Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

RANKING OTWARTOŚCI RZĄDU 2014/15 – Otwartość procesów decyzyjnych

Partycypacja obywatelska jest jednym z kluczowych wymiarów otwartego rządzenia. Na poziomie rządowym najszerszą formą realizacji tej idei jest otwarcie procesów legislacyjnych na głos społeczeństwa, czyli praktyka konsultowania projektów aktów prawnych i uwzględnianie opinii obywateli w procesie stanowienia prawa.

Przeczytaj całość

Wyniki poszczególnych ministerstw
– od najwyższego do najniższego:

Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w 2014 r. ministerstwo komunikowało fakt prowadzenia konsultacji publicznych dot. projektów ustaw z wykorzystaniem którychś z wymieninych kanałów komunikacji, jeśli tak to w ilu przypadkach- [Dział aktualności (strona główna) na stronie internetowej ministerstwa] - co najmniej jednen z wymionioncych 1 pkt., więcej niż 3 - 2 pkt.
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak, ale
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
2. Czy w resorcie istnieją wewnętrzne ustalenia/wytyczne/reguły dot. prowadzenia konsultacji, które wprowadzają bardziej szczegółowe wymagania niż Regulamin RM-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: § 17 – § 19 Instrukcji w sprawie trybu postępowania legislacyjnego dotyczącego niektórych projektów aktów normatywnych oraz projektów innych dokumentów rządowych (załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2014 r. poz. 23). Źródło: BIP resortu. (http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/2014p_23.pdf)
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa- Dziennik urzędowy resortu.
"Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska"
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu
. Zarządzenie nr 39 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Gospodarki
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na stronie resortu ani w BIP nie ma informacji nt. wewnętrznych ustaleń lub wytycznych dot. przeprowadzania konsultacji publicznych.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwane dalej „zarządzeniem” – rozdział 3 „Konsultacje publiczne”
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja na podstawie zarządzenia nr 5 z dnia 12.02.2013 w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz w zakładce "Konsultacje" na stronie resortu.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
Ogólne zasady prowadzenia konsultacji reguluje Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych oraz dokonywania oceny funkcjonowania ustawy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pierwszym kwartale 2015r. w Ministerstwie wprowadzono również uszczegółowienia dot.m.in. "papeterii" pism używanych w trakcie konsultacji (w tym słownika standardowych sformułowań); zostały one przyjęte na zasadzie okólnika Dyrektora Generalnego. Od maja 2015r. prowadzone są prace nad stworzeniem ujednoliconego systemu zapraszania do konsultaji organizacji pozarządowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu
"Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie
zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w MPiPS."
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Wytyczne prowadzenia konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane w 2015 r. i opublikowanych na stronie MEN w zakładce "Konsultacje społeczne". Źródło: http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/06/wytyczne-prowadzenia-konsultacji-spolecznych-w-men-po-uwagach-dep-.pdf
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami resortu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: strona internetowa i BIP resortu.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP ministerstwa.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Komentarz ministerstwa: W MIiR kwestie trybu opracowywania i uzgadniania projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych,
i ich ogłaszania, a także prowadzenia ewidencji i zbiorów tych dokumentów reguluje zarządzenie nr 6 Dyrektora Generalnego MIiR
z dnia 07 lutego 2014 r.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła:
- BIP resortu
- osobisty kontakt z przedstawicielem Departamentu Prawnego MON
Sytuacja w tej kwestii nie uległa zmianie względem roku 2014, kiedy ten sam aspekt sprawdzano na potrzeby raportu Stoczni.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP KPRM
3. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
4. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji]
+
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
5. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami]
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
6. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. formułowania informacji zwrotnej]
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
7. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji]
+
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
8. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wewnętrznych mechanizmów monitorowania konsultacji]
+
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
9. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wymóg dostosowania się do tzw. "7 zasad konsultacji", zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
10. Jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera.... [doprecyzowania dot. wyłączenia od jego stosowania]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu (http://bip.mkidn.gov.pl/media/dziennik_urzedowy/2014p_23.pdf).
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz ministerstwa: Komentarz ws. doprecyzowania dot. określenia minimalnego czasu konsultacji: § 12 ust. 5. - Konsultacje publiczne trwają co najmniej 21 dni. Dniem rozpoczęcia konsultacji publicznych jest dzień publikacji projektu na stronie BIP i RPL.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji: Listy interesariuszy procesów konsultacji są tworzone przez właściwą komórkę merytoryczną przy uwzględnieniu zakresu danego projektu aktu prawnego.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu: § 12 zarządzenia przewiduje jako podstawowy kanał komunikacji bezpośrednią korespondencję pisemną z interesariuszami, a dodatkowo publikowanie całości dokumentacji na BIP MSiT i w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (RPL).
Komentarz ws. formułowania informacji zwrotnej: § 12 ust. 7. Po zakończeniu konsultacji publicznych komórka wiodąca zamieszcza w miejscach publikacji dokumentu raport z konsultacji, z merytorycznym odniesieniem się do uwag oraz krótką informacją, które z nich i w jaki sposób zostały uwzględnione.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. upubliczniania wyników konsultacji: § 12 zarządzenia przewiduje publikowanie wyników konsultacji na stronie BIP MSiT i RPL.
Komentarz ws. doprecyzowania wymogu dostosowania się do tzw. 7 zasad konsultacji: Zarządzenie uwzględnia „7 zasad konsultacji”, zgodnie z rekomendacjami Programu „Lepsze Regulacje”.
Komentarz ws. doprecyzowania dot. wyłączenia od stosowania dokumentu: Zarządzenie dotyczy całości prac legislacyjnych prowadzonych w MSiT od aktów wewnętrznych po ustawy. Jednocześnie zarządzeni przewiduje możliwość modyfikowania niektórych elementów procedury. Np.:
- § 12 ust. 6. Czas trwania rozpoczętych konsultacji publicznych może zostać przedłużony decyzją właściwego członka Kierownictwa.
