Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

RANKING OTWARTOŚCI RZĄDU 2014/15 – Przeciwdziałanie korupcji

Przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność to zasady budujące otwarty rząd. Odpowiedzialność w rządzeniu przejawia się między innymi we wprowadzaniu w instytucjach publicznych kultury pracy, która jest oparta na wysokich standardach etycznych, a także ogranicza ryzyko występowania konfliktu interesów i korupcji.

Przeczytaj całość

Wyniki poszczególnych ministerstw
– od najwyższego do najniższego:

Przejrzyj pytania – klikając na
pytanie rozwijasz odpowiedzi
1. Czy w ministerstwie istnieje system antykorupcyjny (np. ISO 9001 z nakładką antykorupcyjną) lub jest realizowana jakakolwiek wewnętrzna polityka antykorupcyjna (jeśli tak, wpisz nazwę dokumentu opisującego system / politykę w komentarz)-
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W MG został wprowadzony zintegrowany system zarządzania, a w jego ramach (w 2007 roku) System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (nakładka na ISO).Informacja o Zintegrowanym Systemie jest dostępna w zakładce w BIP.Kierownictwo ministerstwa wprowadzając system miało min. na celu:

kształtowanie świadomości w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz

promowanie postaw etycznych,

• wprowadzanie zasad zarządzania, sprzyjających dowartościowywaniu pracowników i ich utożsamianiu się z organizacją,

• zapewnienie szkoleń powszechnych w zakresie przeciwdziałania korupcji,

• wewnętrzne uregulowanie zasad współpracy z otoczeniem,

• wdrażanie zasady otwartych drzwi, np. Dyrektor Generalny, w indywidualnie

ustalonych z zainteresowanym pracownikiem terminach, przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń,

• powołanie Zespołu doradców etycznych uruchomienie adresu e-mail:

doradca.etyczny@mg.gov.pl,

• wprowadzenie regulacji dotyczących przeciwdziałania mobbingowi oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przejawów korupcji,

• umożliwienie pracownikom zgłaszania różnego rodzaj u wniosków w ramach

funkcjonuj ącego ZSZ, np. w ramach procedury P-BDG-48 Działania doskonalące.http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa / http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania/

http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Podstawowe+dokumenty
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: W MSW w 2014 r. wprowadzono politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dokument sygnowany przez dyrektora generalnego 21.03.2014 r) dostępny na https://msw.gov.pl/pl/ministerstwo/zintegrowany-system-zar/9571,ZINTEGROWANY-SYSTEM-ZARZADZANIA-W-MSW.html ) w ramach której realizowana jest również polityka antykorupcyjna. Polityka antykorupcyjna została wprowadzona 2 lata wcześniej dokumentem "Polityka przeciwdziałania korupcji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych" z 27 kwietnia 2012 r. Dokument ten opublikowany jest w BIPie ministerstwa w zakładce Polityka przeciwdziałania korupcji.
W Regulaminie organizacyjnym MSW ( zarządzenie nr 77 MSW z dnia 31 grudnia 2012 r zmieniające zarządzenie ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego ) wprowadzono stanowisko Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Korupcji.
Ponadto zarządzeniem nr 29 Dyrektora Generalnego MSW z 24 czerwca 2013 r. wprowadzono standardy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MSW, w którym zapisano zasady postępowania w zakresie eliminacji i minimalizacji ryzyka korupcyjnego w MSW, przeciwdziałania możliwości wystąpienia zdarzeń o znamionach korupcji.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Minister Sikorski zatwierdził 10 listopada 2011 r. politykę jakości i antykorupcyjną MSZ na lata 2011-13, realizowaną w ramach projektu "Wdrożenie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w pionie dyrektora generalnego Służby Zagranicznej". Zgodnie z z informacją ze strony www , ministerstwo będzie "okresowo aktualizować politykę jakości i antykorupcyjną oraz zapewniać niezbędne fundusze na jej realizację, zachowując przy tym zasady wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych".

O kontynuacji polityki antykorupcyjnej w kolejnych latach informuje dokument zamieszczony w Dzienniku Urzędowym MSZ - zarządzenie nr 28 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 listopada 2014 w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych (Polityka jakości i antykorupcyjna na lata 2014-16).
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadzono System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK), jako tzw. nakładkę na Systemem Zarządzania Jakością. Oznacza, że system przeciwdziałania zagrożeniom
korupcyjnym działa łącznie z systemem zarządzania jakością, jako zintegrowany system zarządzania.

Sam system zarządzania jakością wprowadzono na podstawie zarządzenia nr 38 Dyrektora Generalnego MS z 1 lipca 2003.


Zgodnie z zapisem w Księdze Jakości ( wersja 9.0, str. 7) system wprowadzono w części jednostek organizacyjnych MS: Biurze Ministra,
Biurze Dyrektora Generalnego, Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Biurze Administracyjno-Finansowym.

Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z procesu odnowienia certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością określonego wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. W związku z powyższym trwa proces przygotowywania wewnętrznych przepisów zastępujących dotychczas obowiązujące procedury Systemu Zarządzania Jakością, w tym zintegrowanego z nim Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. (Informacja pochodzi z odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej).
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP, w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej MŚ za rok 2012, w rubryce "Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej" napisano, że "w 2012 r trwały prace nad przygotowaniem strategii antykorupcyjnej w Ministerstwie Środowiska, która została zatwierdzona w lutym 2013 r."


Jest to jedyna informacja na temat strategii w dokumentach dostępnych w BIP.Poradnik Antykorupcyjny MŚ to jedyny dokument wewnętrzny (przekazany w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej) to rodzaj informatorana temat rozwiązań, których celem jest przeciwdziałanie korupcji w ministerstwie, zawierajacego definicje podstawowych pojęć związanych z problemem korupcji, w tym definicje konfliktu interesów; przedstawiono w nim krótko sytuacje, które niosą zagrożenie korupcyjne. W drugiej części zamieszczono procedury reagowania pracowników w sytuacjach korupcyjnych.Na podstawie powyższych danych można powiedzieć, że wprowadzane są pewne procedury, rozwiązania, ale trudno ustalić, czy wynika to z wprowadzanej w MŚ strategii antykorupcyjnej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo przygotowało i przyjęło w 2008 r. Strategię Antykorupcyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Informacja na ten temat oraz sam dokument są dostępne w zakładce BIP - Przeciwdziałanie korupcji https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji.Strategia datowana 9 września 2008 r. zawiera diagnozę sytuacji w Ministerstwie Rolnictwa oraz wizję, misję i cele "w zakresie antykorupcji". Zostały w niej również przedstawione tzw. projekty strategiczne, które mają doprowadzić do przełożenia celów strategicznych na konkretne procedury i działania. W końcowej części dokumentu znalazł się zapis o konieczności monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii. Jednak nigdzie - w BIP czy na stronach www nie można znaleźć jakiegokolwiek dokumentu z monitoringu czy ewaluacji sposobu wdrażania Strategii.Dokument, wbrew zapewnieniom (patrz tekst w zakładce), że " zapisane w Strategii Antykorupcyjnej zadania nie będą zatwierdzone raz na zawsze – będą one regularnie weryfikowane i korygowane bądź uzupełniane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych", nie został zweryfikowany po 2008 r. Nie został zaktualizowany min. zapis dot. krajowych strategii antykorupcyjnych - brak w nim informacji i odniesień do najnowszego dokumentu strategicznego rządu "Rządowego Programu Przeciwdziałanie Korupcji na lata 2014-19". Na przesłane w czerwcu 2015 r. do MR pytanie dot. funkcjonowania w ministerstwie obligatoryjnych, wewnętrznych procedur reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne w odpowiedzi przekazany został tekst strategii z 2008 r, (w którym zapowiadane było stworzenie takiej procedury), a nie opis/rozporządzenie czy późniejsze zarządzenie wprowadzające wspomnianą procedurę w ministerstwie. Zatem trudno ocenić, na ile przyjęta w 2008 r. strategia ma obecnie wpływ na funkcjonowanie ministerstwa.
Ministerstwo Finansów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Finansów wprowadzono fragmentaryczne rozwiązanie "Procedurę zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych". Informacja o niej jest niedostępna w BIP/na www. Procedura została przesłana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Minister Skarbu Państwa wydał zarządzenie nr 30 z 25 lipca 2013 w sprawie Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP. Nie jest polityka czy strategia, można to rozwiązanie nazwać rozbudowaną procedurą.Dokument został przekazany w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nie są dostępne w BIP/na www ministerstwa.


Wytyczne określają sposoby postępowania w przypadku: otrzymania propozycji korupcyjnej; podejrzenia wystąpienia korupcji; bycia świadkiem zdarzenia o charakterze korupcyjnym; wystąpienia konfliktu interesów czy wystąpienia zachowania niepożądanego ( jest to naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych (...) w szczególności: poprzez zbieranie przez nieuprawnionego pracownika informacji dot. wartości majątku nadzorowanego przez min, lub przebiegu procesu prywatyzacji lub postępowań kwalifikacyjnych na członków organów spółek sp, prowadzonych przez MSP postępowań administracyjnych, kontrolnych lub postępowań przed sądami powszechnymi, udzielania zamówień publicznych, w tym wyboru doradcy prywatyzacyjnego, wykonawcy usługi lub spraw personalnych, które nie są związane z wykonywanymi przez niego zadaniami służbowymi, a ich ujawnienie (...) może mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia podejmowanego w ministerstwie).W Wytycznych w par. 10 zwraca się uwagę, aby wszelkie rozmowy prowadzone z podmiotami zewnętrznymi, w tym z doradcami prywatyzacyjnymi, potencjalnymi inwestorami, beneficjentami pomocy publicznej czy dłużnikami skarbu państwa odbywały się przy udziale co najmniej 2 pracowników.Ponadto w dokumencie wskazano zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym (wskazano komórki nadzorujące i odpowiedzialne za przestrzeganie wytycznych - 5 stopniowy poziom: minister, dyrektor generalny, dyrektor biura kontroli, osoba odpowiedzialna za obszar lub realizację procesu oraz pracownik) jak też sposoby postępowania (sposób zgłaszania zdarzenia)w przypadku podejrzenia lub wystąpienia korupcji, konfliktu interesów czy zachowań niepożądanych.W Wytycznych zapisano procedurę reagowania na sytuacje korupcyjne, konflikt interesów lub zdarzenia niepożądane - jak reagować oraz jak informować przełożonych o zdarzeniach (będzie omówiona dokładniej w punkcie poświęconym tego typu procedurom).Informacje wynikające z realizacji Wytycznych powinny być uwzględnianie przy szacowaniu ryzyka, brane pod uwagę przy planowaniu zadań audytowych i uwzględniane w pracy przy przygotowaniu działań doskonalących.
Komentarz ministerstwa: - Zarządzenie MSP nr 30 z 25.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych
w Ministerstwie Skarbu Państwa”
- Zarządzanie MSP nr 28 z 27.08.2015 r. w
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie wprowadzana jest od 2014 roku polityka zarządzania ryzykiem.

W e-dzienniku ministerstwa zamieszczono Zarządzenie nr 25 ministra administracji z 31 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem w MAiC, ogłoszone 4 marca 2014.

Celem wprowadzenia polityki jest:

1) zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez: ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu, usprawnienie procesu planowania oraz zapewnienie Kierownictwu Ministerstwa informacji o zagrożeniach realizacji zadań i osiągnięcia celów, w tym w szczególności określonych w ramach Planu działalności Ministra Administracji i Cyfryzacji;

2) usystematyzowanie i ujednolicenie podejścia Ministerstwa do zarządzania ryzykiem;

3) uświadomienie wpływu ryzyk towarzyszących działalności Ministerstwa na realizację zadań i osiągnięcie jego celów.W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Administracji i Cyfryzacji za rok 2014 wykazano, że: w roku 2014 powołano "koordynatora ds. zarządzania ryzykiem, sporządzono plany pracy komórek organizacyjnych oraz przeprowadzono identyfikacje ryzyk (II-IV kwartał)"; na rok 2015 przewidziano „mapowanie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne MAC oraz opracowanie schematów zarządzania procesowego i ich optymalizacja – Termin: do końca IV kwartału 2015.http://e-dziennik.mac.gov.pl/booktabs.html?year=2014

http://e-dziennik.mac.gov.pl/actdetails.html?year=2014&act=15

http://mac.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza/
Komentarz ministerstwa: W MAC przyjęto procedury dotyczące przeprowadzenia oceny ryzyka, który należy potraktować jako narzędzie systemu antykorupcyjnego – zarówno na potrzeby funkcjonowania całego MAC, jak i na potrzeby systemu wdrażania POWER – rozdział 9.1 Instrukcji Wykonawczej dla ww. programu: Procedura identyfikacji i zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych i/lub korupcji.
Na poziomie MAC są to : 1) Zarządzenie Nr 25 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 4 marca 2014 r., poz. 2), *na podstawie niniejszego Zarządzenia Minister Administracji i Cyfryzacji wyznaczył Koordynatora ds. zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. 2) Zarządzenie Nr 18 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej – administracja publiczna, łączność, informatyzacja, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 17 września 2013 r., poz. 30).
Niezależnie od powyższego, zgodnie z Uchwałą Nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 taki dokument powinien zostać wprowadzony do 2019 r. Jednym z zagadnień, które zostanie poruszone w ww. dokumencie będą zagrożenia korupcyjne jakie mogą zaistnieć w MAC.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronach internetowych na temat strategii, czy też polityki antykorupcyjnej w ministerstwie.Z odpowiedzi udzielonej przez pracownika Ministerstwa na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej wynika, iż podstawowym dokumentem dotykającym badanej tematyki jest zarządzenie nr 58/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zmienione zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.). W wyniku analizy ryzyka określa się środki kontroli, które w przypadku materializowania się ryzyka powinny zostać zastosowane przez pracowników i/lub przełożonych. Procedura jest jednolita dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk, w tym ryzyk korupcyjnych.

Obecnie analizowana jest potrzeba wprowadzenia sformalizowanej procedury wyłącznie dla zagrożeń korupcyjnych.

Oceny przestrzegania prawa w unormowań wewnętrznych zajmuje się audyt wewnętrzny funkcjonujący na podstawie zarządzenia nr 19/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Regulamin stanowi załącznik do zarządzenia.
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Zdrowia wprowadzone zostały procedury antykorupcyjne w kilku obszarach szczególnie narażonych na zjawiska korupcyjne. Na stronie http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/dzialania-antykorupcyjne zostały wymienione te najważniejsze obszary: legislacja, kontakty z klientami zewnętrznymi (szczególnie kontakty z przedstawicielami firm farmaceutycznych podczas tworzenia list leków refundowanych), wybór realizatorów programów zdrowotnych i świadczeniodawców udzielających świadczenia wysokospecjalistycznych finansowanych przez ministra zdrowia. Ministerstwo prowadzi działania antykorupcyjne (tzw. miękkie, etyczne) skierowane do pracowników ministerstwa.Od 2006 roku działa w MZ 20-osobowy Zespół ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia, który pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministra Zdrowia. Do jego zadań należy przede wszystkim identyfikacja obszarów i form występowania oszustw i korupcji w ochronie zdrowia oraz przedstawienie propozycji dodatkowych działań antykorupcyjnych i przeciwdziałania oszustwom w ochronie zdrowia ramach strategii antykorupcyjnej.


Warto wspomnieć, że z inicjatywy Zespołu (na podstawie zarządzenia dyrektora generalnego MZ z dnia 25.11.2014 r.) w każdej komórce organizacyjnej powołano koordynatorów działań antykorupcyjnych odpowiedzialnych za analizę projektów aktów normatywnych pod kątem przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów.
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
W Ministerstwie Zdrowia funkcjonuje szereg rozwiązań organizacyjnych mających charakter antykorupcyjny, które bez wątpienia łącznie tworzą system antykorupcyjny Ministerstwa Zdrowia, mimo że nie są ujęte w jednym dokumencie tylko są regulowane odrębnymi aktami. W szczególności są to:
1) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.).
2) zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych – na mocy którego do obowiązków wyznaczonych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, w których prowadzone są prace legislacyjne, koordynatorów działań antykorupcyjnych należy m.in.:
? analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórce organizacyjnej, w której pełni funkcje, w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów;
? wypełnienie metryki projektu aktu prawnego poprzez jego podpisanie w odpowiednich rubrykach zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133, z późn. zm.);
? pomoc oraz doradzanie osobom zatrudnionym w tej samej komórce organizacyjnej w zakresie rozstrzygania wątpliwości oraz rozwiązywania sytuacji problematycznych z zakresu korupcji oraz konfliktu interesów.
3) zarządzenie Nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie adaptacji zawodowej i trybu odbywania służby przygotowawczej w Ministerstwie Zdrowia – na mocy którego pracownik odbywający służbę przygotowawczą obowiązkowo odbywa szkolenie z zakresu przeciwdziałania korupcji. W trakcie takiego szkolenia pracownik zapoznawany jest z rozwiązaniami antykorupcyjnymi funkcjonującymi w Ministerstwie Zdrowia, problematyką przeciwdziałania korupcji i radzenia sobie w sytuacjach korupcyjnych oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej.
4) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.).
5) Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
6) Procedura przyjmowania klientów zewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2013 r.
7) Funkcjonowanie w Ministerstwie Zdrowia doradcy etycznego.
8) Umieszczanie informacji dotyczących problemu korupcji na stronie internetowej oraz w intranecie Ministerstwa Zdrowia.
9) Skrzynka mailowa antykorupcja@mz.gov.pl, na którą można przesyłać informacje o przypadkach korupcji.
10) Procedury antykorupcyjne stosowane w ramach funduszy europejskich.
11) Regulamin przyznawania patronatu honorowego Ministra Zdrowia oraz uczestnictwa Ministra Zdrowia w komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia.
Ponadto regulacjami mającymi zapobiegać zagrożeniom korupcyjnym są także:
1) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem
z budżetu państwa, z części 46-Zdrowie w danym roku budżetowym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 14);
2) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2014 r., w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych, dysponenta głównego środków budżetowych części - 46 Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26);
3) Instrukcja wewnętrzna Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia z dnia 15 lipca 2014 r., znak: BFK-0200-3589-70/ZS/14 – Procedura obiegu dokumentów finansowo – księgowych i zasad ich kontroli dotyczących środków budżetowych dla części - 46 Zdrowie i pozabudżetowych oraz procedura sporządzania przez Wydziały Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji zbiorczych sprawozdań budżetowych
i pozabudżetowych na podstawie sprawozdań otrzymywanych z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia i przekazywania sprawozdań do właściwych odbiorców w zakresie budżetu państwa;
4) Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 73 z późn. zm.);
5) Instrukcja wewnętrzna Nr 1 z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: BFK.0200.1.2015/AP, określająca następujące procedury:
Część I. Postępowania administracyjnego obowiązującego przy określaniu należności budżetowych, ich windykacji lub umorzeniu,
Część II. Postępowania cywilnoprawnego w sprawach należności budżetowych, ich windykacji oraz udzielaniu ulgi w spłacie poprzez umarzanie, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminów ich płatności,
Część III. Przeciwdziałania zagrożeniu korupcyjnemu przy określaniu należności budżetu państwa.
Ponadto uprzejmie informuję, iż polityka antykorupcyjna będzie w dalszym ciągu rozwijana co wynika z realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. W chwili obecnej trwają pracę nad opracowaniem procedury postępowania z prezentami oraz nad stworzeniem wykazu stanowisk zagrożonych korupcją w Ministerstwie Zdrowia.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W MON wprowadzono rozwiązania antykorupcyjne o szczególnym charakterze.

Są to różne rozwiązania wewnętrzne: kodeksy, procedury, rozwiązania ustawowe oraz działania miękkie - etyczne.
Nad ich realizacją czuwa powołane w 2006 roku na mocy Zarządzenia Ministra Obrony (Dziennik Urzędowy MON, Warszawa 12 grudnia 2006, nr 21, poz 270) Biuro ds. procedur Antykorupcyjnych - zgodnie z par. 49 jednostka organizacyjna resortu, której celem jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie.

Realizuje ono następujące zadania:

1. identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi;

2. analiza zidentyfikowanych mechanizmów korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań strukturalnych, luk w istniejących procedurach lub braku odpowiednich procedur;

3. wypracowywanie rozwiązań w zakresie zapobiegania i zwalczania zjawisk korupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemów i procedur anty korupcyjnych oraz opracowywanie projektów polityki przejrzystości w resorcie;

4. monitorowanie wdrażania zatwierdzonych procedur i rozwiązań;

5. przeprowadzanie oraz organizowanie szkoleń w zakresie przejrzystości procedur i rozwiązań systemowych;

6. opiniowanie i konsultowanie, na potrzeby Ministra lub na wniosek komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych, spraw lub projektowanych rozwiązań z punktu widzenia przejrzystości, gospodarności i zapobiegania patologiom korupcyjnym;

7. opiniowanie, na zlecenie Ministra lub w ramach procesu uzgodnień resortowych i międzyresortowych, projektów aktów prawnych pod kątem przejrzystości i możliwych zagrożeń korupcyjnych;

8. prowadzenie nadzoru nad zakupami dokonywanymi na rzecz resortu.Brak jednolitego dokumentu opisującego charakter wprowadzonych w MON rozwiązań (stan na 23 czerwca 2015 r.);Patrz: http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/zadania/biuro-do-spraw-procedur-antykorupcyjnych-102548/

oraz Regulamin Organizacyjny MON - Zarządzenia Ministra Obrony (Dziennik Urzędowy MON, Warszawa 12 grudnia 2006, nr 21, poz 270)
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie internetowej ministerstwa i w BIPie o wprowadzeniu systemu antykorupcyjnego, czy polityki antykorupcyjnej.

W ministerstwie wprowadzana jest Polityka zarządzania ryzykiem.
Komentarz ministerstwa: W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 – 2019 zostanie opracowany i wdrożony system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki i będzie on następnie doskonalony
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W PIB. na www brak informacji o wprowadzeniu systemu czy polityki antykorupcyjnej. W MEN wprowadzana jest jednolita metodyka zarządzania ryzykiem. Pierwsze informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej Ministra Edukacji Narodowej za rok 2010. Proces ten trwał w 2014 r
. w którym "kontynuowano wdrażanie metodyki przez jednostki w dziale z uwzględnieniem zachodzących zmian organizacyjnych i dostosowaniem do standardów kontroli zarządczej."
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie istnieje polityka/strategia antykorupcyjna.

W Ministerstwie wprowadzana jest polityka zarządzania ryzykiem.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji w BIP/ na stronie internetowej.
Komentarz ministerstwa: MIiR bierze udział we wdrażaniu „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. W tym celu został powołany zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (Zarządzenie Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, zmieniony Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Generalnego MIiR).
W ramach regulacji wewnętrznych MIiR z obszaru prawa zamówień publicznych zostały zamieszczone w Intranecie MIiR do stosowania przygotowane przez CBA „Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych”.
Jednocześnie w MIiR powstał projekt Polityki antykorupcyjnej, który jest obecnie po uzgodnieniach w komórkach MIiR.
Ponadto, np. w ramach PO IR obowiązuje „Polityka przeciwdziałania nadużyciom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, będąca załącznikiem do OPISU FUNKCJI I PROCEDUR dla INTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERACYJNYM INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęto wprowadzanie polityki antykorupcyjnej w roku 2015. Od 30 czerwca 2015 r. obowiązuje zarządzenie Nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym ( Dz. Urz. Min. Pracy i Polit. Społ. z 2015 r. poz. 25) – Zał. 1 - opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak informacji o procedurach, politykach obowiązujących w roku 2014.
Komentarz ministerstwa: „Polityka przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym w MPiPS” wprowadzona zarządzeniem nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Tak w BIP jak i na stronie www Kancelarii Prezesa Rady Ministrów brak jakiejkolwiek informacji na temat tego, czy w KPRM wprowadzono dodatkowe uregulowania, procedury czy politykę antykorupcyjną.
Komentarz ministerstwa: W KPRM Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 21 stycznia 2015 r. został powołany Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół realizuje zadania ustalone dla KPRM w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji, w tym opracowuje projekty dokumentów związanych z wdrażaniem Programu.
2. Jeśli tak, to czy w jego/jej ramach zostały opisane zagrożenia korupcyjne w ministerstwie-
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak precyzyjnego opisu zagrożeń korupcyjnych w Księdze Jakości. Pojawiają się informacja (WD 15), że w wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano procesy, które wymagają szczególnego nadzoru. Brak dostępu do rejestru ryzyk lub innego dokumentu precyzyjnie opisującego to ryzyko.
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jednym z zasadniczych elementów SPZK jest szacowanie ryzyka korupcyjnego. W
Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania (dostępnej w BIP ministerstwa) można znaleźć krótki ogólny opis, w ramach jakich procedur odbywa się analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych i zarządzanie nim. W dokumencie nie wskazano i nie opisano samych zagrożeń.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Celem wdrożonej polityki jest stworzenie skutecznych mechanizmów przeciwdziałania korupcji w MSW. W dokumencie Polityka Przeciwdziałanie korupcji w MSW (27.04.2012 r.) nie zostały opisane szczegółowo zagrożenia korupcyjne ale wskazano obszary zagrożone korupcją i sposoby zapobiegania:

- obszar zarządzania zasobami ludzkimi,

- obszar komunikacji i edukacji,

- obszar tworzenia regulacji wewnętrznych i legislacji,

- obszar zamówień publicznych oraz gospodarowania mieniem i środkami publicznymi,

- obszar analiz, kontroli i ewaluacji,

- obszar rozwiązań systemowych.Z innych dokumentów wynika, ze w MSW wprowadzono podejście procesowe (regulamin organizacyjny) i prowadzona była identyfikacja ryzyka, w tym korupcyjnego.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W dokumencie "Strategia Antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi" przyjętym w 2008 r. (https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji) została przedstawiona diagnoza sytuacji w zakresie zagrożeń korupcyjnych w ministerstwie i wskazane następujące problemy:

- Proces legislacyjny; Wydawanie decyzji i postanowień administracyjnych, wydawanie zezwoleń i pozwoleń oraz przyznawanie dotacji przedmiotowych; Nierówny dostęp zainteresowanych podmiotów w zakresie zgłaszania uwag do projektowanego aktu prawnego (w przypadku nie przestrzegania zasad zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz kontakt z podmiotami zewnętrznymi; Procedury dotyczące zawierania umów w ramach dotacji celowych oraz dofinansowania zadań;

Wydatkowanie środków z Pomocy Technicznej oraz brak szczegółowych procedur dotyczących zawierania umów nie wymagających stosowania przepisów o zamówieniach publicznych; Kontrola i nadzór jednostek podległych przez „departamenty merytoryczne” oraz ryzyko nieprawidłowego przeprowadzenia kontroli; Postawa etyczna pracowników oraz postępowanie w przypadku pojawienia się propozycji korupcyjnej.Przedstawione zostały przyczyny występowania wskazanych problemów, przygotowano listę negatywnych ich skutków, a także przygotowane zostały propozycje rozwiązań w postaci tzw. projektów strategicznych, których wprowadzenie miałoby ograniczyć zagrożenie korupcyjne.Podczas prac nad dokumentem strategicznym zrealizowano projekt 5.1 - uszczegółowienie zarządzenia dyrektora generalnego w sprawie zawierania umów na rzecz MRiRW w części dot. zawierania umów nie wymagających stosowania przepisów o zamówieniach publicznych oraz kontroli zrealizowanych umów.

Z informacji uzyskanych w odpowiedzi na wniosek udip wynika, że zrealizowano projekt 6.2 zaangażowanie pracowników ministerstwa w proces kontroli prowadzonej przez Biuro Kontroli ( Zarządzenie dyrektora generalnego MRiRW z dnia 9 lutego 2010 w sprawie regulaminu prowadzenia kontroli przez MRiRW oraz późniejsze Zarządzenie nr 13 dyrektora generalnego MRiRW z dnia 6 czerwca 2012 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w MRiRW.W BIP/ na www ministerstwa nie można znaleźć dokumentów potwierdzających fakt wprowadzania/zrealizowania projektów wpisanych do strategii i przełożenia ich na konkretne procedury.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Częściowo i bardzo ogólnie zostały one wskazane w Wytycznych (par 3, pkt 2, wyliczone zostały zachowania niepożądane patrz odp. na pytanie poprzednie/99).

W Oświadczenia ministra skarbu państwa o stanie kontroli zarządczej za rok 2014, wskazano, że istnieje w MSP rejestr ryzyk, zatem można przypuszczać, że ryzyka korupcyjne zostały opisane, ale nie są upublicznione (brak dokumentów/informacji w BIP i na www).
Komentarz ministerstwa: Zagrożenia korupcyjne są opisane w instrukcji zarządzania ryzykiem oraz arkuszach wypełnianych przez właścicieli procesów.
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak w BIP/na www jednego dokumentu, w którym zostałyby dokładnie opisane zagrożenia antykorupcyjne. Procedury wprowdzane w kilku szczególnie narażonych na działania korupcyjne obszarach wynikają z analizy zagrożeń korupcyjnych. Dużą wagę w MZ przykłada się do kwestii przyjmowania klientów zewnętrznych, wyboru realizatorów programów zdrowotnych, czy przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. Jak wspomniano, zagrożenia nie zostały opisane w jednym dokumencie; krótkie opisy dot. zagrożeń w wymienionych wyżej obszarach można znaleźć na stronie www, w zakładkach poświęconych przeciwdziałaniu korupcji (procedura przyjmowania klientów zewnętrznych, działania antykorupcyjne w obszarze programów zdrowotnych, działania antykorupcyjne w obszarze świadczeń wysokospecjalistycznych, procedury związane z legislacją).
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28 MSZ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych - Księga Jakości - w rozdziale Podejście procesowe zapisano, że "Wszystkie procesy objęte zakresem systemu są poddawane analizie ryzyka korupcyjnego. Analiza ryzyka prowadzona jest zgodnie z procedurą pn. „Procedura analizy ryzyka korupcyjnego”.Bardzo ogólnie wspomniano o tych zagrożeniach w Księdze jakości.

Dosyć ogólne informacje dot. wcześniejszych działań związanych z identyfikacją zagrożeń można znaleźć w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej.

( https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/kontrola_zarzadcza/kontrola_zarzadcza)

W BIP/ na www brak dokumentu opisującego zidentyfikowane zagrożenia korupcyjne w MSZ.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W Oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej ministra administracji i cyfryzacji za rok 2014 identyfikacja ryzyk miała miejsce w 2014 r.
W BIP/na stronie www brak takiego dokumentu /lub opisu/omówienia, czy i jakie ryzyka zostały zidentyfikowane.


http://e-dziennik.mac.gov.pl

http://mac.bip.gov.pl/kontrola-zarzadcza/
Komentarz ministerstwa: j.w.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak dostępu do dokumentu w sprawie polityki zarządczej.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono w BIP/na www dokumentu, w którym zostałyby opisane zidentyfikowane zagrożenia.

Jak podano w opisie zadań Biura, jednym z nich jest identyfikacja istniejących zagrożeń i mechanizmów korupcyjnych, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak w BIP dokumentu, w którym zagrożenia zostałyby opisane.

W oświadczeniach o kontroli zarządczej brak informacji dot. identyfikacji ryzyka korupcyjnego czy zagrożeń korupcyjnych.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: W jedynym dostępnym dokumencie - Poradniku antykorupcyjnym nie znalazł się pogłębiony opis zagrożeń korupcyjnych w ministerstwie.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie obowiązuje Zarządzenie nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Sportu i Turystyki jednak nie zostały w nim, czy też w innych dsotępnych dokumentach określone (jako ryzyka) zagrożenia korupcyjne.
Komentarz ministerstwa: j.w.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W dokumencie "Procedura zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych" nie opisano zagrożeń tylko zasady jakimi należy się kierować w procedurze udzielania zamówień publicznych oraz procedury, jakie należy zastosować w sytuacji, gdy pracownik ma podejrzenia, że doszło do sytuacji korupcyjnej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W dostępnym dokumencie z 2015 r. zał. 1 do zarządzenia Nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym ( Dz. Urz. Min. Pracy i Polit. Społ. z 2015 r. poz. 25) – ograniczono się jedynie do zdefiniowania czym jest korupcja, konflikt interesów, nieprawidłowość i oszustwo. Wskazano zakres odpowiedzialności. Odwołując się do aktów prawnych UE wskazano środki przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Wskazano również 6 obszarów funkcjonowania Polityki Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom Finansowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.Wcześniejszych dokumentów, w których zostały by opisane zagrożenia korupcyjne nie znaleziono.
Komentarz ministerstwa: Na podstawie zapisów „Polityki…” zostanie sporządzona mapa zagrożeń korupcyjnych, która powstanie i będzie aktualizowana na podstawie usystematyzowanego i udokumentowanego szacowania ryzyka.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP/na stronie www brak takiego dokumentu /lub opisu/omówienia, czy i jakie ryzyka zostały zidentyfikowane.
Jedynym źródłem wiedzy są oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w których ogólnie informowano o pracach nad identyfikacją i oceną ryzyka (oświadczenie za rok 2012), czy np. konstruowaniem przez komórki listy ryzyk z wykorzystaniem narzędzia informatycznego do zarządzania ryzykiem (oświadczenie za rok 2014) .
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak jakiejkolwiek informacji na ten temat w BIP/na stronie KPRM i w dostępnych dokumentach.
Komentarz ministerstwa: W ramach prac Zespołu do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trwają prace m.in. nad opisaniem zagrożeń korupcyjnych w KPRM.
3. Czy w ministerstwie została wyznaczona komórka/i  zajmująca/e się zapobieganiem korupcji-
+
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na mocy zarządzenia nr 29 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 24 czerwca 2013 r. w sprawie standardów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym powołano Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Podlega on Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.Według Regulaminu Organizacyjnego MSW (Zarządzenie Nr 4 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z późn. zm.) procedury kontrolne w MSW leżą w gestii Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków. W Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji funkcjonuje Zespół do Spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Biurze Ministra Samodzielne Stanowisko do Spraw Kontroli Zarządczej. Za pozostałe kwestie odpowiadają inne komórki merytoryczne.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenie nr 37 Ministra Skarbu Państwa z dnia 8 października 2013 (kolejne zmiany wprowadzone zarządzeniem 41 MSP z dnia 25 września 2014) wynika, że Biuro Kontroli odpowiada za koordynację działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym (par.30, pkt.11).Warto zwrócić uwagę na wprowadzony w Wytycznych kaskadowy model odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zagrożeń korupcyjnych.

