrowia.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak w BIP/na www jednego dokumentu, w którym zostałyby dokładnie opisane zagrożenia antykorupcyjne. Procedury wprowdzane w kilku szczególnie narażonych na działania korupcyjne obszarach wynikają z analizy zagrożeń korupcyjnych. Dużą wagę w MZ przykłada się do kwestii przyjmowania klientów zewnętrznych, wyboru realizatorów programów zdrowotnych, czy przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. Jak wspomniano, zagrożenia nie zostały opisane w jednym dokumencie; krótkie opisy dot. zagrożeń w wymienionych wyżej obszarach można znaleźć na stronie www, w zakładkach poświęconych przeciwdziałaniu korupcji (procedura przyjmowania klientów zewnętrznych, działania antykorupcyjne w obszarze programów zdrowotnych, działania antykorupcyjne w obszarze świadczeń wysokospecjalistycznych, procedury związane z legislacją).
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/dzialania-antykorupcyjne można znaleźć informację, że w MZ funkcjonuje Wydział Monitorowania Działań Antykorupcyjnych Departamentu Nadzoru Kontroli i Skarg. Komórka odpowiedzialna min. za koordynację i monitorowanie realizacji programów lub projektów dotyczących zwalczania korupcji w ochronie zdrowia, analizę efektywności stosowanych praktyk antykorupcyjnych w ochronie zdrowia i współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania korupcji w ochronie zdrowia.W Regulaminie Organizacyjnym MZ ( wersja z 14 lipca 2014) zapisano, że do zadań Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg (pkt 11) należy monitorowanie i koordynowanie prac w zakresie przeciwdziałania korupcji, efektywności stosowanych praktyk antykorupcyjnych oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i organizacjami pozarządowymi.Warto też wspomnieć o wprowadzonym w listopadzie 2014 r. mechanizmie prewencji, jakim jest powołanie w komórkach organizacyjnych koordynatorów działań antykorupcyjnych odpowiedzialnych za analizę projektów aktów normatywnych pod kątem przeciwdziałania korupcji.http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/regulamin

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/procedury-zwiazane-z-legislacja
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP, na stronie wwww.
Komentarz ministerstwa: TAK – w Ministerstwie Zdrowia został powołany koordynator realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Powyższa informacja została przekazana pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak: BGP.051.34.2015.PM.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie został powołany doradca etyczny: Anna Karczmarz.Informacja o powołaniu doradcy etycznego została zamieszczona na stronie www MZ, w zakładce przeciwdziałanie korupcji, w katalogu działania antykorupcyjne skierowane do pracowników Ministerstwa.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej potwierdzono, że takie procedury istnieją, powołując się na:

1) zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych;

2) cz. III instrukcji wewnętrznej Nr 1 Departamentu Budżetu, Inwestycji i Finansów Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r.Zarządzenie nr 23 DG MZ z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych wprowadza wewnętrzną procedurę reagowania na zagrożenia korupcyjne w jednym z obszarów działań ministerstwa - obszarze przygotowywania aktów prawnych w komórkach organizacyjnych ministerstwa.Cz. III instrukcji wewnętrznej Nr 1 Departamentu Budżetu, Inwestycji i Finansów Ministerstwa Zdrowia wprowadzona została z dnia 30 czerwca 2015 r. - w okresie nie podlegającym monitoringowi. Określa ona procedury:

1) postępowania administracyjnego obowiązującego przy określaniu należności budżetowych, ich windykacji lub umorzeniu;

2) postępowania cywilnoprawnego w sprawach należności budżetowych, ich windykacji oraz udzielaniu ulgi w spłacie poprzez umarzanie, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminów ich płatności.

3) Przeciwdziałania zagrożeniu korupcyjnemu przy określaniu należności budżetu państwa.

Wprowadzone instrukcją procedury mają zapobiegać/eliminować zjawiska sprzyjające uznaniowemu podejmowaniu przez pracowników decyzji w procesie ustalania i egzekucji należności budżetu państwa na podstawie decyzji ministra zdrowia jak tez w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych.Obydwa dokumenty - pierwszy - wprowadzony w listopadzie 2014 r (w ostatnich miesiącach okresu podlegajacemu monitoringowi, które realnie zaczał obowiazywać w 2015 r ) i
drugi - wprowadzony w czerwcu 2015 r. (roku, którego monitoring nie obejmuje) nie dają odpowiedzi na pytanie o to, czy wprowadzono dla pracowników ministerstwa, wewnętrzną/e procedurę/y reagowania w sytuacji, kiedy podjęto wobec nich próbę skorumpowania lub jeśli posiadają informacje na temat korupcyjnego zachowania innego pracownika.
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. Szereg procedur został opisany w komentarzu do pytania 39. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 23 wprowadza mechanizm prewencji - wewnętrzną procedurę reagowania na zagrożenia korupcyjne w jednym z obszarów działań ministerstwa - obszarze przygotowywania aktów prawnych w komórkach organizacyjnych ministerstwa.