- § 13. 1. Właściwy członek Kierownictwa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uproszczonych konsultacji, w których termin konsultacji będzie krótszy niż 21 dni biorąc pod uwagę pilność sprawy lub charakter projektu, który tylko w nieznacznym stopniu wpływa na prawa i obowiązki obywateli.
2. W wyjątkowych przypadkach właściwy członek Kierownictwa może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konsultacji publicznych. W takim przypadku w uzasadnieniu projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy albo projektu rozporządzenia komórka wiodąca przedstawia uzasadnienie odstąpienia od konsultacji publicznych.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jeśli chodzi o tworzenie listy interesariuszy konsultacji wskazano jedynie, że należy dołączyć listę podmiotych, do których będzie skierowane pismo do konsultacji. W przypadku podsumowania konsultacji podano, że w rozsądnym terminie od zakończenia konsultacji komórka merytoryczna zamieszcza wyniku podsumowania konsultacji i odniesienie do uwag. Informacja na podstawie zarządzenia nr 5 z dnia 12.02.2013 w sprawie zasad prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Źródło: http://e-dziennik.mac.gov.pl/DUM_MAC/2013/5/akt.pdf
Komentarz ministerstwa: Pytanie nt. doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji nie jest postawione w sposób jednoznaczny. W zależności od interpretacji możliwe są 2 stanowiska: 1) Przyjęcie założenia, że pytanie dotyczy jakiegokolwiek sposobu doprecyzowania procedury tworzenia list interesariuszy, w tym także określenie komórki, odpowiedzialnej za stworzenie takiej listy. W tym przypadku korekta na tak. Uzasadnienie: Zarówno zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji, jak i obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji doprecyzowuje, która komórka odpowiada za przygotowanie listy podmiotów, do których projekt kierowany jest indywidualnie (komórka właściwa merytorycznie dla danego rodzaju sprawy). Obydwa zarządzenia doprecyzowują także komórkę uzgadniająca zakres podmiotów na liście (Biuro Ministra). 2) Przyjęcie założenia, że pytanie dotyczy tylko doprecyzowania sposobu tworzenia listy interesariuszy (a więc wytycznych dla komórek prowadzących konsultacje). W tym przypadku brak korekty. Uzasadnienie: Zarówno zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji, jak i obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nie wskazuje konkretnych wytycznych, dot. tworzenia list interesariuszy. Sporządzenie listy podmiotów, do których przekazywany jest projekt indywidualnie, jest zadaniem komórki merytorycznie odpowiedzialnej za projekt. W komórkach tych jest wiedza dot. kręgu interesariuszy. Warto jednak podkreślić, że konsultacje w MAC prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu możliwość zapoznania się z dokumentem i wypowiedzenia się. Ws. doprecyzowań dot. upublicznienia wyników konsultacji - zarówno obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jak i obowiązujące od połowy maja 2015 r. Zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr., poz. 35) stanowią, że komórka organizacyjna przygotowuje raport z konsultacji w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia zakończenia konsultacji i przekazuje raport do publikacji na mac.gov.pl i BIP MAC (jest to doprecyzowanie w stosunku do zapisów Regulaminu Pracy RM).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu: Zarządzenie nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w MPiPS.
Komentarz ministerstwa: Komentarz dot. doprecyzowania dot. informowania o konsultowaniu / komunikowaniu się z interesariuszami: Doprecyzowanie takie znajduje się w § 7 oraz § 8 zarządzeniu nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w § 12 zarządzenia nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Obowiązek informowania interesariuszy o prowadzonych konsultacjach, przez zamieszczenie projektu konsultowanego dokumentu wynika również z § 4 w zw. z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów. (M. P. poz. 979). Zarządzenia nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej umieszcza projekty aktów prawnych w BIP, RCL oraz w BIP MPiPS.
Komentarz dot. upublicznienia wyników konsultacji: Obowiązek przygotowywania raportu z przeprowadzonych konsultacji publicznych wynika z § 51 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) . Ponadto wyniki przeprowadzonych konsultacji opisywane są w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) w części Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji. Do projektów aktów prawnych opracowywanych przez MPiPS sporządzane są raporty z konsultacji publicznych oraz konsultacje te podsumowywane są w OSR.
Komentarz dot. dokumentu zawierającego doprecyzowania dot. wyłączenia od stosowania dokumentu: Zarządzeniu nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje pochodzą z wytycznych prowadzenia konsultacji publicznych w Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowanych w 2015 r. i opublikowanych na stronie MEN w zakładce "Konsultacje społeczne".
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Komentarz ministerstwa: Komentarz dot. pytania czy jeśli istnieje taki dokument to czy zawiera doprecyzowania dot. sposobu tworzenia list interesariuszy procesów konsultacji: Departament Strategii i Funduszy Europejskich prowadzi listę organizacji uczestniczących w konsultacjach publicznych w Ministerstwie. Lista ta zawiera spis instytucji zainteresowanych udziałem w procesie konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo.
Wynika to z § 15 zarządzenia Min. Sprawiedl. z dnia 10 września 2015 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 212)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Dziennik urzędowy MŚ: Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu - wspomniane wcześniej zarządzenie.
Komentarz ministerstwa: W przypadku wszystkich odpowiedzi "nie" ministerstwo podało komentarz, że planowana jest aktualizacja wewnętrznych regulacji prawnych i element ten będzie brany pod uwagę przy zmianach
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz ministerstwa: Minimalny czas konsultacji podawany jest w piśmie przewodnim kierującym projekt do konsultacji publicznej.
Doprecyzowanie (dot. formułowania informacji zwrotnej) zawarte jest w piśmie przewodnim kierującym projekt do konsultacji publicznej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
11. Czy na stronie ministerstwa istnieje miejsce, gdzie zamieszczane są informacje o konsultacjach projektów prawnych-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP resortu (http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/wykaz-projektow-poddawanych-konsultacjom-publicznym.php).