W zarządzeniu MSP nr 30 z 25 lipca 2013 w sprawie wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP wskazane zostały komórki ministerstwa, osoby, których zdaniem jest zapobieganie i przeciwdziałanie zdarzeniom korupcyjnym:1) minister, który ustala Wytyczne i nadzoruje ich przestrzeganie;2) dyrektor generalny, który monitoruje przestrzeganie wytycznych, wnioskuje o zmiany i przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu lub wystąpieniu korupcji i reaguje zlecając przeprowadzenie kontroli lub postępowania wyjaśniającego, zawiadamia organy ścigania, przygotowuje działania zaradcze (np. propozycje usprawnień obniżających ryzyko wystąpienia korupcji.3) Dyrektor Biura Kontroli, koordynuje zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, podejmuje działania zaradcze ; przedstawia Dyr. generalnemu propozycje zmian w wytycznych, przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu lub wystąpieniu korupcji i informuje DG podając rekomendacje dot. działań zaradczych; prowadzi rejestr działań, sytuacji korupcyjnych, ki i zdarzeń niepożądanych. Współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za realizację procesu i innymi pracownikami ministerstwa aby zapobiec występowaniu korupcji, ki i zdarzeń niepożądanych.4) osoba odpowiedzialna za obszar lub realizacje procesu - doradza pracownikom i jest zobowiązana do bezpośredniej reakcji na sytuacje występujące w danym obszarze lub realizowanym procesie i w razie konieczności wyłącza osobę w stosunku do której zaszło podejrzenie od rozstrzygania w obszarze lub procesie;

informuje Dyrektora Biura kontroli o stwierdzeniu ww. zachowań i o podjętych działaniach zaradczych; podejmuje działanie których celem jest zabieganie występowania ww. działań w obszarze lub procesie, za który odpowiada; przygotowuje opisy stanowisk tak, aby ograniczyć nadmierną dowolność lub uznaniowość.5) pracownik ministerstwa jest zobowiązany zgłaszać podejrzenia o wystąpieniu korupcji, ki i zdarzeń niepożądanych; powinien przestrzegać drogi służbowej oraz zasad pełnego dokumentowania czynności i spotkań związanych z procesem decyzyjnym; w przypadku uzasadnionego podejrzenia że może znaleźć się w sytuacji mogącej prowadzić do korupcji ki lub zdarzenia powiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wnioskuje o wyłączenie go z działań w tej sprawie.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/dzialania-antykorupcyjne można znaleźć informację, że w MZ funkcjonuje Wydział Monitorowania Działań Antykorupcyjnych Departamentu Nadzoru Kontroli i Skarg. Komórka odpowiedzialna min. za koordynację i monitorowanie realizacji programów lub projektów dotyczących zwalczania korupcji w ochronie zdrowia, analizę efektywności stosowanych praktyk antykorupcyjnych w ochronie zdrowia i współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania korupcji w ochronie zdrowia.W Regulaminie Organizacyjnym MZ ( wersja z 14 lipca 2014) zapisano, że do zadań Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg (pkt 11) należy monitorowanie i koordynowanie prac w zakresie przeciwdziałania korupcji, efektywności stosowanych praktyk antykorupcyjnych oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i organizacjami pozarządowymi.Warto też wspomnieć o wprowadzonym w listopadzie 2014 r. mechanizmie prewencji, jakim jest powołanie w komórkach organizacyjnych koordynatorów działań antykorupcyjnych odpowiedzialnych za analizę projektów aktów normatywnych pod kątem przeciwdziałania korupcji.http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/regulamin

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/procedury-zwiazane-z-legislacja
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z zarządzeniem nr 15 ministra spraw zagranicznych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw kontroli zarządczej i procedur antykorupcyjnych, w MSZ powołany został Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych.Źródło: https://dziennikurzedowy.msz.gov.pl/Dziennik,Urzedowy,Ministra,Spraw,Zagranicznych,1x3.html)Jego zakres działania zgodnie z par. 2. pkt 1. obejmuje sprawy kontroli zarządczej, reformy systemu kontroli wewnętrznej, etyki i konfliktu interesów, zapobiegania zjawiskom korupcyjnym, opracowania i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz budowania prawości w MSZ oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych, a także sprawy współpracy zewnętrznej w tym zakresie.Do zadań Pełnomocnika należy min. wykonywanie zadań pełnomocnika ds. antykorupcji przewidzianych w ramach procedur Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym; opiniowanie przygotowywanych w MSZ projektów aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw, w zakresie określonym w ust. 1; przygotowywanie projektów procedur antykorupcyjnych oraz monitorowanie ich wdrażania; udzielanie pomocy merytorycznej komórkom i jednostkom organizacyjnym MSZ, w pozostałym zakresie określonym w ust. 1;Pełnomocnik podlega bezpośrednio ministrowi, jego stanowisko umocowane jest w Sekretariacie Ministra, w Wydziale Modernizacji. Ta informacja jest dostępna również w opisie komórek organizacyjnych (patrz https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/komorki/sekretariat_ministra).
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Biuro ds Procedur Antykorupcyjnych
jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym (patrz Regulamin Organizacyjny MON, DZU MON, 12 grudnia 2006, nr 21, poz 270).http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/zadania/biuro-do-spraw-procedur-antykorupcyjnych-102548/
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za realizację Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w ramach którego wprowadzono SPZK (patrz Regulamin organizacyjny - Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki).W BIP brak informacji, czy funkcjonuje osoba odpowiedzialna za SPZK.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP czy na stronie http://www.W BIP brak regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rolnictwa.W Strategii Ministerstwa z 2008 roku (Strategia Antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji) zapisano, że zadania dot. realizacji i zarządzania strategią antykorupcyjną powierzono dyrektorowi generalnemu oraz koordynatorom projektu "strategia antykorupcyjna" ( Marek Mossakowski i Michał Leszczyński).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju zarządzeniem Dyrektora Generalnego powołany został Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, złożony z pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa.

Brak informacji o tym, kiedy Zespól został powołany - czy w 2014 roku, czy już w 2015 i czy może pełnić rolę takiej komórki.

Obecnie (rok 2015) przedmiotem prac zespołu jest opracowanie Polityki antykorupcyjnej dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, która w sposób kompleksowy określać będzie zasady przeciwdziałania i zapobiegania występowaniu przestępstw korupcyjnych oraz zachowań noszących znamiona korupcji oraz nadużyć finansowych.Ponadto zgodnie z Regulaminem organizacyjnym ministerstwa (wprowadzonym Zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) za nieprawidłowości związane z realizacją projektów odpowiadają departamenty merytoryczne wdrażające dany projekt lub jego komponenty. Kompetencje w zakresie kontroli wewnętrznej posiada Departament Kontroli. Również ten departament koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków. W strukturze Departamentu znajduje się funkcjonalnie niezależna i wyodrębniona komórka Audytu Wewnętrznego.
Komentarz ministerstwa: Komórką wiodącą w zakresie wdrażania Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (w tym przygotowanie polityki antykorupcyjnej w MIiR) jest Departament Kontroli, który współpracuje z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w MIiR przy tworzeniu rozwiązań dot. przeciwdziałania korupcji.
Ponadto wszystkie departamenty pełniące IZ PO mają obowiązek wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom finansowym (w tym również korupcji).
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Do zadań Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków należy min. prowadzenie kontroli w jednostkach ministerstwa i koordynacja wdrażania Polityki zarządzania ryzykiem w ministerstwie oraz współpraca z koordynatorem zarządzania ryzykiem, jak też w ogóle prowadzenie kontroli.Można przypuszczać, że osoba kluczowa dla procesu zarządzania ryzykiem oraz nadzorująca ja komórka mogą również być odpowiedzialne za kwestie zapobiegania korupcji. W żadnym z dostępnych dokumentów nie zostało to zapisane wprost.
Komentarz ministerstwa: Koordynację Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 powierzono Naczelnikowi Zespołu w DUSKŻiZK.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Z zapisów w Regulaminie organizacyjnym MEN, tekst ujednolicony datowany 5.09.2014 - wynika, że nie powołano odrębnej komórki zajmujacej się zapobieganiem korupcji. Kontrola, w tym kwestie dot. kontroli zarzadczej leżą w gestii Biura Kontroli i Audytu.


Źródło: Tekst jednolity Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wykrywaniem i eliminowaniem działań i zachowań niepożądanych zajmuje się Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli w ramach przypisanych mu kompetencji (Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadzony Zarządzeniem nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 września 2010 r.; z późn. zm.) i czynności wynikających z ustawy o finansach publicznych (np. kontrola zarządcza). Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli nadzorowane jest przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa (Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: W świetle Regulaminu organizacyjnego ministerstwa nadzór nad całością zintegrowanego systemu zarządzania jakością sprawuje Dyrektor Generalny ministerstwa wraz z dyrektorami komórek organizacyjnych objętych system zarządzania jakością.

Przeprowadzanie kontroli działalności Ministerstwa Sprawiedliwości, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz koordynowanie załatwiania skarg i wniosków, ich ewidencjonowanie oraz rozpatrywanie w zakresie nienależącym do właściwości innych komórek organizacyjnych leży w gestii Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak wyznaczonej komórki. Regulamin organizacyjny ministerstwa (wprowadzony zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2014 r.) pozwala stwierdzić, iż kompetencje w zakresie zapobiegania wszelkim nieprawidłowościom są rozproszone przede wszystkim między Departament Strategii i Komunikacji,Departament Prawny, Biuro Dyrektora Generalnego oraz Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Niżej wymienione komórki organizacyjne mają nadto własne regulaminy opublikowane w BIP:

- Departament Prawny (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny z 22.08.2012 r.)

- Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny z 26.04.2013 r.)

- Biuro Dyrektora Generalnego (Wewnętrzny Regulamin Organizacyjny z 23.08.2013 r.)
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie wyznaczono takiej komórki. Wykrywaniem nieprawidłowości zajmuje się Departament Kontroli oraz Biuro Dyrektora Generalnego w ramach którego utworzono samodzielne stanowisko stanowisko do spraw audytu wewnętrznego (Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki wprowadzony zarządzeniem nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z 1 lipca 2014 r.)
Komentarz ministerstwa: Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Analiza Regulaminu organizacyjnego ministerstwa wprowadzonego zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów 11 lipca 2014 (zastąpił on Regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 34 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r.) pozwala stwierdzić, iż nie powołano odrębnej komórki organizacyjnej zajmującej się problemem korupcji. Zadaniem każdej komórki jest monitorowanie realizacji wyznaczonych celów i zadań, zarządzaniem ryzykiem, samooceną i monitorowaniem systemu kontroli zarządczej. Za realizację i ocenę kontroli zarządczej odpowiada Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wewnętrzną kontrolą instytucjonalną zajmuje się w myśl Regulaminu organizacyjnego (Załącznik do zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 3 kwietnia 2014 r. - dostępny w BIPie ministerstwa) Biuro Dyrektora Generalnego. Koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków oraz koordynacją i współuczestniczeniem w postępowaniach wyjaśniających realizowanych w związku z przekazywanymi przez organy kontroli skarbowej wynikami kontroli oraz notami sygnalizacyjnymi zajmuje się Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli.Zgodnie z najnowszym regulaminem organizacyjnym ustanowionym zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2015 r. zadaniem każdego departamentu jest realizacja zadań wynikających z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji (paragraf 19 pkt. 24 regulaminu).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie została wyodrębniona wyspecjalizowana komórka. W świetle przepisów regulaminu organizacyjnego ministerstwa (wprowadzonego zarządzeniem nr 21 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2013 r.) eliminowanie m nieprawidłowości w zakresie realizowanych zadań i programów na polecenie ministra lub dyrektora generalnego zajmuje się Biuro Kontroli. W ministerstwie funkcjonuje również stanowisko ds. audytu wewnętrznego.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z zapisami „Polityki…” wszyscy dyrektorzy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej są zobowiązani do podejmowania działań związanych z zapobieganiem korupcji i nadużyciom finansowym
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W regulaminie organizacyjnym KPRM nie ma takiej informacji (zarządzenie 9 szefa kancelarii RM z 7 kwietnia 2014 r.) .
Komentarz ministerstwa: W strukturze KPRM (w Departamencie Kontroli i Nadzoru) został wyznaczony Koordynator realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Prace związane z wdrażaniem Rządowego Programu są realizowane również przez Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożony z przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędu.
4. Czy w ministerstwie został powołany koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji-
+
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/inne-dzialania-mon/przeciwdziaanie-korupcji-1025478/Informacja z dnia 13 maja 2014 r., że funkcję koordynatora Rządowego Programu Zapobiegania Korupcji pełnić będzie Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: Tak. Funkcję koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 pełni radca ministra zatrudniony w Samodzielnym Stanowisku ds. Przeciwdziałania Korupcji Biura Ochrony – Centrum Zarządzania Kryzysowego MS.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie ministerstwa i w BIPie.
Ministerstwo Środowiska | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na na BIPie.
Ministerstwo Gospodarki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/ na www ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Tak, został powołany Koordynator rządowego programu przeciwdziałania korupcji w MG
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie domowej i w BIP.
Komentarz ministerstwa: Od 12.09.2014 r. pracownik Departamentu Kontroli
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie domowej ministerstwa i w BIPie.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na stronach www.
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji opublikowanych na stronach internetowych.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na www ministerstwa.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji o powołaniu koordynatora w BIP/na www. W BIP można znaleź informacje, że powołany został Zespół do spraw realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
Komentarz ministerstwa: Koordynatorem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 jest Pani Małgorzata Kuźma – dyrektor Departamentu Kontroli.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP i na www ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: W czerwcu 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji Pan Rafał Trzaskowski powierzył funkcję koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w MAC, Naczelnikowi ZOIN w DUSKŻiZK.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji w dokumentach zamieszczonych na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: TAK, taki koordynator został powołany
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji na stronie domowej ministerstwa i w BIPie.
Komentarz ministerstwa: W dniu 28 maja 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej powierzył rolę koordynatora Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (RPPK) pani Sylwii Boratyńskiej - Dyrektorowi Biura Kontroli w MPiPS.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP, na stronie wwww.
Komentarz ministerstwa: TAK – w Ministerstwie Zdrowia został powołany koordynator realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Powyższa informacja została przekazana pismem z dnia 26 sierpnia 2015 r., znak: BGP.051.34.2015.PM.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www ministerstwa nie zamieszczono takiej informacji w 2014 r. ( w tym w regulaminie organizacyjnym).
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na stronie www.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak jakiejkolwiek informacji w BIP/ na www KPRM.
Komentarz ministerstwa: W KPRM został wyznaczony Koordynator realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
5. Czy w ministerstwie został powołany doradca etyczny (jeśli został powołany, w komentarzu wpisz jego nazwisko)-
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcą etycznym została Marzena Kruk.
Komentarz ministerstwa: Tak, Marzena Kruk
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji wynikającej z ankiety (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcami etycznymi zostali: Katarzyna Szynkarewicz, Kinga Wojtczak, Barbara Zbiegieni, Jarosław Dembek.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informację o powołaniu doradców etycznych można znaleźć w BIP ministerstwa w 2 miejscach:

1) na stronie http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania (podany jest adres mailowy do doradców.)

2) informacja ta jest zapisana w Księdze Zintegrowanego systemu Zarządzania:

w strukturze SPZK funkcjonuje Zespół doradców etycznych. Zespół ten składa się z doradcy etycznego powoływanego przez Dyrektora Generalnego, spośród kierujących komórkami organizacyjnymi i ich zastępców oraz z doradcy etycznego wybieranego przez

pracowników w drodze głosowania spośród pracowników spoza grupy kieruj ących komórkami organizacyjnymi i ich zastępców.

Doradcą powoływanym przez Dyrektora Generalnego może być osoba charakteryzująca się nieposzlakowaną opinią, posiadająca niezbędne kompetencje, przeszkolona w zakresie SPZK, która w zakresie zadań związanych z pełnioną funkcją podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.

http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Podstawowe+dokumenty/ dokumenty wewnętrzneNazwiska doradców przekazano w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip. Sa to: Jarosław Mąka i Ewa Osobińska.
Komentarz ministerstwa: Zespół doradców etycznych w składzie: Jarosław Mąka, Ewa Osobińska
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Doradcą etycznym został Jerzy Eliasz. Informacja wynika z wypełnionej ankiety (złożonej do ministerstwa w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).
Komentarz ministerstwa: Jerzy Eliasz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcą etycznym jest Grzegorz Gosk.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) doradcą etycznym został pracownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Komentarz ministerstwa: p. Ewa Staniszewska – pracownik Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa doradcą etycznym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej została Barbara Kuta.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie został powołany doradca etyczny: Anna Karczmarz.Informacja o powołaniu doradcy etycznego została zamieszczona na stronie www MZ, w zakładce przeciwdziałanie korupcji, w katalogu działania antykorupcyjne skierowane do pracowników Ministerstwa.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej MEN podało, że na stanowisko doradców etycznych zostali powołani:Arkadiusz Jarkiewicz i Janusz Krupa.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Co prawda Ministerstwo w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej odpowiedziało, że w MSZ nie został powołany doradca etyczny, ale zadania o tym charakterze wykonuje Pełnomocnik Ministra Spraw zagranicznych ds. Kontroli zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, pan Maciej Wnuk.Zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Kontroli Zarządczej i Procedur Antykorupcyjnych, zakres jego działania obejmuje m.in. „sprawy kontroli zarządczej, reformy systemu kontroli wewnętrznej, etyki i konfliktu interesów, zapobiegania zjawiskom korupcyjnym (…) oraz budowania prawości w MSZ oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Zagranicznych (…)”.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

- podejmowanie inicjatyw w zakresie szkoleń personelu MSZ oraz podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie kontroli zarządczej, etyki, zapobiegania korupcji i budowania prawości;

- udzielanie pomocy merytorycznej komórkom i jednostkom organizacyjnym MSZ w powyższym zakresie.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: MON odpowiadając na pytanie zadane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wskazało, że choć nie został powołany doradca etyczny w MON, to Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych realizuje także zadania związane z doradztwem etycznym dotyczącym zasad określonych w kodeksie etycznego postępowania pracowników i żołnierzy resortu obrony narodowej, jak również spraw zleconych przez Ministra Obrony Narodowej lub Dyrektora Generalnego MON.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja pochodzi z odpowiedzi na wniosek o dip złożony w Ministerstwie Rolnictwa.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z odpowiedzią w ankiecie przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej udzielono odpowiedzi negatywnej.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja uzyskana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: Należy zaznaczyć, że z założenia kierownictwo wyższego i średniego szczebla winno wspierać pracowników w przypadku wątpliwości natury etycznej. Jednocześnie w MAC funkcjonują mechanizmy przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.) dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej członków korpusu służby cywilnej, i w tym m.in. celu Dyrektor Generalny MAC powołał Rzecznika Dyscyplinarnego MAC oraz Komisję Dyscyplinarną MAC.
Nowozatrudnieni pracownicy przed rozpoczęciem pracy w MAC są zapoznawani z zasadami służby cywilnej oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej. Każdy pracownik na piśmie potwierdza zapoznanie się z ww. zasadami. Zasady te upowszechnione są zarówno w gmachu Ministerstwa, jak również dostępne wszystkim pracownikom na wspólnej przestrzeni dyskowej. Ponadto, ze względu na wysoką istotność takiej tematyki, szkolenia z zakresu etyki w służbie cywilnej przeprowadzane są w Ministerstwie cyklicznie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynika z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie udip KPRM poinformowała, że choć nie powołano formalnie doradcy etycznego, to zadania w zakresie udzielania pracownikom KPRM wyjaśnień związanych z kwestiami etyki urzędniczej realizuje jeden z pracowników KPRM. Nie podano nazwiska osoby, ani komórki organizacyjnej KPRM w której pracuje.
Komentarz ministerstwa: W KPRM nie został formalnie powołany doradca etyczny. Zadania m.in. w zakresie udzielania pracownikom KPRM wyjaśnień związanych z kwestiami etyki urzędniczej, realizuje jeden z pracowników KPRM.
6. Czy w ministerstwie istnieją, obligatoryjne, wewnętrzne procedury reagowania na zdarzenia/zagrożenia korupcyjne-
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym (Procedura C.5.0.2 Wersja: 1.0) - pozyskana w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.Procedura dotyczy zbierania informacji o zjawiskach korupcyjnych w Ministerstwie oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym. Informacje o zachowaniach korupcyjnych gromadzą, przetwarzają i przekazują Dyrektorowi Generalnemu Audytor Wewnętrzny i naczelnik Wydziału Skarg i Wniosków.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej wynika, iż stosuje się procedury, które zostały zapisane w Poradniku antykorupcyjnym Ministerstwa Środowiska. Jest on wewnętrznym dokumentem niepublikowanym w BIPie.

Poradnik antykorupcyjny składa się z następujących części:

- I Podstawowe informacje - zdefiniowano tu podstawowe pojęcia związane z problemem korupcji.

- II Jak mogę przeciwstawiać się korupcji? - ta część dotyczy postępowania pracownika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania oraz postępowania pracownika posiadającego informacje na temat zachowania korupcyjnego innego pracownika.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja o wprowadzeniu "Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przejawów korupcji" jest wpisana do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, rozdział poświęcony Systemowi Zapobiegania Zagrożeniom Korupcyjnym. Nie udostępniono w nim samej procedury.

MG w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej przesłało procedurę.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 29 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 24 czerwca 2014 r. w sprawie standardów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym - otrzymane po złożeniu wniosku o dostęp do informacji publicznej.

W zarządzeniu tym zdefiniowano między innymi

- zagrożenie korupcyjne - okoliczność związana z ryzykiem korupcyjnym;

- zdarzenie o znamionach korupcji - działanie lub zaniechanie działania, w wyniku którego doszło do podejrzenia naruszenia przepisów prawa lub zapisów zawartych w regulacjach wewnętrznych, noszące znamiona nadużycia pełnionej przez pracownika MSW funkcji, prowadzące do uzyskania nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych.Zgłoszenie informacji o zagrożeniu korupcyjnym przez pracownika MSW do Pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym jest anonimizowane. Jeżeli zgłoszony czyn został sprawdzony i wypełnia znamiona przestępstwa pełnomocnik informuje Dyrektora Generalnego. Jeżeli zgłoszenie dotyczące korupcji pracownika MSW zostało przekazane pełnomocnikowi przez osobę spoza MSW, wtedy sprawa przekazywana jest do komórki organizacyjnej MSW właściwej do załatwiania spraw w zakresie skarg i wniosków. Informuje on również Dyrektora Generalnego oraz organy ścigania. W przypadku potwierdzenia informacji o wystąpieniu zagrożeń korupcyjnych lub zdarzeń o znamionach korupcji pełnomocnik przekazuje swoją opinię Dyrektorowi Generalnemu, która może uzasadniać zarządzenie kontroli wewnętrznej w ministerstwie. Realizując działania korygujące lub zapobiegawcze Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym może:

- wnioskować do właściciela procesu operacyjnego lub ryzyka o wprowadzenie odpowiednich działań w systemach zarządzania i ich dokumentacji,

- wnioskować do właściciela ryzyka o ponowną analizę ryzyka,

- nadzorować przegląd ewaluacji ryzyka korupcyjnego.

W MSW powołano doradcę etycznego.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Ministerstwie Finansów funkcjonuje zatwierdzona przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów Procedura zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych. Jej celem jest wprowadzenie w Ministerstwie Finansów zasad przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w zamówieniach publicznych, w tym eliminowanie lub w znacznym stopniu ograniczanie możliwości występowania zjawisk korupcyjnych.

Obowiązuje także zarządzenie nr 2/FR/2014 Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zamówień publicznych i dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych , które wprowadza obowiązki i wskazuje rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie korupcji.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Wytycznych w par. 13 zapisano sposób postępowania w wypadku zaistnienia zdarzenia korupcyjnego, konfliktu interesów czy zdarzenia niepożądanego.W Par. 9 zapisano wskazówkę dot. zachowania pracownika w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się lub znajdzie w sytuacji mogącej prowadzić do korupcji - powiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego i wnioskuje o wyłączenie go od podejmowanych działań w tej sprawie.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: „Procedura reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń” została zatwierdzona dn. 30 października 2012 r.

Informacja o niej znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28 MSZ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie systemu zarządzania jakością i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w MSZ i placówkach zagranicznych - Księga Jakości. W rozdziale Realizacja usług można przeczytać, ze w systemie przyjęto "Procedurę reakcji na zdarzenia korupcyjne lub podejrzenie takich zdarzeń".

Procedura nie jest dostępna w BIP/na www ministerstwa, została przekazana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Zdrowia | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej potwierdzono, że takie procedury istnieją, powołując się na:

1) zarządzenie Nr 23 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych;

2) cz. III instrukcji wewnętrznej Nr 1 Departamentu Budżetu, Inwestycji i Finansów Ministerstwa Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r.Zarządzenie nr 23 DG MZ z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie trybu powoływania, zadań oraz zasad funkcjonowania w Ministerstwie Zdrowia koordynatorów działań antykorupcyjnych wprowadza wewnętrzną procedurę reagowania na zagrożenia korupcyjne w jednym z obszarów działań ministerstwa - obszarze przygotowywania aktów prawnych w komórkach organizacyjnych ministerstwa.Cz. III instrukcji wewnętrznej Nr 1 Departamentu Budżetu, Inwestycji i Finansów Ministerstwa Zdrowia wprowadzona została z dnia 30 czerwca 2015 r. - w okresie nie podlegającym monitoringowi. Określa ona procedury:

1) postępowania administracyjnego obowiązującego przy określaniu należności budżetowych, ich windykacji lub umorzeniu;

2) postępowania cywilnoprawnego w sprawach należności budżetowych, ich windykacji oraz udzielaniu ulgi w spłacie poprzez umarzanie, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminów ich płatności.

3) Przeciwdziałania zagrożeniu korupcyjnemu przy określaniu należności budżetu państwa.

Wprowadzone instrukcją procedury mają zapobiegać/eliminować zjawiska sprzyjające uznaniowemu podejmowaniu przez pracowników decyzji w procesie ustalania i egzekucji należności budżetu państwa na podstawie decyzji ministra zdrowia jak tez w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych.Obydwa dokumenty - pierwszy - wprowadzony w listopadzie 2014 r (w ostatnich miesiącach okresu podlegajacemu monitoringowi, które realnie zaczał obowiazywać w 2015 r ) i
drugi - wprowadzony w czerwcu 2015 r. (roku, którego monitoring nie obejmuje) nie dają odpowiedzi na pytanie o to, czy wprowadzono dla pracowników ministerstwa, wewnętrzną/e procedurę/y reagowania w sytuacji, kiedy podjęto wobec nich próbę skorumpowania lub jeśli posiadają informacje na temat korupcyjnego zachowania innego pracownika.
Komentarz ministerstwa: Trudno jest odnieść się do dokonanej oceny („tak, ale z zastrzeżeniami”) gdyż nie jest wskazane jakiego rodzaju zastrzeżenia mają autorzy raportu. Szereg procedur został opisany w komentarzu do pytania 39. W związku z powyższym wskazanym jest aby autor raportu przekazał swoje zastrzeżenia, wtedy Ministerstwo Zdrowia będzie mogło odnieść się do dokonanej oceny.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Trudno zinterpretować jednoznacznie odpowiedź przegotowaną na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brzmi ona:

"W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego funkcjonują procedury dot. zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem korupcyjnym. Jest to zarządzenie nr 58/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zmienione zarządzeniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.). W wyniku analizy ryzyka określa się środki kontroli, które w przypadku materializowania się ryzyka powinny zostać zastosowane przez pracowników i/lub przełożonych. Procedura jest jednolita dla wszystkich zidentyfikowanych ryzyk, w tym ryzyk korupcyjnych".Ministerstwo nie przekazało treści wyżej wymienionego dokumentu i nie można zweryfikować odpowiedzi.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Takie procedury zaczęto wdrażać w 2015 roku, a badanie dotyczy roku 2014.

Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa w zakładce "Polityka antykorupcyjna" na tablicy informacyjnej Lotus Notes została zamieszczona informacja w sprawie „Sposobu postępowania w przypadku zaistnienia korupcji”, sporządzona na podstawie „Wskazówek antykorupcyjnych dla urzędników”, wydanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2014 r.Odpowiedź jest nieprecyzyjna, i nie wiadomo, czy procedura nie została wprowadzona w ostatnich miesiącach 2014 r. Nie wiadomo również, w jaki sposób procedura opracowana przez CBA została przygotowana dla Ministerstwa Pracy: czy konsultowano ją z pracownikami i czy udało się napisać ją bardziej komunikatywnie i uniknąć biurokratyczno-hermetycznego języka użytego w Poradniku CBA.
Komentarz ministerstwa: W instrukcjach wykonawczych Instytucji Pośredniczących zapewniono odpowiedni system przekazywania informacji o podejrzeniach nadużyć w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, ich weryfikacji i usuwania,
a także raportowania (w systemie IMS) o stwierdzonych nieprawidłowościach. Kwestie te zostały uregulowane w procedurach nr 8 i 9 Instrukcji wykonawczych IP PO WER.
Opracowano również informację nt. podejścia MPiPS do kwestii korupcji oraz wzmocnienia nacisku na zapobieganie nadużyciom, która będzie przekazywana na organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS spotkaniach dla potencjalnych beneficjentów PO WER.
Odpowiedni przekaz w tym zakresie zamieszczono również na stronie internetowej http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art1193.html
(zamieszczono tam – do wykorzystania przez beneficjentów PO WER – wytyczne Komisji Europejskiej, notę informacyjną COCOF 09/0003/00 oraz kompendium opracowane przez OLAF. Ponadto na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/ znaleźć można link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Ponadto w zakładce "Polityka antykorupcyjna" na tablicy informacyjnej MPiPS (w Lotus Notes) została zamieszczona informacja w sprawie „Sposobu postępowania w przypadku zaistnienia korupcji”, sporządzona na podstawie „Wskazówek antykorupcyjnych dla urzędników”, wydanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2014 r
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) procedury są opracowywane.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja zamieszczona w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Procedury będą przygotowane w ramach systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do inforamjci publicznej MRiRW udzieliło odpwoiedzi twierdzącej - procedury reagowania istnieją. Na prośbę o przekazanie dokumentu ją zawierającego, przesłano Strategię Antykorupcyjną MR z 2008 roku. W dokumencie tym można znaleźć informację o tym, że jednym z projektów strategicznych (projekty strategiczne stanowią propozycje rozwiązań, których wprowadzenie powinno ograniczyć zagrożenie korupcyjne) 7.2 (str. 41) jest opracowanie procedury postępowania w przypadku pojawienia się propozycji korupcyjnej oraz procedur uwzględniających etyczne wzorce zachowań. W pkcie zadania napisano: "opracowanie i zatwierdzenie wzorca postępowania w przypadku pojawienia się propozycji korupcyjnej, w celu stosowania go przez wszystkich pracowników,w szczególności przez pracujących w najbardziej korupcjogennych obszarach lub sytuacjach".Nie przekazano opisu/rozporządzenia czy zarządzenia wprowadzającego taką procedurę/wzorca postępowania w ministerstwie, jak również samej procedury. Zatem można wnioskować, że procedura nie powstała.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Dokumentem, w którym wzmiankuje się problem korupcji są Wytyczne z dnia 28 maja 2015 r. (rok 2015 nie podlega monitoringowi) w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (pozyskane w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

Zgodnie z zapisami rozdziału 11 Wytycznych Instytucje Zarządzające umiejscowione w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju mają obowiązek opracowania dokumentów w zakresie zapobiegania i sposobu postępowania w sytuacjach wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach programu operacyjnego.

A zatem Ministerstwo dopiero pracuje nad takimi procedurami, i to dotyczącymi określonego obszaru - programów operacyjnych.
Komentarz ministerstwa: W MIiR powstał projekt Polityki antykorupcyjnej, który jest obecnie po uzgodnieniach w komórkach MIiR.
Ponadto, np. w ramach IZ PO IiŚ 2014-2020 zostały opracowane procedury wewnętrzne w zakresie reagowania na zdarzenia niepożądane (podejrzenia nieprawidłowości i nadużyć finansowych, do których należy korupcja).
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej poinformowano, że w MAiC nie wprowadzono obligatoryjnej, wewnętrznej procedury reagowania na zajwiska korupcyjne.
Komentarz ministerstwa: W systemie wdrażania środków publicznych, w tym środków UE istnieją powszechnie dostępne procedury informowania o nieprawidłowościach (w tym przewidziano również możliwość poinformowania zewnętrznych punktów kontaktowych o nieprawidłowości lub wykroczeniu):
- w przypadku podejrzenia występowania nieprawidłowości, w szczególności o charakterze korupcyjnym, dla wszystkich obywateli istnieje możliwość informowania właściwego organu krajowego, tj. CBA – opcja anonimowego poinformowania CBA jest powszechnie dostępna telefonicznie (Telefon – Zgłoś korupcję: 800 808 808 jak również poprzez stronę internetową CBA (zakładka: „Zgłoś korupcję: http://www.antykorupcja.gov.pl/ak/materialy-promocyjne/10483,Zglos-Korupcje.html). Pracownicy MAC w tym pracownicy IP przechodzą szkolenia, również w zakresie działań antykorupcyjnych, stąd w IP jest wiedza o ww. procedurze;
- zgłoszenie podejrzenia zaistnienia nadużycia związanego z funduszami UE do organów UE jest możliwe dla każdej osoby - zarówno fizycznej jak prawnej, które posiadają informacje o nadużyciach finansowych związanych ze środkami wypłacanymi przez UE albo niezgodnych z prawem działaniach urzędników UE. Zawiadomienie jest możliwe poprzez kontakt z OLAF za pomocą strony internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report-fraud/index_en.htm jak również za pomocą systemu FNS – również w tym przypadku zgłoszenie podejrzenia nadużyć finansowych następuje za pośrednictwem strony internetowej (https://fns.olaf.europa.eu/main_en.htm – formularz można odesłać anonimowo. System internetowy FNS gwarantuje pełną dyskrecję.
- istnieje również możliwość zawiadomienia jednostki OLAF na poziomie krajowym, czyli jednostki koordynującej zwalczanie nadużyć finansowych tzw. AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service), która w Polsce umiejscowiona jest w Ministerstwie Finansów, jest to Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej; detale kontaktu z właściwymi osobami wskazane są zarówno na stronie OLAF jak i MF: http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-oafcn/index.cfm/listmembers/?order=country&p=6

Ponadto procedury przyjęte w MAC na potrzeby wdrażania POWER przewidują informowanie / sprawozdawczość do OLAF, zgodnie z właściwymi zasadami sprawozdawczości (w systemie IMS są raportowane do Komisji Europejskiej nieprawidłowości, o których mowa w art. 122 ust. 2 rozporządzenia UE nr 1303/13 - procedura opisana w rozdziale 8.2 Instrukcja sporządzania raportów o nieprawidłowościach);

Również procedury przyjęte w Instrukcji Wykonawczej dla POWER przewidują informowanie organów zewnętrznych - w rozdziale 9.2 pn. Procedura postępowania IP w sytuacji wykrycia nadużycia finansowego i/lub korupcji napisano, że: W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia oszustwa finansowego lub/i wystąpienia korupcji podczas weryfikacji dokumentacji lub/i podczas przeprowadzania kontroli na miejscu lub otrzymania informacji o wystąpieniu/podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego lub/i korupcji - pracownicy IP przygotowują projekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia oszustwa finansowego i/lub wystąpienia korupcji do właściwych organów/ instytucji tj. prokuratury, CBA, ABW lub UOKiK i/lub informacji o konieczności przeprowadzenia kontroli na miejscu.

Ponadto nie tylko przepisy przyjęte na potrzeby systemu wdrażania środków publicznych, w tym środków UE i procedury MAC stworzone pod kątem wdrażania POWER, ale również ogólnie obowiązujące przepisy prawa regulują ww. kwestię, jest to zwłaszcza art. 304 Kodeksu postępowania karnego.

Dodatkowo corocznie w MAC przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej (zgodnie z Komunikatem Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 2, poz. 11), w ramach której badana jest realizacja przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w MAC wszystkich celów kontroli zarządczej.