Na jego mocy dyrektor każdej komórki organizacyjnej, w której prowadzone są prace legislacyjne powołuje koordynatora działań antykorupcyjnych i jego zastępcę. Koordynator może być też powołany w komórkach organizacyjnych, w których nie są prowadzane prace legislacyjne.Zadania koordynatora:

- analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórce organizacyjnej, w której pełni swoją funkcję w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów;

- wypełnienie metryki projektu aktu prawnego poprzez jego podpisanie w odpowiednich rubrykach zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia;

- uczestnictwo w pracach Zespołu;

- pomoc oraz doradzanie osobom zatrudnionym w tej samej komórce organizacyjnej przy rozstrzyganiu wątpliwości oraz w rozwiązywani sytuacji problematycznych z dot. korupcji oraz konfliktu interesów.Departament Kontroli i Nadzoru prowadzi listę koordynatorów i ich zastępców i upublicznia ją na lokalnym portalu informacyjnym ministerstwa.W sytuacji kiedy koordynator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące projektowania zmian legislacyjnych i będą one związane z kwestią przeciwdziałania korupcji lub konfliktowi interesów, zobowiązany jest zgłosić je pisemnie dyrektorowi komórki organizacyjnej.

Jeśli wątpliwości nie zostaną usunięte, to koordynator dołącza do metryki projektu pisemną informację o swoich wątpliwościach i przekazuje je dyrektorowi.

Dyrektor po otrzymaniu metryki projektu aktu prawnego wraz z informacją

przygotowuje w formie pisemnej swoje stanowisko w sprawie i przekazuje je wraz z informacją koordynatora działań antykorupcyjnych o wątpliwościach oraz projektem aktu prawnego do Przewodniczącego Zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu dokumentów zwołuje posiedzenie Zespołu w celu przedstawienia problemu i przygotowania stanowiska (jest ono przygotowywane w formie uchwały).

Aby podjąć ostateczną decyzję dot. ostatecznego brzmienia projektu dyrektor przedstawia uchwałę Zespołu wraz z własnym stanowiskiem, informacją koordynatora działań antykorupcyjnych o wątpliwościach oraz projektem aktu prawnego kierownictwu ministerstwa zdrowia.W przypadku wątpliwości, które mogą się pojawić podczas opiniowania aktu prawnego dot. konfliktu interesów lub zagrożenia korupcją koordynator ma prawo do konsultacji z pozostałymi koordynatorami oraz z Wydziałem Monitorowania Działań Antykorupcyjnych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia - może zwrócić się do nich w formie pisemnej o zajęcia stanowiska w sprawie.Zarządzenie mogłoby zostać uzupełnione o opis sposobu postępowania (procedury) w przypadku reagowania w sytuacji, kiedy podjęto wobec pracowników próbę skorumpowania lub jeśli posiadają informacje na temat korupcyjnego zachowania innego pracownika.W cz. III instrukcji wewnętrznej Nr 1 Departamentu Budżetu, Inwestycji i Finansów Ministerstwa Zdrowia wskazano przez jakie działania Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji będzie nadzorował podejmowane przez pracowników MZ działania podczas ustalania i egzekucji należności z budżetu. Jest to min.:

- sprawdzanie dokumentów od beneficjentów na tzw cztery ręce;

- sporządzanie notatek podsumowujących przeprowadzane rozmowy telefoniczne;