Dodatkowo informacje o procesach konsultacjach związanych z tematyką praw autorskich pojawiają się na stronie http://www.prawoautorskie.gov.pl/ podlinkowanej ze strony głównej resortu.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu.
Wszystkie projekty aktów prawnych są publikowane zawsze w zakładce "Projekty aktów prawnych" (która w strukturze strony jest częścią BIP Ministerstwa), a także w większości w zakładce "Zmieniaj z nami prawo", dedykowanej projektom oddziałującym bezpośrednio na przedsiębiorców. Na stronie głównej funkcjonuje też osobna zakładka konsultacje online, które odsyła do portalu http://www.konsultacje.gov.pl, gdzie zamieszczane są projekty podlegające konsultacjom w trybie online.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: O konsultacjach projektów prawnych informowano na stronie resortu w zakładce "Konsultacje". Dokumenty dotyczące konsultacji opublikowano na stronie BIP ministerstwa.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Od marca 2015 na stronie głównej resortu jest osobna zakładka poświęcona konsultacjom - http://www.nauka.gov.pl/konsultacje/
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje i dokumenty dotyczące informacji projektów zamieszczane są w zakładce "Konsultacje społeczne" na stronie resortu (http://men.gov.pl/consultations) oraz w BIP MEN.
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Informacje o konsultacjach umieszczane są w zakładce "Projekty aktów prawnych". Co ciekawe MŚ zrezygnowało z osobnej zakładki dot. konsultacji społecznych, która funkcjonowała w menu strony internetowej resortu jeszcze w lutym 2015r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Dokumentacja dotycząca konsultacji publicznych zamieszczona jest na stronie BIP ministerstwa. Natomiast na stronie głównej resortu nie publikowano komunikatów nt. konsultacji projektów. Brakuje również specjalnej zakładki na stronie resortu dedykowanej tematowi konsultacji publicznych,
Komentarz ministerstwa: Informacje o konsultacjach projektów aktów prawnych zamieszczane są w BIP MSiT w zakładce „Projekty aktów prawnych”.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Wszystkie informacje i dokumenty dotyczące konsultacji umieszczane są w BIP resortu, w zakładce "Projekty aktów prawnych" - nie jest to jednak podstrona dedykowana osobno konsultacjom (http://bip.msw.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2014?page=13)
Ministerstwo Finansów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Komunikaty o konsultacjach zamieszczane są w aktualnościach na stronie BIP MF. Jednak w odniesieniu do analizowanych projektów ustaw nie zamieszczono takich komunikatów. Na stronie ministerstwa nie ma osobnej zakładki dedykowanej konsultacjom.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Wg odpowiedzi na wniosek o DIP komunikaty o konsultacjach projektów prawnych zamieszczane są w BIP ministerstwa. Jednak nie znaleziono w BIP dokumentów dotyczących konsultacji analizowanych projektów ustaw.
Komentarz ministerstwa: Informacje na ten temat znajdują się w dziale BIP projektu aktów prawnych podzielonym na działy administracji rządowej: http://mir.bip.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekty-aktow-prawnych.html
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Na stronie Ministerstwa w zakładce projekty aktów prawnych publikowane są dokumenty dot. projektów ustaw, w tym dot. przeprowadzanych konsultacji, m.in. pisma zapraszające do konsultacji, raporty z konsultacji. Nie jest to jednak osobna przestrzeń wyróżniona ze względu na tematykę konsultacji.
Komentarz ministerstwa: Departamenty i biura MPiPS przekazują do Biura Promocji i Mediów MPiPS informacje i dokumenty do zamieszczenia w BIP, zgodnie z zapisami zarządzenia nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Zob. komentarze do pytań 24 i 26 (tj. projekty dokumentów zamieszczane są w BIP MPiPS oraz w BIP RCL, oraz w raporcie z konsultacji i w OSR).
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Zakładka "Projekty aktów prawnych" odnosi bezpośrednio do portalu RCL, nie wyróżniając etapu, na którym aktualnie znajdują się poszczególne projekty.
Komentarz ministerstwa: Tak, MS zawiera odnośniki do wszystkich projektów umieszczanych na BIP RCL (RPL)
http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: BIP resortu odsyła jedynie do portalu RCL z informacją, że tam dostępna jest dokumentacja prac nad projektem.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
MSP wszystkie informacje o konsultacjach publicznych zamieszcza w swoim BIP, w dziale ""Prawo"". Nie są one jednak w żaden sposób bezpośrednio podlinkowane na stronie głównej ministerstwa, ani wyróżnione w BIP - informację o konsultacjach można znaleźć dopiero wtórnie, przeklikując strony poświęcone poszczególnym projektom, co utrudnia np. zorientowanie się, które projekty są aktualnie w konsultacjach.
Komentarz ministerstwa: Dokumentacja tego procesu jest publikowana na stronach BIP: http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/tworzenie-prawa/projekty-aktow-prawnych oraz RCL
Informacje o konsultacjach publicznych są zamieszczane przy każdym poszczególnym projekcie aktu prawnego prowadzonego przez MSP w zakładce Prawo – Tworzenie Prawa – Wykaz Prac Legislacyjnych MSP
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Projekty aktów prawnych" na stronie resortu znajduje się tylko odniesienie, że procedowane projekty zamieszczane były w RCL.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Komunikaty o konsultacjach nie są umieszczane w żadnym widocznym miejscu w BIP resortu, a jedynie w portalu RCL.
Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
MON nie zamieszcza informacji o konsultacjach ani na swojej stronie, ani nawet w odrębny sposób w swoim BIP, w którym w zakładce Projekty aktów prawnych są jedynie linki do BIP PCL, a i to do strony głównej, a nie np. efektów jakiegokolwiek filtrowania.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP KPRM, strona internetowa KPRM
Na BIP KPRM istnieje zakładka "Projekty aktów prawnych powstających w KPRM" (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/projekty-aktow-prawnych/3110,Projekt-zarzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-powolania-Komitetu-Sterujac.html), gdzie zamieszczane są te projekty, ale nigdzie indziej na stronie nie zamieszczane są informacje o możliwości zgłoszenia uwag. W większości przypadków (informacje zebrane w ramach analizy OSR dla tych projektów) projekty dokumentów nie były poddawane właściwym konsultacjom publicznym jako oddziałujące jedynie na wąski zakres podmiotów wewnątrz struktur administracji publicznej; każdorazowo umieszczano jednak projekt na BIP co "teoretycznie" umożliwiało zgłoszenie uwag wszystkim zainteresowanym.
12. Czy w ministerstwie istnieje stanowisko lub jednostka organizacyjna, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych-
+
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, Dziennik Urzędowy MŚ.
Za przebieg merytoryczny konsultacji(w tym analizę uwag i przygotowanie podsumowania) odpowiadają departamenty merytoryczne, ale procedurę przekazywania komunikatów o konsultacjach na zewnątrz i przyjmowania uwag nadzoruje i realizuje Departament Prawny.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Merytorycznie za analizę danych z konsultacji i ich wykorzystanie odpowiadają departamenty merytoryczne, ale część zadań organizacyjnych(wysyłka do interesariuszy) obsługuje Departament Prawny.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Z racji bardzo rzadko prowadzonych prac legislacyjnych w ministerstwie, konsultacjami zajmuje się de facto jedna osoba w Biurze Dyrektora Generalnego. Jest ona odpowiedzialna za wszystkie procesy konsultacji w resorcie, aczkolwiek jest to tylko jeden z wielu obowiązków tej jednostki ministerialnej.
Źródło: strona internetowa i BIP resortu, indywidualny kontakt z przedstawicielem resortu.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MS.
Komentarz ministerstwa: Tak
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośrednie kontakty z przedstawicielami MG.
Za prowadzenie poszczególnych procesów konsultacji w resorcie odpowiadają poszczególne departamenty merytoryczne. Wyróżniające jest to, że Ministerstwo Gospodarki posiada odrębny Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, zajmujący się m.in. regulacjami dotyczącymi OSR oraz zagadnieniami związanymi z prowadzeniem konsultacji publicznych, który posiada w tym zakresie znaczną wiedzę (był m.in. odpowiedzialny za stworzenie portalu konsultacje.gov.pl oraz tworzenie dokumentu "Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego" przyjętego w maju 2015r. na poziomie Rady Ministrów). Nie ma on jednak bezpośredniego wpływu na procesy konsultacji prowadzone przez inne departamenty.
Komentarz ministerstwa: Kwestie te regulują przyjęte w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W żadnym komunikacie nie ma informacji o takim stanowisku lub jednostce organizacyjnej.
Komentarz ministerstwa: Konsultacje publiczne prowadzi merytorycznie właściwa komórka organizacyjną Ministerstwa, do której zakresu działania, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ministerstwa, należy zagadnienie będące przedmiotem projektu.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: strona internetowa resortu i BIP resortu.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona resortu i BIP resortu.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Konsultacje publiczne, za każdym razem, są prowadzone przez komórkę organizacyjną przygotowująca projekt aktu prawnego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: W MIiR – z uwagi na zakres realizowanych przez urząd zadań – za przygotowanie projektu dokumentu rządowego, w tym za przeprowadzenie konsultacji publicznych odpowiadają komórki organizacyjne Ministerstwa właściwe w danej sprawie.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W ocenie skutków regulacji projektów ustaw podany jest opiekun merytoryczny projektu. Jednak nie wskazano stanowiska lub jednostki, w której kompetencji leży organizacja konsultacji publicznych.
Komentarz ministerstwa: Zarówno obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jak i obowiązujące od połowy maja 2015 r. Zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr., poz. 35) wyznaczają BM MAC jako komórkę, z którą uzgadnia się sposób i zakres prowadzenia konsultacji. Natomiast za prowadzenie konsultacji publicznych odpowiada komórka merytoryczna.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu, BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Departamenty i biura MPiPS stosują zarządzenia nr 2 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Komórki wiodące przeprowadzają i odpowiadają za przebieg konsultacji projektów dokumentów z zakresu swojej merytorycznej właściwości.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Departamenty merytoryczne realizujące procesy konsultacyjne korzystają ze wsparcia ze strony Wydziału Rządowo-Parlamentarnego w Biurze Organizacyjnym Ministerstwa, które jest odpowiedzialne za sporządzanie i aktualizowanie ogólnej listy partnerów społecznych, która jest wykorzystywana m.in. przy tworzeniu rozdzielników dla poszczególnych procesów konsultacyjnych.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła danych:
osobisty kontakt z przedstawicielem Departamentu Prawnego MON
Wszystkie etapy procesów legislacyjnych, w tym także konsultacje publiczne, są w MON prowadzone przez Departament Prawny. W tej sytuacji dyrektor Departamentu Prawnego jest w efekcie odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich procesów konsultacji publicznych w Ministerstwie.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP KPRM
Na mocy ZARZĄDZENIa NR 16 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Regulamin organizacyjny KPRM wzbogacony został o zapis przypisujący odpowiedzialność za prowadzenie konsultacji publicznych w brzmieniu "3. w § 25 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) realizacji zadań w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych rządowych projektów ustaw i rozporządzeń oraz projektów założeń do rządowych projektów ustaw.”.
W oparciu o dokumenty opublikowane na BIP KPRM nie udało się jednak do momentu zakończenia badania ustalić właściwego przyporządkowania tego zapisu komórce organizacyjnej w KPRM (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/podstawy-prawne/regulamin-organizacyjny/2563,Regulamin-organizacyjny-KPRM.html).