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zgodnie z Uchwałą Nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 taki dokument powinien zostać wprowadzony do 2019 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej MEN poinformowało, że w ministerstwie nie istnieją takie procedury.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W MON nie ma takiej procedury, jednak obecnie prowadzone są tam prace legislacyjne zmierzające do opracowania i wdrożenia w resorcie takich procedur, w tym procedury dot. resortowego systemu informowania o nieprawidłowościach lub nadużyciach o charakterze korupcyjnym.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie udip KPRM odpowiedziała twierdząco. Odpowiadając na prośbę o podanie nazwy procedury, daty jej wprowadzenia oraz przesłanie dokumentu, KPRM wskazała na dwa dokumenty: tzw. "zarządzenie etyczne" tj. Zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej jak również na Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, przekazany pracownikom KPRM przez CBA, w którym zamieszczono algorytm postępowania urzędnika, wobec którego podjęto próbę skorumpowania i algorytm postępowania urzędnika poddanego presji korupcyjnej. Informacje o nich przekazano pracownikom jedynie w formie odnośnika do poradnika na stronie CBA i poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie intranetowej KPRM. Podsumowując: KPRM nie wprowadziła własnej, wewnetrznej procedury.
Komentarz ministerstwa: W KPRM o obszarze przeciwdziałania korupcji obowiązuje zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Ponadto Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało pracownikom KPRM publikację pn. Poradnik antykorupcyjny dla urzędników, w którym szczegółowo opisano procedury reagowania na zdarzenia korupcyjne (str. 58-67). Informacja o tym poradniku wraz z odnośnikiem do jego wersji elektronicznej na stronie http://www.cba.gov.pl została przekazana wszystkim pracownikom Kancelarii w formie komunikatu na stronie intranetowej KPRM.
Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
7. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
8. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [gwarancje, że tożsamość sygnalisty (jeśli nie jest on/ona anonimowy/a) nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaanagżowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy]
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
9. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową]
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
10. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje)]
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
11. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliowść zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
12. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [możliwość zgłosznia poprzez specjalny e-formularz]
+
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
13. Jeśli takie procedury istnieją, to czy przewidują... (korzystając z listy poniżej, zaznacz te elementy, które są przewidziane w procedurze) [Żadne z powyższych]
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Procedura C.5.0.2 "Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym" porusza kwestie gromadzenia informacji o zachowaniach o charakterze korupcyjnym, określa postępowanie ze zgłoszeniem zjawisk o charakterze korupcyjnym.Informacje o zachowaniach korupcyjnych zbierane są drogą mailową na adres antykorupcja@ms.gov.pl (jest ona przekazywana Dyrektorowi Generalnemu, Audytorowi Wewnętrznemu i naczelnikowi Wydziału Skarg i Wniosków), oraz pocztą tradycyjną, na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa z dopiskiem „Antykorupcja”. Korespondencja z tym dopiskiem lub zawierająca zgłoszenie zjawisk korupcyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości przekazywana jest do sekretariatu Dyrektora Generalnego i wyżej wymienionych osób. Nie sprecyzowano, czy pracownik może zgłosić informacje tą drogą.Jeżeli podejrzenie korupcji dotyczy dyrektora lub zastępcy dyrektora biura lub departamentu informacja przekazywana jest również Szefowi Gabinetu PolitycznegoW przypadku potwierdzenie wystąpienia zjawiska o charakterze korupcyjnym lub stwierdzenia możliwości wystąpienia takiego zjawiska należy w danym obszarze przeprowadzić działanie doskonalące zgodnie z procedurą Realizacja działań doskonalących.W procedurze brak informacji o możliwości zagwarantowania anonimowości osobie zgłaszającej korupcję.

Trudno zrozumieć też, jakie przesłanki leżą u podstaw przyjętej procedury dot. zgłaszania podejrzenia korupcji Szefowi Gabinetu Politycznego jeśli ono dyrektora lub zastępcy dyrektora biura lub departamentu.
Komentarz ministerstwa: Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości można przesyłać na adres antykorupcja@ms.gov.pl. Informacja znajduje się na stronie: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/system-zarzadzania-jakoscia-i-system-przeciwdzialania-zagrozeniom-korupcyjnym/. Tak. Istniejące procedury przewidują kilka z ww. możliwości zawartych w pytaniach 45-50.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Procedury dot. sposobu postępowanie w sytuacji wystąpienia korupcji i nadużyć finansowych w ramach programów operacyjnych.
Komentarz ministerstwa: W MIiR powstał projekt Polityki antykorupcyjnej, który jest obecnie po uzgodnieniach w komórkach MIiR. Projekt zawiera sposób postępowania z sygnałami wpływającymi do Ministerstwa.
Ponadto poszczególne IZ opracowały dokumenty dotyczące zapobiegania nadużyciom finansowym i korupcji, np. w ramach IZ PO IiŚ 2014-2020 zostały opracowane mechanizmy sygnalistyczne (formularz internetowy oraz dedykowany adres e-mail) jak również procedury wewnętrzne IZ PO IiŚ w zakresie reagowania na zdarzenia niepożądane (podejrzenia nieprawidłowości i nadużyć finansowych, do których należy korupcja). Powyższe mechanizmy i procedury zapewniają:
- anonimowe zgłoszenie podejrzenia nieprawidłowości/nadużycia finansowego (w tym korupcji) poprzez adres e-mail lub formularz internetowy,
- zapewnienie ochrony przetwarzania danych osobowych,
- zapewnienie ochrony przed dostępem do nich nieuprawnionych osób,
- zobowiązanie do zaprzestania działań odwetowych wobec osób przekazujących nieprawidłowości.
Opracowany w MIiR projekt polityki antykorupcyjnej zawiera zapisy dotyczące ochrony osób zgłaszających faktyczne lub podejrzewane zdarzenie o charakterze korupcyjnym.
Adres e-mail: antykorupcja@mir.gov.pl.
Projekt polityki antykorupcyjnej przewiduje np. dokonywanie oceny zdarzenia o charakterze korupcyjnym.
Projekt polityki antykorupcyjnej przewiduje tryb zawiadamiania właściwych organów o sytuacji korupcji.
Projekt polityki antykorupcyjnej przewiduje tryb zgłaszania informacji o sytuacji korupcji.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: W Poradniku antykorupcyjnym Ministerstwa Środowiska opisany jest sposób postępowania pracownika ministerstwa, wobec którego podjęto próbę skorumpowania Ma on przede wszystkim:

- poprosić współpracownika o udział w rozmowie w charakterze świadka,

- powiadomić przełożonego,

- poprosić o kontakt z Policją lub CBA,

- poinformować interesanta o tym, że dopuścił się przestępstwa (ten powinien być zatrzymany w budynku do momentu przybycia Policji),

- sporządzić notatkę służbową ze zdarzenia.

W sytuacji gdy jeden z pracowników posiada informacje na temat zachowania korupcyjnego innego pracownika powinien:

- powiadomić bezpośredniego przełożonego lub Dyrektora Generalnego (jeśli sprawa dotyczy kierownictwa to bezpośrednio należy powiadomić Policję lub CBA),

- pozyskać i zabezpieczyć jak najwięcej dowodów,

- poprosić o pomoc CBA lub Policję,

- współdziałać z organami ścigania,

- może zwrócić się o uzyskanie gwarancji anonimowości.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Procedura została wprowadzona w 2008 roku i zweryfikowana "technicznie" w 2012 r.
Opisuje jakie działania ma podjąć pracownik ministerstwa, który jest świadkiem zdarzenia o charakterze korupcyjnym lub otrzymał propozycję korupcyjną.

Powinien zabezpieczyć dowody i powiadomić odpowiednie organy ścigania;

-zgłosić pisemnie lub ustnie przełożonemu lub doradcy etycznemu fakt wystąpienie zdarzenia. W pisemnym zgłoszeniu powinny być podane dane osoby zgłaszającej, data zgłoszenia i opis sprawy uzupełniony o ewentualne dowody.

Jeśli sprawa jest zgłaszana ustnie, to osoba przyjmująca zgłoszenie ma obowiązek sporządzenia notatki zawierającej wyżej wymienione elementy.Powyższy sposób postępowania dotyczy również zgłaszania spraw spoza ministerstwa. Zgłaszanie może mieć formę pisemną, elektroniczną, telefoniczna czy osobistą. W tym wypadku stosuje się procedurę z karty "Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków ". Przy czym skargi i wnioski zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.

(patrz zakładka http://bip.mg.gov.pl/Informacje+dla+obywateli/Skargi+i+wnioski)Brak w procedurze gwarancji zapewnienia anonimowości osobie zgłaszającej - tj. sprawy nie można zgłosić całkowicie anonimowo i brak zapewnienia, że tożsamość sygnalisty nie będzie ujawniana osobom innym niż te zaangażowane w wyjaśnianie sprawy; nie wprowadzono specjalnej skrzynki czy możliwości zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy.
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość anonimowego składania informacji: Istnieje możliwość zgłoszeń anonimowych. Zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną. Informacje na ten temat opublikowane są na BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania.

Komentarz do pytania, czy jeśli tożsamość sygnalisty, jeśli nie jest on anonimowy nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaangażowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy: Istnieje możliwość zgłoszeń anonimowych. Zarówno drogą tradycyjną, jak i elektroniczną. Informacje na ten temat opublikowane są na BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania.

Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia przez specjalną skrzynkę internetową: Istnieje możliwość zgłoszeń anonimowych. Zarówno drogą tradycyjną, jak
i elektroniczną. Informacje na ten temat opublikowane są na BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Dzialalnosc+ministerstwa/Zintegrowany+System+Zarzadzania.

Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy: Procedura P-BDG-11 nie przewiduje takiej możliwości, ale pracownicy Ministerstwa mają możliwość zgłoszenia zdarzeń korupcyjnych z wykorzystaniem systemu informatycznego „System Zgłaszania”.

Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia poprzez specjalny e-formularz: Możliwość złożenia informacji przez pracowników MG oraz osoby z zewnątrz z wykorzystaniem adresu: doradca.etyczny@mg.gov.pl
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: 0
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W przesłanej w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej "Procedurze zapobiegania korupcji oraz zasady postępowania w przypadku

zaistnienia sytuacji korupcyjnych w zamówieniach publicznych".W procedurze, udostępnionej w intranecie Ministerstwa Finansów, poinformowano o rożnych możliwościach zgłaszania podejrzenia zaistnienia sytuacji korupcyjnej.Do zgłoszenie podejrzenia, że doszło do korupcji pracownik wykorzystuje drogę służbową i przekazuje informację bezpośredniemu przełożonemu, a jeżeli podejrzenie dotyczy bezpośredniego przełożonego – dyrektorowi departamentu albo biura Ministerstwa Finansów oraz Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów.W procedurze wskazano, ze zgłoszenie podejrzenia można przekazać policji lub do Centralnego Biura Antykorupcyjnego - w tym ostatnim przypadku podano informację jaką drogą można przekazać zgłoszenie: nr telefonu, specjalny formularz dostępny na stronie internetowej Biura, poczta elektroniczna i poczta tradycyjna.

Poinformowano również, że osoba zgłaszająca może zwrócić się z prośbą o nieujawnianie, że to ona złożyła zawiadomienie.Zgłoszenie podejrzenia, że doszło do korupcji i zaistnienia nadużycia związanego

z funduszami Unii Europejskiej można zgłaszać do Europejskiego Biura

ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych za pośrednictwem interfejsu internetowego oraz drogą pocztowa.Ponadto w procedurze opisano, jakie czynności powinien podjąć pracownik w razie jednoznacznego zachowania, wskazującego na zamiar wręczenia korzyści

majątkowej lub osobistej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP określono sposób postępowania pracownika, który otrzymał propozycję korupcyjną lub był jej świadkiem.

Powinien on:

- odmówić stanowczo lub nie dopuścić do przyjęcia propozycji

- stanowczo pouczyć osobę składająca propozycję o niedopuszczalności i konsekwencjach prawnych takiego zachowania

- w miarę możliwości zabezpieczyć dowody

- sporządzić notatkę służbowa opisująca sytuację i przekazać ją w formie notatki służbowej lub drogą elektroniczna na adres antykorupcja@msp.gpv.pl.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej;

- imię i nazwisko osoby, której dotyczy zgłoszenie;

- opis zdarzenia.Zgłoszenia są rejestrowane w prowadzonym przez Dyrektora Biura Kontroli Rejestrze zdarzeń o charakterze korupcji, konfliktu interesów oraz zdarzeń niepożądanych (podlegają wykreśleniu z rejestru po upływie roku od chwili zarejestrowania. OSOBIE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA GWARANTUJE SIĘ DYSKRECJĘ - jest to pierwsza instytucja wśród zmonitowanych dotychczas ministerstw, która wprowadziła gwarancję dyskrecji dla osoby zgłaszającej).W 2015 r. - badanie nie obejmuje tego roku - wprowadzono zarządzeniem nr 8 MSP z dnia 18 marca 2015 zmieniającym zarządzenie w sprawie Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów czy zachowań niepożądanie możliwość zgłaszania za pomocą formularza elektronicznego "Zgłoś zdarzenie" umieszczonego na stronie intranetowej MSP.Brak w Wytycznych wskazówek dot. sposobu wyjaśniania zdarzenia.
Komentarz ministerstwa: Komentarz ws. pytania o to, czy istniejące procedura przewidują możliwość konsultacji z doradcą etycznym: Jest możliwość konsultacji z Dyrektorem Generalnym lub z Dyrektorem Biura Kontroli koordynującym działania z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji, konfliktowi interesów oraz zachowaniom niepożądanych w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Komentarz ws. pytania o to, czy istniejące procedury przewidują możliwość zgłoszenia poprzez specjalny e-formularz: Jest możliwość zgłoszenia poprzez e-formularz dostępny na stronie intranetowej.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdyż ww. zarządzenie nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Nie ma go również w dostępnym na stronie Dzienniku Urzędowym ministerstwa i nie zostało przesłane w ramach odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Tablica informacyjna Lotus Notes jest przypuszczalnie narzędziem wewnętrznym, dostępnym wyłącznie dla pracowników ministerstwa. Nie jest możliwe przeanalizowanie treści zakładki "Polityka antykorupcyjna".

Skargi na nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez MPiPS takich jak OHP czy PFRON składa się w trybie przewidzianym w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Skargi i wnioski).
Komentarz ministerstwa: W obecnym stanie prawnym, dotyczącym zabezpieczenia pracownika przed bezprawnym wyciągnięciem wobec niego konsekwencji w związku z ujawnieniem określonych informacji dotyczących stwierdzonych działań sprzecznych z prawem, nie ma konieczności stanowienia odrębnych wewnętrznych procedur.
Kodeks pracy zabezpiecza prawa pracownika w takiej sytuacji. Do przepisów tych należą w pierwszej kolejności przepisy zakazujące dyskryminacji, w tym dyskryminacji w zatrudnieniu. Artykuł 112 Kodeksu pracy stanowi, iż pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Ponadto z art. 113 Kodeksu pracy wynika, iż jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, jest niedopuszczalna. Ponadto, zgodnie z art. 183a § 1-2 Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na ww. przesłanki. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób. W myśl art. 183a § 5 Kodeksu pracy przejawem dyskryminowania jest także m.in. niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik, który czuje się przez pracodawcę dyskryminowany – w rozumieniu wskazanych przepisów – może skorzystać ze stosownych uprawnień w celu ochrony przed dyskryminacją z jakiegokolwiek względu, w tym np. dyskryminacją spowodowaną ujawnieniem przez niego nieprawidłowości mających miejsce w zakładzie pracy, czyli także z powodu uznania za tzw. whistleblowera (inne określenie to „sygnalista” lub „demaskator”).
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 183d Kodeksu pracy). Ponadto przepisy gwarantują takiemu pracownikowi, iż skorzystanie przez niego z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia (art. 183e § 1 Kodeksu pracy). Jednocześnie w świetle art. 183e § 2 Kodeksu pracy powyższa ochrona obejmuje również pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.
Jeżeli działań pracodawcy, będących wynikiem sygnalizowania nieprawidłowości w miejscu pracy, nie można zakwalifikować jako dyskryminacji, bowiem odnoszą się one nie tyle do niekorzystnego traktowania pracownika w zatrudnieniu, ile do pracownika jako osoby - można dokonać ich oceny w świetle przepisów zakazujących mobbingu w zakładzie pracy. Zgodnie z art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Obowiązek taki nakłada na niego art. 943 § 1 Kodeksu pracy. Na mocy § 3 ww. artykułu pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Natomiast pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (art. 943 § 4) (w MPiPS funkcjonuje zarządzenie Nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej).
Przepisy prawa pracy zapewniają także ochronę pracownikom, którzy zostali zwolnieni z pracy bezpodstawnie lub z naruszeniem przepisów. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy). Roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie przysługuje także pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o pracę w tym trybie (art. 56 § 1 Kodeksu pracy). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podana pracownikowi przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i konkretna (uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85 OSNCP 1985, nr 11, poz. 164). Wypowiedzenie nie może być również elementem szykany wobec pracownika. Ponadto Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż „podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny pozornej (nieprawdziwej, nierzeczywistej, nieistniejącej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, co oznacza, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy. Taki sam skutek wywołuje ocena, że przyczyna wypowiedzenia co prawda istniała, ale była – ze względu na jej wagę lub charakter – niewystarczająca dla skutecznego dokonania wypowiedzenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., III PK 34/09, LEX nr 560866).
Warto również odnotować wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 r., I PK 48/13, w którym uznano, iż pracownik ma prawo do dozwolonej, publicznej krytyki przełożonego (prawo do whistleblowingu, czyli ujawnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu jego zakładu pracy polegających na różnego rodzaju aktach nierzetelności, nieuczciwości z udziałem pracodawcy lub jego przedstawicieli), gdy nie prowadzi to do naruszenia jego obowiązków pracowniczych polegających w szczególności na dbaniu o dobro zakładu pracy i zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (obowiązek lojalności; nienaruszania interesów pracodawcy – art. 100 § 2 pkt 4 k.p.), a także na przestrzeganiu zakładowych zasad współżycia społecznego (art. 100 § 2 pkt 6 k.p.).
Instytucją ustawowo powołaną do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy (art. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2012 r., poz. 404). W razie wątpliwości pracowników dotyczących zgodności z prawem postępowania pracodawcy istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc, w tym także z wnioskiem o podjęcie interwencji, do właściwego miejscowo okręgowego inspektoratu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy została bowiem wyposażona w odpowiednie uprawnienia i środki umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem i kontrolą, a także egzekwowaniem przestrzegania przez pracodawców obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że udzielenie inspektorowi pracy informacji w sprawach objętych kontrolą mogłoby narazić pracownika na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tej informacji, inspektor pracy może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego pracownika, w tym danych osobowych.

Komentarz ws. elementu procedury możliwości zgłaszania przez specjalna skrzynkę interntową: Na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/ znaleźć można link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie przez skrzynkę internetową można dokonać zgłoszenia.

Komentarz ws. elementu procedury możliwości zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy: Na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/zamieszczono link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie można dokonać zgłoszenia.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 23 wprowadza mechanizm prewencji - wewnętrzną procedurę reagowania na zagrożenia korupcyjne w jednym z obszarów działań ministerstwa - obszarze przygotowywania aktów prawnych w komórkach organizacyjnych ministerstwa.

Na jego mocy dyrektor każdej komórki organizacyjnej, w której prowadzone są prace legislacyjne powołuje koordynatora działań antykorupcyjnych i jego zastępcę. Koordynator może być też powołany w komórkach organizacyjnych, w których nie są prowadzane prace legislacyjne.Zadania koordynatora:

- analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych w komórce organizacyjnej, w której pełni swoją funkcję w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz konfliktowi interesów;

- wypełnienie metryki projektu aktu prawnego poprzez jego podpisanie w odpowiednich rubrykach zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia;

- uczestnictwo w pracach Zespołu;

- pomoc oraz doradzanie osobom zatrudnionym w tej samej komórce organizacyjnej przy rozstrzyganiu wątpliwości oraz w rozwiązywani sytuacji problematycznych z dot. korupcji oraz konfliktu interesów.Departament Kontroli i Nadzoru prowadzi listę koordynatorów i ich zastępców i upublicznia ją na lokalnym portalu informacyjnym ministerstwa.W sytuacji kiedy koordynator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące projektowania zmian legislacyjnych i będą one związane z kwestią przeciwdziałania korupcji lub konfliktowi interesów, zobowiązany jest zgłosić je pisemnie dyrektorowi komórki organizacyjnej.

Jeśli wątpliwości nie zostaną usunięte, to koordynator dołącza do metryki projektu pisemną informację o swoich wątpliwościach i przekazuje je dyrektorowi.

Dyrektor po otrzymaniu metryki projektu aktu prawnego wraz z informacją

przygotowuje w formie pisemnej swoje stanowisko w sprawie i przekazuje je wraz z informacją koordynatora działań antykorupcyjnych o wątpliwościach oraz projektem aktu prawnego do Przewodniczącego Zespołu ds. przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu dokumentów zwołuje posiedzenie Zespołu w celu przedstawienia problemu i przygotowania stanowiska (jest ono przygotowywane w formie uchwały).

Aby podjąć ostateczną decyzję dot. ostatecznego brzmienia projektu dyrektor przedstawia uchwałę Zespołu wraz z własnym stanowiskiem, informacją koordynatora działań antykorupcyjnych o wątpliwościach oraz projektem aktu prawnego kierownictwu ministerstwa zdrowia.W przypadku wątpliwości, które mogą się pojawić podczas opiniowania aktu prawnego dot. konfliktu interesów lub zagrożenia korupcją koordynator ma prawo do konsultacji z pozostałymi koordynatorami oraz z Wydziałem Monitorowania Działań Antykorupcyjnych Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia - może zwrócić się do nich w formie pisemnej o zajęcia stanowiska w sprawie.Zarządzenie mogłoby zostać uzupełnione o opis sposobu postępowania (procedury) w przypadku reagowania w sytuacji, kiedy podjęto wobec pracowników próbę skorumpowania lub jeśli posiadają informacje na temat korupcyjnego zachowania innego pracownika.W cz. III instrukcji wewnętrznej Nr 1 Departamentu Budżetu, Inwestycji i Finansów Ministerstwa Zdrowia wskazano przez jakie działania Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji będzie nadzorował podejmowane przez pracowników MZ działania podczas ustalania i egzekucji należności z budżetu. Jest to min.:

- sprawdzanie dokumentów od beneficjentów na tzw cztery ręce;

- sporządzanie notatek podsumowujących przeprowadzane rozmowy telefoniczne;

- stała wymiana informacji i opinii z innymi departamentami merytorycznymi. Procedura jest właśnie wprowadzana w MZ. Nie podlega ocenie w monitoringu.
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość złożenia informacji całkowicie anonimowo: Należy mieć na uwadze, że w Ministerstwie Zdrowia istnieje skrzynka mailowa antykorupcja@mz.gov.pl, na którą każda osoba, także pracownik Ministerstwa Zdrowia może przesłać informację o nieprawidłowościach.
Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość zgłoszenia poprzez specjalną skrzynkę internetową: Należy mieć na uwadze, że w Ministerstwie Zdrowia istnieje skrzynka mailowa antykorupcja@mz.gov.pl, na którą każda osoba, także pracownik Ministerstwa Zdrowia może przesłać informację o nieprawidłowościach.
Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje): Informacja o doradcy etycznym i zakresie jego obowiązków znajduje się w wewnętrznym serwisie informacyjnym Ministerstwa Zdrowia – Intranecie. Do obowiązków doradcy etycznego należy m.in. doradztwo i informacja w zakresie zasad postępowania i zagadnień etycznych. Tym samym należy stwierdzić, iż istnieje możliwość konsultacji z doradcą etycznym.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Procedura reakcji na zjawiska korupcyjne w MSZ jest rozbudowana, dostosowana do obszarów i zakresu działań służby dyplomatycznej tak w ministerstwie jak i w placówkach zagranicznych..

Przedstawiono w niej odpowiedzialność i uprawnienia - od poziomu ministra, przez przedstawicieli kierownictwa, dyrektora generalnego służby zagranicznej, pełnomocnika ds. antykorupcji, dyrektora Biura Audytu i Kontroli, dyrektora komórki ds prawnych, audytorów, pracowników MSZ i placówek zagranicznych.W dokumencie zapisano sposoby postępowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości w ramach przeprowadzanych kontroli (wewnętrznych, inspekcji, audytu wewnętrznego, audyty jakości czy czynności nadzorczych), w przypadku zgłoszeń wewnętrznych (W MSZ w Warszawie) oraz zgłoszeń wewnętrznych w placówkach zagranicznych jak też zgłoszeń zewnętrznych.

Procedury nie stosuje się do zgłoszeń anonimowych, choć w określonych w dokumencie przypadkach osoba zgłaszająca może zastrzec swoje dane.W przepadku zgłoszeń wewnętrznych od pracownika oczekuje się:

- odmowy przyjęcia propozycji o charakterze korupcyjnym (w miarę możliwości przywołanie świadka),

- zabezpieczenia w miarę możliwości ewentualnych dowodów oraz miejsca zdarzenia,

- niezwłocznego poinformowania Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz przełożonego,Pracownik posiadający informację o podejrzeniu wystąpienia zdarzenia o charakterze

korupcyjnym lub na którego wywierano naciski o charakterze korupcyjnym powinien

niezwłocznie o tym poinformować Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz swojego

przełożonego.Pracownik MSZ, jeśli uzasadnia to charakter sprawy, może poinformować pisemnie o

zaistniałym fakcie (próbie korupcji, podejrzeniu korupcji lub naciskach) bezpośrednio

Ministra lub poinformować Pełnomocnika ds. antykorupcji z pominięciem przełożonego.Osoba zgłaszajaca podjrzenie korupcji może zastrzec swoje dane do wyłacznej wiadomości Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz organów ścigania. W takiej sytuacji postępowanie wyjaśniające prowadzi się w sposób chroniący tożsamość osoby zgłaszającej.Pełnomocnik ds. antykorupcji informuje o zgłoszeniu dyrektorów Biura Kontroli i Audytu i Inspektorat Służby Zagranicznej, po czym w porozumieniu z nimi ustala podjęcie czynności wyjaśniających abo występuje do osób uprawnionych o zastosowanie środków zapewniających skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniu korupcyjnemu.

W przypadku wiarygodnego zgłoszenia, dotyczącego zdarzenia mogącego wywołać poważne skutki dla MSZ, Pełnomocnik ds. antykorupcji ma obowiązek niezwłocznie o zgłoszeniu poinformować Ministra, Przedstawiciela kierownictwa i Dyrektora Generalnego, przekazując informację do wiadomości dyrektorów Biura Kontroli i Audytu i Inspektorat Służby Zagranicznej.WAŻNE: w procedurze zwraca się uwagę na KWESTIĘ OCHRONY SYGNALISTÓW . Jedyne takie rozwiazanie wprowdzone w ministerstwach.
wprowadzona została definicja sygnalisty: Pracownik, który mając uzasadnione podstawy do podejrzenia, że doszło do korupcji, zgłasza je w dobrej wierze zgodnie z niniejszą procedurą - nie może ponosić negatywnych konsekwencji z tego tytułu.

W przypadku, gdyby takie konsekwencje były wyciągane, Pełnomocnik ds.

antykorupcji udziela wsparcia osobie zgłaszającej w ramach obowiązujących procedur

antymobbingowych.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy procedura przewiduje możliwość anonimowego składania informacji: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Komentarz do pytania, czy jeśli tożsamość sygnalisty, jeśli nie jest on anonimowy nie będzie ujawniana osobom innym niż te, która są zaangażowane bezpośrednio w wyjaśnienie sprawy: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Komentarz do pytania, czy istnieje możliwość konsultacji z doradcą etycznym (jeśli taki istnieje): W KPRM nie został formalnie powołany doradca etyczny, lecz zadania m.in. w zakresie udzielania pracownikom KPRM wyjaśnień związanych z kwestiami etyki urzędniczej, realizuje jeden z pracowników KPRM.
Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi polegające na badaniu i zapobieganiu nieprawidłowościom w miejscu pracy: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
Komentarz do pytania, czy w procedurze przewiduje się możliwość zgłoszenia poprzez specjalny e-formularz: Na stronie internetowej CBA dostępny jest formularz elektroniczny, numer telefonu oraz dane kontaktowe dedykowane zgłaszaniu wszelkich zdarzeń o charakterze korupcyjnym.
14. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 są dostępne w BIP ministerstwa-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie Ministerstwa znajduje się oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 znajduje się BIPie ministerstwa w zakładce "Kontrola zarządcza".
Komentarz ministerstwa: oświadczenia Ministra Sprawiedliwości o stanie kontroli zarządczej SĄ dostępne w BIP ministerstwa, również w zakresie jaki dotyczy 2014 r. Zgodnie z §30 ust.1 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość Departament Strategii i Funduszy Europejskich opracowuje i przedkłada Ministrowi do podpisu projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej sprawiedliwość na podstawie zebranych wcześniej oświadczeń wszystkich kierowników jednostek w dziale (również Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości składa oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok w zakresie jaki dotyczy Ministerstwa Sprawiedliwości ). W związku z powyższym oświadczenie opublikowane w BIP zawiera wszystkie wnioski i zastrzeżenia dot. kontroli zarządczej w poprzednim roku zgłaszane przez kierowników jednostek w dziale, w tym również zastrzeżenia dot. funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pytanie nie zostało sformułowane w sposób precyzyjny, nie wskazuje bowiem czy chodzi o publikację oświadczenia Ministra dla całego działu (jest publikowane) czy oświadczenie dla Ministerstwa Sprawiedliwości (dokument służący opracowaniu oświadczenia dla działu). Zasada jawności, określona m.in. w art. 34 ust. 1 pkt 11 i art. 70 ust. 5 ufp jest realizowana poprzez podawanie do publicznej wiadomości treści planów działalności, sprawozdań z wykonania planów działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, o których mowa w art. 70 ufp.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Kontrola zarządcza" dostępne są ww. oświadczenia a także:

- Plan działalności i sprawozdanie z planu działalności Ministra Środowiska,

- Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu,

- dokumenty związane z nadzorem nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Środowiska.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce O ministerstwie - podstawowe dokumenty - znajduje się tabela - kontrola zarządcza tam umieszczone są Oświadczenia - w tym oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Gospodarki za rok 2014.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za dany rok zamieszczone są w BIP ministerstwa w zakładce "Kontrola zarządcza".
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 znajduje się w zakładce "Kontrole" w części poświęconej kontroli zarządczej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Ogłoszenia można znaleźć informacje i oświadczenia dot. kontroli zarządczej w tym, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za rok 2014.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są dostępne w BIPie (zakładki: Ministerstwo finansów - działalność - finanse publiczne - kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny - kontrola zarządcza w resorcie finansów).
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSP istnieje zakładka Kontrola zarządcza i w niej znajdują się oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, w tym oświadczenie za rok 2014.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia takie znajdują się w zakładce "Tryb działania urzędu" w części poświęconej kontroli zarządczej.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP funkcjonuje zakładka Kontrole (http://mac.bip.gov.pl/kontrole/), a w niej kontrola zarządcza. Zamieszczono w niej oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2014.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). Do składania i publikowania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej Minister Administracji i Cyfryzacji zobowiązał również kierowników jednostek w działach tj. Prezesa UKE, GGK, Dyrektora CPI, Dyrektora CPPC
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia są dostępne w zakładce "Kontrola zarządcza".
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Biuletynie Informacji Publicznej znajduje się zakładka "Kontrola zarządcza",a w niej oświadczenia o stanie kontroli zarządczej MPiPS za lata 2010 - 2014.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Tak, oświadczenia za 2014 i wcześniejsze (2012-13) są dostępne na http://www.bip.mz.gov.pl/kontrole/kontrola-zarzadcza
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie jest dostępne w zakładce Kontrola zarządcza.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce BIP Kontrole, znajduje się folder Kontrola Zarządcza, a w nim

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej ministra obrony narodowej za rok 2014 oraz z lat wcześniejszych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Kontrola zarządcza brak oświadczenia za rok 2014, (sprawdzano 12.07. i 11 .08.2015). Dostępne są oświadczenia za lata 2010-13.

http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/kontrola_zarzadcza/kontrola_zarzadcza
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie KPRM nie można znaleźć oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Z komentarza KPRM do wyników monitoringu wynika, że KPRM nie ma obowiazku sporządzania oświadczeń (podstawa prawna art. 70 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych) oraz art. 33a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej.
Komentarz ministerstwa: KPRM nie ma obowiązku sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, zatem proponowane jest uwzględnienie odpowiedzi „nie dotyczy”. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa minister kierujący działem administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej wykonywaną przez jednostki wymienione w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812).
15. Czy oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej, zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji-
+
Ministerstwo Środowiska | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W jednym oświadczeniu - za rok 2012 w pkcie rubryce "Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej" w pkcie 1.5

Niewystarczające rozwiązania w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania" wskazano ogólnie na wyniki audytu istniejących w MŚ mechanizmów przeciwdziałania korupcji i stwierdzono, ze istniejące mechanizmy wymagają w niektórych obszarach wzmocnienia lub uzupełnienia". Poinformowano, ze przeprowadzone zostały dla wszystkich pracowników szkolenia dot. zasad etyki.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Bak w zakładce kontrola zarządcza oświadczenia za rok 2014.

W innych oświadczeniach można znaleźć bardzo ogólne informacje na ten temat.W oświadczeniu za rok 2012:

Zrealizowano plan Wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządczą w MSZ w 2012, który objął działania w obszarach: promocja zasad etycznego postępowania, reforma systemu obsługi prawnej, poprawa przepływu informacji, a także uproszczenie planowania i sprawozdawczości.W oświadczeniu za rok 2013 :

Podjęto realizację Planu wdrożenia środków zaradczych i usprawniających kontrolę zarządcza w MSZ w 2103 r., który objął działania w obszarach takich jak: poprawa przepływu informacji i dostępu do wiedzy, podnoszenie jakości oferowanych pracownikom produktów informatycznych, doskonalenie systemu rozwoju kompetencji pracowników, lepszy nadzór nad projektami inwestycyjnymi, pogłębianie świadomości pracowników w zakresie etyki i zagrożeń korupcyjnych, egzekwowanie terminowości udzielania odpowiedzi na korespondencję oraz ograniczanie obciążeń biurokratycznych wynikających z regulacji wewnętrznych.