- stała wymiana informacji i opinii z innymi departamentami merytorycznymi. Procedura jest właśnie wprowadzana w MZ. Nie podlega ocenie w monitoringu.
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo: Należy mieć na uwadze, że w Ministerstwie Zdrowia istnieje skrzynka mailowa antykorupcja@mz.gov.pl, na którą każda osoba, także pracownik Ministerstwa Zdrowia może przesłać informację o nieprawidłowościach.
Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową: Należy mieć na uwadze, że w Ministerstwie Zdrowia istnieje skrzynka mailowa antykorupcja@mz.gov.pl, na którą każda osoba, także pracownik Ministerstwa Zdrowia może przesłać informację o nieprawidłowościach.
Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje): Informacja o doradcy etycznym i zakresie jego obowiązków znajduje się w wewnętrznym serwisie informacyjnym Ministerstwa Zdrowia – Intranecie. Do obowiązków doradcy etycznego należy m.in. doradztwo i informacja w zakresie zasad postępowania i zagadnień etycznych. Tym samym należy stwierdzić, iż istnieje możliwość konsultacji z doradcą etycznym.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Tak, oświadczenia za 2014 i wcześniejsze (2012-13) są dostępne na http://www.bip.mz.gov.pl/kontrole/kontrola-zarzadcza
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji o o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji. Pojawiają się głównie inf. dot. wprowadzania kolejnych etapów kontroli zarządczej.
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/dzialania-antykorupcyjneznajduje się ogólny komunikat, że wszelkie informacje o zdarzeniach, które maja znamiona korupcji można zgłaszać na adres mailowy antykorupcja@mz.gov.pl.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W dokumentach wewnętrznych (zarządzeniach) przesłanych w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów" oraz dostępnych w BIP i na stronie ww w ministerstwa takiej definicji nie znaleziono. W dokumentach pojawia się termin bezstronność i przedstawiane są konkretne przejawy konfliktu interesów.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej przedstawiciel MZ wskazał następujące sytuacje, w których wymagane jest złożenie oświadczenia:1) przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia;

2)przeprowadzanie kontroli;

3)przeprowadzanie naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej;

4) podczas kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz kontrolą udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów;

5) przy ocenie projektów ubiegających się o dofinansowania ze środków europejskich;

6) podczas przeprowadzania konkursów ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności;

7) od członków Komisji Ekonomicznej działającej przy Ministrze Zdrowia.Podana podstawa prawna:

§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182);

2) art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),

§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509, z późn. zm.),

§ 18 zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) oraz postanowienia poszczególnych regulacji (instrukcji wykonawczych, regulaminów) obowiązujących w programach operacyjnych Funduszy Europejskich,

załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), stanowiącego regulamin pracy Komisji Konkursowej (§ 5 regulaminu),

załącznik 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. Min Zdrow Nr 4, poz. 33), stanowiącego regulamin pracy komisji konkursowej (§ 4 regulaminu);

ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345).Na koniec warto wspomnieć o rozwiązaniach wprowadzonych w jednostce podległej MZ - Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Ograniczenia dotyczące występowania konfliktu interesów oraz składania oświadczeń o jego braku wpisane są w funkcjonowanie Agencji, powołanej do życia ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135).