13. "Czy wewnątrz resortu na poziomie co najmniej podsekretarza stanu lub dyrektora generalnego jest osoba odpowiedzialna za poprawność poprawność procesu legislacyjnego w tym konsultacje publiczne-  "
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MS.
Komentarz ministerstwa: Tak, Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Komentarz ministerstwa: Kwestie te regulują przyjęte w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W żadnym komunikacie w RCL lub na stronie BIP resortu nie wskazano osoby odpowiedzialnej za proces legislacyjny w tym konsultacje publiczne projektu ustawy.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 zarządzenia nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 17), do zakresu czynności Sekretarza Stanu należy koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministra i Ministerstwa (w tym prac legislacyjnych). Dodatkowo Sekretarz Stanu pełni funkcję koordynatora Zespołu ds. OSR.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: strona internetowa resortu i BIP resortu.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona resortu i BIP resortu.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z podziałem kompetencji, Sekretarz Stanu Zdzisław Gawlik odpowiada za koordynację prowadzonych w Ministerstwie procesów legislacyjnych.
Informacja zawarta w opisie kompetencji poszczególnych członków Kierownictwa MSP.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: W odniesieniu do komentarza MIiR do pkt 31 na poziomie kierownictwa Ministerstwa za poprawność procesu legislacyjnego,
w tym konsultacje publiczne odpowiada każdorazowo członek kierownictwa Ministerstwa nadzorujący komórkę organizacyjną, we właściwości której pozostaje dany akt prawny.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W ocenie skutków regulacji projektów ustaw podano osobę odpowiedzialną za projekt w randze ministra, podsekretarza lub dyrektora generalnego. Jednak nie podano, czy osoba ta jest również odpowiedzialna za poprawność konsultacji publicznych.
Źródło: BIP resortu i portal RCL.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenia, o których mowa w pkt 23, 26 i 31 nie przewidują takiej roli. Niemniej jednak w tzw. decyzjach kompetencyjnych ustalających zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego MAC wszystkim członkom Kierownictwa został przypisany nadzór nad konkretnymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa. W chwili obecnej, czynności kierownictwa wobec Departamentu Prawnego sprawuje Podsekretarz Stanu w MAC Pani Magdalena Młochowska – Decyzja Nr 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 55). Poprzednio ww. czynności wykonywali Podsekretarz Stanu w MAiC Pan Jan Grabiec, Podsekretarz Stanu w MAiC Pan Marek Wójcik itd. Zadaniem nadzorującego Członka Kierownictwa jest sprawowanie nadzoru nad zgodnością przygotowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej oraz podpisywanie pism kierujących projekty dokumentów rządowych do uzgodnień międzyresortowych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielami MNiSW.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu, BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialna jest komórka organizacyjna MPiPS przygotowująca projekt aktu prawnego lub dokumentu oraz sekretarz stanu lub podsekretarz stanu ją nadzorujący.

Zarządzenie nr 25 Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(§ 1 ust. 3 pkt 4 - do decyzji Ministra zastrzeżone jest w szczególności: …nadzorowanie prac legislacyjnych MPiPS).

Konsultacje publiczne w MPiPS przeprowadzane są zgodnie z zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 2 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z zastosowaniem siedmiu zasad konsultacji.
Zgodnie z zarządzeniem nr 30 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017 (zapisy zawarte załączniku do zarządzenia), w MPiPS został wskazany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Sekretarz odpowiedzialny za konsultacje publiczne.
Do pełnienia tej funkcji wyznaczony został Jarosław Duda - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

http://www.mpips.gov.pl/program-wspolpracy-z-ngo/konsultacje/
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu, BIP resortu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje na temat struktury organizacyjnej ministerstwa ze strony internetowej i BIP resortu.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu, indywidualny kontakt z przedstawicielem resortu.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: patrz: pyt. 25
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP KPRM
14. Czy w dokumentacji/komunikatach zapraszających do udziału w konsultacjach dotyczących projektów ustaw wskazuje się z imienia i nazwiska (wraz z informacjami umożliwiającymi kontakt, np. telefon lub mejl) osobę odpowiedzialną za konsultacje danego projektu-
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL i BIP resortu.
Co do zasady w pismach zapraszających do konsultacji resort podaje spersonalizowane mejle, na które można przesyłać uwagi oraz zazwyczaj numer telefonu, a w BIP resortu wskazuje się zawsze z imienia i nazwiska osobę odpowiedzialną za dany projekt.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Baza RCL, BIP resortu
W pismach zapraszających do konsultacji publicznych podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można zgłaszać uwagi, ale konkretna osoba odpowiedzialna za dany projekt nie jest wskazywana wprost z imienia i nazwiska.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL
W 9 na 10 przypadków nie podano takiej informacji. W jednym przypadku podano spersonalizowany email z imieniem i nazwiskiem, ale nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnje za konsultacje.
Komentarz ministerstwa: Tak, Zawsze się wskazuje osobę czy adres do kontaktu w sprawie projektu
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL
We wszystkich analizowanych przypadkach w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi, ale nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W opublikowanym w RCL i na stronie BIP dokumencie zapraszającym do konsultacji publicznych podano jedynie spersonalizowany mejl, na który można było przesyłać ewentualne uwagi.
Ministerstwo Finansów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Taka informacja znalazła się w połowie analizowanych procesów konsultacyjnych. Dane na podstawie dokumentacji w RCL.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Taka sytuacja miała miejsce jedynie w 2 przypadkach. W 7 przypadkach w piśmie zapraszającym do konsultacji, podpisanym przez ministra lub podsekretarza stanu, zamieszczono adres email składający się z imienia i nazwiska, na który można było przesyłać opinie. Nie wskazano jednak bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W 1 przypadku nie zamieszczono żadnej informacji pozwalającej zidentyfikować konkretną osobę. W 2 przypadkach nie udało się ustalić odpowiedzi na to pytanie z powodu braku dostępu do pism zapraszających do konsultacji.