Na podstawie wniosków z działalności kontrolnej i audytowej przygotowany został projekt poradnika dla kierowników palcówek zagranicznych zawierający najczęściej popełniane błędy, przydatne przepisy prawne, standardy oraz porady w zakresie dobrych praktyk w obszarze kontroli zarządczej, w tym wzory dokumentów i przykładowe rozwiązania problemów.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zamieszczone w BIPie oświadczenia nie zawierają informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji. Ryzyk takich nie opisano. Jednym z planowanych działaniem naprawczym ma być opracowanie trybów tworzenia, ewidencjonowania oraz aktualizowania i unieważniania upoważnień i pełnomocnictw.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 omawiają działania naprawcze dotyczące przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa informacji, a także doskonalenia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
Komentarz ministerstwa: Tak, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zawierają informacje o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji, jeśli takowe zostały zidentyfikowane w poprzednim oświadczeniu. Zgodnie bowiem z wprowadzoną w Ministerstwie Sprawiedliwości polityką antykorupcyjną analiza ryzyk korupcyjnych prowadzona jest w ramach analizy ryzyk sporządzanej w oparciu o zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Co za tym idzie wyniki analizy ryzyka, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 7 ufp i rozporządzeniem MF ws. wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej są brane pod uwagę przy identyfikowaniu zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania kontroli zarządczej, a następnie podlegają procesowi weryfikacji pod kątem działań jakie podjęto w celu wyeliminowania/zmniejszenia wskazanych w oświadczeniu zastrzeżeń.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za lata 2011-14 wskazano, że " w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza" i nie wskazano żadnych zastrzeżeń ani planowanych działań w celu poprawy kontroli zarządczej, czy działań naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.
Komentarz ministerstwa: Nie było potrzeby podejmowania działań naprawczych z obszaru związanego
z ryzykami korupcji.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej nie zawierają informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.Ale warto wspomnieć, że w Oświadczenie za rok 2014 zawiera ogólną informację min. o uaktualnieniu w 2014 r. procedur prowadzenia prac legislacyjnych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia o kontroli zarządczej za rok 2014 i wcześniej nie zawierają informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.

Jako obszary wymagające dalszego doskonalenia w oświadczeniu wskazano:

- ochronę zasobów,

- skuteczność i efektywność działania,

- zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

Zaplanowano następujące działania naprawcze:

- wzmocnienie nadzoru nad procesem inwestycyjnym,

- doskonalenie zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną,

- prowadzenie dalszej aktualizacji dokumentów systemu kontroli zarządczej.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Ogłoszenia można znaleźć informacje i oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za lata 2011-14. We wszystkich oświadczeniach podano, że „ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”. Nie wpisane zostały żadne zastrzeżenia dot. funkcjonowania kontroli, czy informacje nt. stwierdzonych ryzyk korupcji, kluczowych działań, które w ubiegłym roku zostały podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej czy też minimalizowania ryzyk korupcji.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji nt. działań naprawczych odnoszacych się do stwierdzonych ryzyk korupcyjnych. Planowane działania naprawcze mają dotyczyć między innymi:

- wdrażania rozwiązań wypracowanych w ramach zespołów projektowych złożonych z pracowników Ministerstwa odnośnie zmiany sposobu i warunków pracy oraz rozwoju zawodowego pracowników Ministerstwa,

- wdrożenie zaleceń pokontrolnych i poaudytowych,

- wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w celu zoptymalizowania obiegu dokumentów.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach za rok 2014 i za lata wcześniejsze brak informacji o jakichkolwiek działaniach naprawczych, w tym związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.

W oświadczeniu za rok 2014 w pckie 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w MSP w 2015 r. wpisano ogólnie, że zostaną podjęte następujące działania:

-przegląd rejestru ryzyk,

- usprawnienie procedur,

- dodatkowe szkolenia dla pracowników i certyfikacja wybranych procesów.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: W Oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej Ministra Infrastruktury i Rozwoju za rok 2014 i 2013 ( takie są dostępne w BIP MIR, które powstało w listopadzie 2013 r.) ) nie można znaleźć informacji o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonym ryzykiem korupcji. Planowane działania naprawcze dotyczą:

- kontynuowania przez Ministerstwo prac nad przygotowaniem nowej procedury samooceny i monitorowania systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie;

- podjęcia działań informacyjno-edukacyjnych w celu podniesienia poziomu wiedzy pracowników Ministerstwa w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka oraz samooceny procesów kontroli zarządczej;

- kontynuowania prac nad usprawnieniem mechanizmu przepływu informacji oraz doskonaleniem funkcjonowania w Ministerstwie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.
Komentarz ministerstwa: Przedmiotowe dane zostały zawarte w informacji o stanie ryzyk kluczowych.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach wskazano ogólnie na działania dot. budowania infrastruktury etyczno-zarządczej, komunikacyjnej, zarządzania ryzykiem. Nie wskazano konkretnych działań naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji.
Komentarz ministerstwa: Wzór Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej ustalony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz. U. Nr 238, poz. 1581) oraz objaśnienia do wzoru stanowiące jego integralną część, nie przewiduje wprost obowiązku zamieszczania takiej informacji.
Niezależnie od tego wskazać należy, że wzór Oświadczenia zakłada zamieszczenie informacji o działaniach naprawczych w odniesieniu do konkretnie zdiagnozowanych zastrzeżeń w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w kierowanych przez Ministra działach administracji rządowej. Wobec faktu, że w MAC dotychczas nie zdiagnozowano takiego zastrzeżenia, nie zaistniała konieczność planowania działań o charakterze naprawczym w tym obszarze, o którym informuje się w oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia nie zawierają jakichkolwiek informacji na temat podejmowania działań naprawczych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej jest mowa o działaniach naprawczych dotyczących usprawnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Komentarz ministerstwa: Nie, gdyż nie było takich sytuacji
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji o o działaniach naprawczych związanych ze stwierdzonymi ryzykami korupcji. Pojawiają się głównie inf. dot. wprowadzania kolejnych etapów kontroli zarządczej.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji w oświadczeniu o kontroli zarządczej za rok 2014.

W oświadczeniach pojawiają się informacje ogólne o wprowadzaniu kontroli zarządczej, prowadzeniu procesu opracowania i wdrażania metodyki, sukcesywnym ale nie zakończonym wdrażaniu.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W oświadczeniach zawraca się uwagę na problemy dotyczące wprowadzania kontroli zarządczej.w 2012 : wprowadzenie dla całego resortu ON jednolitych, sformalizowanych regulacji w zakresie kontroli zarządczej - regulaminu systemu kontroli zarządczej; w 2013 ustanowiono system kontroli zarządczej i wprowadzono Regulamin systemu kontroli zarządczej.

W 2013 r. stwierdzono:

- brak pełnej integracji procesu zarządzania ryzykiem z procesem planowania wynikający z wprowadzania w trakcie roku jednolitych regulacji dla działu, braku ugruntowanej wiedzy i umiejętności stosowania procedur zarządzania ryzykiem w definiowaniu celów, okreslania sposobu ich realizacji i monitorowania ich osiągania.

Za 2014:

- W 2014 rozpoczęto procesy oceny funkcjonowania procesu planowania i rozliczania działalności w systemie kontroli zarządczej. Opracowano i wdrożono procedury kontroli zarządczej w silach zbrojnych RP.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz ministerstwa: KPRM nie ma obowiązku sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, zatem proponowane jest uwzględnienie odpowiedzi „nie dotyczy”. Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oświadczenie o stanie kontroli zarządczej składa minister kierujący działem administracji rządowej. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej wykonywaną przez jednostki wymienione w art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 812).
16. Czy na stronie domowej ministerstwa / w BIP znajduje się informacja o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji-
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "System zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym" znajduje się stosowna informacja.

Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości można przesyłać:

- pocztą na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

z dopiskiem „Antykorupcja”

- pocztą elektroniczną na adres antykorupcja@ms.gov.pl
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Przeciwdziałanie korupcji" została zamieszczona informacja dla osób sygnalizujących nieprawidłowości. Podano adres mailowy antykorupcja@mos.gov.pl, pod który należy zgłaszać:

- nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań Ministerstwa Środowiska;

- działania sprzeczne z prawem, mogące prowadzić do szkody w mieniu Skarbu Państwa;

- przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktu interesów;

- luki w przepisach lub procedurach, obejmujących zakres działania Ministerstwa Środowiska, mogące prowadzić do nadużyć.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność ministerstwa/ zintegrowany system zarządzania

znajduje się informacja, że "wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Gospodarki można przesyłać:pocztą na adres:

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

z dopiskiem „Doradca etyczny”

pocztą elektroniczną na adres doradca.etyczny@mg.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Tryb działania urzędu" znajduje się odnośnik "Przeciwdziałanie korupcji". Według informacji tam zamieszczonych Wszelkie informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można przesyłać:

pocztą na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

z dopiskiem "Antykorupcja"

pocztą elektroniczną na adres antykorupcja@mir.gov.pl
Komentarz ministerstwa: antykorupcja@mir.gov.pl
nadużycia.POIS@mir.gov.pl – adres dedykowany dla PO IiŚ 2014-2020
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/dzialania-antykorupcyjneznajduje się ogólny komunikat, że wszelkie informacje o zdarzeniach, które maja znamiona korupcji można zgłaszać na adres mailowy antykorupcja@mz.gov.pl.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W archiwum aktualności, hasło Antykorupcja w MSZ, znajduje się informacja (data 26.10.2012), że MSZ uruchomiło specjalny adres e-mailowy, na który można przekazywać informacje o o podejrzeniu korupcji w ministerstwie lub placówkach zagranicznych. Informacje należy przesyłać an adres: przesyłać na adres e-mailowy: antykorupcja@msz.gov.plWszelkie sygnały będą skrupulatnie rozpatrywane, a w przypadku potwierdzenia się otrzymanych informacji sprawa będzie załatwiana zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami MSZ.Warto wskazać na fakt, że z jednej strony w BIP/ na www trudno znaleźć informację o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji, z drugiej strony w Procedurze reakcji na zdarzenia korupcyjne dokładnie opisano procedurę postępowania na zgłoszenia zewnętrzne. Zgodnie z nią:

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia korupcji przez osobę spoza MSZ, mogą być wnoszone:

- drogą pisemną, na umieszczony na stronie internetowej adres Pełnomocnika ds. antykorupcji,

- pocztą elektroniczną na adres umieszczony na stronie internetowej antykorupcja@msz.gov.pl,

- osobiście do protokołu.Przypadek korupcji można zgłaszać również osobiście. Może ją przyjąć każdy

pracownika MSZ, do którego zgłoszono taką sprawę.

Zgłoszenia kierowane do pracowników lub do kancelarii kierowane są niezwłocznie do Pełnomocnika ds. antykorupcji.

Adres antykorupcja@msz.gov.pl przekierowany jest do Pełnomocnika ds. antykorupcji.

Osoba zgłaszająca podejrzenie może zastrzec swoje dane do wyłącznej wiadomości

Pełnomocnika ds. antykorupcji oraz organów ścigania. W takiej sytuacji postępowanie

wyjaśniające prowadzi się w sposób chroniący tożsamość osoby zgłaszającej.Warto byłoby zebrac rozporoszone informacje znajdujace się w archiwum oraz dokumentach wewnętrznych i umieścicje w zakładce poświeconej przeciwdziałaniu korupcji.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W 2011 roku poinformowano, ze w ramach działań prewencyjnych i profilaktycznych oraz wprowadzania polityki przejrzystości, od listopada 2011 r. Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomiło specjalne konto: stop.korupcji@mon.gov.pl.

Tekst pochodzi z http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/1505,stopkorupcjimongovpl.html. Obecnie na stronach mon.gov.pl nie ma śladu po tej informacji.Adres ten ma służyć osobom, którym nieobojętne jest prawidłowe i transparentne, a przez to sprawne funkcjonowanie struktur resortu obrony narodowej, w tym Sił Zbrojnych RP.Co należy zgłaszać:

- nieprawidłowości i nadużycia w ramach działań resortu obrony narodowej;

- działania sprzeczne z literą prawa, mogące prowadzić do powstania szkody w mieniu Skarbu Państwa;

- przypadki nadużywania lub przekraczania uprawnień, defraudacji, nepotyzmu, kumoterstwa, konfliktów interesów;

- niesprawność lub luki prawne w obowiązujących w resorcie obrony procedurach, mogących prowadzić do nadużyć.Kto może zgłaszać:

- każdy! w tym żołnierze i pracownicy cywilni wojska, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, którym ustawa nadaje zdolność prawną.Minimalne kroki przed zgłoszeniem:

- próba potwierdzenia, czy zgłaszane informacje są wiarygodne, a wątpliwości uzasadnione;

- wykonanie testu "dobrej wiary", polegającego na odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane działanie ma służyć resortowi obrony narodowej, a przez to jest działaniem słusznym i racjonalnym, a w szczególności nie jest wymierzone jedynie w celu zdyskredytowania poszczególnych osób lub komórek i jednostek.Podstawowe funkcje i zalety konta internetowego:

- możliwość bezpośredniego zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć;

- dyskrecja i anonimowość osób zgłaszających - ochrona zgłaszającego!;

- możliwość wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań;

- możliwość szybkiej reakcji na zaistniałą sytuację;

- możliwość konsultacji z pracownikami Biura oraz specjalistami z różnych dziedzin oraz dalszego procedowania przez nich zgłaszanych spraw.

Obecnie (czerwiec 2015) w BIP/na stronie www MON (nowa odsłona strony domowej MON) nie ma śladu po tej informacji.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak właściwej informacji na stronie domowej ministerstwa i w BIP. Na stronie domowej ministerstwa znajduje się jedynie formularz kontaktowy.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na ww. stronach. Na stronie ministerstwa w zakładce "Kontakt" podany jest adres siedziby ministerstwa, kontakt do rzecznika prasowego oraz mailowy adres kontaktowy kontakt@msport.gov.pl. Zamieszczono również informacje dotyczące kontaktu z ministerstwem osób głuchoniemych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie domowej ministerstwa / w BIP nie ma informacji o możliwości zgłaszania przez interesariusza/klienta informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji. Jest natomiast opis procedury składania skarg, wniosków i petycji, adres punktu obsługi klienta, formularz kontaktowy oraz numer infolinii MSW.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takiej informacji w BIP. Założona jest standardowa zakładka "skargi i wnioski" z ogólnymi informacjami na temat tego, gdzie, kiedy i w jaki sposób można składać skargi, wnioski i petycje. Brak jakichkolwiek odniesień do kwestii zgłaszania spraw korupcyjnych.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji na stronie/w BIP.Skargi i wnioski rozpatruje się na podstawie przepisów zawartych w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Zarządzenia nr 21 Ministra finansów z 6 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów. W załączniku 3 do tego zarządzenia zatytułowanym "Sprawozdanie z przyjmowania i rozpatrywania skarg za rok..." w punkcie III "Zestawienie skarg i wniosków załatwionych według problematyki" istnieje rubryka "Korupcja pracowników" odnosząca się skarg w tym aspekcie zarówno na pracowników ministerstwa, jak i jednostek podległych.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak wyodrębnionego komunikatu na temat procedury zgłaszania przez interesariuszy /klientów informacji o sprawach korupcyjnych. Standardowy komunikat o zgłaszaniu skarg i wniosków można znaleźć w zakładce Skargi i Wnioski w BIP (http://bip.msp.gov.pl/bip/skargi-i-wnioski).
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www brak informacji/jasnego komunikatu o możliwości zgłaszania informacji o podejrzeniu korupcji.
Komentarz ministerstwa: Najważniejszym aktem prawnym, na podstawie którego zwalcza się przestępczość korupcyjną, jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553). Przepisy dotyczące przestępstw korupcyjnych sformułowano w rozdziałach: XXIX — „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego” (art. 228–231), XXXI — „Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum” (art. 250a), XXXIV — „Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów” (art. 271 § 3), XXXVI — „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” (art. 296, 296a, 299, 302, 305), XXXVII — „Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi” (art. 311). Najczęściej spotykaną formą korupcji jest łapownictwo.
Brak jest podstaw do zamieszczania na stronie podmiotowej MAC i w BIP MAC takich informacji. Zgodnie z przepisami prawa o charakterze powszechnie obowiązującym tj. art. 304 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). Odnosząc się z kolei do § 2 ww. przepisu należy podnieść, że obowiązek nałożony w tym przepisie m.in. na organy administracji publicznej winien być realizowany w przypadkach, gdy wiedza o podejrzeniu lub stwierdzeniu wystąpienia korupcji zostanie powzięta w związku z działalnością MAC np. w ramach czynności kontrolnych i tylko wówczas gdy mamy do czynienia z przestępstwem ściganym z urzędu. Ustawa Kodeks postępowania karnego, w przypadku powzięcia informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu (a takim jest korupcja popełniona przez osobę pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 Kodeksu karnego), nakazuje powiadomić prokuratora lub Policję. Dodatkowo warto wskazać, że korupcja została zdefiniowana w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1411 z późn. zm.). Ww. Organ jest służbą specjalną do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie dostępny jest tylko zwyczajny formularz kontaktowy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takiej informacji w BIP/na www.
Komentarz ministerstwa: Na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/audyt-i-kontrola/walka-z-korupcja/zamieszczono link do strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, gdzie są informacje o formach, w jakich można dokonać zgłoszenia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Na stronie www/w BIP brak takiej informacji. Funkcjonuje zakładka Skargi i wnioski, w której zapisano ogólne informacje o podstawach prawnych zgłaszania skarg, wskazano, jakie skargi rozpatruje ministerstwo (należące do zakresu jego właściwości) i gdzie oraz jaką droga można składać skargi.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono informacji w BIP/ na stronie www.
17. Czy w  wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, etc., pomijając tzw. "zarządzenie etyczne") zdefiniowano pojęcie konfliktu interesów- Jeśli tak, jaki dokument zawiera tę definicję.
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Poradniku Antykorupcyjnym w rozdz. II, "Jak mam przeciwdziałać korupcji.
została zapisana definicja konfliktu interesów.
Pkt. 5 Oddzielaj życie prywatne od zawodowego. Sprawdzaj, czy Twoje sprawy prywatne nie stoją w sprzeczności z Twoimi obowiązkami służbowymi.

"Sprawdzaj, czy prywatne interesy Twoje, czy Twoich bliskich, lub organizacji, z którymi jesteś związany, nie mogą znaleźć się w konflikcie z Twoimi zobowiązaniami zawodowymi. Jeśli zorientujesz się, , że przy wykonywaniu zadania służbowego istnieje możliwość konfliktu między Twoimi obowiązkami służbowymi a Twoim interesem prywatnym lub interesem osób trzecich, co do których czujesz się zobowiązany, to poinformuj o tym Twojego przełożonego. Również, w przypadku gdy podejmujesz dodatkowe zajęcia zarobkowe musisz pilnować, by te zajęcia nie miały wpływu na Twoje działania zawodowe.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zarządzeniu MSP nr 30 z 25 lipca 2013 w sprawie Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych w MSP została zapisana definicja konfliktu interesów:(par. 3, pkt 3)

Przez konflikt interesów należy rozumieć sytuacje podwójnej lojalności wobec interesu publicznego oraz prywatnego, w której pracownik ministerstwa przy rozpatrywaniu lub załatwianiu sprawy należącej do jego właściwości pozostaje lub pozostawał wcześniej w stosunku do osoby lub podmiotu zainteresowanego rozstrzygnięciem sprawy w takich relacjach osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do jego obiektywności i bezstronności.Zarządzenie jest dokumentem wewnętrznym i nie można go znaleźć w BIP ministerstwa, można je uzyskać po wystąpieniu z wnioskiem o udip.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie MSP nr 30 z dnia 25.07.2013 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia korupcji, konfliktu interesów lub zachowań niepożądanych
w Ministerstwie Skarbu Państwa”
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Decyzji Nr 125/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego postępowania pracowników i żołnierzy - sformułowano ogólne wytyczne: pierwszeństwa interesów Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz unikania sytuacji, które mogłyby wywoływać powstanie długu materialnego lub honorowego albo poczucia wdzięczności.

Zapisy decyzji wskazują na konkretne obowiązki pracowników i żołnierzy w konkretnych sytuacjach ( dot. one realizacji odpłatnych umów na dostawy, świadczenie usług lub roboty budowlane), a ich celem jest niedopuszczenia do powstania zależności lub konfliktów interesów, zwłaszcza o charakterze finansowym.Decyzja Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej zawiera nawet dwie definicje konfliktu interesów.

Pierwsza definicja zapisana jest w postanowieniach ogólnych, pkt 19: konflikt interesów – sytuacja prawna lub faktyczna, w której interes prywatny (osobisty, bądź majątkowy) osoby podejmującej czynność opisaną w decyzji lub jego małżonka, a także osoby z nią spokrewnionej lub spowinowaconej lub podmiotu, który te osoby reprezentują lub, z którym pozostają w jakimkolwiek stosunku faktycznym lub prawnym, wpływa bądź może wpływać na obiektywne i bezstronne wykonanie tych czynności;Druga definicja została wpisana do Załącznika nr 6 decyzji, który jest wzorem umowy zawieranej z osobą opiniującą (naukowcem lub specjalistą i praktykiem w dziedzinie badań z bazy danych ministra właściwego do spraw nauki lub innych źródeł odpowiedniej dla realizowanych badań), powoływaną przez zamawiającego w przypadku uzasadnionego braku jednoznacznej oceny wyniku badań naukowych. W par 12, pkt. 3, brzmi ona:

"Na potrzeby powyższych ustępów przez konflikt interesów należy rozumieć sytuację,

w której interes prywatny Opiniującego, w szczególności wynikający z powiązań prawnych lub faktycznych z Wykonawcą badania wpływa bądź może wpływać na bezstronne lub obiektywne wykonywanie czynności przewidzianych w umowie, a także w której interes ten dotyczy jakiejkolwiek korzyści dla niego, członków jego rodziny, osób z nim spokrewnionych, znajomych i osób albo instytucji, z którymi ma albo miał kontakty gospodarcze".
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania brak definicji konfliktu interesów.Warto zwrócić uwagę, że ogólną definicję można znaleźć w Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Gospodarki; w Par.4 - pkt. 3 zapisano, ze konieczna jest opinia dyrektora komórki, czy dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego nie budzi podejrzeń o konflikt między interesem publicznym a prywatnym, pkt 4, czy ma związek z zajmowanym stanowiskiem lub powierzonym zakresem obowiązków.W innych wewnętrznych dokumentach można znaleźć opis zjawiska/wskazanie jego cech jako sytuacji niedopuszczalnych/dyskwalifikujących:

1. Zarządzeniu Nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Gospodarki.

Par. 9 Kontroler podlega wyłączeniu, z urzędu lub na wniosek, z udziału w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dot. jego praw lub obowiązków albo praw i obowiązków jego małżonka, osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają również po ustaniu małżeństwa, wspólnego [pożycia, przysposobienia lub opieki i kurateli2. Zarządzeniu Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Gospodarki. Rozdz. 4, pkt 8 Członkiem zespołu (rekrutacyjnego) nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.Zarządzenia nie są dostępne w BIP/na www. Udostępniane są na wniosek o dostęp do informacji publicznej - powyższe zostały udostępnione w odpowiedzi na ankietę społeczny monitoring konfliktu interesów.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Strategii Antykorupcyjnej Ministerstwa Rolnictwa z 2008 roku ( dostępna na https://bip.minrol.gov.pl/Przeciwdzialanie-korupcji) nie zapisano definicji konfliktu interesów. W samym dokumencie, w części poświęconej diagnozie sytuacji w ministerstwie przedstawiono hasłowo zagrożenia ważne z perspektywy konfliktu interesów np. możliwości nacisku różnych grup interesu na kształt prawa czy nacisk na korzystne rozstrzygnięcia spraw - możliwe wz. z brakiem jawności działania komórek/biur i niedopracowanymi procedurami podejmowania decyzji i brakiem rozwiązań promujących bezstronność w procesie kontroli. Jednak opis ten nie znalazł w dalszej części dokumentu szerszego rozwinięcia.W innych dokumentach, takich jak Regulamin Pracy (Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2010 (przesłany w odpowiedzi na udip, niedostępny w BIP/na www) można znaleźć zapisy odnoszące się do konkretnych przejawów/znamion konfliktu interesów:

Rozdz. 3, obowiązki pracownika, par 8, UST. 1 pkt. 4 - pracownik jest zobowiązany rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, zgodnie z obowiązującym prawem i etyka ogólną, pkt 5) przestrzegać tajemnicy ustawowo chronionej, w tym tajemnicy państwowej i służbowej oraz chronić dane osobowe;

W rozdz. 3, paragrafie 8 ust. 3 pkt 2, zapisano, ze członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

UST. 4. Członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu obowiązków służbowych nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym.

UST. 10 W urzędzie nie może powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

UST 11. Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej.
Ministerstwo Finansów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Definicja konfliktu interesów znajduje się w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego. Standardy te stanowią załącznik do komunikatu nr 4 Ministra Finansów z 20 maja 2011 r. z zastrzeżeniem, iż Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, opracowane przez The Institute of Internal Auditors są standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.

Definicja dotyczy jednak wyłącznie działań audytorów.

Konflikt interesów to sytuacja, gdy audytor wewnętrzny, jako osoba obdarzona zaufaniem, ma sprzeczne interesy zawodowe lub osobiste. Takie sprzeczne interesy mogą utrudniać audytorowi wykonywanie obowiązków w bezstronny sposób. Konflikt interesów istnieje nawet wtedy, gdy nie dochodzi do żadnych nieetycznych lub niewłaściwych działań. Może tworzyć wrażenie niestosownego zachowania, podważając zaufanie do audytora wewnętrznego, działalności audytu wewnętrznego i całego zawodu.

Standardy są dostępne w BIP MF.Również w Kodeksie etyki funkcjonariusza służby celnej definiuje się konflikt interesów jako sytuację, w której sprawy prywatne kolidują z wykonywanymi obowiązkami, powodując podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Kodeks jest dostępny w BIP.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP/na stronie www ministerstwa nie ma takiego dokumentu.W odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów" MAiC wskazało na kilka dokumentów wewnętrznych, w których zawarte zostały zapisy dot. konfliktu interesów.

Najważniejszym jest Zarządzenie Dyrektora Generalnego 29/2012 z 15.05.2012 w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MAiC. Znajduje się w nim bezpośrednie odniesienie do zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej, w których zapisano definicję konfliktu interesów i wskazano okoliczności ich występowania. Krótką definicję konfliktu interesów można znaleźć w paragrafie 3 –„ przedmiotu dodatkowego zatrudnienia nie mogą stanowić działania, które( ...), budzą podejrzenie o związek miedzy interesem publicznym a prywatnym czy mają negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków pracowniczych”.
Komentarz ministerstwa: Nie wydaje się konieczne definiowanie w regulacjach wewnętrznych
ww. pojęcia. Niezależnie od powyższego w MAC funkcjonują mechanizmy, poza tzw. „zarządzeniem etycznym”, zapobiegające występowaniu konfliktu interesów np. 1) w Zarządzeniu Nr 32 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz postępowań doraźnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 21 lipca 2015 r., poz. 50) [wcześniej Zarządzenie Nr 13 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji], które przewidują wyłączenie kontrolera od udziału w kontroli jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw i obowiązków jego lub osoby mu bliskiej oraz w przypadku kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika – przez rok od zakończenia ich wykonywania; 2) Zarządzenie Nr 23/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji przewiduje obowiązek złożenia oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności, który dotyczy zamówień, do których nie mają zastosowania obowiązki nałożone ustawą Prawo zamówień publicznych; 3) Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jednocześnie członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w MAC ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych za naruszenie.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie dotyczącej "społecznego monitoringu konfliktu interesów" (wysłanej w ramach procedury dostępu do informacji publicznej) MEN poinformowało, że w kilku dokumentach znajdują się zapisy pośrednio odnoszące się do kwestii konfliktu interesów, wskazane zostały w nich określone znamiona czy przejawy konfliktu interesów.W regulaminie pracy MEN (Zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego MEN z 6 kwietnia 2012 r ) w nawiązaniu do zapisów ustawy o słuzbie cywilnej zapisano główne obowiązki członków korpusu służby cywilnej m.in. zakaz kierowania się interesem jednostkowym i grupowym przy wykonywaniu obowiązków służbowych, zakaz łączenia pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego.W załączniku do zarządzenia będącym wnioskiem o uzyskanie przez członka korpusu służby cywilnej zgody dyrektora generalnego na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe pracownik oświadcza, że dodatkowe zajęcie nie będzie kolidowało z obowiązkami służbowymi w MEN, nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, nie podważa zaufania do służby cywilnej oraz nie narusza zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej, o których mowa w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono dokumentu nadrzędnego, w którym zostałaby wprowadzona definicja konfliktu interesów. Choć w zał. nr 6 do Zarządzenia nr 26 MSZ z dnia 9 sierpnia 2011 w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonywania dotacji celowych - dla członków Komisji konkursowych przygotowane zostały Wytyczne postępowania w przypadku stwierdzenia potencjalnego konfliktu interesów. Przedstawione zostały w nich rodzaje powiązań, które skutkują co najmniej wyłączeniem z oceny lub wyłączeniem z prac nad wnioskami oraz zalecenia dotyczące sposobu postępowania jeśli wystąpi opisany rodzaj powiązania.Załącznik nr 5 do powyższego dokumentu stanowi deklaracja potencjalnego konfliktu interesów Członków komisji konkursowej - w deklaracji przedstawione są relacje z wnioskodawcami, które dot. konfliktu interesów.Na początku 2014r. MSZ sygnalizowało, że trwają prace nad przygotowaniem wewnętrznych regulacji dot. konfliktu interesów, w których znaleźć się ma min. definicja konfliktu interesów.Zarządzenie nr 26 MSZ z 9 sierpnia 2011 r. nie jest dostępne w Dzienniku Urzędowym MSZ; jest dostępne w zasobach INFOR-u (http://www.infor.pl/akt-prawny/U31.2011.008.0000054,metryka,zarzadzenie-nr-26-ministra-spraw-zagranicznych-w-sprawie-zasad-udzielania-rozliczania-i-kontroli-wykonania-dotacji-celowych.html) lub na wniosek o udip.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja ta wynika z odpowiedzi na analogiczne pytanie zamieszczone w ankiecie dotyczącej "Społecznego monitoringu konfliktu interesów".
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: W podstawowym dokumencie jakim jest Księga Jakości brak definicji, czy choćby odniesienia do kwestii konfliktu interesów. Brak stosownych informacji w innych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej.
Komentarz ministerstwa: Pismo Dyrektora Generalnego z dn. 22.05.2013 r. , znak SAW-0100-13/13 skierowane do dyrektorów departamentów i biur w sprawie przestrzegania reguł dot. ryzyka wystąpienia konfliktów interesów.

Poradnik „Źródła pragmatyki służbowej w Ministerstwie Sprawiedliwości”, zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego dn. 12.06.2015 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie dotyczącej "społecznego monitoringu konfliktu interesów" zamieszczono informacje, iż Ministerstwo Sportu i Turystyki realizując czynności zmierzające do zapobieżenia występowaniu konfliktu interesów pomiędzy obowiązkami służbowymi

a prywatnymi interesami pracowników Ministerstwa, w szczególności w związku z:

- ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

- ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

- ustawą z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,

- ustawą Prawo zamówień publicznych,

- ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

- Kodeksem postępowania administracyjnego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak definicji konfliktu interesów w dokumentach dostępnych online. Informacja ta potwierdzona została w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie pt. "Społeczny monitoring konfliktu interesów".
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Pojęcie konfliktu interesów pojawia się w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie dokonywania wydatków publicznych (zarządzenie niepublikowane w BIP - uzyskane w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak w nim jednak definicji konfliktu interesów. Uregulowano tam natomiast kwestie wyłączenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osób, których udział w pracach komisji przetargowej mógłby budzić wątpliwości co do bezstronności w ocenie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.Również Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porusza kwestię konfliktu interesów. Nie jest jednak ono publikowane w BIPie a informacja na jego temat została pozyskana dzięki ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Zdefiniowane pojęcie konfliktu interesów istnieje w projekcie Polityki antykorupcyjnej.
Ponadto, np. w ramach PO IiŚ, jako załącznik do Instrukcji Wykonawczej IŻ PO IiŚ 2007-2013 oraz PO IiŚ 2014-2020, istnieje dokument pn. „Polityka przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesu występujących w ramach zadań realizowanych przez IZ PO IiŚ”, która zawiera definicję konfliktu interesu zgodną z art.57 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EUROATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, EUROATOM) nr 1605/2002.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak definicji konfliktu interesów w dostępnych dokumentach.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Do 2015 roku nie wprowadzono definicji konfliktu interesów w dokumentach opracowanych w ministerstwie.Konflikt interesów został zdefiniowany w Polityce Przeciwdziałania Korupcji i Nadużyciom Finansowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sposób następujący:

Konflikt interesów – należy przez to rozumieć sytuację, gdy pracownik urzędu reprezentując państwo czy działając w imieniu państwa, jednocześnie jest powiązany albo zaangażowany, na poziomie wyznawania wartości, przekonań, ale też czynnej pracy, na rzecz podmiotu trzeciego, w procesy czy działania, którymi dany urząd administruje.

Dokument obowiązuje od 30 czerwca 2015 r.
Komentarz ministerstwa: Definicja konfliktu interesów jest zawarta w Polityce przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wprowadzonej zarządzeniem nr 23 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2015 r
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: W dokumentach wewnętrznych (zarządzeniach) przesłanych w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów" oraz dostępnych w BIP i na stronie ww w ministerstwa takiej definicji nie znaleziono. W dokumentach pojawia się termin bezstronność i przedstawiane są konkretne przejawy konfliktu interesów.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM zamieszczono zaledwie kilka dokumentów wewnętrznych, brak min. ujednoliconej wersji regulaminu organizacyjnego (ostatnia wersja ujednolicona pochodzi z 2008 r, a od tego czasu wprowadzono 2 zmiany), brak regulaminu pracy.

Zgodnie z informacją w BIP wszystkie te dokumenty należy występować w trybie dostępu do informacji publicznej(http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/podstawy-prawne/zarzadzenia-szefa-kprm/305,Zarzadzenia-Szefa-oraz-Dyrektora-Generalnego-Kancelarii-Prezesa-Rady-Ministrow.html) .W ankiecie dot. "społecznego monitoringu konfliktu interesów" poinformowano, że definicja konfliktu interesów została zawarta w trzech dokumentach:

- w "zarządzeniu etycznym", które zostało wyłączone z pytania,


- w Zarządzeniu Nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową - - jednak nie znaleziono w nim takiej definicji.- w Zarządzeniu nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania i załącznikach - można znaleźć znamiona konfliktu interesów, ale brak w nich definicji konfliktu interesów.- w Zarządzeniu nr 6 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu pracy w KPRM - w par. 6 dot. dodatkowej zatrudnienia, znalazło się odesłanie do tzw. zarządzenia etycznego tj. zarządzenia nr 70 prezesa rady ministrów z 6 października 2011 r.
Komentarz ministerstwa: W Regulaminie pracy KPRM wprowadzonym zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 lutego 2013 r. (ze zm.) jest zapis: „Członek korpusu służby cywilnej jest zobowiązany zapoznać się z zasadami służby cywilnej oraz zasadami etyki korpusu służby cywilnej i ich przestrzegać”. Regulamin pracy KPRM odwołuje się zatem w zakresie pojęcia konfliktu interesów do definicji zasady bezstronności określonej w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M. P. Nr 93, poz. 953).
Ponadto konflikt interesów zdefiniowano w Standardach kontroli w administracji rządowej, które zatwierdził, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Standardy są umieszczone w BIP KPRM.
18. Czy w ministerstwie istnieje wymóg składania oświadczeń o konflikcie interesów lub jego braku (poza wymaganymi standardowo oświadczeniami dotyczącymi udziału w komisjach przetargowych)-
+
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenia takie składa się podczas realizacji naborów do służby cywilnej, jak również przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Kontrolerzy w MSiT składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli. Podstawa:

- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, ze zm.),

- Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185 poz.1092)

- zarządzenie Nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z 19 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad i trybu prowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki.
Komentarz ministerstwa: Jest jedynie oświadczenie ZP-1
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wymóg taki istnieje w sytuacjach:- kontroli - kontroler, przed rozpoczęciem czynności kontrolnych składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.