Jednym z zadań Agencji jest realizowanie działań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej i opiniowanie rządowych programów zdrowotnych. Przy prezesie agencji, ( art. 31s ustawy) utworzono Radę Przejrzystości. Pełni ona funkcję opiniodawczo- doradczą, a jej członków powołuje minister zdrowia na sześcioletnią kadencję.- Członkowie Rady Przejrzystości zgodnie z art. 31s ust. 10 składają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w deklaracji o braku konfliktu interesów, zarówno przed powołaniem do składu rady, jak i przed każdym posiedzeniem rady. Deklaracja obejmuje członków rady, ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi członkowie Rady Przejrzystości pozostają we wspólnym pożyciu i nie mogą oni: - być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym; - być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, Śródków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych; - być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących działalność, o której mowa wyżej; - posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych i udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność, o której mowa wyżej; - prowadzić działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa wyżej.- Dodatkowo członkowie rady i osoby niebędące jej członkami, a którym zlecono przygotowanie dla Rady Przejrzystości ekspertyz oraz innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów na danym posiedzeniu rady. Dotyczy ona poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad rady. Celem jest weryfikacja bezstronności osób zaangażowanych w procedowanie lub przygotowywanie materiałów w stosunku do konkretnych wniosków.- Członkowie Rady Przejrzystości i osoby niebędące jej członkami, którym zlecono przygotowanie dla rady ekspertyz i innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów dotyczącą ich samych i ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu (art. 31s ust. 9) – w wypadku wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w art. 31s ust. 8 ustawy. Jeśli zostanie ujawniony konflikt interesów, członek Rady Przejrzystości - na wniosek osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Przejrzystości lub na własny wniosek może być (zgodnie z art. 31s ust. 15) wyłączony z głosowania lub z udziału w pracach Rady Przejrzystości w zakresie ujawnionego konfliktu.- W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą dyskutowane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, ale bez prawa głosu. Osoby te (na podstawie art. 31s ust. 15) są zobowiązane do złożenia deklaracji konfliktu interesów i deklaracji o braku konfliktu interesów.Deklarację konfliktu interesów składają osoby, które zgłaszają uwagi do upublicznionej analizy weryfkacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez agencję i zamieszczane w jej Biuletynie Informacji Publicznej łącznie z wypełnioną deklaracją konfliktu interesów zgodnie z zapisem art. 31s ust. 23.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Dotyczy to realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do Zarządzenia MZ z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowywaniem i realizacją programów zdrowotnych dołączony jest załącznik stanowiący regulamin pracy komisji konkursowej, w którym zapisane zostały okoliczności i sytuacje wyłączające z prac komisji. Członek komisji (ekspert/konsultant nie pracujący w MZ) po zapoznaniu się z listą oferentów podpisuje deklarację o bezstronności i poufności w odniesieniu do każdej ocenianej oferty.Eksperci Rady Przejrzystości funkcjonującej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych, składają deklarację konfliktu interesów. Poniżej wymieniono sytuacje, w których wymagane jest złożenie deklaracji.- Eksperci, którym zlecono przygotowanie dla Rady Przejrzystości ekspertyz oraz innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów na danym posiedzeniu rady. Dotyczy ona poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad tego gremium. Celem jest weryfikacja bezstronności osób zaangażowanych w procedowanie lub przygotowywanie materiałów w stosunku do konkretnych wniosków.- Eksperci, którym zlecono przygotowanie dla rady ekspertyz i innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów dotyczącą ich samych i ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu (art. 31s ust. 9) – w wypadku wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w art. 31s ust. 8 ustawy.Eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą dyskutowane na danym posiedzeniu Rady wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, ale bez prawa głosu. Osoby te (na podstawie art. 31s ust. 15) są zobowiązane do złożenia deklaracji konfliktu interesów i deklaracji o braku konfliktu interesów.Deklarację konfliktu interesów składają również osoby, które zgłaszają uwagi do upublicznionej analizy weryfkacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji w BIP/na www. Mając na uwadze zobowiązania ustawowe można przypuszczać, ze takie rozwiązanie w formie zarządzenia lub regulaminu zostało wprowadznone.
Komentarz ministerstwa: Powyższe wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono takich informacji na www/ w BIP.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego MZ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Ministerstwie Zdrowia
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Nie
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MZ w zakładce Praca zamieszczono kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę i wzór oświadczenia oraz katalogi:

- Konkursy na stanowiska w Ministerstwie Zdrowia

- Informacje o rozstrzygnięciu naboru

- Ogłoszenia na wyższe stanowiska w służbie cywilnej

- Przeniesienia służbowe

- Konkursy na kierownicze stanowisko państwowe oraz na stanowiska w jednostkach podległych MZ

- Oferty pracy na uczelniach medycznych

- Praktyki studenckie


W zakładkach Konkursy na stanowiska w MZ i Ogłoszenia na wyższe stanowiska w służbie cywilnej znajdują się pojedyncze bieżące oferty. Brak archiwum.

Zakładka Informacje o rozstrzygnięciu naboru nie funkcjonuje.

Więcej ofert można znaleźć w zakładce Oferty pracy na uczelniach medycznych, ale np. w katalogu Oferty pracy Uniwersytet Medyczny w Lublinie brak pliku.

Czas pomiędzy publikacją ogłoszenia a terminem składania dokumentów (dot. stanowisk w MZ, dostępne 3 oferty monitoring w dniu 26 lipca 2015) 14 dni.
Komentarz ministerstwa: Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.) w art. 29 mówi, że imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Tak sformułowany przepis nie oznacza obowiązku publikowania listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stronach BIP urzędu. Lista ta podlega udostępnieniu na wniosek w trybie przewidzianym w UDIP.
Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej są publikowane w BIP MZ.
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Bartosz Arłukowicz - na stronach KPRM nie ma archiwum i brak oświadczeń byłych ministrów; ponieważ B. Arłukowicz jest posłem, to na stronie sejmu można znaleźć jego oświadczenie majątkowe za 2014 r.Sławomir Neumann - sekretarz Stanu - świadczenie złożone,Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu, oświadczenie złożone,Piotr Warczyński, podsekretarz stanu, oświadczenie złożone,
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się najnowsze Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.W roku 2014 obowiązywały zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, który został zmieniony zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2006 r. - jest ono dostępne w BIP MZ.W Zarządzeniu Dyrektora Generalnego przypisano główną rolę koordynacyjno-kontrolną tzw. komórce koordynującej (KK), która jest Biuro Dyrektora Generalnego.