Źródło: portal RCL
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W trzech przypadkach w komunikatach zapraszających do konsultacji zamieszczonym w RCL podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi w toku konsultacji.
Komentarz ministerstwa: Zarówno obowiązujące w 2014 r. Zarządzenie Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jak i obowiązujące od połowy maja 2015 r. Zarządzenie Nr 22 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr., poz. 35) nakładają obowiązek wskazania takiej osoby. Informacja dotycząca osoby odpowiedzialnej za konsultacje danego projektu znajduje się w piśmie kierującym projekt do konsultacji. Informacja o osobie odpowiedzialnej za przygotowanie projektu znajduje się zawsze w OSR oraz na stronie BIP MAC i BIP RCL.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu
W 1 przypadku w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można zgłaszać uwagi. Brak natomiast było bezpośredniego wskazania osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W dwóch przypadkach w ogóle zabrakło takiej informacji w piśmie zapraszającym do konsultacji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu
W 7 przypadkach w piśmie informującym o konsultacjach podano imię i nazwisko koordynatora konsultacji. W 2 przypadkach w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi, ale nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W 2 przypadkach zabrakło takiej informacji.
Komentarz ministerstwa: W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) opracowywanej do każdego projektu aktu prawnego zawsze wskazywana jest osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz kontakt do opiekuna merytorycznego projektu.
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W przypadku 12 procesów w piśmie zapraszającym do konsultacji podano mejle zawierające nazwiska, na które można przesyłać uwagi, nie podano jednak wprost osoby kontaktowej odpowiedzialnej za konsultacje. W 3 przypadkach nie podano żadnej informacji na ten temat.
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W dwóch przypadkach w komunikatach zapraszających do konsultacji zamieszczonym w RCL podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można było przesyłać uwagi. Jednak nie wskazano bezpośrednio osoby odpowiedzialnej za konsultacje. W jednym przypadku nie opublikowano pism zapraszających do konsultacji.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W jednym przypadku podano spersonalizowany mejl, na który można było wysyłać uwagi w toku konsultacji, ale nie wskazano bezpośrednio z imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za ten proces. W drugim przypadku nie podano nawet takiej informacji.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Serwis RCL
W serwisie RCL nie odnaleziono dokumentacji tego etapu procedury legislacyjnej, w tym żadnych pism zapraszających do udziału w konsultacjach.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Takie informacje podawane są standardowo w zakładce o konsultacjach na stronie MKiDN, ale nie zawsze w pismach zapraszających do konsultacji. Ponieważ zakładka nie archiwizuje komunikatów, nie udało się ustalić, czy tak samo było w przypadku analizowanego projektu, natomiast w piśmie zapraszającym do konsultacji w tym przypadku zabrakło takiej informacji.
Źródła: portal RCL, strona internetowa resortu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL i BIP resortu.
Tylko w jednym przypadku wśród analizowanych podano spersonalizowany adres mejlowy - w zdecydowanej większości pism (także z roku 2013) podawano jedynie ogólne adresy mejlowe. Z dodatkowych analiz wynika jednak, że w pismach zapraszających do konsultacji publikowanych w roku 2015 pojawiają się już spersonalizowane adresy, choć nie wskazuje się bezpośrednio osób odpowiedzialnych za konsultacje.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: W 5 pismach zapraszających do konsultacji publicznych podano mejl zawierający imię i nazwisko, na który można zgłaszać uwagi, choć konkretna osoba odpowiedzialna za dany projekt nie została wskazana wprost z imienia i nazwiska. W 7 przypadkach nie podano nawet takiej informacji.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Źródło: BIP KPRM
W analizowanym okresie nie opublikowano żadnego komunikatu zapraszającego do udziału w konsultacjach publicznych.
15. Czy poprzez stronę www ministerstwa istnieje możliwość dopisania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji prowadzonych przez to ministerstwo-
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Nie istnieje możliwość dopisania się osobno do listy interesariuszy w procesach konsultacyjnych, ale poprzez stronę główną resortu można zasubskrybować newsletter, w którym zamieszczane są informacje o wszystkich nowych projektach aktów prawnych i ich konsultacjach.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu, bezpośredni kontakt z przedstawicielem MNiSW.
Wedle informacji z resortu trwają prace nad przygotowaniem mechanizmu umożliwiającego zapisanie się na listę interesariuszy stricte pod kątem udziału w konsultacjach, w podziale na obszary tematyczne interesujące dany podmiot. Póki poprzez zakładkę o konsultacjach na stronie internetowej MNiSW istnieje natomiast możliwość subskrypcji newslettera (Biuletynu Ministerstwa)gdzie - oprócz innych komunikatów - publikowane są także informacje o procesach konsultacyjnych prowadzonych przez resort (bez podziału tematycznego).
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie resortu nie podano jakiejkolwiek możliwości dopisania się do listy interesariuszy w procesie konsultacyjnym.
Komentarz ministerstwa: Na stronie internetowej BIP MSiT został umieszczony do pobrania wzór formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa i BIP resortu.