Podstawa prawna: art. 19 ust.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092)- członkowie zespołu do oceny wniosków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy ocenie takich wniosków.

Podstawa prawna: Decyzja nr 80 Ministra Spraw Wewnętrznych 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy ocenie takich wniosków.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie przesłane do MRiRW we wniosku o dostęp do informacji publicznej oświadczenie takie jest wymagane w przypadku uczestniczenia w postępowaniach kontrolnych. Jako podstawę prawna podano Ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (DZU nr 185, poz. 1092). Na jej podstawie dyrektor generalny zobowiązał pracowników do składania oświadczenia przed przystąpieniem do czynności kontrolnych (pismo do dyr. departamentów, biur z dnia 28.12.2011 r - zawierające wzór oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli składanego przez kontrolera)Osoba składająca oświadczenie informuje, że:

1) nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie jej z urzędu z udziału w kontroli z następujących przyczyn:

- kontrola dotyczy praw lub obowiązków moich lub osoby mi bliskiej,

tj. małżonka lub osoby pozostającej faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osoby związanej z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

- przedmiot kontroli stanowią zadania należące wcześniej do jej obowiązków jako pracownika i nie upłynął rok od zakończenia

ich wykonywania,

2) nie istnieją inne okoliczności wpływające na bezstronność,

lub też, że istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie mnie z udziału w kontroli wskazane w pkcie .... oświadczenia.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji zamieszczonych w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej):

- małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie albo powinowactwa pierwszego stopnia, a także osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe nie mogą pełnić służby albo być zatrudnione w jednostkach organizacyjnych, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek

podległości służbowej - na podstawie art. 126 a w zw. z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. 2013, poz. 1404, z późn. zm.);

- w procedurach naboru członkowie komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowiska w służbie cywilnej są zobowiązani do złożenia pisemnych oświadczeń dotyczących braku pozostawania z kandydatem w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także braku pozostawania z kandydatem w takim związku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności - na podstawie zarządzenie Nr 19/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie
przeprowadzania rekrutacji i naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Finansów oraz zarządzenie Nr 27/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Finansów;

- w przypadku podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Finansów (oświadczenie składane jest we wniosku) - na podstawie zarządzenie nr 24/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie

podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Finansów;

- każdy członek korpusu służby cywilnej zatrudniony w Ministerstwie Finansów jest zobowiązany do zapoznania się i złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z zarządzeniem Nr 70 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, wytyczne wskazują w sposób ogólny i przykładowy implikację zasad w sferze właściwego i godnego zachowania się członka korpusu służby cywilnej - na podstawie zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo odpowiadając na wniosek o udip (rok 2014) wskazało, że oświadczenia składają:1) kontrolerzy przed rozpoczęciem czynności kontrolnych składają oświadczenia o bezstronności; oświadczenie składane jest na podstawie Zarządzenia nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędzie obsługującym Ministra Skarbu Państwa; Zgodnie z zapisem Zarządzenia (par 12):

A. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli z urzędu, jeżeli kontrola mogłaby dotyczyć praw lub obowiązków jego lub osoby mu bliskiej, oraz z udziału w kontroli, której przedmiot stanowią zadania należące wcześniej do jego obowiązków jako pracownika, przez rok od zakończenia ich wykonywania.

B. Za osobę bliską kontrolera uważa się małżonka lub osobę pozostającą z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnego i powinowatego do drugiego stopnia albo osobę związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Wyłączenie

trwa mimo ustania jego przyczyny.

C. Kontroler podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na wniosek, jeżeli zaistnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

D. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa dyrektorowi komórki właściwej do spraw kontroli pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli, które dołącza

się do akt kontroli.

E. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia.2) członkowie Komisji ds. odbioru zleconych analiz przedprywatyzacyjnych składaja oświadczenie o braku konfliktu interesów z doradcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie składane jest na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania i odbioru analiz w procesie prywatyzacji (par. 6, pkt 9; zał. nr 1 - członek komisji ds. odbioru oświadcza, ze

A) nie pozostaje w stosunku małżeńskim, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do II stopnia lub nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o dzieło.

B)przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

C) Nie pozostaje z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności;

D) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.Zarządzenia nr 36 Ministra Skarbu Państwa z dnia 4 września 2014 r. jest dostępne w BIP, w Dzienniku urzędowym.Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa nie jest dostępne w Dzienniku Urzędowym, otrzymaliśmy je w odpowiedzi na wniosek o udip.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej oświadczenia takie składa się:

- w przypadku składnia wniosku o zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub podjęcie zajęć zarobkowych (na podstawie Zarządzenia nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju);

- w naborach na wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz na wysokie stanowiska państwowe (na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Zarządzenie nr 70 Prezesa rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej);

- w przypadku realizowania zadań kontrolnych pracownicy zobligowani są do składania oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli (na podstawie Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz Zarządzenia nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 13 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia kontroli wewnętrznych instytucjonalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju).
Komentarz ministerstwa: Obowiązek taki został zawarty w Polityce przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesu występujących w ramach zadań realizowanych przez IZ PO IiŚ, stanowiącej załącznik do Instrukcji Wykonawczej IZ PO IiŚ 2007-2013 oraz Instrukcji Wykonawczej
IZ PO IiŚ 2014-2020.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie przekazane we wniosku o dostęp do informacji publicznej wskazano, że obowiązek taki dotyczy kontroli. Przed przystąpieniem do działań kontrolnych, każdy członek Zespołu kontrolującego zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o bezstronności.

Również eksperci Komisji Oceniającej Projekty, przed przystąpieniem do oceny złożonych wniosków, składają oświadczenie o bezstronności.Obowiązek ten regulują:

- Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013

- Zasady dokonywania oceny projektów w ramach PO KL, Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U z 2014 r., poz. 1146).

- Art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
Komentarz ministerstwa: Np. zgodnie ze wspomnianym w Zarządzeniem Nr 32 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznych oraz postępowań doraźnych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyfr. z dnia 21 lipca 2015 r., poz. 50) [wcześniej Zarządzenie Nr 13 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji].
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa wynika, że w ramach prowadzonych naborów od członków komisji rekrutacyjnych wymaga się złożenia oświadczeń o braku powiązań z kandydatami. Podstawą ustanowienia tego obowiązku nie są konkretne przepisy prawne, lecz dbałość o zagwarantowanie w pełni otwartego i uczciwego naboru.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa :- W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), wdrażanego przez DWF istnieje konieczność składania stosownych oświadczeń o bezstronności przy dokonywaniu oceny wniosków o dofinansowanie, a także przy dokonywaniu kontroli projektów na podstawie Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- przy podejmowaniu czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli na podstawie § 7 ust. 3 zarządzenia nr 26 Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (wzór oświadczenia w załączniku do zarządzenia).
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej przedstawiciel MZ wskazał następujące sytuacje, w których wymagane jest złożenie oświadczenia:1) przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia;

2)przeprowadzanie kontroli;

3)przeprowadzanie naborów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej;

4) podczas kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich oraz kontrolą udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów;

5) przy ocenie projektów ubiegających się o dofinansowania ze środków europejskich;

6) podczas przeprowadzania konkursów ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności;

7) od członków Komisji Ekonomicznej działającej przy Ministrze Zdrowia.Podana podstawa prawna:

§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182);

2) art. 19 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.),

§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. poz. 1509, z późn. zm.),

§ 18 zarządzenia Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953) oraz postanowienia poszczególnych regulacji (instrukcji wykonawczych, regulaminów) obowiązujących w programach operacyjnych Funduszy Europejskich,

załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), stanowiącego regulamin pracy Komisji Konkursowej (§ 5 regulaminu),

załącznik 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją zadań stanowiących elementy Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych (Dz. Urz. Min Zdrow Nr 4, poz. 33), stanowiącego regulamin pracy komisji konkursowej (§ 4 regulaminu);

ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345).Na koniec warto wspomnieć o rozwiązaniach wprowadzonych w jednostce podległej MZ - Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Ograniczenia dotyczące występowania konfliktu interesów oraz składania oświadczeń o jego braku wpisane są w funkcjonowanie Agencji, powołanej do życia ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135).

Jednym z zadań Agencji jest realizowanie działań związanych z oceną świadczeń opieki zdrowotnej i opiniowanie rządowych programów zdrowotnych. Przy prezesie agencji, ( art. 31s ustawy) utworzono Radę Przejrzystości. Pełni ona funkcję opiniodawczo- doradczą, a jej członków powołuje minister zdrowia na sześcioletnią kadencję.- Członkowie Rady Przejrzystości zgodnie z art. 31s ust. 10 składają oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w deklaracji o braku konfliktu interesów, zarówno przed powołaniem do składu rady, jak i przed każdym posiedzeniem rady. Deklaracja obejmuje członków rady, ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi członkowie Rady Przejrzystości pozostają we wspólnym pożyciu i nie mogą oni: - być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu lekiem, środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobem medycznym; - być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z refundacją leków, Śródków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych; - być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji prowadzących działalność, o której mowa wyżej; - posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych i udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność, o której mowa wyżej; - prowadzić działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa wyżej.- Dodatkowo członkowie rady i osoby niebędące jej członkami, a którym zlecono przygotowanie dla Rady Przejrzystości ekspertyz oraz innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów na danym posiedzeniu rady. Dotyczy ona poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad rady. Celem jest weryfikacja bezstronności osób zaangażowanych w procedowanie lub przygotowywanie materiałów w stosunku do konkretnych wniosków.- Członkowie Rady Przejrzystości i osoby niebędące jej członkami, którym zlecono przygotowanie dla rady ekspertyz i innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów dotyczącą ich samych i ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu (art. 31s ust. 9) – w wypadku wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w art. 31s ust. 8 ustawy. Jeśli zostanie ujawniony konflikt interesów, członek Rady Przejrzystości - na wniosek osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Przejrzystości lub na własny wniosek może być (zgodnie z art. 31s ust. 15) wyłączony z głosowania lub z udziału w pracach Rady Przejrzystości w zakresie ujawnionego konfliktu.- W posiedzeniach Rady Przejrzystości mogą brać udział eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą dyskutowane na danym posiedzeniu wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, ale bez prawa głosu. Osoby te (na podstawie art. 31s ust. 15) są zobowiązane do złożenia deklaracji konfliktu interesów i deklaracji o braku konfliktu interesów.Deklarację konfliktu interesów składają osoby, które zgłaszają uwagi do upublicznionej analizy weryfkacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.Zgłoszone uwagi są rozpatrywane przez agencję i zamieszczane w jej Biuletynie Informacji Publicznej łącznie z wypełnioną deklaracją konfliktu interesów zgodnie z zapisem art. 31s ust. 23.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej otrzymaliśmy z MEN odpowiedź twierdzącą. Wymieniono następujące sytuacje, w których oświadczenia są wymagane:
1. W przypadku udzielania zgód przez dyrektora generalnego urzędu na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe członka korpusu służby cywilnej.
2. W przypadku naboru do służby cywilnej o bezstronności członka komisji.
3. W przypadku kontroli instytucjonalych przeprowadzanych przez MEN - przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli (zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej).
4. W przypadku kontroli projektów współfinansowanych z PO KL - przed rozpoczęciem kontroli projektów współfinansowanych z PO KL przez kontrolerów podpisywane są oświadczenia o bezstronności informujące, że wyniki kontroli nie dotyczą ich praw lub obowiązków, ani praw lub obowiązków ich małżonków lub osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych kontrolerami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli oraz, że nie istnieją okoliczności mogące wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.
5. W związku z otwartymi konkursami ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych - osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs składają "deklarację dotycząca potencjalnego konfliktu interesów osób", członkowie komisji składają "deklarację bezstronności i poufności".
Podstawa prawna:
1 i 2. Ustawa o służbie cywilnej i procedury wewnętrzne obowiązujące w MEN.
3. Kontrole instytucjonalne przeprowadzane przez MEN
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092). (ww. art. 19 ust. 4)
4. Kontrole projektów współfinansowanych z PO KL
Zasady kontroli Programu Kapitał Ludzki, pkt.11.1 Wszczęcie kontroli
5. Zarządzenie nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (Dz. Urz.poz. 2, z późn. zm.)
Warto zwrócić uwagę na Zarządzenie nr 7 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie trybu zlecania i rozliczania realizacji zadań z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z odpowiedzi Ministerstwa na wniosek o dostęp do informacji publicznej wynika, że obowiązek ten dotyczy:

- Osób biorących udział w komisjach konkursowych związanych z udzielaniem dotacji celowych na podstawie Zarządzenia nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r. (z późń. zmianami) w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych - oświadczenia składają członkowie komisji, eksperci, właściwi członkowie kierownictwa dla udzielania dotacji i ich asystenci.- Osób biorących udział w pracach komisji konkursowych, w konkursach ogłaszanych przez Ministra Spraw Zagranicznych - deklaracje składają na podstawie regulaminów prac komisji.Osób biorących udział w komisjach rekrutacyjnych, na podstawie Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dn.6 października 2011 ws. wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz ws. zasad etyki korpusu służby cywilnej osoby przeprowadzające nabory na stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiadając na pytanie zadane we wniosku o dip MON poinformowało, że oświadczenia dot. konfliktu interesów są składane w kilku sytuacjach.1) Obowiązek dotyczy osób wykonujących w imieniu Skarbu Państwa czynności w postępowaniu o zawarcie umowy offsetowej lub związane z wykonaniem umowy offsetowej; przed podjęciem czynności osoby te składają ministrowi obrony (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń), oświadczenie o braku okoliczności wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-8, tj. dotyczących m.in. faktu ubiegania się aktualnie lub w przeszłości o jej zawarcie umowy offsetowej po stronie zagranicznego dostawcy, offsetodawcy, offsetobiorcy lub jednostek powiązanych z nimi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768).

Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 932)2) Członkowie komitetu audytu przed przystąpieniem do rozpatrywania wniosku dotyczącego zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego Ministerstwa oraz jednostek w dziale są zobowiązani złożyć Przewodniczącemu komitetu oświadczenie, że nie są narażeni na konflikt interesów. Jeżeli uczestnictwo członka komitetu powoduje konflikt interesów, zostaje wyłączony przez Przewodniczącego z głosowania.

Podstawa prawna: § 8 ust. 3 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2010 r. Nr 13, poz.153).

http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/dziennik-urzedowy-mon/rok-2010-103246/3) Oświadczenie o braku konfliktu interesów składają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość wynosi powyżej 5.000 złotych netto.

Podstawa prawna: § 7 ust. 2 Regulaminu udzielania przez Ministerstwo Obrony Narodowej zamówień publicznych na terenie RP, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2014 r.4) W przypadku realizacji badań naukowych:

b) osoby opiniujące (naukowcy lub specjaliści praktycy w dziedzinie badań z bazy danych ministra właściwego do spraw nauki lub innych źródeł odpowiedniej dla realizowanych badań), powoływane przez zamawiającego w przypadku uzasadnionego braku jednoznacznej oceny wyniku badań naukowych (pkt 80). Pomiędzy tymi osobami, a wykonawcą nie może występować konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla obiektywnego wykonania przez nich powierzonych zadań. Opiniujący podpisując umowę o sporządzenie opinii etapu badań

(będącą załącznikiem nr 6 do decyzji MON) w par. 12 oświadczają, że nie istnieje wg ich najlepszej wiedzy konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę w przygotowaniu przez nich opinii dla zamawiającego. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa Opiniujący, Zamawiający mogą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.Podstawa prawna: pkt. 78 i pkt. 80 w zw. z pkt. 3 ppkt 19 decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 248) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-248-decyzja-nr-299mon-z-dnia-21-lipca-2014-r-w-sprawie-koordynacji-planowania-i-realizacji-badan-naukowych-w-resorcie-obrony-narodowej/.5) Członkowie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej nie mogą brać udziału w przygotowywaniu lub podejmowaniu decyzji będąc w sytuacji konfliktu interesów. Przewodniczący rady zgodnie z zapisem pkt. 11 przygotuje zasady udostępniania członkom Rady i przez członków Rady dokumentów przekazywanych Radzie oraz wytworzonych przez Radę ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych postępowania w kontaktach z potencjalnymi wykonawcami, w szczególności mających na celu:

a) przeciwdziałanie konfliktowi interesów (personalnym i instytucjonalnym),

b) zapobieganie faworyzowania potencjalnych wykonawców,

c) eliminowanie uprzywilejowanej pozycji potencjalnych wykonawców w stosunku

do innych wykonawców przez określenie zasad udzielania i obiegu informacji potencjalnym wykonawcom;

W BIP/ na stronie www MON brak informacji, czy został przygotowany regulamin i wzór oświadczenia.Podstawa prawna: zgodnie z pkt. 11 i 12 w zw. z pkt. 3 ppkt 2 decyzji Nr 220/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 183)

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-183-decyzja-nr-220mon-z-dnia-9-czerwca-2014-r-w-sprawie-rady-naukowo-przemyslowej-przy-sekretarzu-stanu-w-ministerstwie-obrony-narodowej/
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip MG odpowiedziało, że oświadczenia są składane :

- w przypadku organizowanych w MG naborów na wolne stanowiska pracy. Członkowie Komisji/Zespołów powoływanych do przeprowadzania naborów składają oświadczenie dotyczące bezstronności. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji po przeprowadzonym naborze. Osoba, która nie podpisze stosownego oświadczenia nie może brać udziału w pracach Komisji/Zespołu ds. naboru.Obowiązek wprowadzony Zarządzeniem Nr 33 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Gospodarki.Nie wspomniano w odpowiedzi o konieczności składania oświadczeń przed przystąpieniem do czynności kontrolnych - kontroler składa takie oświadczenie.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) nie ma wymogu składania takich oświadczeń.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej)
Komentarz ministerstwa: j.w.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja udzielona na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Obowiązek ten nakładają przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. 2008 nr 227 poz. 1505)

oraz Zarządzenie Nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. 2011 nr 93 poz. 953).
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej KPRM poinformowała,ież takie wymagania dotyczą:1. czynności kontrolnych - przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontroler składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.2. Przed przystąpieniem do działań kontrolnych każdy członek Zespołu kontrolującego zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia o bezstronności.3. udziału w komisjach konkursowych - oświadczenia są składane przez członków komisji i zespołu konkursowego i dot. braku okoliczności, które mogłyby wywoływać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności w trakcie naboru na stanowiska urzędnicze w KPRM.Podstawa prawna:

ad. 1. Art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej(Dz. U. 185, poz. 1092).ad. 2. Pkt. 11.1 dokumentu pn. Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (dokument zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju).ad. 3. Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego KPRM z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki naboru i rekrutacji na stanowiska urzędnicze w KPRM.
19. Czy eksperci/konsultanci zapraszani do komisji (np. konkursowych) i innych ciał doradczych spoza ministerstwa są zobowiązani do składania deklaracji dot. konfliktu interesów-
+
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z danych zamieszczonych w ankiecie "Społeczny monitoring konfliktu interesów" wynika, iż w latach 2010-2013 eksperci powoływani do zespołów kontrolnych złożyli 296 deklaracji bezstronności. Brak jednak informacji na ten temat w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto taka deklarację składają członkowie komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora instytutu badawczego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz. U. Nr 215, poz. 1412) - członek komisji konkursowej nie może być małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia łącznie kandydata, jak również nie może pozostawać wobec kandydata w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który by budził uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

Wzór deklaracji opublikowany jest na stronie domowej ministerstwa.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa :

- W ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 wobec ekspertów, powoływanych do oceny ofert na podstawie § 4 Regulaminu Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2015 otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

-W ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) wobec ekspertów powoływanych do oceny ofert na podstawie Regulaminu konkursu FIO.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Dotyczy to realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do Zarządzenia MZ z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowywaniem i realizacją programów zdrowotnych dołączony jest załącznik stanowiący regulamin pracy komisji konkursowej, w którym zapisane zostały okoliczności i sytuacje wyłączające z prac komisji. Członek komisji (ekspert/konsultant nie pracujący w MZ) po zapoznaniu się z listą oferentów podpisuje deklarację o bezstronności i poufności w odniesieniu do każdej ocenianej oferty.Eksperci Rady Przejrzystości funkcjonującej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych, składają deklarację konfliktu interesów. Poniżej wymieniono sytuacje, w których wymagane jest złożenie deklaracji.- Eksperci, którym zlecono przygotowanie dla Rady Przejrzystości ekspertyz oraz innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów na danym posiedzeniu rady. Dotyczy ona poszczególnych wniosków będących przedmiotem obrad tego gremium. Celem jest weryfikacja bezstronności osób zaangażowanych w procedowanie lub przygotowywanie materiałów w stosunku do konkretnych wniosków.- Eksperci, którym zlecono przygotowanie dla rady ekspertyz i innych opracowań tak pisemnie jak i ustnie, składają deklarację konfliktu interesów dotyczącą ich samych i ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu (art. 31s ust. 9) – w wypadku wykonywania zajęć zarobkowych na podstawie stosunku pracy, umowy o świadczenie usług zarządczych, umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotami, o których mowa w art. 31s ust. 8 ustawy.Eksperci z dziedziny medycyny, której dotyczą dyskutowane na danym posiedzeniu Rady wnioski lub informacje, oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Przejrzystości, ale bez prawa głosu. Osoby te (na podstawie art. 31s ust. 15) są zobowiązane do złożenia deklaracji konfliktu interesów i deklaracji o braku konfliktu interesów.Deklarację konfliktu interesów składają również osoby, które zgłaszają uwagi do upublicznionej analizy weryfkacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych lub w związku z upublicznionym porządkiem obrad Rady Przejrzystości.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 2013 r.ws prawie zlecania i rozliczania realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, Rozdz. 4, par. 7 pkt. 8 - członkowie komisji - w tym osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wskazane w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego - po upływie terminu składania ofert i przedstawieniu przez sekretarza listy ofert, podpisują deklarację bezstronności i poufności albo składają oświadczenie o wyłączeniu z prac komisji (załącznik nr 5).Osoba wypełniająca deklarację oświadcza, że:

- nie jest oferentem ani nie pozostaje wobec żadnego z oferentów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik konkursu który mógłby mieć wpływ na prawa lub obowiązki;

- nie pozostaje ani nie pozostawała w związku małżeńskim ani w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z żadnym z oferentów;

- nie jestem ani nie była związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z oferentów;

- nie zostało wszczęte przeciwko niej dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne z powodu konkursu;

- żaden z oferentów nie pozostaje wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej;

- zobowiązuje się ponadto do zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych w związku z konkursem.Zarządzenie jest dostępne w BIP, w e-dzienniku.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Uregulowania zawarte w Zarządzeniu nr 26 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 sierpnia 2011 r./ Zarządzeniu nr 13 MSZ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania, rozliczania i kontroli wykonania dotacji celowych dot. również (par 5, pkt 10) przedstawicieli zapraszanych do komisji konkursowych z urzędów, instytucji lub organizacji a także ekspertów. Składają oni deklarację dot. potencjalnego konfliktu interesów członków komisji konkursowej (zał. nr 5 do zarządzenia).W deklaracji należy wskazać, że nie pozostaje się w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu bądź w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (...)z żadnym z członków lub z-ców prawnych członka zarządzającego nadzorującego lub kontrolnych wnioskodawców;

nie pozostaje się w stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, nie jest się/jest się członkiem lub fundatorem jednego z wnioskodawców; nie jest /jest się reprezentantem wnioskodawcy zgłoszonym do udziału w komisji w trybie art. 15 uodpp; w okresie 3 lat poprzedzających datę naboru wniosków nie pozostawało się/pozostawało się w / w żadnym stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z tytułu której łączne wynagrodzenie w okresie 3 letnim nie przekroczyło/ przekroczyło z którymkolwiek z wnioskodawców łącznie 3000 zł brutto, było się/nie było się członkiem organu zarządzającego lub że pozostaje się w innych relacjach (studia podyp, studia doktorskie, wolontariat, wydanie publikacji współautorstwa w okresie ostatnich 3 lat; nie pozostaje się w innych relacjach, które mogą yc źródłem konfliktu interesów.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: 1) Zgodnie z zapisami Decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej osoby opiniujące (naukowcy lub specjaliści praktycy w dziedzinie badań z bazy danych ministra właściwego do spraw nauki lub innych źródeł odpowiedniej dla realizowanych badań), powoływane przez zamawiającego w przypadku uzasadnionego braku jednoznacznej oceny wyniku badań naukowych (pkt 80). Pomiędzy tymi osobami, a wykonawcą nie może występować konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę dla obiektywnego wykonania przez nich powierzonych zadań. Opiniujący podpisując umowę o sporządzenie opinii etapu badań (będącą załącznikiem nr 6 do decyzji MON) w par. 12 oświadczają, że nie istnieje wg ich najlepszej wiedzy konflikt interesów, który mógłby stanowić przeszkodę w przygotowaniu przez nich opinii dla zamawiającego. W przypadku powstania po podpisaniu Umowy, ryzyka ewentualnego konfliktu interesów wpływającego na prawdziwość lub kompletność oświadczenia, o którym mowa Opiniujący, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.Podstawa prawna: pkt. 78 i pkt. 80 w zw. z pkt. 3 ppkt 19 decyzji Nr 299/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 248) http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-248-decyzja-nr-299mon-z-dnia-21-lipca-2014-r-w-sprawie-koordynacji-planowania-i-realizacji-badan-naukowych-w-resorcie-obrony-narodowej/.2) Członkowie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej nie mogą brać udziału w przygotowywaniu lub podejmowaniu decyzji będąc w sytuacji konfliktu interesów. Przewodniczący rady zgodnie z zapisem pkt. 11 przygotuje zasady udostępniania członkom Rady i przez członków Rady dokumentów przekazywanych Radzie oraz wytworzonych przez Radę ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych postępowania w kontaktach z potencjalnymi wykonawcami, w szczególności mających na celu:

a) przeciwdziałanie konfliktowi interesów (personalnym i instytucjonalnym),

b) zapobieganie faworyzowania potencjalnych wykonawców,

c) eliminowanie uprzywilejowanej pozycji potencjalnych wykonawców w stosunku

do innych wykonawców przez określenie zasad udzielania i obiegu informacji potencjalnym wykonawcom;W BIP/ na stronie www MON brak informacji, czy został przygotowany regulamin i wzór.

Podstawa prawna: zgodnie z pkt. 11 i 12 w zw. z pkt. 3 ppkt 2 decyzji Nr 220/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2014 r. poz. 183)

http://www.dz.urz.mon.gov.pl/dziennik/pozycja/decyzja-183-decyzja-nr-220mon-z-dnia-9-czerwca-2014-r-w-sprawie-rady-naukowo-przemyslowej-przy-sekretarzu-stanu-w-ministerstwie-obrony-narodowej/

świadczenia.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP brak informacji.

Jedynie w zakładce na stronie www MIR dot. funduszy europejskich znajduje się wzmianka, że eksperci zewnętrzni składają oświadczenie dotyczące bezstronności (http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/eksperci-i-partnerzy/). Podstawę prawną stanowi tzw. "ustawa wdrożeniowa", czyli Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, która obowiązuje od 13.09.2014.Ekspert składa właściwej instytucji oświadczenie, że nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie go z udziału w wyborze projektów, ustalonych zgodnie z ust. 7. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o czym należy pouczyć składającego przed złożeniem oświadczenia.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na podstawie przeglądu BIP trudno doszukać się jednolitego uporządkowania zasad funkcjonowania komisji konkursowych i ciał doradczych. W pewnych sytuacjach wymagane jest składanie oświadczeń, a w innych nie.Taka konieczność istnieje w związku z realizacją art 12 c i d ustawy z 15 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( brzmienie art):

(c) "Minister właściwy do spraw informatyzacji co najmniej raz w roku przeprowadza konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu lub przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego;

(d)1. Minister rozstrzyga konkurs na podstawie oceny wniosków dokonanej przez komisję konkursową oraz ogłasza wyniki konkursu.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze zarządzenia, powołuje komisję konkursową, a także określa jej skład, tryb pracy oraz zakres zadań.

3. Datą ogłoszenia wyników konkursu jest data ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji;Zarządzenie nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2014 r w sprawie trybu pracy oraz zakresu zadań komisji konkursowej (ogłoszone 9 września 2014 r) wprowadza w par. 4 pkcie 6 wymóg składania przez członków komisji oświadczenia zgodnego z wzorem załącznika. Członek komisji oświadcza, że nie pozostaje w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w ogłoszonym (data)konkursie (wnioskodawcami)(...) budzącymi uzasadnioną wątpliwość co do moje bezstronności podczas oceny wniosków oraz zobowiązuje się otrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny wniosków oraz raportów lub wynikające z procesu ich oceny".Zarządzenie jest dostępne w BIP: http://e-dziennik.mac.gov.pl/actdetails.html?year=2014&act=17W zakładce http://mac.bip.gov.pl/rady-i-komisje-dzialajace-przy-ministrze-a-i-c/

znajdują się informacje o radach i komisjach działających przy ministrze (Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów

Fizjograficznych, Komisja Heraldyczna, Rada do Spraw Cyfryzacji, Działalność Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej) nie znaleziono w regulaminach zapisów zobowiązujących do składania przez ekspertów, konsultantów deklaracji dot. konfliktu interesów.
Komentarz ministerstwa: Np. członkowie Międzyresortowej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji składają oświadczenia o braku konfliktu interesów (potwierdzają, że nie pełnią funkcji członka Głównej Komisji Orzekającej, członka innej Komisji Orzekającej, Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych – zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronie ministerstwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: j.w.
Ministerstwo Środowiska | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiedniej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ministerstwo Gospodarki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Przeszukiwanie BIP/strony www nie pozwoliło na ustalenie odpowiedzi. W zakładce http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Organy+doradcze+Ministra+Gospodarki

zostały przedstawione organy doradcze ministra gospodarki. Przy wielu z nich brak informacji o podstawie prawnej ( np. Komitet Gospodarczy Myśli Strategicznej czy Krajowa Rada Przedsiębiorczości); a w przypadkach, w których podano podstawę prawną, brak takich regulacji.

Zapewne w MG funkcjonują np komisje konkursowe, ale nie udało się dotrzeć na stronach do informacji o nich i podstawach prawnych ich funkcjonowania.
Komentarz ministerstwa: Zgodnie z Regulaminami konkursów PO IiŚ członkowie Zespołu Oceny Projektów (ZOP) – pracownicy MG oraz eksperci zewnętrzni będący członkami ZOP, nie mogą pozostawać z Wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który spowodowałby istnienie uzasadnionej wątpliwości co do ich bezstronności. Członkowie ZOP jednorazowo, przed przystąpieniem do oceny pierwszego wniosku, są zobowiązani do podpisania deklaracji bezstronności i poufności.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w dokumentach zamieszczonych na stronach internetowych.
Komentarz ministerstwa: Tak, oświadczenie ZP-1 dot. zamówień publicznych.
Tak, w przypadku udziału w naborach.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji na stronach internetowych i w dokumentach uzyskanych w trybie dostępu do informacji publicznej. Być może Decyzja nr 80 Ministra Spraw Wewnętrznych 23 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy ocenie takich wniosków dotyczy obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji przez eksperta zewnętrznego.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się zakładka Organy opiniodawcze i doradcze (https://bip.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Organy-Opiniodawcze-i-Doradcze), ale wyliczono w niej jedynie nazwy 27 funkcjonujących organów. Brak informacji o podstawach prawnych i regulaminów ich funkcjonowania.
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji opublikowanych w BIB/ na stronach internetowych.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www brak informacji.
Komentarz ministerstwa: Osoba odpowiedzialna za obszar lub realizację procesu jest zobowiązana do wyłączenia osoby, w stosunku do której wystąpiło podejrzenie konfliktu interesów.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się informacje o Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz o Radzie do Spraw: Uchodźców oraz Polaków na Wschodzie. Brak statutów i jakiegokolwiek źródła informacji pozwalającego znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Komentarz ministerstwa: Biegli spoza jednostki składają obligatoryjne pisemne oświadczenia dot. konfliktu interesów. Dotyczą one braku lub istnienia okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli. Regulacje dotyczące zasad i trybu wyłączenia z udziału z kontroli przez biegłych i kontrolerów zostały określone w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092).
20. Czy w wewnętrznych dokumentach ministerstwa (np. regulaminie pracy, instrukcjach, itd.). wprowadzono wymóg wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie (konkretny stosunek pracy, konkretne zajęcie zarobkowe)-
+
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania zgody na dodatkowe zatrudnienie lub na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Gospodarki.Konieczność uzyskania pisemnej zgody przez członka korpusu sc i urzędnika sc zatrudnionych w MG.

(par. 4) Wniosek ws. zatrudnienia jest opiniowany przez dyrektora komórki w której zatrudniony jest wnioskodawca oraz przez dyrektora generalnego. Opinia powinna zawierać ocenę, czy dodatkowe zatrudnienie nie budzi podejrzeń o konflikt między interesem publicznym a prywatnym. Czy dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie dodatkowego zajęcia ma związek z zajmowanym stanowiskiem lub powierzonym zakresem obowiązków.Opinia dyrektora powinna zawierać ew. uwagi i zastrzeżenia dot. dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego oraz wskazywać częstotliwość składania i liczbę złożonych wniosków przez danego wnioskodawcę.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP/ na www. Informacja uzyskana w odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o dip w ramach projektu społeczny monitoring konfliktu interesów.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W regulaminie pracy Ministerstwa (Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2010 przesłany w odpowiedzi na udip, niedostępny w BIP/na www) znajduje się taka regulacja, dotyczy ona członków korpusu służby cywilnej :

Rozdz. 3/ par 8./ ust. 2 pkt. 11: Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Ministerstwa ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej.Ponadto dyrektor generalny wysłał do dyrektorów departamentów i biur (27.08.2012) pismo z prośbą o zwrócenie uwagi członków korpusu sc na rodzaj i charakter podejmowanych zajęć zarobkowych lub dodatkowego zatrudnienia, aby ich podejmowanie było poprzedzone wnikliwą analizą aspektów etycznych i zgodności z zasadami sc. Dyrektor Generalny wskazał, jakie przepisy prawne należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dodatkowym zajęciu zarobkowym (zarządzenie nr 70 PRM).

(Tekst pisma niedostępny w BIP/ na www, przesłany w odpowiedzi na wniosek o udip).
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 24/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Ministerstwie Finansów - zarządzenie niepublikowane w BIP i na stronie domowej ministerstwa. Informacje uzyskane w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów" wysłaną w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 19 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie jest niedostępne w BIP. Informacja przekazana w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, ale nie przesłano tekstu zarządzenia.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie dyrektora generalnego nr 29/2012 z 15.05.2012 w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MAiC.Reguluje: 1)podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez członka korpusu służby cywilnej; 2) wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez pracownika służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej oraz urzędnika służby cywilnej.