Wystąpienia mogą mieć różne formę np. pisemnego wniosku o podjecie określonej inicjatywy legislacyjnej, propozycji spotkania w celu omówienia kwestii regulowanej prawem lub wymagającej takiej regulacji lub zgłoszenie zainteresowania prac nad aktem normatywnym, rozmowy telefonicznej. Do rozpatrywania wystąpień uprawnieni są: minister zdrowia, sekretarz stanu, podsekretarz stanu, dyrektor generalny i dyrektor komórki organizacyjnej.

Komórka koordynująca rejestruje wystąpienia, sprawdza czy dostarczone są konieczne dokumenty, zaświadczenia; po sprawdzeniu, czy zostały dochowane wszystkie wymogi i/wystąpieniu o uzupełnienie braków przekazuje informację o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące do Biura Parsy i Promocji wskazując na oczekiwany przez nie sposób rozstrzygnięcia w celu umieszczenia jej w BIP.

Wystąpienie wymagające pisemnej odpowiedzi przekazywane jest do komórek merytorycznych oraz do Departamentu Prawnego. Przygotowana odpowiedź przekazywana jest do wiadomości KK, Dyrektora Generalnego i Departamentu Prawnego.W Zarządzeniu znalazły się dość szczegółowe zapisy regulujące kwestie spotkań z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

W przypadku spotkania KK przygotowuje harmonogram przyjęć; przyjęcia pomiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez KK, a informacje o spotkaniach są jawne, umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie ministerstwa oraz na stronie internetowej. W spotkaniu oprócz osób uprawnionych do spotkań uczestniczą przedstawiciele komórki koordynującej. Po spotkaniu przygotowywana jest notatka, w której umieszczone są dane uczestniczących (ze wskazaniem podmioty lobbującego), opis podjętej działalności zawodowej (wpieranie czy występowanie przeciwko projektom), i która podpisuje osoba przygotowująca. Notatka jest udostępniana uczestnikom spotkania.

Również z rozmowy telefonicznej przygotowywana jest notatka.

KK prowadzi rejestr wystąpień oraz dokumentacji, która powstałą po spotkaniach (również na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne).KK kontroluje terminowość rozpatrywania zgłoszeń przez komórki organizacyjne oraz podejmuje działania, które maja zapewnić zachowanie terminów.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie wprowadzało konieczność dokumentowani spotkań i przygotowywania notatki, która powinna zawierać:

datę spotkania, dane osób w nim uczestniczących (w tym wskazanie podmiotu), określenie podjętej podczas spotkania zawodowej działalności podmiotu zw wskazaniem, czy jej celem było wsparcie czy występowanie przeciwko projektowi, podpis osoby przygotowującej notatkę. Notatka jest udostępniana uczestnikom spotkania.
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność lobbingowa znajdują się informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministra Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak możliwości ustalenia.
Komentarz ministerstwa: W zakładce „tryb przyjmowania i załatwiania skarg” znajduje się informacja, iż skargi i wnioski do Ministerstwa można składać na kilka sposobów. Zadanie to w Ministerstwie wykonuje wyodrębniony Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia interesantów przyjmuje Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Działalność lobbingowa - znajduje się katalog Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi. W tym katalogu można znaleźć Korespondencje z 2014 i 2013 r. W 2014 - 2, w 2013 - 1 .

Te same dane można znaleźć w Informacjach na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za rok 2013 i 2014.