Komentarz ministerstwa: Z przepisów prawa nie wynika obowiązek umożliwienia dopisywania się do listy interesariuszy w procesach konsultacji. Warto jednak podkreślić, że poszczególne projekty legislacyjne MAC mają bardzo różny zakres interesariuszy, lista jest indywidualnie dostosowywana na potrzeby poszczególnych konsultacji przez komórkę odpowiedzialną za projekt. Dodatkowo, konsultacje w MAC prowadzone są w sposób otwarty i powszechny, zapewniający każdemu możliwość zapoznania się z dokumentem i wypowiedzenia się.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa resortu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie MEN nie ma możliwości dopisania się do lity interesariuszy w procesach konsultacji projektów ustaw tego resortu.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa ministerstwa.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Strona internetowa resortu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: strona internetowa KPRM
16. Czy w 2014 r. ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji z którekolwiek dostępnego serwisu on-line do prowadzenia konsultacji publicznych- 
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Komentarz ministerstwa: Tak, Rcl.gov.pl oraz konsultacje.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu, portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
W 3 z analizowanych przypadków projekty były konsultowane za pomocą rządowego portalu konsultacje.gov.pl, za którego przygotowanie odpowiadało MG we współpracy z KPRM.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: MF korzystał z serwisów on-line w przypadku trzech projektów ustaw: w dwóch przypadkach korzystano z portalu konsultacje.gov.pl, w jednym z portalu mamzdanie.org.pl.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródła: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portal konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W 2014 r. ministerstwo korzystało z portalu mamzdanie.org.pl, lecz nie na potrzeby konsultacji publicznych analizowanych projektów ustaw, tylko do konsultacji innych aktów prawnych, głównie rozporządzeń.
Źródło: portal mamzdanie.org.pl.
Komentarz ministerstwa: W 2014 r. Ministerstwo korzystało na potrzeby konsultacji publicznych z serwisów on-line: mamzdanie.org.pl, konsultacje.gov.pl.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portale konsultacje goc.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie korzystało z rządowego portalu konsultacji publicznych konsultacje.gov.pl czy portalu mamzdanie.org.pl, ani z jakiegokolwiek innego portalu on-line.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portale konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: MSP nie korzystało ani z portalu konsultacje.gov.pl, ani z mamzdanie.org.pl, ani z innego serwisu on-line na potrzeby prowadzenia konsultacji publicznych projektów ustaw.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portale konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie korzystało ani z serwisu konsultacje.gov.pl, ani z portalu mamzdanie.org.pl, ani z innego portalu on-line.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie korzystało ani z portalu konsultacje.gov.pl, ani mamzdanie.org.pl, ani z innego portalu on-line służącemu przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektów ustaw.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Serwis konsultacje.gov.pl, serwis RCL
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy
17. Jeśli w 2014 r. ministerstwo korzystało z jakiegokolwiek portalu do konsultacji on-line, to w przypadku ilu konsultacji dot. projektów ustaw użyto tego rozwiązania-
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL (pisma zapraszające do konsultacji), portal konsultacje.gov.pl
Komentarz ministerstwa: Tak, wszystkich
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portale konsultacje.gov.pl, mamzdanie.org.pl i risercz internetowy
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: MF korzystał z serwisów on-line w przypadku trzech projektów ustaw: w dwóch przypadkach korzystano z portalu konsultacje.gov.pl, w jednym z portalu mamzdanie.org.pl.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Wykorzystanie portalu konsultacje.gov.pl w 1 przypadku procesu konsultacji
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W każdym z przypadków wykorzystano portal rządowy konsultacje.gov.pl.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: nd
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: nd
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W przypadku dwóch wskazanych projektów ustaw, odbyły się konsultacje publiczne na portalu mamzdanie.org.pl, ale miało to miejsce w 2013 r. Natomiast w 2014 r. na portalu mamzdanie.org.pl konsultowano inne akty prawne, głównie rozporządzania.
Źródło: portal mamzdanie.org.pl.
Komentarz ministerstwa: W 2014 r. na stronie mamzdanie.org.pl zamieszczono do konsultacji 3 rozporządzenia będące we właściwości MAC (rozporządzenie dotyczące standardów technicznych dla zasobów udostępnianych poprzez Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), rozporządzenie określającego wzory dokumentów potrzebnych do zgłaszania i sprawozdawania zbiórek publicznych, rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wymagań dot. odbiorników cyfrowych, a na stronie konsultacje.gov.pl - projekt założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: nd
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: patrz: 29
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy
18. W ilu przypadkach konsultacji projektów ustaw skorzystano z innych niż forma pisemna sposobów konsultacji – konferencje uzgodnieniowe, bezpośrednie spotkania, konferencje, seminaria, itp-
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL-raporty z konsultacji.
W 1 przypadku przeprowadzono wysłuchanie publiczne.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu
W 1 przypadku zorganizowano konferencję uzgodnieniową z udziałem uczestników konsultacji, którzy zgłosili w nich swoje uwagi,a w jednym przeprowadzono dodatkowo dodatkowo ankietę elektroniczną skierowaną do gmin oraz grupy 10000 przedsiębiorców.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL i BIP resortu
W jednym przypadku przeprowadzono konferencję uzgodnieniową.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W 1 przypadku przeprowadzono konferencję uzgodnieniową.Ponadto w 5 przypadkach, wg pism zapraszających do konsultacji, pisemne uwagi oprócz formy pism można było wysyłać także mejlem lub faksem.
Źródło: portal RCL.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W czterech przypadkach odbyły się spotkania konsultacyjne lub konferencje uzgodnieniowe
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W przypadku jednego z projektów przeprowadzono konferencję uzgodnieniową także z udziałem przedstawicieli instytucji nierządowych (m.in. Krajowej Rady Sądowniczej), które zgłosiły uwagi w toku konsultacji.
Komentarz ministerstwa: 1 – konferencja uzgodnieniowa
3 – bezpośrednie spotkania
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Portal RCL, BIP resortu
Komentarz ministerstwa: NIE JEST PRAWDĄ, że Ministerstwo nie korzystało z innych form konsultacji niż pisemne. W 2014 r. projektem, który wzbudził wielkie społeczne zaangażowanie, było projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Oprócz wymaganych prawem konsultacji odbyły się w tej sprawie dwa spotkania konsultacyjne, dzięki którym udało się wypracować kompromisowe rozwiązania dotyczące dobrostanu zwierząt, o co aktywnie zabiegali obrońcy
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Wg pisma zapraszającego do konsultacji opublikowanego w RCL i na stronie BIP resortu konsultacje miały również formę mejlową.