Urzędnik składa wniosek (obowiązuje specjalny formularz) w tej sprawie do Biura dyrektora Generalnego; wniosek powinien zawierać opinię dyr komórki lub nadzorującego członka kierownictwa.Par. 3 - „ przedmiotu dodatkowego zatrudnienia nie mogą stanowić działania, które( ...), budzą podejrzenie o związek miedzy interesem publicznym a prywatnym czy mają negatywny wpływ na wykonywanie obowiązków pracowniczych”.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP. Można je otrzymać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej, przekazane zostało w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów".
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie Nr 29/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub dodatkowych zajęć zarobkowych przez członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zarządzeniu Dyrektora Generalnego Nr 19/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pozyskanego w trybie dostępu do informacji publicznej) określono procedurę ubiegania się o zgodę Dyrektora Generalnego na dodatkowe zatrudnienie lub wykonywanie zajęcia zarobkowego. Według regulaminu pracy stanowiącego załącznik do ww. zarządzenia Zgoda (bądź jej brak) Dyrektora Generalnego Ministerstwa na dodatkowe zatrudnienie pracownika następuje w formie decyzji na podstawie złożonego przez pracownika wniosku z uzasadnieniem. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu pracy.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Wniosek o udzielenie zgody na dodatkowe zatrudnienie albo podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych stanowi załącznik do Zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dokument pozyskany w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
Komentarz ministerstwa: - Zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy MPiPS
- Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy MPiPS
- Zarządzenie nr 15 Dyrektora Generalnego z dnia 17grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy MPiPS
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 6 dyrektora generalnego MEN z 6 kwietnia 2012 r ws. regulaminu pracy; nie jest ono dostępne w BIP, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.W regulaminie pracy MEN, załączniku do zarządzenia opisano procedurę postępowania w przypadku ubiegania się przez członka korpusu służby cywilnej o zgodę dyrektora generalnego urzędu na dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe. Zgodnie z procedurą:

1. pracownik składa oświadczenie, że dodatkowe zajęcie nie będzie kolidowało z obowiązkami służbowymi w MEN, nie jest sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej, nie podważa zaufania do służby cywilnej oraz nie narusza zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej, o których mowa w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r.;

2. bezpośredni przełożony przedstawia opinię, dot. relacji między wykonywaniem przez pracownika dodatkowych zajęć a zakresem obowiązków realizowanych na zajmowanym stanowisku w świetle art. 80 ustawy o służbie cywilnej;

3. komórka ds. kadr m.in. weryfikuje wniosek biorąc pod uwagę opis stanowiska pracy pracownika, zadania realizowanych przez komórkę organizacyjną, w której jest on zatrudniony.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Dokument wyższej rangi tj. ustawa o słuzbie zagranicznej (Ustawa z dnia 27 lipca Ustawa z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej,http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/sluzba_zagraniczna/ustawa_o_sluzbie_zagranicznej/)

wprowadza (art 36 )wymóg posiadania zgody Dyrektora generalnego Służby Zagranicznej na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub wykonywanie innych zajęć zarobkowych przez wszystkich pracowników służby zagranicznej. Zgodnie z zapisem ustawy Minister właściwy do spraw zagranicznych ma określić, w drodze rozporządzenia, warunki dot. ogłaszania przez członków służby zagranicznej prac naukowych i publicystycznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, a także rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących takich stosunków lub służby zagranicznej, w tym udzielania wywiadów i ogłaszania prac naukowych.Warunki powyższe zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2002 r.) w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagranicznej uregulowano warunki uzyskiwania zgody.Zgodnie z zapisem rozporządzenia członek służby zagranicznej ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej dyrektora generalnego służby zagranicznej o zamiarze opublikowania drukiem lub w jakikolwiek inny sposób pracy naukowej lub publicystycznej dotyczącej stosunków międzynarodowych, określić jej przedmiot oraz wskazać miejsce i termin, w jakim zostanie opublikowana; ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej rzecznika prasowego ministra do spraw zagranicznych, a w przypadku członka służby zagranicznej zatrudnionego w

placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej - kierownika tej placówki, o zamiarze udzielenia wywiadu na temat stosunków międzynarodowych lub służby zagranicznej oraz o zamiarze rozpowszechnienia w inny sposób, w środkach masowego przekazu, wiadomości dotyczących stosunków międzynarodowych

lub służby zagranicznej, oraz o tezach wypowiedzi, której zamierza udzielić.Członkowie służby zagranicznej wypełniają podanie o udzielenie zgody, w którym przedstawiają informacje mające pomóc rozstrzygnąć, czy podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej nie postawi ich w sytuacji konfliktu interesów.

Pracownik musi zadeklarować, czy ostatecznym odbiorcą wykonywanej przez niego pracy nie będzie MSZ oraz jakie relacje łączą instytucje z jaką chce współpracować z ministerstwem. Również przełożony opiniując wniosek jest zobowiązany ocenić, czy podjęcie nowej pracy nie spowoduje sytuacji konfliktu interesów. Wniosek jest oceniany przez Inspektorat Służby Zagranicznej, również z perspektywy możliwości wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów.

Rozporządzenie nie jest dostępne w BIP ministerstwa. Można je znaleźć pod adresem: https://mojepanstwo.pl/dane/prawo/4164,rozporzadzenie-sprawie-oglaszania-prac-naukowych-publicystycznych-rozpowszechniania lub otrzymać składając wniosek o dip. Formularz podania o udzielenie zgody również jest dostępny po złożeniu wniosku o dip.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: 1. Żołnierze zawodowi

Warunek jest wpisany do ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych http://bip.mon.gov.pl/prawo/artykul/ustawy/ustawy-1032479/)

W art. 56.1 zapisano zakaz podejmowania przez żołnierza zawodowego pracy dodatkowej. 3. Dowódca może zezwolić żołnierzowi na wykonywanie pracy dodatkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej w określonych, wymienionych w ustawie warunkach. W sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia żołnierz musi złożyć wniosek.

Warunki i tryb postępowania są określone w Rozporządzeniu MON z dnia 7 października 2009 w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (DZ. U z 22 października 2009).

W rozporządzeniu określono dane, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej;

szczegółowe warunki odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej oraz szczegółowe warunki i tryb postępowania przy cofnięciu zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej

lub prowadzenie działalności gospodarczej. (Rozporządzenie jest dostępne w BIP MON oraz na http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091761366)2. Pracownicy cywilni - brak wewnętrznej regulacji. Ministerstwo ( odpowiedź na ankietę społeczny monitoring konfliktu interesów) wskazuje jako podstawę art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, urzędnicy i pracownicy należący do korpusu służby cywilnej składają wnioski o wyrażenie zgody przez Dyrektora Generalnego na dodatkowe zatrudnienie, które podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu i przechowywane są w teczkach akt osobowych pracowników.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji w dokumentach zamieszczonych na stronie domowej i BIP.Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie "Społeczny monitoring konfliktu interesów" w przypadku ubiegania się pracownika o wyrażenie zgody na dodatkowe zarobkowanie lub zatrudnienie Dyrektor Generalny indywidualnie analizuje zakres obowiązków w innym miejscu zatrudnienia pod kątem ewentualnego konfliktu interesów.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono w BIP takich dokumentów.
Komentarz ministerstwa: „NIE” – W wewnętrznych dokumentach MS nie wprowadzono wymogu wyrażenia zgody przełożonych na dodatkowe zatrudnienie, jednak obowiązek taki został nałożony na członków korpusu służby cywilnej ustawą o służbie cywilnej.
Ministerstwo Środowiska | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak możliwości ustalenia na podstawie dokumentów w BIP.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Żaden z dokumentów zamieszczonych na analizowanych stronach nie rozstrzyga tej kwestii.
Komentarz ministerstwa: W regulaminie pracy – par. 14
Ministerstwo Skarbu Państwa | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na www ministerstwa.

Z odpowiedzi na ankietę wysłana w ramach realizacji projektu "społeczny monitoring konfliktu interesów" (pytanie dot. dokumentów takich jako kodeksy etyczne, zapisy w regulaminach, wytyczne dot. wydawania zgody przez kierowników na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia) MSP wskazało na zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Można przypuszczać, że takiego wewnętrznego zarządzenia brak.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie dotyczącej "Społecznego monitoringu konfliktu interesów" przywołany został art. 80 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.), a w odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o dip (wysłanym w czerwcu 2015 r) dodano, że w powyższej sprawie obowiązuje zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego MSW z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w MSW.

Monitoring dot. rozwiązań obowiązujących w 2014 r, zatem w owym czasie takie rozwiazanie nie funkcjonowało.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji w BIP/na www. Mając na uwadze zobowiązania ustawowe można przypuszczać, ze takie rozwiązanie w formie zarządzenia lub regulaminu zostało wprowadznone.
Komentarz ministerstwa: Powyższe wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 80 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Regulaminie pracy KPRM (niedostępny w BIP/na www, udostępniony w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej) - załącznik do zarządzenia nr 6 Dyrektora Generalnego KPRM z 14 lutego 2013 r - wprowadzono w par. 6 zapis dot. podejmowania dodatkowej pracy przez członka korpusu służby cywilnej.

Konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Dyrektora generalnego KPRM na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia jak i podejmowanie zajęć zarobkowych, tak przez urzędnika służby cywilnej jak i pracownika służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej.

Wzór wniosku o udzielenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia stanowi załącznik do regulaminu.
21. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument regulujący udział pracowników w komisjach przetargowych-
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie istnieje dostępny w BIP wewnętrzny dokument "Procedury udzielania zamówień publicznych" z 16 kwietnia 2014 r. Na jego podstawie komisję przetargową powołuje w drodze decyzji kierownik zamawiającego w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty wynikające z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gdy wartość przedmiotu zamówienia jest niższa komisję powołuje się w uzasadnionych przypadkach. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób w tym pracownik komórki organizacyjnej ds. zamówień publicznych i pracownik komórki organizacyjnej właściwej dla danego zamówienia. Spośród członków komisji wyznacza się przewodniczącego i sekretarza. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół. Członek komisji wyłącza się z udziału w jej pracach składając pisemny wniosek w sytuacji, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 2012 r. Nie jest jednak dostępny online.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP i na www ministerstwa nie można znaleźć takich informacji, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej. W odpowiedzi na wniosek przesłano zarządzenie nr 16 dyrektora generalnego MRiRW z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Ministerstwie Rolnictwa. Zapisano w nim obowiązki członków komisji, w tym indywidualne zakresu obowiązków przewodniczącego, sekretarza i członków komisji, wskazano skład komisji.

Do zarządzenia dołączony jest załącznik określający tryb pracy komisji i formularz oświadczenia dot. braku lub zaistnienia konfliktu interesów. Kolejnymi zarządzeniami wprowadzano zmiany dot. składu komisji. W samym zarządzeniu powołującym komisję ustala się obowiązki członków komisji, i wskazuje na konieczność składania pisemnego oświadczenia o braku konfliktu interesów ( art 17 ustawy pzp).
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W ministerstwie obowiązuje niepublikowane w BIPie zarządzenie nr 2/FR/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych.

Zał. nr 4 stanowi regulamin pracy komisji, w którym szczegółowo opisano prawa i obowiązki członków oraz zasady pracy komisji. Komisja składa się z co najmniej 3 członków, którzy zobowiązani są spełniać rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie swoje obowiązki.

Członkowie komisji niezwłocznie po zapoznaniu się z wnioskami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub po zapoznaniu się z ofertami złożonymi przez wykonawców, składają pisemne oświadczenie o istnieniu albo braku okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 luty 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych. Zarządzenie nr 5 nie jest dostępne w Dzienniku urzędowym, zostało przekazane w odpowiedzi na ankietę Społeczny monitoring konfliktu interesów.W Dzienniku Urzędowym MSP zamieszczono zarządzenie nr 60 MSP z dnia 30 grudnia 2014 r. - wz z faktem, że monitoringowi podlega rok 2014, nie analizujemy tego dokumentu.Zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 5 z 2013 r. reguluje sposób przygotowania i przeprowadzenia postępowań/zakupów podlegających ustawie prawo zamówień publicznych i dokonywanie zakupów i zawieranie umów niepodlegających ustawie.

Komisja przetargowa składa się z nie mniej niż 3 osób; przewodniczącym komisji jest przedstawiciel Biura DG; w szczególnych przypadkach DG może delegować do komisji pracownika Wydziału Zamówień Publicznych.


Zgodnie z zapisem zarządzenia (par 11) członkowie komisji składają oświadczenie (zał. nr 6), w których zobowiązują się do rzetelnego i uczciwego wykonywania zadań, zachowania bezstronności, obiektywizmu i reguł uczciwej konkurencji i nienaruszania zasady równego traktowania wykonawców. Członek komisji (pkt. 4) zobowiązuje się do zachowania poufności informacji i dokumentów uzyskanych czy sporządzonych w wyniku przygotowania postępowania oraz nieprzechowywania kopii informacji lub pierwowzorów oraz, że nie będzie pomagał ani nie będzie związany z przyszłym wykonawcą w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia. Ponadto osoba podpisująca oświadczenie potwierdza, ze w sytuacji gdy będą znani wykonawcy biorący udział w postępowaniu złoży oświadczenie o bezstronności.W przypadku realizacji zakupów nie podlegających ustawie nie powołuje się komisji. Postępowania prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie dokonywania wydatków publicznych.

W zarządzeniu tym uregulowane zostały następujące kwestie: planowanie wydatków, cele i zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umowy w sprawach zamówień publicznych, koordynacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Dyrektora Generalnego, dokonywanie zakupów i zawieranie umów, których nie dotyczą przepisy ustawy, ewidencja wniosków, planów zakupów, umów oraz dokumentacji. Zarządzenie zawiera 9 załączników (pozyskanych wraz z nim w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

Załącznik nr 5 do tego zarządzenia stanowi Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w Ministerstwie.

Komisja składa się z co najmniej 3 osób (w tym przewodniczącego i sekretarza), a powołuje ją Dyrektor Generalny Ministerstwa. Komisja rozstrzyga na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej członków. Komisja rozstrzyga w drodze uzgodnienia, głosowania (zwykłą większością głosów) lub na podstawie sumy indywidualnych ocen jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia sporządza sekretarz, a podpisują wszyscy członkowie komisji.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z analizy dokumentów zamieszczonych na stronie domowej ministerstwa i w Biuletynie informacji publicznej wynika, iż komisje przetargowe powołuje się w drodze zarządzenia w konkretnych przypadkach (przykład: Zarządzenie nr 22 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia nabywcy nieruchomości Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych położonych w Gdańsku i Stargardzie Szczecińskim). Komisja jest pięcioosobowa. Jej pracami kieruje przewodniczący. W skład Komisji nie może wchodzić:

- osoba uczestnicząca w przetargu jako oferent,

- przedstawiciel lub wspólnik oferenta,

- pracownik oferenta albo członek władz osoby prawnej będącej oferentem,

- osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie uczestniczy w przetargu po stronie oferenta.

Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wyżej wymienionych w członek komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w jej pracach.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 16 Dyrektora Generalnego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień zawierających informacje niejawne oraz do których stosuje się przepisy art 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Dyrektor generalny Służby zagranicznej w drodze decyzji powołuje
komisję do przeprowadzenia postępowania, określa jej skład i zakres obowiązków członków. W skład wchodzą przedstawiciele komórki, która wnioskuje o przeprowadzenie postępowania ((spośród których jeden pełni funkcję przewodniczącego oraz przedstawiciel komórki właściwej w spawach zamówień publicznych.

Osoby pełniące po stronie MSZ czynności w postępowaniu podpisują oświadczenie o bezstronności.

W regulaminie (par. 4) wskazano na sytuacje, w których osoby uczestniczące po stronie zamawiającego podlegają wykluczeniu. Jest to: pozostawanie w związku małżeńskim, pokrewieństwa lub powinowactwa z wykonawcą, jego zastępcą lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o nienudzenie zamówienia pozostawały one, ich małżonkowie (...) w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawca obiegającym się o o udzielenie zamówienia lub otrzymywały od niego wynagrodzenie z innych tytułów lub były członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców lub otrzymały od wykonawcy korzyść majątkową lub osobistą; osoby te lub pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie starają się o zatrudnienie lub podjęcie pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu o świadczenie usług lub wykonywanie innych zajęć na rzecz wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia; pozostają z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności (...) i nie złożyły oświadczeń o braku lub istnieniu powyższych okoliczności.Oddzielny paragraf został poświęcony procedurom antykorupcyjnym - dot. one członków komisji przetargowej, którzy nie mogą w trakcie trwania postępowania starać się i prowadzić rozmów dotyczących zatrudnienia, podejmowania pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu, świadczenia usług lub wykonywania innych zajęć na rzecz wykonawców, przez nich samych, ich małżonków czy osoby pozostające z nimi na wspólnym gospodarstwie domowym; nie mogą też w trakcie trwania postępowania przyjmować od wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia żadnych korzyści majątkowych lub osobistych, ani ich obietnicy, bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub dla kogoś innego.

W treściach zaproszeń do negocjacji lub zaproszeń do składania wniosków umieszcza się klauzule zakazujące:

- zamawiającemu i jego bliskim w trakcie trwania powstępowania oferowania i prowadzenia rozmów o zatrudnieniu, podejmowaniu pracy zarobkowej i wykonywaniu innych działań na rzecz wykonawców; - wykonawcom w trakcie trwania postępowania obiecywania i wręczania korzyści majątkowych lub osobistych osobom wykonującym czynności po stronie zmawiającego i jego bliskim;

- zaproszeni do składania wniosków lub zaproszeni do udziału w negocjacjach nie mogą kontaktować się między sobą w sprawach związanych z postępowaniem, ani uzgadniać ofert czy informować się o ich treści.

W projekcie umowy oraz umowie zawieranej z wykonawcą wpisuje się klauzule zakazujące wykonawcy oferowania, prowadzenia rozmów dot. zatrudnienia, podejmowania pracy zarobkowej, świadczenia innych usług na rzecz wykonawcy przez osoby uczestniczące w postępowaniu po stronie zamawiającego, ich małżonków czy osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie.

Umowa ulega rozwiązaniu, jeśli zostały naruszone lub złamane zakazy dot. kontaktowania się wykonawców, oferowania i prowadzenia rozmów o zatrudnieniu, lub obiecywania czy wręczaniu korzyści majątkowych lub osobistych osobom wykonującym czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego lub osób z nim pozostającym we wspólnym gospodarstwie.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym ministerstwa za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada Biuro Dyrektora Generalnego.

W ramach Zintegrowanego systemu zarządzania jakością przyjeto procedurę „Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” (B.1.4.2) - dokument nieopublikowany w BIP/na www ministerstwa.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie Dyrektora Generalnego 23/2012 z 06.04.2012 regulamin udzielania zamówień publicznych w MAiC.

Art 16 do 27 regulują sposób powoływania i funkcjonowania komisji oraz udział pracowników.; w art 23 ust 4. wskazano na możliwość wyłączenie pracownika lub odwołanie stosownie do art 17 ust 1 PZP:

- przewodniczący komisji przetargowej wnioskuje do kierownika zamawiającego za pośrednictwem naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych o wyłączenie

członka komisji przetargowej z udziału w jej pracach w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w artykule rt 17 ust 1 PZP lub odwołanie ze składu komisji z innych uzasadnionych powodów.

Do obowiązków członka komisji należy niezwłoczne informowanie przewodniczącego komisji przetargowej o okolicznościach które uniemożliwiają udział w pracach komisji.

W zał. 14 do zarządzenia członkowie komisji składają oświadczenie, ze nie pozostają w sytuacji konfliktu interesów.Dokument nie jest dostępny w BIP, został przekazany w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów".
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie Nr 23/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Generalnego MEN z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznych w MEN uregulowano na poziomie ogólnym prawa i obowiązki członków komisji przetargowej;
Zarządzenie nie jest dostępne w BIP, zostało przekazane w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
W dokumencie zapisano min. konieczność "odebrania pisemnych oświadczeń członków komisji i innych osób wykonujących czynności o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy”. Potwierdzenie konieczności złożenia oświadczenia o zaistnieniu lub braku okoliczności zapisano we wzorze Decyzji w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...". Wzoru samego oświadczenia nie dołączono do odpowiedzi na wniosek.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa wprowadza Regulamin udzielania w resorcie ON zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, do których nie stosuje się ustawy PZP, dot. produkcji lub handlu broni, amunicją, materiałami wojennymi, o których mowa wart. 3346 ust.1 lit. b traktatu o funkcjonowaniu UE.

Określone w niej zostały zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień,dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa; jakie szczególne wymogi (związane z obronnością) powinno spełniać zamówienie; odpowiedzialność i zakres obowiązków przewodniczącego oraz członków komisji;Kwestie wyłączenia członków komisji w określonych sytuacjach (par. 13), jeśli:

- ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;

- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców

ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

- zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu składają pisemne oświadczenie o braku lub zaistnieniu wymienionych okoliczności.Decyzja jest dostępna w BIP, w e-Dzienniku.Wprowadzono również Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego MON z 30 grudnia 2014 r., którego załącznikiem jest Regulamin udzielania przez MON zamówień publicznych na terenie RP. Nie jest ono dostępne w BIP MON.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Analiza dokumentów opublikowanych (i dostępnych w BIP) w Dziennikach Urzędowych Ministerstwa za lata 2002 - 2014 nie pozwala pozytywnie bądź negatywnie odpowiedzieć na powyższe pytanie.Z Regulaminu organizacyjnego wynika natomiast, że kontrolę nad procedurami związanymi z udzielaniem zamówień publicznych sprawuje Departament Finansowy.
Ministerstwo Gospodarki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/na www.
Komentarz ministerstwa: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 11 z dnia 07.04.2011 r. - Regulamin pracy komisji przetargowej w Ministerstwie Gospodarki.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji na stronie ministerstwa i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji na stronach internetowych/ w BIP.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono takich informacji na www/ w BIP.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego MZ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Ministerstwie Zdrowia
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to regulamin pracy Komisji będący załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; określono w nim zasady powoływania członków, tryb pracy komisji oraz obowiązki członków.
W regulaminie wskazano na wynikającą z ustawy o zamówieniowych publicznych konieczność składania przez członków komisji pisemnych oświadczeń o zaistnieniu lub braku zaistnienia ustawowych (art. 17 ustawy) okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne, niezwłocznie po wszczęciu postępowania, w przypadku trybów nie poprzedzonych ogłoszeniem o zamówienie albo po otwarciu ofert w przypadku trybów wszczynanych ogłoszeniem o zamówienie.W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy, lub też niezłożenia oświadczenia, członek komisji podlega niezwłocznemu wyłączeniu z dalszego udziału w pracach komisji. Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje osobie wykonującej czynności kierownika zamawiającego.

Ponadto członek komisji, w każdym czasie ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o konieczności wyłączenia go z udziału w pracach komisji, jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w oświadczeniu.Dokument nie jest dostępny w BIP KPRM. Zgodnie z informacją w BIPie KPRM Zarządzenia Szefa oraz Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można otrzymać po przesłaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
22. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [ogłoszenie na wolne stanowisko zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
23. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [lista kandydatów spełniających wymogi formalne]
+
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Środowiska | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
24. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [wynik naboru (nazwisko osoby wybranej, miejsce zamieszkania)]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
25. Czy w BIP publikowane są następujące informacje dotyczące procedury naboru: [żadne z powyższych]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje powyższe zamieszczone są w BIPie i są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa w zakładce "Oferty pracy" znajdują się zgodne z obowiązującymi przepisami ogłoszenia o naborze i ogłoszenia o wynikach naboru. Aktualnie nie ma list osób spełniających kryteria formalne. W zakładce znajduje się również informacja o: praktykach studenckich, pracy w organizacjach międzynarodowych, praktykach i stażach w organizacjach międzynarodowych, a także zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczącym zasad przeprowadzania naboru zewnętrznego w służbie cywilnej w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wzory formularzy i oświadczeń.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa jest zakładka "Praca". Okres między opublikowaniem ogłoszenia o zatrudnienie a upływem terminu składania dokumentów jest zgodny z przepisami ustawy i służbie cywilnej. Na stronie aktualnie nie ma wykazu osób spełniających kryteria formalne. Ogłoszenia o wyniku rekrutacji zgodne z wymogami.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP istnieje zakładka Praca, praktyki, staże

Umieszczono w niej informacje dot. zasad naborów jak i oferty pracy bieżące oraz archiwalne (od 2012 roku), uporzadkowane w tabelach.
W tabelce znajdują się następujące informacje:

nr ogłoszenia, tekst ogłoszenia ( w tym kiedy ogłoszone i do kiedy należy składać dokumenty), status naboru i wynik.

W informacji o wyniku: nr ogłoszenia, data ukazania się ogłoszenia, data publikacji wyniku, dane wybranego kandydata i miejsce zamieszkania.


Terminy ustawowe są najczęściej dotrzymywane.
Komentarz ministerstwa: Przepisy prawne nie wskazują obowiązku publikowania list kandydatów spełniających wymagania formalne
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje dotyczące ogłoszeń na wolne stanowiska zawierające wymogi formalne i termin składania dokumentów oraz lista kandydatów spełniających wymogi formalne nie jest aktualnie publikowana - strona w trakcie przygotowania.Na stronie znajdują się obecnie wyniki postępowań rekrutacyjnych ogłoszone zgodnie z zawartymi w przepisach wymogami.
Komentarz ministerstwa: Ogłoszenia o wolnych stanowiskach są zawsze zamieszczane w BIP i są tam dostępne przez cały okres trwania naboru. Publikacja ogłoszenia zostaje zakończona wraz z zakończeniem naboru.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia o naborze znajdujące się w zakładce "Ogłoszenia o pracę" spełniają określone przepisami prawa wymogi podobnie jak ogłoszenia o wynikach naboru. Ponadto w zakładce znajdują się ogłoszenia o pracę w nadzorowanych przez MSW uczelniach oraz wzory oświadczeń.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP Ministerstwa znajduje się zakładka Praca-w-Ministerstwie; W katalogu "aktualne ogłoszenia" - ogłoszenia o aktualnych naborach, w dziale "archiwum" - ogłoszenia archiwalne (od 1.04.2009) wraz z informacją o wyniku naboru – nazwisko kandydata lub informacja o braku rozstrzygnięcia. W ogłoszeniu podany jest termin ukazania się ogłoszenia i termin składania dokumentów.

Terminy składanki dokumentów do 14 dni , ale zdarzają się krótsze - 9 dni; zachowana jest zasada 10 dni dla stanowisk w korpusie sc i 5 dni nabór na zastępstwo.

Czasem zaskakująca bywa data opublikowania ogłoszenia: 01.11.2009, czy termin składania 11.11 – w dni wolne ustawowo od pracy.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Praca" publikowane są zgodne z obowiązującymi przepisami ogłoszenia o wolnych stanowiskach, listy kandydatów spełniających określone kryteria, wzory oświadczeń, zasady przeprowadzania naborów (Zarządzenie nr 19/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z 19 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzania rekrutacji i naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Ministerstwie Finansów oraz Zarządzenie nr 27/BDG/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzania naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej w Ministerstwie Finansów), a także modele kompetencyjne. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są obwieszczane zgodnie z przepisami.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska są zamieszczane w BIP w zakładce Ogłoszenia, katalogu Wolne Miejsca pracy.

W katalogu znajdują się podkatalogi: Oferty pracy, wyniki naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej oraz Oświadczenia.


W podkatalogu oświadczenia dostępne są wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów prze osoby ubiegające się o pracę w ministerstwie.


W podkatalogu oferty pracy znajdują się aktualne oferty pracy na stanowiska, na które trwa nabór. Starsze oferty można znaleźć w archiwum, prowadzonym od sierpnia 2003 roku.

W oddzielnym podkatalogu zamieszczono informacje o wynikach naboru na stanowiska w służbie cywilnej; uporządkowane wg nr ogłoszeń (UWAGA: nr ogłoszeń nie są podawane w ogłoszeniach zamieszczanych w BIP ministerstwa). W informacji o wyniku tylko nr ogłoszenia, stanowisko, data ukazania się ogłoszenia, data publikacji wyniku i nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata.Trudno połączyć ogłoszenia o prace z informacjami o wynikach naboru (brak w tytule czy opisie danych wspólnych - pozwalających na szybkie odnalezienie w BIP oferty i wyniku).
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia o naborze znajdują się w zakładce "Praca" Ogłoszenia o naborze i o wynikach naboru spełniają określone przepisami kryteria. Brak listy osób spełniających kryteria formalne.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP w dwóch miejscach/zakładkach informuje się o kwestiach dotyczących naboru do pracy:
1) w zakładce http://mac.bip.gov.pl/o-nas/ znajduje się katalog Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
2) w zakładce praca w ministerstwie http://mac.bip.gov.pl/search/joboffers/.

W zakładce http://mac.bip.gov.pl/o-nas/ w katalogu Informacje o naborach prowadzonych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji można znaleźć ogólne informacje o procedurze naboru na wolne stanowiska w słuzbie cywilnej:
– gdzie są ogłaszane informacje o wolnych stanowiskach oraz wyniki naboru;
– miejsca i terminy składania dokumentów;
– wzory podstawowych oświadczeń i wymagane dokumenty.
W zakładce Praca w ministerstwie, w dwóch oddzielnych plikach publikowane są ogłoszenia o naborze na stanowisko (w ogłoszeniu podana jest data ogłoszenia naboru oraz data składania oferty) i informacje o wyniku naboru.
Brak archiwum ogłoszeń o naborze – publikowane są tylko ogłoszenia o bieżąco przeprowadzanych naborach (16 czerwca – 3 ogłoszenia).
Wyniki naboru publikowane są natomiast w sposób ciągły (od stycznia 2012 r) – w tytule pliku (pdf) wpisane jest stanowisko i nr ogłoszenia, plik zawiera: nr ogłoszenia, datę ogłoszenia naboru, stanowisko, nazwisko wyłonionego kandydata.
Sposób publikowania informacji o naborze i wynikach naboru na stanowiska w MAC niezbyt czytelny.
Komentarz ministerstwa: Komentarz ws pytania o publikowanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne: W BIP nie są publikowane informacje dotyczące naboru – listy kandydatów spełniających wymogi formalne, ponieważ z jednej strony brak jest takiego obowiązku, natomiast z drugiej strony sami zainteresowani (kandydaci) sprzeciwiają się tej publikacji.
W BIP publikowane są (oprócz informacji objętych pytaniami poprzedzającymi niniejsze pytanie) również dodatkowe informacje dotyczące zasad przeprowadzania naborów na stanowiska w służbie cywilnej MAC oraz wzory przykładowych oświadczeń niezbędnych do złożenia aplikacji.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zamieszczone aktualnie ogłoszenia o naborze spełniają ustawowe kryteria. Brak list kandydatów spełniających kryteria formalne może wynikać z zastanego etapu rekrutacji. Ogłoszenia o zatrudnieniu zgodne z wymogami.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Ogłoszenia dotyczące naborów zamieszczone są w zakładce "Kariera". Okres między opublikowaniem ogłoszenia a ostatnim dniem składania dokumentów jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Brak list osób spełniających wymogi formalne (może on wynikać z etapów, na którym są obecnie prowadzone rekrutacje). Ogłoszenia o zatrudnieniu zgodne z wymogami.
Komentarz ministerstwa: MPiPS publikuje ogłoszenia na wolne stanowiska pracy, ponieważ wynika to wprost z art. 28 oraz 55 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 z poźn. zm.) nie nakazuje publikowania listy kandydatów spełniających wymagania formalne. Ustawa mówi, że jest to informacja publiczna. I jako taka może zostać udostępniona np. na wniosek.
W BIP MPiPS publikowane są dodatkowo:
• Informacje dla kandydatów do pracy w służbie cywilnej w MPiPS
• Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej
• Wewnętrzne procedury dotyczące naborów do służby cywilnej w MPiPS
• Wzór oświadczenia, który ułatwia kandydatom złożenie wymaganych w ogłoszeniu oświadczeń
http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/zasady-przeprowadzania-naborow-do-sluzby-cywilnej/
http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MZ w zakładce Praca zamieszczono kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę i wzór oświadczenia oraz katalogi:

- Konkursy na stanowiska w Ministerstwie Zdrowia

- Informacje o rozstrzygnięciu naboru

- Ogłoszenia na wyższe stanowiska w służbie cywilnej

- Przeniesienia służbowe

- Konkursy na kierownicze stanowisko państwowe oraz na stanowiska w jednostkach podległych MZ

- Oferty pracy na uczelniach medycznych

- Praktyki studenckie


W zakładkach Konkursy na stanowiska w MZ i Ogłoszenia na wyższe stanowiska w służbie cywilnej znajdują się pojedyncze bieżące oferty. Brak archiwum.

Zakładka Informacje o rozstrzygnięciu naboru nie funkcjonuje.

Więcej ofert można znaleźć w zakładce Oferty pracy na uczelniach medycznych, ale np. w katalogu Oferty pracy Uniwersytet Medyczny w Lublinie brak pliku.

Czas pomiędzy publikacją ogłoszenia a terminem składania dokumentów (dot. stanowisk w MZ, dostępne 3 oferty monitoring w dniu 26 lipca 2015) 14 dni.
Komentarz ministerstwa: Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.) w art. 29 mówi, że imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Tak sformułowany przepis nie oznacza obowiązku publikowania listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stronach BIP urzędu. Lista ta podlega udostępnieniu na wniosek w trybie przewidzianym w UDIP.
Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej są publikowane w BIP MZ.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Praca zamieszczono informacje na temat naboru do pracy w ministerstwie lub podległych instytucjach.
W zakładce znajdują się katalogi:

1. praca na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej

2. praca w służbie cywilnej

3. praca poza służbą cywilną

4. inne

Wzory oświadczeń do naboru

5. Archiwa 2008-2015
6.Staż, wolontariat i praktyki studenckie w MEN

7.Rekrutacja do KSAP

W 1-3 zamieszczane są ogłoszenia na bieżące wakaty, w 5 informacje nt. zakończonych naborów, w tym; data ukazania się ogłoszenia, nazwa stanowiska, data ogłoszenia wyniku, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata. W latach 2008-2009 były załączane listy kandydatów.

Brak ogólnej informacji ogólnych na temat naboru, tj. kto może ubiegać się o pracę, gdzie są zamieszczane ogłoszenia, najczęściej wymagane przy rekrutacji dokumenty, miejsce składania ofert i sposób ogłaszania wyników.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ znajduje się zakładka Praca i kariera z katalogami:


Praca w MS/
Kariera w organizacjach międzynarodowych
/ Praca w Unii Europejskiej


W zakładce praca w ministerstwie umieszczono ogłoszenia o naborze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące zatrudnienia w warszawskiej centrali resortu jak i w placówkach zagranicznych.W zakładce znajdują się podkatalogi:

- Pliki do pobrania (kwestionariusz, pliki z oświadczeniami)

- Zasady i użyteczne informacje - w przystępny sposób opisano Zasady naboru na stanowiska w MSZ

- Archiwalne ogłoszenia o naborze i archiwalne wyniki naboruZ przeglądu ofert (10) wynika, że czas na składanie dokumentów przekracza często 10 dni - obiegający się o zatrudnienie maja od 11 dni do często stosowanego terminu 14 - 20 dni.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP istniej zakładka Ogłoszenia, a w niej znajdują się katalog Praca w resorcie ON.