Danych z lat wcześniejszych brak.
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/dzialalnosc-lobbingowaW zakładce znajdują się następujące informacje:- Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej- Informacje na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za lata 2013-14.- Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymiW innych ministerstwach zamieszczane są informacje na temat działań podejmowanych wobec ministerstwa również z wcześniejszych lat (od 2010).
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce umieszczono:
- Informacje na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
- Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi - Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. Warto zwrócić uwagę: Na stronie www ministerstwa znajduje się zakładka przeciwdziałanie korupcji oraz katalog procedury przyjmowania klientów zewnętrznych (http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/procedura-przyjmowania-klientow-zewnetrznych) z opisem procedury specjalnie przygotowanej na potrzeby newralgicznych kontaktów z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego związanych z tworzeniem listy leków refundowanych. W 2014 r. obowiązywała Procedura przyjmowania klientów zewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2013 - przygotowana na podstawie zarządzeń z 2006 r. Rozpatrywanie wniosków refundacyjnych należy do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, tj. Wydziału Refundacyjno-Prawnego i Wydziału Refundacyjno-Analitycznego. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo nacisków zewnętrznych i ewentualnego wystąpienia mechanizmów korupcyjnych, które mogą się przejawiać np. w lobbowaniu ws konkretnych leków lub grup limitowych. W tych sprawach procedura wymaga współpracy między Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji a jednostką koordynującą (Biurem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia), która – jeśli pojawiają się wątpliwości – rozstrzyga o nielobbingowym lub lobbingowym charakterze spotkania.
Procedura wymaga, aby wszyscy klienci zewnętrzni zgłaszali chęć odbycia spotkania odpowiednio wcześniej (co najmniej 5 dni) składając wniosek, który musi zawierać prezentację tematu spotkania w formie agendy.
Określone grupy klientów zewnętrznych są zobowiązane do przedstawienia informacji dotyczących źródeł finansowania podmiotów, które mają być reprezentowane na spotkaniu, lub okoliczności prawnych czy faktycznych, które mogą przynieść korzyści finansowe albo obietnice tych korzyści stronie reprezentującej. Jeśli do przedstawionych informacji pojawiają się zastrzeżenia to Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie wyraża zgody na spotkanie. W tej sytuacji pozostaje kontakt pisemny – wszystkie informacje są przekazywane droga korespondencyjną.
Spotkanie z klientem zewnętrznym jest rejestrowane elektronicznie. Na żądanie klienta może zostać przygotowany pisemny protokół ze spotkania.
Procedura wyznacza również obowiązki i określa specyficzną organizację pracy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (DPLiF) odpowiadającego za techniczne aspekty prowadzenia spotkań oraz obieg dokumentacji pomiędzy członkiem Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnym za politykę lekową, komórką organizacyjną właściwą w tym obszarze oraz komórką koordynującą.
Szczególna ostrożność w kontaktach z klientami zewnętrznymi dotyczy działalności innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, np. Departamentu Matki i Dziecka odpowiadającego min. za zakup szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Odpowiedzialny za ten obszar pracownik Departamentu uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Zgodę na spotkanie z udziałem pracowników Ministerstwa i przedstawicieli firm wydaje członek kierownictwa ministerstwa nadzorujący Departament Polityki Lekowej. Odpowiedzi na pytania producentów szczepionek, posłów, senatorów lub organizacji pozarządowych zainteresowanych zmianami w Programie Szczepień Ochronnych są konsultowane z Pediatrycznym Zespołem Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych lub innymi podmiotami – konsultantami krajowymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Pracownicy Departamentu Matki i Dziecka są nie mogą przyjmować upominków od klientów zewnętrznych.
Kolejnym obszarem zagrożonym wystąpieniem korupcji, a związanym z kontaktami z klientami zewnętrznymi jest praca Wydziału Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy Wydziału często kontaktują się z klientami zewnętrznymi, oczekującymi uznania ich kwalifikacji medycznych zdobytych za granicą lub uzyskanych w Polsce do wykorzystania za granicą. Aby wyeliminować potencjalne zagrożenie korupcyjne do obsługi jednego klienta zewnętrznego wyznacza się co najmniej dwóch pracowników Wydziału; ponadto naczelnik Wydziału i dyrektor Departamentu monitorują również ich pracę.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www nie można znaleźć takich informacji.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego MZ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Ministerstwie Zdrowia
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: w BIP MZ nie publikuje się rejestrów umów zawartych w trybie przetargowym.
Komentarz ministerstwa: Brak jest ustawowego obowiązku publikowania w BIP tych informacji
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip poinformowano, że 30 osób uczestniczyło w szkoleniach dotyczących konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania nieprawidłowości prowadzonych przez MZ w ramach służby przygotowawczej.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź przekazana na pytanie zadane we wniosku o dip.
Komentarz ministerstwa: W roku 2014 w ministerstwie były prowadzone szkolenia z podanego zakresu – przeszkolono 30 osób.

Skomentuj