Komentarz ministerstwa: W 2014 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się jedna konferencja poświęcona projektowanej zmianie ustawy o sporcie.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Portal RCL, BIP resortu, strona internetowa resortu
Komentarz ministerstwa: Podczas prac nad projektem założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów prowadzono konsultacje w formie spotkań.

Przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będącym Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej powołana jest na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych , jako jego organ doradczy, stanowiący forum współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych Do zakresu działania Rady należy m.in. opiniowanie przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika dokumentów, w tym projektów aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuacje osób niepełnosprawnych.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródła: portal RCL, strona internetowa resortu.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Portal RCL i BIP resortu
Komentarz ministerstwa: Tak, Co do zasady i zgodnie z zasadami prowadzenia prac legislacyjnych normalnym etapem prac nad projektem prawnym są konferencje uzgodnieniowe, w MS są one często wykorzystywane w przypadku projektów szczególnie ważnych korzysta się z dodatkowych narzędzi i np. rekomendacje zmiany prawa upadłościowego i naprawczego zostały przygotowane przez Zespół składający się z przedstawicieli środowiska praktyków sędziów i syndyków, przez przedstawicieli nauk ekonomicznych i prawnych , a także przedstawicieli kancelarii prawnych zajmujących się prawem upadłościowym. Rekomendacje były przez dłuższy czas opublikowane na stronie internetowej MS
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: W 1 przypadku nie podano informacji, w jakiej formie poza pisemną odbyły się konsultacje. W 12 przypadkach możliwość zgłaszania uwag była także dostępna droga mejlową - wciąż jest to jednak forma pisemna.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W przypadku dwóch projektów konsultacje prowadzono za pośrednictwem portalu mamzdanie.pl, były to jednak wciąż konsultacje pisemne.
Źródło: portal mamzdanie.org.pl, portal RCL.
Komentarz ministerstwa: Np. MAC zorganizowało dwukrotnie konferencję uzgodnieniową dotyczącą projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz konferencje uzgodnieniową w sprawie rozporządzenia dotyczącego Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej. Na konferencję uzgodnieniowe byli zapraszani wszyscy interesariusze, którzy wypowiedzieli się w ramach konsultacji publicznych. Dodatkowo projekt założeń reuse był przedmiotem konsultacji publicznych w ramach platformy: konsultacje.gov.pl. Odbyły się również konferencje uzgodnieniowe i spotkania grup roboczych dotyczące: Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. 2015 r. poz. 719); Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. 2015 r. poz. 745).
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Przy czym w 3 przypadkach konsultacje miały także formę on-line, odbywały się za pośrednictwem portalu konsultacje.gov.pl, a we wszystkich przypadkach odbywały się też w formie mejlowej - wciąż są to jednak formy pisemne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje pochodzą z portalu RCL. Konsultacje projektów ustaw miały również formę mejlową, jednak wciąż jest to forma pisemna.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W jednym przypadku konsultacje odbywały się również w formie mejlowej, jednak wciąż jest to forma pisemna. W drugim przypadku brakuje informacji o innej niż pisemna formie konsultacji.
Źródło: RCL.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Serwis RCL, informacje z odpowiedzi resortu na wniosek o DIP oraz dane zebrane w trakcie badania Stoczni
Zebrane dane bezpośrednio nie wskazują na zastosowanie ani niezastosowanie żadnych innych niż pisemne form konsultacji. Oznacza to, że o ich niestosowaniu w jakiejś mierze domniemujemy, przede wszytskim w oparciu o informacje uzyskane z MON w trakcie wywiadu prowadzonego na potrzeby przeglądu konsutlacji w 2014r. na temat praktyki działań resortu.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie dotyczy
19. Czy w 2014 roku odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji-
+
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Były to wewnętrzne szkolenia organizowane przez same ministerstwo w związku z przyjęcie nowego zarządzenia Dyrektora Generalnego MSiT nr 1 dot. prowadzenia procesów legislacyjnych z dnia 29.01.2014, zawierającego m.in. odniesienie do 7 zasad konsultacji oraz szczegółowe wytyczne dot. minimalnego czasu zbierania opinii i formułowania informacji zwrotnej w procesach konsultacyjnych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W ramach projektu PO KL "Sprawne konsultacje społeczne w Ministerstwie Edukacji Narodowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przeszkolono 53 osoby. Źródło: odpowiedź na wniosek o DIP.
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedzi na to pytanie we wniosku o DIP.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedzi resortu na wniosek o DIP do momentu wypełniania ankiety.
Komentarz ministerstwa: W roku 2014 nie odbyły się w ministerstwie szkolenia dla urzędników dot. prowadzenia konsultacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedzi resortu na wniosek o DIP do momentu wypełniania ankiety.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP
Komentarz ministerstwa: Tak, Pracownicy MS biorą udział w szkoleniach zewnętrznych (KPRM) dotyczących problematyki konsultacji publicznych
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Komentarz ministerstwa: Kwestie te regulują przyjęte w dniu 5 maja 2015 r. przez Radę Ministrów Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: portal RCL. Wg informacji przedstawionych przez ministerstwo w odpowiedzi na DIP w 2014r. resort zgłosił 5 pracowników do udziału w takim szkoleniu, które jednak nie zostało zrealizowane przez organizatora. Nie podano,kto był organizatorem (w tym czy był to podmiot zewnętrzny czy np. KPRM).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: odpowiedź na wniosek o DIP.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: odpowiedź na wniosek o DIP.
Komentarz ministerstwa: Pracownicy MAC uczestniczyli w szkoleniu z zakresu Rządowego portalu konsultacji publicznych-konsultacje.gov.pl.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź resortu na wniosek o DIP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Źródło: Odpowiedź na wniosek o DIP

Skomentuj