W katalogu Praca w resorcie znajdują się ogólne informacje o naborze:

- publikowane na bieżąco dokumentacje postępowań;

- opis procedury naboru kandydatów do sc w MON.

- adresy miejsc,w których umieszczane są ogłoszenia (MON i kprm)

oraz informacja, ze w BIP publikowane są informacje o naborze do rad nadzorczych SSP nadzorowanych przez MON.Ogłoszenia o wolnych stanowiskach umieszczone są w podfolderze
Aktualne ogłoszenia; brak archiwum, najstarzej ogłoszenie datowane na 27.07.2015.W podkatalogu Wyniki naborów umieszczone są dwa pliki: pierwszy to ogłoszenie o naborze, drugi to informacja o wynikach.

Najstarsze - archiwalne ogłoszenie z wynikiem naboru (oraz ogłoszeniem) datowane na 29.05.2014.

Informacja o wynikach naboru zawiera: stanowisko, nr ogłoszenia, data ogłoszenia naboru, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata.

Czas między datą ogłoszenia a datą składania na stanowiska zastępcze zgodny z wymaganiami ustawowymi, a na wolne stanowiska 10 dni, czasem dłuższy np. 24 dni.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.htmlW BIP znajduje się zakładka Praca w KPRM, w której można znaleźć krótkie wprowadzenie z informacjami dla osób zainteresowanych pracą w centralnych urzędach w całym kraju, jak i w samej KPRM - gdzie szukać informacji o wolnych miejscach i wyniku naboru (link do wyszukiwarek)jak też, na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację oraz jakie błędy przy składaniu aplikacji powtarzają się najczęściej. Informacje sformułowane w sposób prosty i przyjazny dla użytkownika.

Informacje o wolnych stanowiskach, jak i o wynikach naboru można znaleźć w oddzielnych katalogach (pomocne są wyszukiwarki zamieszczone na stronie).

W miarę łatwo można znaleźć ogłoszenie i informację o wyniku naboru.
Komentarz ministerstwa: Komentarz do pytania, czy w BIP publikowana jest lista kandydatów spełniających wymogi formalne: Zgodnie z art. 29 ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W aktualnym stanie prawnym nie istnieje wymóg publikacji w BIP tej informacji. Obowiązek publikacji w BIP informacji o osobach spełniających wymagania formalne wynikał z nieobowiązującej już ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218 ze zm.).
26. Czy funkcjonariusze piastujący najwyższe stanowiska w upublicznili w 2014 r.  swoje oświadczenia majątkowe. Chodzi o: ministra, wiceministrów, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów.
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Udostępnione są oświadczenia majątkowe

- Małgorzaty Omilianowskiej - ministra,

- Piotra Żuchowskiego - sekretarza stanu,

- Moniki Smoleń - podsekretarza stanu,

- Andrzeja Wyrobca -podsekretarza stanu.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie są oświadczenia majątkowe następujących osób:Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Janusz Włodarski - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Witold Sumisławski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

Marcin Korolec - Sekretarz Stanu

Sławomir Brodziński - Podsekretarz Stanu

Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu

Piotr Otawski - Podsekretarz Stanu - Główny Konserwator Przyrody

Dorota Niedziela - Sekretarz Stanu

Katarzyna Kępka - Podsekretarz StanuOświadczenie majątkowe ministra znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa opublikowano oświadczenia majątkowe:

- Piotra Stachańczyka - sekretarza stanu,

- Grzegorza Karpińskiego - sekretarza stanu,

- Stanisława Rakoczego - podsekretarza stanu,

- Wojciecha Olbrysia - zastępcy Komendanta Głównego Policji,

- Dominika Tracza - Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Jacka Bajgera - zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Andrzeja Pilaszkiewicza - zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Marka Borkowskiego - zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej,

- Wiesława Leśniakiewicza -Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Piotra Kwiatkowskiego - zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Marka Kowalskiego - zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

- Rafała Rogali - Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców,

- Macieja Kisiela - Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- Krzysztofa Klimka - Szefa Biura Ochrony Rządu,

- Łukasza Demela - zastępcy Szefa BOR,

- Mirosława Depko - zastępcy Szefa BOR.Oświadczenie majątkowe minister Teresy Piotrowskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM (brak informacji o tym w zakładce "Oświadczenia majątkowe" w BIPie MSW).
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Wszyscy ministrowie i wiceministrowie upublicznili swoje oświadczenia.Minister Sawicki - oświadczenie majątkowe dostępne na stronie KPRM http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2818,MAREK-SAWICKI.htmlKazimierz Florian Plocke, Sekretarz Stanu,

Zofia Szalczyk, Podsekretarz Stanu

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Biuletynie Informacji Publicznej znajdują się oświadczenia majątkowe następujących osób:

- Izabela Leszczyna - sekretarz stanu,

- Janusz Cichoń - sekretarz stanu,

- Jacek Kapica - podsekretarz stanu, Szef Służby Celnej,

- Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu,

- Dorota Podedworna-Tarnowska - podsekretarz stanu,

- Agnieszka Królikowska - podsekretarz stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

- Artur Radziwiłł - podsekretarz stanu, Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych,

- Jarosław Neneman - podsekretarz stanu.Oświadczenie majątkowe ministra finansów opublikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa opublikowane są następujące oświadczenia majątkowe:

- Marceli Niezgoda - podsekretarz stanu,

- Paweł Orłowski - podsekretarz stanu,

- Iwona Wendel - podsekretarz stanu.

W BIPie ministerstwa zamieszczono informację, że oświadczenie majątkowe minister Marii Wasiak dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Komentarz ministerstwa: Oświadczenia majątkowe dyrektorów nie są upubliczniane.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Minister Halicki upublicznił oświadczenie na stronie KPRM - http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m

Oświadczenia majątkowe pozostałych członków kierownictwa ministerstwa są dostępne w zakładce:

http://mac.bip.gov.pl/o-nas/oswiadczenia-majatkowe.htmlSekretarz Stanu Stanisław Huskowski - jest oświadczenie za 2014;Podsekretarz Stanu Roman Dmowski - jest oświadczenie za 2014 r;Podsekretarz stanu M. Olszewska - oświadczenie 2014 wz. z opuszczeniem stanowiska;Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski - jest oświadczenie za 2014 r.;Podsekretarz Stanu Magdalena Młochowska - jest oświadczenie za 2014 r.;Podsekretarz Stanu Marek Wójcik - jest oświadczenie wz. z objęciem funkcji w 2014 i oświadczenie za 2014.
Komentarz ministerstwa: W MAC publikuje się oświadczenia majątkowe Ministra Administracji i Cyfryzacji, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie są oświadczenia majątkowe następujących osób:

- Lena Kolarska-Bobińska - minister,

- Marek Ratajczak - sekretarz stanu,

- Daria Lipińska-Nałęcz - podsekretarz stanu,

- Włodzisław Duch - podsekretarz stanu.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie w zakładce "Oświadczenia majątkowe" znajdują się oświadczenia majątkowe:

- Jarosława Dudy - sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych,

- Jacka Męciny - sekretarza stanu,

- Małgorzaty Marcińskiej - podsekretarza stanu,

- Radosława Mleczki - podsekretarza stanu,

- Elżbiety Serdyn - podsekretarza stanu,

- Marka Buciora - podsekretarza stanu.Oświadczenie majątkowe Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Bartosz Arłukowicz - na stronach KPRM nie ma archiwum i brak oświadczeń byłych ministrów; ponieważ B. Arłukowicz jest posłem, to na stronie sejmu można znaleźć jego oświadczenie majątkowe za 2014 r.Sławomir Neumann - sekretarz Stanu - świadczenie złożone,Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu, oświadczenie złożone,Piotr Warczyński, podsekretarz stanu, oświadczenie złożone,
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIPie opublikowano oświadczenia majątkowe:

- Jerzego Kozdronia - sekretarza stanu,

- Moniki Zbrojewskiej - podsekretarza stanuBrak oświadczeń majątkowych podsekretarzy stanu:

Wojciecha Hajduka

Wojciecha Węgrzyna
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się zakładka o Ministerstwie, w niej katalog Oświadczenia majątkowe (http://bip.mg.gov.pl/O+ministerstwie/Struktura+organizacyjna/Oswiadczenia+majatkowe).W zakładce umieszczono informację, że oświadczenie min. Piechocińskiego jest dostępne w BIP KPRM
(http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2808,JANUSZ-PIECHOCINSKI.html)


W zakładce brak oświadczeń za rok 2014 pozostałych członków kierownictwa MG (stan na 21.06.2015):

sekretarz stanu

Jerzy Pietrewicz - brak jakiegokolwiek oświadaczenia;

podsekretarze stanu

Grażyna Henclewska ( dostępne wcześniejsze oświadczenia za lata 2012, 2009,2008;

Ilona Antoniszyn-Klik (dostępne wcześniejsze oświadczenia za lata 2011-13 ),

Andrzej Dycha (dostępne za 2011 i 2013 rok,

Tomasz Tomczykiewicz (dostępne oświadczenia za za 2011-13),

Mariusz Haładyj (dostępne oświadczenie za 2012 r)
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Brak oświadczeń majątkowych sekretarzy i podsekretarzy stanu w BIP.W 2015 r. został powołany nowy minister, którego oświadczenie majątkowe opublikowane jest w BIPie KPRM.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Do 2015 r. ministrem skarbu państwa był Włodzimierz Karpiński - został odwołany ze stanowiska zanim zaczęto prowadzić monitoring. W BIP- ach KPRM i ministerstw nie archiwizuje się oświadczeń majątkowych byłych ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, stąd nie można potwierdzić lub zaprzeczyć, czy opublikowano oświadczenie.Sekretarz Stanu: Zdzisław Gawlik złożył oświadczenie za 2014 rok;Minister i pozostali członkowie kierownictwa MSP zostali powołani w 2015 r.
Komentarz ministerstwa: Oświadczenia dyrektorów departamentów nie są upubliczniane.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Minister Kluzik-Rostkowska - na stronie KPRMhttp://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2811,JOANNA-KLUZIK-ROSTKOWSKA.htmlSekretarz Stanu - Tadeusz Sławecki - brak oświadczenia z 2014 r. (są za 2013 i 12);Podsekretarze stanu:Joanna BERDZIK - brak oświadczenia za 2014, są za 2012 i 13;Ewa DUDEK - brak oświadczenia za 2014 r (jest oświadczenie o stanie przed objęciem 6.02.14)
tan maj-czerwiec 2015.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jedynym przedstawicielem kierownictwa MSZ, który upublicznił oświadczenie majątkowe za 2014 r. jest minister Grzegorz Schetyna, który objął tę funkcje we września 2014. Oświadczenie min. Schetyny (stan na 31 grudnia 2014 r) jest dostępne na stronie http://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2824,GRZEGORZ-SCHETYNA.html

Brak oświadczeń sekretarza stanu ds. europejskich Rafała Trzaskowskiego, podsekretarz stanu Katarzyny Kacperczyk,podsekretarz stanu Henryki Mościckiej-Dendys, podsekretarza stanu Artura Nowaka-Far,

podsekretarza stanu Konrada Pawlika, podsekretarza stanu Leszka Soczewicy.

UWAGA: W MSZ funkcjonuje Zarządzenie nr 8

Dyrektora Generalnego Słuzby Zagranicznej
z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania i analizy oświadczeń o stanie majątkowym. Wskazano w nim komórkę organizacyjną, do której składane są oświadczenia majątkowe. Do analizy oswiadczen został powołany specjalny zespól składający się z wydelegowanych pracowników Biura Spraw Osobowych (pełniący funkcję zastępcy dyrektora) – przewodniczący Zespołu; Biura Kontroli i Audytu;

Biura Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zadania Zespołu

- sprawdzenie terminowości złożenia oświadczenia;

- sprawdzenia formalnej poprawności, kompletności i jednoznaczności oświadczenia;

- sprawdzenie przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 4 ustawy;

- przeprowadzenie analizy ryzyka złożenia nierzetelnego oświadczenia.Analizy dokonuje się przez porównanie treści oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń, z danymi osobowymi dostępnymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych rejestrach i ewidencjach.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Minister Tomasz Siemoniak - oświadczenie za 2014 r. na stronie KPRMhttp://bip.kprm.gov.pl/kpr/oswiadczenia-o-stanie-m/czlonkowie-rady-ministr/2809,TOMASZ-SIEMONIAK.htmlPozostali członkowie kierownictwa MON nie upublicznili swoich oświadczeń majątkowych w BIP MON. Są to:Szef Sztabu Generalnego WP

gen. broni Mieczysław GocułSekretarz Stanu

Czesław MroczekPodsekretarz Stanu

Robert KupieckiPodsekretarz Stanu

Beata OczkowiczPodsekretarz Stanu

Maciej JankowskiDyrektor Generalny MON

Piotr Lis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na stronie KPRM upublicznione zostały oświadczenia majątkowe za rok 2014 następujących najwyższych przedstawicieli KPRM:

(sprawujących swą funkcję w 2014 r):

EWA KOPACZ

JANUSZ PIECHOCIŃSKI

TOMASZ SIEMONIAK

ANDRZEJ HALICKI

JOANNA KLUZIK-ROSTKOWSKA

MATEUSZ SZCZUREK

MARIA WASIAK

MAŁGORZATA OMILANOWSKA

LENA KOLARSKA-BOBIŃSKA

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ

TERESA PIOTROWSKA

GRZEGORZ SCHETYNA

MACIEJ H. GRABOWSKI

JACEK CICHOCKI
MAŁGORZATA BARBARA FUSZARAW 2015 r. powołani zostali nowi ministrowie: zdrowia, finansów, skarbu państwa, sprawiedliwości oraz sportu oraz znaczna cześć kierownictwa KPRM. Nie można dotrzeć do oświadczeń majątkowych ich poprzedników, sprawujących funkcje w 2014 r. W BIPie nie istnieje archiwum oświadczeń majątkowych, w którym byłyby przechowywane/zamieszczane oświadczenia ministrów sprawujących funkcje ministerialne wcześniej.
Komentarz ministerstwa: W BIP, za zgodą osób składających oświadczenia, publikowane są oświadczenia o stanie majątkowym PRM i członków Rady Ministrów, kierowników jednostek nadzorowanych bezpośrednio przez PRM oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu w KPRM.
27. Czy w BIP ministerstwa istnieje rozporządzenie określające zasady kontaktów z lobbystami
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie zamieszczone jest zarządzenie nr 2/Z/12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 10 maja 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa w zakładce "Projekty aktów prawnych" zamieszczono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080) oraz zarządzenie Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Dzienniku Urzędowym MSW opublikowano Zarządzenie nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP, w zakładce Prawo znajduje się katalog Działalność lobbingowa. W niej min. umieszczono informację, że w MSP obowiązuje Decyzja nr 2 Dyrektora generalnego MSP z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników ministerstwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej oraz tekst dkoumentu.
Komentarz ministerstwa: Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 6.03.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi
zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez
wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Tryb działania urzędu" w części poświęconej lobbingowi opublikowano:

- Decyzję nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, podejmującymi działania wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz innych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także pracowników Gabinetu Politycznego;

- Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - z załącznikami.
Komentarz ministerstwa: W MIiR obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące lobbingu, dokumenty w tej sprawie: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP jest dostępne Zarządzenie Nr 8 Ministra Administarcji i Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej,
dostępne na:

http://e-dziennik.mac.gov.pl/actdetails.html?year=2012&act=23

lub w zakładce działalność lobbingowa Działalność lobbingowa - akty prawne;

jak również:

http://mac.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa-akty-prawne-informacje-formularz-rejestr_62_62_62_62_62_62_62_62_62.html

załącznik
Komentarz ministerstwa: W BIP MAC zostało opublikowane zarządzenie, a nie rozporządzenie.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie opublikowane jest Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP znajduje się najnowsze Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.W roku 2014 obowiązywały zarządzenia nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, który został zmieniony zarządzeniem nr 6 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 maja 2006 r. - jest ono dostępne w BIP MZ.W Zarządzeniu Dyrektora Generalnego przypisano główną rolę koordynacyjno-kontrolną tzw. komórce koordynującej (KK), która jest Biuro Dyrektora Generalnego.

Wystąpienia mogą mieć różne formę np. pisemnego wniosku o podjecie określonej inicjatywy legislacyjnej, propozycji spotkania w celu omówienia kwestii regulowanej prawem lub wymagającej takiej regulacji lub zgłoszenie zainteresowania prac nad aktem normatywnym, rozmowy telefonicznej. Do rozpatrywania wystąpień uprawnieni są: minister zdrowia, sekretarz stanu, podsekretarz stanu, dyrektor generalny i dyrektor komórki organizacyjnej.

Komórka koordynująca rejestruje wystąpienia, sprawdza czy dostarczone są konieczne dokumenty, zaświadczenia; po sprawdzeniu, czy zostały dochowane wszystkie wymogi i/wystąpieniu o uzupełnienie braków przekazuje informację o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące do Biura Parsy i Promocji wskazując na oczekiwany przez nie sposób rozstrzygnięcia w celu umieszczenia jej w BIP.

Wystąpienie wymagające pisemnej odpowiedzi przekazywane jest do komórek merytorycznych oraz do Departamentu Prawnego. Przygotowana odpowiedź przekazywana jest do wiadomości KK, Dyrektora Generalnego i Departamentu Prawnego.W Zarządzeniu znalazły się dość szczegółowe zapisy regulujące kwestie spotkań z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

W przypadku spotkania KK przygotowuje harmonogram przyjęć; przyjęcia pomiotów odbywają się w miejscu wskazanym przez KK, a informacje o spotkaniach są jawne, umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie ministerstwa oraz na stronie internetowej. W spotkaniu oprócz osób uprawnionych do spotkań uczestniczą przedstawiciele komórki koordynującej. Po spotkaniu przygotowywana jest notatka, w której umieszczone są dane uczestniczących (ze wskazaniem podmioty lobbującego), opis podjętej działalności zawodowej (wpieranie czy występowanie przeciwko projektom), i która podpisuje osoba przygotowująca. Notatka jest udostępniana uczestnikom spotkania.

Również z rozmowy telefonicznej przygotowywana jest notatka.

KK prowadzi rejestr wystąpień oraz dokumentacji, która powstałą po spotkaniach (również na podstawie informacji przekazywanych przez komórki organizacyjne).KK kontroluje terminowość rozpatrywania zgłoszeń przez komórki organizacyjne oraz podejmuje działania, które maja zapewnić zachowanie terminów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie Nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej
z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.Dokument dostępny w BIP, w e-Dzienniku (http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208%3Azarzdzenie-nr-8-dyrektora-generalnego-ministerstwa-edukacji-narodowej-z-dnia-18-lipca-2008-r-w-sprawie-sposobu-postpowania-pracownikow-ministerstwa-edukacji-narodowej-z-podmiotami-wykonujcymi-dziaalno-lobbingow&catid=26%3Aakty-prawne-obowizujce&Itemid=49)

W zarządzeniu wskazano :
do kogo kierowane są wystąpienia lobbystów do komórki prowadzącej pracę nad aktem prawnym (departament właściwy);
konieczność dokumentowania spotkań.
Rejestracja wystąpienia należy do departamentu właściwego; który przekazuje informację do Departamentu Komunikacji społecznej w celu umieszczenia informacji w BIP.

Odpowiedzi udziela się na piśmie. Departament właściwy prowadzi rejestr spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową.

Ponadto departament właściwy przekazuje niezwłocznie informacje do Biura Organizacyjnego - wypełnia ankietę stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia:

1) w przypadku projektów aktów prawnych zawartych w programach prac legislacyjnych – po skierowaniu aktu prawnego do publikacji,

2) w przypadku aktów prawnych nie zawartych w programach prac legislacyjnych oraz aktów prawnych obowiązujących – po udzieleniu odpowiedzi podmiotowi wykonującemu działalność lobbingową.

Ministerstwo powinno koniecznie umieścić zarządzenie w zakładce dot. działalności lobbingowej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Instrukcja nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników MSZ z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.

Instrukcja jest zamieszczona w Dzienniku Urzędowym (DZ. U MSZ nr 1 z 10 marca 2006).
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Tak, jest to Zarządzenie Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określające sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37)Ponadto w BIP, w zakładce Działalność urzędu/ działalność lobbingowa

umieszczono informację o tym, że Minister Obrony Narodowej wydał powyższe zarządzenie ( z podanym adresem w dzienniku urzędowym).Dobra praktyka - rzadko stosowana w ministerstwach.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIPie ministerstwa.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak takiego dokumentu w BIP.
Komentarz ministerstwa: Informacja o rozporządzeniu jest dostępna na stronie BIP pod adresem http://bip.mg.gov.pl/Prawo/Dzialalnosc+lobbingowa
W BIP nie jest zamieszczone zarządzenie Nr 32 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. w sprawie publikowania wykazów prac legislacyjnych obejmujących projekty rozporządzeń Ministra Gospodarki w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki oraz publikowania projektów dokumentów rządowych w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, a także zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami dokumentów rządowych zmienione zarządzeniem zarządzenie Nr 47 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 maja 2013 r. Dokument dostępny jest na wniosek.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie znaleziono dokumentu w BIP.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie Ministerstwa Finansów brak dokumentu wewnętrznego określającego zasady kontaktów z lobbystami, opublikowano jedynie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w zakładce "Działalność lobbingowa" oraz w innych dokumentach publikowanych na stronie domowej/BIPie.
Komentarz ministerstwa: W BIP zamieszczona jest ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 z późn.zm.).
W MPiPS obowiązuje zarządzenie nr 17 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej, w którym określona jest komórka koordynująca załatwianie spraw lobbingowych oraz procedura postępowania ze sprawami lobbingowymi
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.htmlW BIP KPRM, w zakładce Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa w KPRM umieszczono Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową.
28. Jeśli takie zarządzenie istnieje, to czy przewiduje ono obowiązek sporządzania notatek ze spotkań z lobbystami lub rejretrowania tych spotkań-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z takiego spotkania sporządza się protokół (art. 3 ust.3 zarządzenia)
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Art. 10. zarządzenia nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 10 maja 2006 r. stanowi, że ze spotkania z podmiotem pracownik komórki koordynującej sporządza notatkę służbową, którą przekazuje do wiadomości swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz Dyrektorowi Generalnemu. Notatka taka zawiera:

- datę spotkania,

- imiona i nazwiska osób obecnych na spotkaniu, w tym wskazanie podmiotu,

- określenie form podjętej zawodowej działalności podmiotu wraz ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom,

- podpis pracownika sporządzającego notatkę.

Notatka jest udostępniana osobom obecnym na spotkaniu.

Prowadzony jest również rejestr wystąpień podmiotów oraz dokumentacji powstałej w wyniku kontaktów z podmiotami występującymi.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Z paragrafu 5 pkt. 2 zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Sportu i Turystyki przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej wynika, że ze spotkania z lobbystami sporządza się notatkę służbową.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Obowiązek sporządzania notatek ze spotkania wynika z paragrafu 5 ust. 2 Zarządzenia nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. Nie wprowadzono szczegółowych wymagań dotyczących tego, jakie informacje powinny być uwzględnione w notatce.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Decyzji nr 2 Dyrektora generalnego MSP z dnia 6 marca 2006 r. w par. 8 pkt 6 zapisano, że pracownik (wskazany przez komórkę merytoryczną prowadzącą proces legislacyjny) biorący udział w spotkaniu, sporządza notatkę służbową ze spotkania. Notatka po zaakceptowaniu przez przedstawiciela ministerstwa prowadzącego spotkanie podlega przekazaniu do komórki koordynującej.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 Decyzji nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, podejmującymi działania wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz innych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także pracowników Gabinetu Politycznego - Z przebiegu każdego kontaktu lobbysty koordynator sporządza notatkę, w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie osób biorących udział w kontakcie.W załączniku w sposób szczegółowy okreslono informacje, które powinny się znaleźć w notatce:

- data oraz godzina rozpoczęcia i zakończenia kontaktu z lobbystą;

- data sporządzenia notatki;

- dane pracownika prowadzącego oraz jego podpis;

- dane osób uczestniczących w kontakcie z lobbystą ze strony Ministerstwa;

- nazwa lobbysty oraz określenie podmiotów, na rzecz których wykonuje działalność lobbingową;

- imię i nazwisko oraz stanowisko osoby reprezentującej lobbystę;

- szczegółowy opis kontaktu, w tym:

a) przedstawienie postulowanego przez lobbystę rozwiązania prawnego,

b) przedstawienie stanowiska, racji i argumentów przedstawionych przez osoby reprezentujące Ministerstwo,

c) opis pism złożonych w trakcie kontaktu podjętego przez lobbystę,

d) przedstawienie ewentualnych prób zachowań podejmowanych przez lobbystę, mogących wskazywać na zamiar korupcyjny oraz reakcji osób reprezentujących Ministerstwo na te próby.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z par. 5. ust. 1 przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki służbowej zawierającej:

1) informację o sprawie, której dotyczyło spotkanie;

2) wskazanie osób uczestniczących w spotkaniu, z podaniem ich stanowiska służbowego - w przypadku pracowników Ministerstwa biorących udział w spotkaniu;

3) wskazanie podmiotu na rzecz, którego podmiot podejmuje działania związane z zawodową działalnością lobbingową;

4) określenie form podjętej działalności lobbingowej, ze wskazaniem, czy polegała ona na wspieraniu określonych projektów, wystąpieniu przeciwko tym projektom, czy też zawierała propozycje nowych rozwiązań, które nie są przedmiotem prac legislacyjnych;

5) wnioski ze spotkania.

http://mac.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa-akty-prawne-informacje-formularz-rejestr_62_62_62_62_62_62_62_62_62.html

załączniki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Paragraf 5 ust. 1 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej stanowi, iż przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki służbowej.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie wprowadzało konieczność dokumentowani spotkań i przygotowywania notatki, która powinna zawierać:

datę spotkania, dane osób w nim uczestniczących (w tym wskazanie podmiotu), określenie podjętej podczas spotkania zawodowej działalności podmiotu zw wskazaniem, czy jej celem było wsparcie czy występowanie przeciwko projektowi, podpis osoby przygotowującej notatkę. Notatka jest udostępniana uczestnikom spotkania.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z par. 4 dokumentowanie kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingowa polega na sporządzeniu notatki.

Ma ona zawierać:

1)datę spotkania;

2) temat spotkania;

3) dane podmiotu wykonującego działalność lobbingową;

4) imiona, nazwiska i stanowiska pracowników Ministerstwa, biorących udział w spotkaniu;

5) informację o przebiegu spotkania;

6) podpis pracownika sporządzającego notatkę;

7) podpis dyrektora departamentu właściwego.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z zapisem par. 4 ust 1. wszystkie kontakty, w tym wysłuchania publiczne (...) powinny być udokumentowane w formie notatki służbowej sporządzonej przez pracownika, z którym się lobbysta kontaktował.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z zapisem zarządzenia nr 7 MON w sprawie sposobu postępowania w MON przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (par 5, pkt 2) sporządzana jest notatka służbowa ze spotkania. W zarządzeniu nie wskazano danych koniecznych do umieszczenia w notatce ze spotkania.
Ministerstwo Finansów | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów nie porusza tej kwestii. Zarządzenie Nr 30/PR/2011 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową nie jest dostępne online.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Zarządzeniu nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową zapisano w par. 3 konieczność dokumentowania kontaktów pracowników KPRM z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową; ze spotkania należy przygotować notatkę zawierającą: datę spotkania; imiona i nazwiska oraz afiliacje osób uczestniczących w spotkaniu; informację o przebiegu spotkania; podpis osoby sporządzającej notatkę.http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.html
29. Czy w BIP ministerstwa znajduje się sprawozdanie za 2014 r. dot. kontaktów z lobbystami
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie opublikowana jest informacja o działaniach lobbingowych za rok 2014.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Oświadczenie jest dostępne w BIP.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie znajduje się dokument pt. Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce prawo/działalność lobbingowa jest dostępna Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Działalność lobbingowa" zamieszczono dokument zatytułowany Informacja dotycząca działań podejmowanych w 2014 r. wobec Ministra Sportu i Turystyki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje takie zamieszczone są w zakładce "Działalność lobbingowa".
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP w zakładce Projekty aktów prawnych/lobbing (https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych/Lobbing znajduje się

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2014.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W Bipie zamieszczone jest Informacja o działaniach podejmowanych w 2014 r. wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP ministerstwa, zakładce Prawo/działalność lobbingowa znajduje się link do podstrony Informacje o działalności lobbingowej. W niej znajdują się informacje o działalności lobbingowej za lata 2006-14, w tym informacja o działalności lobbingowej za rok 2014.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra

Administracji i Cyfryzacji w 2014r. przez podmioty wykonujące

zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Sprawozdanie takie znajduje się w zakładce "Działalność lobbingowa".
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność lobbingowa znajdują się informacja na temat działań podejmowanych wobec Ministra Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Informacja w sprawie działań podejmowanych wobec Ministra Edukacji Narodowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność lobbingowa znajduje się podkatalog

Działania lobbingowe w MON informacja o działaniach lobbingowych prowadzonych w MON -

http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/dzialalnosc-lobbingowa/dziaania-lobbingowe-w-mon-10246/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Tryb działania urzędu" w części poświęconej lobbingowi opublikowano Informacje o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju za lata 2013 - 2014. Nie są to sprawozdania a jedynie informacje, że kontaktów nie odnotowano.
Komentarz ministerstwa: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Działalność lobbingowa" zamieszczone są informacje dotyczące kontaktów z lobbystami w latach 2006 - 2012.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ, w tym również w zakładce "działalność lobbingowa" brak sprawozdania dot. kontaktów z lobbystami za rok 2014.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.htmlW BIP można znaleźć Informację roczną o działaniach podejmowanych wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.
30. Czy w  ministerstwie istnieją wyspecjalizowane komórki zajmujące sie kontaktami z /interesariuszami – innymi niż lobbyści zawodowi-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Takie kompetencje Regulamin organizacyjny nadanie Centrum Informacyjnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Stosownie do zapisu Decyzji nr 2 Dyrektora generalnego MSP z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników ministerstwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej w MSP powołana została tzw. komórka koordynująca - Biuro Ministra - koordynująca kontakty z lobbystami zawodowymi jak i z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/dzialalnosc-lobbingowa/informacje-o-dzialalno
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Stosowanie do Zarządzenia Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określające sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37)

Koordynator wystąpień kierowanych do MON - - Biuro Skarg i Wniosków zajmuje się koordynowaniem kontaktów z interesariuszami innymi niż lobbyści zawodowi.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym za kontakt z podmiotami zewnętrznymi odpowiada Biuro Ministra.
Komentarz ministerstwa: Ustosunkowanie się do ustaleń monitoringu w tym punkcie będzie możliwe po przekazaniu informacji o tym, jakie są to zastrzeżenia.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Według Regulaminu organizacyjnego MSW (zarządzenie nr 18 MSW z 30 maja 2014 r.) zadania w tym zakresie wykonuje przede wszystkim Departament Komunikacji Społecznej.

Dokument jest dostępny w BIP.
Ministerstwo Środowiska | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na BIPie. Pośrednio taką funkcję może pełnić Departament Strategii i Komunikacji.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP/ na stronie www.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji. Prawdopodobnie za kontakty w konkretnych sprawach odpowiadają departamenty merytoryczne.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak możliwości ustalenia.
Komentarz ministerstwa: W zakładce „tryb przyjmowania i załatwiania skarg” znajduje się informacja, iż skargi i wnioski do Ministerstwa można składać na kilka sposobów. Zadanie to w Ministerstwie wykonuje wyodrębniony Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia, przy czym w zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia interesantów przyjmuje Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Z zarządzenia nr 8 dyrektora generalnego MEN z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową wynika, że nie. A z regulaminu organizacyjnego, ze może to być Biuro Organizacyjne.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak takich informacji w regulaminie organizacyjnym MSZ dostępnym w BIP (http://msz.gov.pl/pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/akty_prawne/

i w znajdujących się w BIP opisach zakresów zadań komórek organizacyjnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Z analizy Regulaminu organizacyjnego ministerstwa wynika, że z podmiotami zewnętrznymi kontaktują się departamenty merytoryczne w zakresie swoich kompetencji, a także Biuro Dyrektora Generalnego (zamówienia publiczne).
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Z regulaminu wewnętrznego (zarządzenie MG z 16 listopada 2013) wynika, ze do zadań departamentów należy przygotowanie odpowiedzi na petycje, wnioski, skargi, zapytania obywateli, przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych. (rozdz. 5, apr 17, pkt 12)
Komentarz ministerstwa: Z każdą komórką organizacyjną Ministerstwa Gospodarki, zajmującą się pracami legislacyjnymi na projektem dokumentu rządowego (ustawa, rozporządzenie), interesariusze (inni niż lobbyści zawodowi), np. związki branżowe, zainteresowanymi pracami nad tym projektem mogą kontaktować się oficjalną drogą.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Z Regulaminu organizacyjnego nie wynika, że w celu kontaktów z interesariuszami wyodrębniono specjalną komórkę.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Według par. 17 Regulaminu organizacyjnego ministerstwa dyrektor komórki reprezentuje komórkę organizacyjną wobec innych komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w kontaktach na zewnątrz. Za kontakty z podmiotami zewnętrznymi odpowiada również Biuro Ministra.
Komentarz ministerstwa: W MIiR funkcjonuje w Departamencie Kontroli Wydział Skarg i Wniosków, który przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. Wydział Skarg i Wniosków obsługuje również skrzynkę mailową skargi.wnioski@mir.gov.pl
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: Z Zarządzenia wynika, że za kontakty z interesariuszami innymi niż lobbyści zawodowi odpowiadają komórki merytorycznie właściwe do załatwienia wystąpienia/sprawy.
Komentarz ministerstwa: W strukturze MAC nie istnieje wyspecjalizowania komórka organizacyjna zajmująca się wyłącznie kontaktami z lobbystami. Jedna z komórek organizacyjnych MAC prowadzi sprawy wynikające z art. 10 i 19 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.). Natomiast co do zasady za kontakty z interesariuszami – w zależności od ich zakresu tematycznego – odpowiadają poszczególne komórki organizacyjne MAC np. za kontakty z Obywatelami w sprawach skarg, wniosków i petycji odpowiada Departament Kontroli, Skarg i Wniosków.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Charakter sprawy determinuje kontakt z konkretną komórką (np. z konkretnym departamentem merytorycznym).
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W regulaminie organizacyjnym (załącznik do zarządzenia nr 2 szefa KPRM z 21 lutego 2008 r) zarządzeniem nr. 9 z 7 kwietnia 2014 r. wprowadzono nową jednostkę organizacyjna w KPRM - Biuro Spraw Obywatelskich, którego zakres zadań obejmuje min (par.28, pkt. 1 przyjmowanie , rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych przez obywateli, organizacje społeczne, związkowe oraz inne instytucje do prezesa rady ministrów.
31. Czy w BIP ministerstwa opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Wszelkie informacje dotyczące kontaktów z lobbystami zamieszczone są w zakładce "Działalność lobbingowa" w "Informacjach o działaniach lobbingowych" (lata 2010 - 2014).
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIPie publikowane są zgłoszenia zainteresowania podmiotów zewnętrznych pracami legislacyjnymi do roku 2015 włącznie.

2013 - 4;

2012 - 20;Informacje w zakładce mogłyby być publikowane bardziej przejrzyście (warto wprowadzić widoczną cezurę czasową i oddzielać zgłoszenia z lat kolejnych).
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja taka zamieszczona jest w "Informacji o działaniach podejmowanych wobec Ministra Środowiska przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r."Jest tam mowa o 4 podmiotach.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Kontakty za rok 2014 zostały uwzględnione w odpowiedzi na pyt. 998 (informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2014 r.). Z zakładce działalność lobbingowa - w oświadczeniach za lata 2011-13 opublikowano informacje o kontaktach z lobbystami:

2011- 2,

2012- 9,

2013- 5.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z Informacjami dotyczącymi działań podejmowanych wobec Ministra Sportu i Turystyki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową opublikowano informacje o kontaktach:

- 2014 - 0,

- 2013 - 0,

- 2011 - 1,

- 2010 - 1,

- 2009 - 0.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Opublikowane są w zakładce "Działalność lobbingowa". Liczba kontaktów:

- 2014 - 0,

- 2013 - 2,

- 2012 - 4,

- 2011 - 0.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje te publikowane są w zakładce "Działalność lobbingowa".
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Prawo/działalność lobbingowa/informacje o działalności lobbingowej w informacji za rok 2010 poinformowano, że do MSP wpłynęło jedno zgłoszenie podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową Na stronie zamieszczone zostały notatki ze spotkań.Poza tym wg. informacji umieszczonych w BIP MSP w okresie od 2006 do 2014 r nie odbyły się inne spotkania z lobbystami.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Według informacji z BIP takich kontaktów nie było.
Komentarz ministerstwa: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: Są to wystąpienia, które miały miejsce w 2013 r. W informacji o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec ministra w 2013 r (zakładka działalność lobbingowa) poinformowano o 3 takich działaniach.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacje takie znajdują się w zakładce "Działalność lobbingowa". Dotyczą one kontaktów w latach 2012 - 2014. Odnotowano tylko jeden kontakt w 2013 roku.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce Działalność lobbingowa - znajduje się katalog Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi. W tym katalogu można znaleźć Korespondencje z 2014 i 2013 r. W 2014 - 2, w 2013 - 1 .

Te same dane można znaleźć w Informacjach na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za rok 2013 i 2014.

Danych z lat wcześniejszych brak.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jedynie w Informacji ws. działań podejmowanych wobec MEN w 2012 r. podano, ze zgłosił się do MEN jeden lobbysta. Jednak do zgłoszonej sprawy organem właściwym był minister zdrowia.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W BIP można znaleźć informację o jednym (1) kontakcie z lobbystą:

zakładka projekty aktów prawnych/lobbing /

Udostępnianie informacji o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Opublikowano informacje dotyczące kontaktów z lobbystami w latach 2006 - 2012.

W roku 2012 odnotowano 6 zgłoszeń, a w 2011 r. 2 zgłoszenia.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W zakładce działalność lobbingowa znajduje się informacja o 1 (jednym) takim kontakcie. Miał on miejsce w 2011 roku.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie odnaleziono takich informacji w BIP.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji w BIP o kontaktach podejmowanych przed 2014 r.
Komentarz ministerstwa: W Informacjach rocznych na temat zawodowej działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa podejmowanej wobec Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za poszczególne lata znajdują się informacje o kontaktach z lobbystami. W przypadku zaistnienia działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową informacje o tych działaniach są udostępniane niezwłocznie w BIP.
Informacje te są opublikowane w BIP KPRM na podstronie:http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.html
32. Czy w BIP ministerstwa istnieje zakładka dotycząca zasad prowadzenia działalności lobbingowej (jeśli tak, w komentarzu podaj do niej link)-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: http://www.mos.gov.pl/kategoria/226_lobbing/
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz ministerstwa: http://bip.msit.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/zasady-dzialalnosci-lo
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: http://bip.msw.gov.pl/bip/dzialalnosc-lobbingowa
Ministerstwo Finansów | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: LINK: http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/dzialalnosc-lobbingowa/1240,Dzialalnosc-lobbingowa-informacje-ogolne.htmlW zakładce umieszczono:

- podstawy prawne prowadzenia działalności lobbingowej, oraz informację, ze w MSP obowiązuje

Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dn. 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

- link do działu PRAWO, gdzie zamieszczone są projekty aktów prawnych (tworzenie prawa) oraz program prac legislacyjnych, a także obowiązujące akty prawne związane z działaniami MSP.

- Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego (załącznik do rozporządzenia).

- przekierowanie do strony, na której zamieszczono Informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową podejmowanych wobec MSP.Jest to jedna z najlepiej przygotowanych przez Ministerstwa stron dot. prowadzenia działalności lobbingowej.
Komentarz ministerstwa: http://bip.msp.gov.pl/bip/prawo/tworzenie-prawa/dzialalnosclobbingowa/
1240,Dzialalnosc-lobbingowa-informacje-ogolne.html
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz ministerstwa: W MIiR obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące lobbingu, dokumenty w tej sprawie: http://mir.bip.gov.pl/tryb-dzialania-urzedu/lobbing.html
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz ministerstwa: Wyjaśnienia jak w pkt 68. Niemniej jednak w BIP MAC znajduje się informacja, która komórka organizacyjna MAC prowadzi sprawy wynikające z art. 10 i 19 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.).
http://mac.bip.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/dzialalnosc-lobbingowa-akty-prawne-informacje-formularz-rejestr_62_62_62_62_62_62_62_62_62.html
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz ministerstwa: http://www.mpips.gov.pl/bip/dzialalnosc-lobbingowa/
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: http://www.bip.mz.gov.pl/legislacja/dzialalnosc-lobbingowaW zakładce znajdują się następujące informacje:- Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej- Informacje na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej za lata 2013-14.- Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymiW innych ministerstwach zamieszczane są informacje na temat działań podejmowanych wobec ministerstwa również z wcześniejszych lat (od 2010).
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Gospodarki | Tak, ale
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak, ale
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: http://www.bip.nauka.gov.pl/dzialalnosc-lobbingowa/

Strona zawiera tylko 3 sprawozdania roczne.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak, ale
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
33. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy istnieje w ministerstwie jednostka odpowiedzialna za kontakt z lobbystami]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
34. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono tryb postępowania podczas kontaktów z lobbystami]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
35. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono sposób rejestracji i koordynacji kontaktów z lobbystami]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
36. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [czy określono dokumentowanie kontaktów i sprawozdawczość]
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Ministerstwo Środowiska | Tak
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Ministerstwo Finansów | Nie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
37. Jeśli taka zakładka istnieje to czy zawiera ona informacje o: (korzystając z listy poniżej, zaznacz odpowiednie elementy) [Żadne z powyższych]
+
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajdują się informacje na temat działań podejmowanych wobec Ministra Sprawiedliwości przez podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w latach od 2013- 2015 r.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakłądce znajują się:
- informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra Gospodarki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach 2007-14.
Informacje dot. prawa regulującego działalność lobbingową
Ustawa o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - tekst do pobrania
Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw
oraz informacje, gdzie szukać aktów prawnych, nad którymi pracuje ministerstwo i wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego do pobrania.

Ponadto na końcu znajdują się ilustracje (niejasno) prezentujące sposób i zasady postępowania w MG ze zgłoszeniami lobbystów oraz procesy i zadania dot. lobbingu w stanowieniu prawa. Brakuje wewnętrznego uregulowania, do którego ilustracje byłyby załącznikiem.

Z opisu ilustracyjnego w zakładce wynika, że za kontakt z lobbystą odpowiada koordynator projektu - wyznaczona osoba z departamentu merytorycznego odpowiedzialna za dany projekt aktu prawnego; jej dane są podane na stronie pod projektem aktu prawnego. Przesłane dokumenty przekazuje ona do koordynatora departamentalnego, który umieszcza je na stronie internetowej. Koordynator projektu odpowiada za przekazywanie informacji o wszystkich merytorycznych zmianach w projekcie aktu prawnego.
Nie wiadomo, czy i jeśli, to w jaki sposób dokumentowane są spotkania i rozmowy z lobbystami. Nie wiadomo, jaki jest sposób postępowania w przypadku spotkań z lobbystami.
Opis ilustracyjny powinien być uzupełnieniem do opublikowanej w BIP regulacji wewnętrznej (a takiej nie ma w BIP- nie wiadomo, czy MG wprowadziło taką regulację).
Komentarz ministerstwa: Z każdą komórką organizacyjną Ministerstwa Gospodarki, zajmującą się pracami legislacyjnymi na projektem dokumentu rządowego (ustawa, rozporządzenie), lobbyści zawodowi, zainteresowanymi pracami nad tym projektem mogą kontaktować się na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080).
W Ministerstwie Gospodarki kontakty z lobbystami odbywają się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080) nie nakłada obowiązku rejestrowania spotkań z lobbystami.
W Ministerstwie Gospodarki kontakty z lobbystami oraz sprawozdawczość z tych kontaktów prowadzone są na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414,
z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r.
w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr 181, poz. 1080).
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce zamieszczone są jedynie informacje dotycząca działań podejmowanych wobec Ministra Sportu i Turystyki przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach 2009 - 2014.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce projekty aktów prawnych/lobbing /

https://bip.minrol.gov.pl/Projekty-aktow-prawnych/Lobbingdostępna jest jedynie

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2014 i informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową - Wystąpienie zawodowej lobbystki;UWAGA:

trudny dostęp do informacji z lat wcześniejszych - przez wyszukiwarkę ministerstwa można dotrzeć do starszych za rok 2007 czy 2009.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W zakładce "Działalność lobbingowa" zamieszczono:

- Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia wraz z podstawą prawną - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw;

- Rejestr podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową;

- Informacja o działaniach podejmowanych wobec Ministra Finansów przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w latach 2012 - 2014;

- Zgłoszenia poszczególnych podmiotów (lata 2012 - 2015).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Są dostępne tylko sprawozdania roczne.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Brak ww. informacji.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zakładka zawiera tylko informacje dot. działań podejmowanych wobec Ministra Edukacji Narodowej przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingowa w latach 2008-2014.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Istnieje w BIP zakładka "działalność lobbingowa", nie umieszczono w niej żadnych informacji dotyczących sposobu prowadzenie działalności lobbingowej.https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/akty_prawne/dzialalnosc_lobbingowa/W zakładce zamieszczono dwa dokumenty dot. roku 2011 - jest to Informacja o działaniach lobbingowych podejmowanych wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2011 oraz korekta tej informacji.Brak rocznych sprawozdań z okresu wcześniejszego i późniejszego, które powinny być składane co roku zgodnie z ustawą z 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Art. 18. 1. Kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej opracowują raz w roku, do końca lutego, informację o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową).
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Wszystkie powyższe kwestie normuje Zarządzenie nr 2/Z/12 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacje te znajdują się w opublikowanym pod odnośnikiem "Sposób postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową" zarządzeniu nr 1 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska z 10 maja 2006 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Środowiska wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajdują się jedynie Informacje o działaniach podejmowanych wobec Ministra Spraw Wewnętrznych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w latach 2011 - 2014.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajdują się:
- Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz.U. 2011 nr 181 poz. 1080)
- Decyzja nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa z dn. 6 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.
Wzór urzędowego formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego (załącznik do rozporządzenia)
oraz informacje, że w dziale Prawo zamieszczone są projekty aktów prawnych oraz program prac legislacyjnych oraz informacja o działaniach podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową podejmowanych wobec MSP
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce opublikowano odpowiednie dokumenty:

- Decyzję nr 4 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową, podejmującymi działania wobec Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz innych członków kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także pracowników Gabinetu Politycznego;

- Zarządzenie nr 21 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa - z załącznikami.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce znajduje się Zarządzenie nr 8 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej; określa ono szczegółowy sposób postępowania pracowników Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposób dokumentowania podejmowanych kontaktów.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: W zakładce umieszczono:
- Informacje na temat działań podejmowanych wobec Ministerstwa Zdrowia przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
- Zgłoszenia zainteresowania nad pracami legislacyjnymi - Zarządzenie Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Zdrowia wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. Warto zwrócić uwagę: Na stronie www ministerstwa znajduje się zakładka przeciwdziałanie korupcji oraz katalog procedury przyjmowania klientów zewnętrznych (http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/procedura-przyjmowania-klientow-zewnetrznych) z opisem procedury specjalnie przygotowanej na potrzeby newralgicznych kontaktów z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego związanych z tworzeniem listy leków refundowanych. W 2014 r. obowiązywała Procedura przyjmowania klientów zewnętrznych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2013 - przygotowana na podstawie zarządzeń z 2006 r. Rozpatrywanie wniosków refundacyjnych należy do Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, tj. Wydziału Refundacyjno-Prawnego i Wydziału Refundacyjno-Analitycznego. W związku z tym istnieje niebezpieczeństwo nacisków zewnętrznych i ewentualnego wystąpienia mechanizmów korupcyjnych, które mogą się przejawiać np. w lobbowaniu ws konkretnych leków lub grup limitowych. W tych sprawach procedura wymaga współpracy między Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji a jednostką koordynującą (Biurem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia), która – jeśli pojawiają się wątpliwości – rozstrzyga o nielobbingowym lub lobbingowym charakterze spotkania.
Procedura wymaga, aby wszyscy klienci zewnętrzni zgłaszali chęć odbycia spotkania odpowiednio wcześniej (co najmniej 5 dni) składając wniosek, który musi zawierać prezentację tematu spotkania w formie agendy.
Określone grupy klientów zewnętrznych są zobowiązane do przedstawienia informacji dotyczących źródeł finansowania podmiotów, które mają być reprezentowane na spotkaniu, lub okoliczności prawnych czy faktycznych, które mogą przynieść korzyści finansowe albo obietnice tych korzyści stronie reprezentującej. Jeśli do przedstawionych informacji pojawiają się zastrzeżenia to Departament Polityki Lekowej i Farmacji nie wyraża zgody na spotkanie. W tej sytuacji pozostaje kontakt pisemny – wszystkie informacje są przekazywane droga korespondencyjną.
Spotkanie z klientem zewnętrznym jest rejestrowane elektronicznie. Na żądanie klienta może zostać przygotowany pisemny protokół ze spotkania.
Procedura wyznacza również obowiązki i określa specyficzną organizację pracy Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji (DPLiF) odpowiadającego za techniczne aspekty prowadzenia spotkań oraz obieg dokumentacji pomiędzy członkiem Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialnym za politykę lekową, komórką organizacyjną właściwą w tym obszarze oraz komórką koordynującą.
Szczególna ostrożność w kontaktach z klientami zewnętrznymi dotyczy działalności innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, np. Departamentu Matki i Dziecka odpowiadającego min. za zakup szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Odpowiedzialny za ten obszar pracownik Departamentu uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami firm farmaceutycznych. Zgodę na spotkanie z udziałem pracowników Ministerstwa i przedstawicieli firm wydaje członek kierownictwa ministerstwa nadzorujący Departament Polityki Lekowej. Odpowiedzi na pytania producentów szczepionek, posłów, senatorów lub organizacji pozarządowych zainteresowanych zmianami w Programie Szczepień Ochronnych są konsultowane z Pediatrycznym Zespołem Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych lub innymi podmiotami – konsultantami krajowymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Pracownicy Departamentu Matki i Dziecka są nie mogą przyjmować upominków od klientów zewnętrznych.
Kolejnym obszarem zagrożonym wystąpieniem korupcji, a związanym z kontaktami z klientami zewnętrznymi jest praca Wydziału Uznawania Kwalifikacji w Zawodach Medycznych Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracownicy Wydziału często kontaktują się z klientami zewnętrznymi, oczekującymi uznania ich kwalifikacji medycznych zdobytych za granicą lub uzyskanych w Polsce do wykorzystania za granicą. Aby wyeliminować potencjalne zagrożenie korupcyjne do obsługi jednego klienta zewnętrznego wyznacza się co najmniej dwóch pracowników Wydziału; ponadto naczelnik Wydziału i dyrektor Departamentu monitorują również ich pracę.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP, w zakładce Działalność urzędu/ działalność lobbingowa znajdują się dwie zakładki: (1) zasady prowdzenia dzaiłalności lobbingowej oraz (2) działania lobbingowe w MON.
W zakładce 1 znajduje się informacja o Zarządzeniu Nr 7/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. określającym sposoby postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej (Dz. Urz. Z 2007 r. Nr 4, poz. 37) oraz omówienie rozwiązań zapisanych w zarządzeniu. Są to najważniejsze informacje dot. tego jaka komórka (Biuro Skarg i Wniosków) koordynuje wystąpienia kierowych do MON; jaka formę mogą przyjmować wystąpienia oraz procedura postępowania z wystąpieniami podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową ( zadania koordynatora, zadania jednostek właściwych) oraz wystawieniami pochodzącymi od podmiotów nieprowadzających zawodowej działalności lobbingowej.
W zakładce 2 umieszczono informacje o działaniach lobbingowych w MON za lata 2006-14 (sprawozdania o działaniach prowadzonych wobec ministra obrony narodowej)
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/dzialalnosc-lobbingowa/2502,lobbing-w-KPRM.htmlW zakładce umieszczone zostało Zarządzenie nr 20 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu postępowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową. Wyznaczono w nim jednostkę koordynująca kontakty z lobbystami,określono tryb postępowania w KPRM z podmiotami wykonującymi działalność lobbingowa tak zawodową jak i bez wpisu do rejestru.

Określone zostały rodzaje kontaktów, które mogą być nawiązywane z przedstawicielami KPRM. Są to: zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego; złożenie wniosku o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej; przedstawienie opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych; zgłoszenie propozycji spotkania.

Wyznaczono komórkę - Departament Prawny (DP)- odpowiedzialną za koordynację kontaktów, rejestrację, kontrolę, formalną weryfikację i odpowiadanie na zgłoszenia. Ze spotkań z lobbystami przygotowywana jest notatka, której struktura została określona w zarządzeniu. DP może przekazać sprawę do innych komórek organizacyjnych KPRM, ale jak wspomniano wcześniej gromadzi całą dokumentację na temat kontaktów z lobbystami oraz przygotowuje doroczne sprawozdania.
38. Czy w  ministerstwie istnieje regulamin/ zarządzenie/inny dokument dot. udzielania zamówień publicznych-
+
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Istnieje dokument z 16 kwietnia 2014 r. Procedury udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Środowiska. Zastąpił on dokument o tym samym tytule przyjęty 2 stycznia 2013 r. (również dostępny na stronie). Dokument składa się z 6 rozdziałów i zawiera 22 paragrafy.Na końcu dokumentu znajduje się uzasadnienie. Rozdziały obejmują:

- Przepisy ogólne,

- Postępowanie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy,

- Postępowanie, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro,

- Umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- Plan zamówień publicznych oraz sprawozdawczość,

- Przepisy przejściowe i końcowe.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik do zarządzenia Nr 10 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 2012 r.

Nie jest publikowany w BIPie ministerstwa.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie w ministerstwie obowiązuje zarządzenie nr 2/FR/2014 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Finansów z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych i dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych.

Zarządzenie nie jest dostępne w BIPie i na stronie internetowej ministerstwa, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.W zarządzeniu uregulowano szczegółowo kwestie przeprowadzania postępowań dot. zamówień publicznych i zakupów finansowanych ze środków publicznych. Załącznikami do zarządzenia są: Regulamin planowania i sprawozdawczości zamówień publicznych,

Regulamin postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,

Regulamin dokonywania zakupów finansowanych ze środków publicznych,

Regulamin pracy komisji przetargowej, Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia niejawnego

2. Regulaminy: planowania, postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, oraz pracy komisji przetargowej stosuje się również do umów ramowych

oraz konkursów.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenie nr 5 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w procesie dokonywania wydatków publicznych. W zarządzeniu tym uregulowane zostały następujące kwestie: planowanie wydatków, cele i zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, umowy w sprawach zamówień publicznych, koordynacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Biurze Dyrektora Generalnego, dokonywanie zakupów i zawieranie umów, których nie dotyczą przepisy ustawy, ewidencja wniosków, planów zakupów, umów oraz dokumentacji. Zarządzenie zawiera 9 załączników (pozyskanych wraz z nim w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej).

W regulaminie określono zasady dokonywania zakupów i zawierania umów,

do których nie stosuje się przepisów ustawy i wskazano sytuacje, w których nie obowiązuje konieczność sporządzenia wniosku o dokonanie zakupu/zaangażowanie środków publicznych.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie nr 10 Dyrektora Generalnego MEN z dnia 21 lipca 2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w MEN.

W zarządzeniu opisano tryb przygotowania planu zamówień, komórki i osoby merytorycznie i organizacyjnie odpowiedzialne za koordynację postępowań, sposób powoływania i pracy przewodniczącego, sekretarza i członków Komisji, sposób przygotowania umowy i wskazuje się na inne uregulowania/procedury, które odnoszą się do zamówień o wartości szacunkowej o której mowa w art. 4 ust. 8 pzp (poniżej 30 tys euro).Zarządzenie nie jest dostępne w BIP, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień zawierających informacje niejawne oraz do których stosuje się przepisy art 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP MSZ, można je uzyskać w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej.Załącznikiem do zarządzenia jest regulamin udzielania zamówień. Określa on sposoby prowadzenia postępowania, sposób powoływania i pracy komisji, w tym składanie oświadczeń o bezstronności, stosowanie trybu konkurencyjnego i niekonkurencyjnego. Tryb niekonkurencyjny może być zastosowany jeśli zachodzi co najmniej jedna z przesłanek:

zamówienie może być zrealizowane wyłącznie przez jednego wykonawcę;

zachodzi konieczność natychmiastowego udzielenia zamówienia, czego nie można było wcześniej przewidzieć i nie ma możliwości zastosowania trybu konkurencyjnego; zachowanie trybu konkurencyjnego byłoby sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa.Jak już wcześniej wspomniano oddzielny paragraf został poświęcony procedurom antykorupcyjnym - dot. one członków komisji przetargowej, którzy nie mogą w trakcie trwania postępowania starać się i prowadzić rozmów dotyczących zatrudnienia, podejmowania pracy zarobkowej na podstawie innego tytułu, świadczenia usług lub wykonywania innych zajęć na rzecz wykonawców, przez nich samych, ich małżonków czy osoby pozostające z nimi na wspólnym gospodarstwie domowym; nie mogą też w trakcie trwania postępowania przyjmować od wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia żadnych korzyści majątkowych lub osobistych, ani ich obietnicy, bezpośrednio lub pośrednio, dla siebie lub dla kogoś innego.

W treściach zaproszeń do negocjacji lub zaproszeń do składania wniosków umieszcza się klauzule zakazujące:

- zamawiającemu i jego bliskim w trakcie trwania powstępowania oferowania i prowadzenia rozmów o zatrudnieniu, podejmowaniu pracy zarobkowej i wykonywaniu innych działań an rzecz wykonawców; - wykonawcom w trakcie trwania postępowania obiecywania i wręczania korzyści majątkowych lub osobistych osobom wykonującym czynności po stronie zmawiającego i jego bliskim;

- zaproszeni do składania wniosków lub zaproszeni do udziału w negocjacjach nie mogą kontaktować się między sobą w sprawach związanych z postępowaniem, ani uzgadniać ofert czy informować się o ich treści.

W projekcie i w umowie umieszczane są klauzule zakazujące określonych kontaktów między wykonawcą a oferentem, a ich naruszenie lub złamanie skutkuje rozwiązaniem umowy.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W MON wprowadzone zostały wewnętrzne regulacje.

Pierwsza to Zarządzenie nr 12 Dyrektora Generalnego MON z 30 grudnia 2014 r. i załącznik jakim jest Regulamin udzielania przez MON zamówień publicznych na terenie RP - niedostępne w BIP.Druga to Decyzja Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189) oraz § 1 pkt 8 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustalono w nim zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień, do których – zgodnie z art. 4 pkt 5b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) – nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o których mowa w art. 346 ust. 1 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, określa regulamin stanowiący załącznik do decyzji.Określone w niej zostały zasady i tryb udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień, dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa; jakie szczególne wymogi (związane z obronnością) powinno spełniać zamówienie; sposób przygotowania postępowania o udzielnie zamówienia (powoływanie kierownika i komisji, zadania, sytuacje wyłączenia członków komisji, zasady wykluczenia z postępowania; warunki, jakie muszą spełniać potencjalni oferenci, w tym szczególne wymagania wobec oferentów/wykonawców spoza Polski); zasady przeprowadzenia postępowania i zawierania umów.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością przyjęte zostały procedury:

- „Planowanie zamówień publicznych” B.1.4.1 opisująca czynności podejmowane przy planowaniu zamówień publicznych;

- „Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych” (B.1.4.2);

- „Zakup towarów i usług bez konieczności stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych” (B.1.4.3)

Ustalone zostały zasady sprawdzania towarów pod kątem ich zgodności

z zamówieniem, a także zasady zabezpieczania towarów i usług w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zapisy dotyczące zakupów i wszystkich czynności związanych z zamówieniami są gromadzone i przechowywane.

Źródło informacji: Księga jakości. Wersja 9.0Treść procedur nie jest dostępna w BIP.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Jest to Zarządzenie Nr 5 Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 luty 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych.Zarządzenie nr 5 nie jest dostępne w Dzienniku urzędowym, zostało przekazane w odpowiedzi na udip.W Dzienniku Urzędowym MSP zamieszczono zarządzenie nr 60 MSP z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych. Wz z faktem, że monitoringowi podlega rok 2014, nie analizujemy tego dokumentu.Zarządzenie nr 5 reguluje sposób przygotowania i przeprowadzenia postępowań/zakupów podlegających ustawie prawo zamówień publicznych i dokonywanie zakupów i zawieranie umów niepodlegających ustawie.W dokumencie wskazano zakres odpowiedzialności osób, komórki koordynujące i realizujące działania związane z zamówieniami, przedstawiono kolejność podejmowanych działań przygotowujących postępowania oraz sposób prowadzenia postępowania, jak też sposób realizacji umów.Oddzielny rozdział poświecono realizacji zakupów niepodlegających ustawie; mieszczą się tu również działania związane bezpośrednio z zadaniami realizowanymi przez MSP, np: dofinansowanie procesów prywatyzacyjnych lub uzupełnianie brakujących środków na pokrycie upadłości; zakupy lub objęcia akcji oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego, wypłacanie kar i odszkodowań, realizacja wyroków (...), płatności podatków i innych opłat o charakterze publiczno-prawnym. Przedstawiony jest sposób procedowania z tego rodzaju opłatami - dyrektor właściwej komórki zwraca się do Dep. Budżetu i Finansów o dokonanie zapłaty i jednocześnie przedstawia dokumenty wskazujące tytuł prawny dla tych działań.Rejestry umów, w tym umów o zamówienie publiczne prowadzi Departament Budżetu i Finansów. Biuro Dyrektora generalnego prowadzi plan zakupów i rejestr udzielonych zamówień publicznych.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie MSP z dnia 30.12.2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa
w procesie dokonywania wydatków publicznych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Zarządzenia 23/2012 dyr. generalnego MAC z dnia 6.04.2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych w MAiC.Dokument dot: planowania zamówień, postępowania do których nie stosuje się przepisów ustawy na pods. art 4 pkt 8 ustawy; postępowań do których stosuje się przepisy ustawy; pozostałych postępowań do których nie stosuje się ustawy na podstawie art 4 ustawy, za wyjątkiem pkt 4,7,11.W dokumencie wskazano tryb postępowania i osoby odpowiedzialne za podejmowanie określonych decyzji. W zarządzeniu zostały doprecyzowane wymagania dot. składania oświadczeń przez członków komisji przetargowych, biegłego czy innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Obowiązek składania oświadczeń nie dotyczy sytuacji zastosowania innych trybów zamówień.Zarządzenie nie jest dostępne w BIP, przekazany w odpowiedzi na ankietę "społeczny monitoring konfliktu interesów".
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie Nr 23/2012 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji na analizowanych stronach internetowych.Warto zwrócić uwagę na fakt, iż Regulamin organizacyjny mówi wprost o procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych, nad którymi nadzór sprawuje Departament Finansowy.
Ministerstwo Gospodarki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/na www brak takich informacji.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 11 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Gospodarki
z dnia 07.04.2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych
w Ministerstwie Gospodarki (z późn. zm.).
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji w BIP oraz na stronie ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak jakichkolwiek informacji w BIP/na stronie www. W związku z tym, ze w odpowiedzi na dip przesłono nam zarządzenie dot. powołania komisji przetargowej, to powinien istnieć dokument regulujący kwestie udzielania zamówień.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak informacji na stronach.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: Brak odpowiednich informacji na stronie i w BIPie ministerstwa.
Komentarz ministerstwa: W 2014 roku w Ministerstwie istniało/funkcjonowało zarządzenie
nr 9/2013 Dyrektora Generalnego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zamówień publicznych.
Obecnie obowiązuje zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Generalnego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w MPiPS jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 posiada Instrukcje wykonawcze, w tym Instrukcję realizacji zamówień publicznych.
Ministerstwo Zdrowia | Brak możliwości ustalenia
Komentarz zbierającego dane: W BIP/ na www nie można znaleźć takich informacji.
Komentarz ministerstwa: Zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego MZ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień publicznych oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowej w Ministerstwie Zdrowia
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: W ankiecie na temat społecznego monitoringu konfliktu interesów poinformowano, że w KPRM wprowadzono takie uregulowanie: Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nie jest ono dostępne w BIP.W zarządzeniu zapisano procedurę udzielania zamówień publicznych w KPRM.

Wskazane są osoby odpowiedzialne za przygotowanie i zatwierdzenie wniosku o udzielenie zamówienia (wyszczególniono sytuacje nie wymagające przygotowania wniosku), opisano sposób realizacji zamówienia: przygotowanie i realizację umowy, opisano obieg faktur i rachunków, sposób prowadzenia postępowania przy zamówieniach dot. kwot poniżej i powyżej unijnego progu.

Oddzielny rozdział został poświęcony czynnościom wykonywanym przy realizacji umów w Centrum Usług Wspólnych, w którym KPRM zapewniła sobie konieczność konsultowania oraz kontroli nad kolejnymi etapami realizacji zamówienia przez CUW.
Komentarz ministerstwa: W KPRM w zakresie udzielania zamówień publicznych obowiązują:
-Zarządzenie nr 7 Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia procedury udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ze zm.),
-Zarządzenie nr 23 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2009 r. w sprawie udzielania zamówień, zawierania i ewidencjonowania umów oraz obiegu dowodów księgowych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (ze zm.).
Zarządzenia te kompleksowo regulują kwestię udzielania zamówień publicznych przez KPRM.
39. Czy w  BIP ministerstwa publikowane są rejestry umów zawartych w trybie przetargowym-
+
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: W BIP można znaleźć rejestry umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym w roku 2015, 2014 i 2013.http://bip.mon.gov.pl/dzialalnosc-urzedu/artykul/rejest-umow/rejestr-

1032479/W rejestrze podane są następujące - podstawowe informacje:

nr umowy, wykonawca, data zawarcia umowy, termin realizacji umowy, przedmiot umowy, wartość umowy.MON jest JEDYNYM ministerstwem, które prowadzi taki rejestr.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Nie ma takiej zakładki. W zakładce zamówienia publiczne też nie ma wyodrębnionego rejestru umów.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów.
Ministerstwo Środowiska | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak stosownych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.
Ministerstwo Gospodarki | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów zawieranych w trybie przetargowym.W zakładce BIP zamówienia publiczne

http://bip.mg.gov.pl/Zamowienia+publiczne

zebrano informacje :

1) Zamówienia realizowane zgodnie z przepisami ustawy PZPd - od 2008 roku;

2) Zamówienia realizowane bez stosowania przepisów ustawy PZP - od 2013 r.

3) informacje o przetargach NATO

4) Przetargi OECD - w 2015 r.
Komentarz ministerstwa: W BIP ministerstwa publikowane są ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie ministerstwa publikowane są wyłącznie dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego czyli:

- ogłoszenie,

- SIWZ,

- formularz oferty,

- pytania i odpowiedzi,

-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamieszczono dokumentację przetargową z lat 2007 - 2015.

Z informacji zamieszczonych w BIPie wynika, że ewidencję przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi Biuro Administracyjne, a rejestry umów Biuro Dyrektora Generalnego.
Komentarz ministerstwa: Nie ma obowiązku publikacji umów zawartych w trybie przetargowym.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: Rejestr udzielanych przez Ministerstwo zamówień publicznych powyżej kwoty 3000 EURO jest prowadzony przez Biuro Administracyjno-Finansowe. Rejestr nie jest publikowany w BIPie.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP nie są publikowane rejestry umów zawartych w trybie przetargowym.Ww BIP w zakładce zamówienia publiczne (https://bip.minrol.gov.pl/Zamowienia-Publiczne) dostępne są przy ogłoszeniach przetargowych (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego) informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz lista zgłoszonych oferentów z uzyskaną punktacją.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Nie
Komentarz zbierającego dane: MSP nie publikuje w BIP rejestru umów zawartych w trybie przetargowym.W BIP znajduje się zakładką Ogłoszenia, w niej katalog Zamówienia publiczne. W tabeli zebrane są ogłoszenia o zmówienia publiczne wraz z SIWZ i innymi załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (wynik), dołączone jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. W archiwum dostępne są ogłoszenia dot. zamówień ogłaszanych przez MSP od 2003 r.W zawiadomieniu o wyborze podana jest informacja o zwycięskim wykonawcy,uzasadnienie wyboru, jak też przedstawione są firmy, które złożyły oferty w postępowaniu (nazwa firmy i adres), nie podaje się ceny zaproponowanej przez zwycięskiego oferenta. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia podane są dane zamawiającego, opisany przedmiot zmówienia, procedura, oraz szacunkowa wartość zamówienia, podana najniższa i najwyższa cena jak też cena wybranej oferty (której brak w zawiadomieniu).Rejestry umów, w tym umów o zamówienie publiczne prowadzi Departament Budżetu i Finansów. Biuro Dyrektora generalnego prowadzi plan zakupów i rejestr udzielonych zamówień publicznych.
Komentarz ministerstwa: Na stronach BIP publikowana jest dokumentacja przetargowa wraz
z wynikami: http://bip.msp.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów w BIP.
Komentarz ministerstwa: Umowy o zamówienia publiczne, zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP brak rejestrów umów zawartych w trybie przetargowym.W zakładce w BIP "zamówienia publiczne" umieszczono 20 ofert/ogłoszeń o zamówienie - dot. przetargów nieograniczonych (daty od października 2014 r) - wraz z SIWZami, załącznikami, odpowiedziami na pytania i informacje o wyborze. W Informacji podano dane dot. najkorzystniejszej(ych) zwycięskiej(ich)ofercie(ach)oraz informacje o pozostałych oferentach obiegających się o realizację zamówienia z podaniem: minimum - nazwy/adresu, cena brutto i punktacji ogólnej lub też szerzej:
nazwy/adresu, kwoty brutto, oraz innych ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia kryteriów jak np. terminy, a także liczbę punktów za najważniejsze kryteria oraz całkowita punktację.
Komentarz ministerstwa: W ustawie o dostępie do informacji publicznej nie został określony obowiązek publikowania rejestrów umów, a jedynie informacji o prowadzonych rejestrach i zasadach dostępu do tych rejestrów, a ten z kolei został wypełniony. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w BIP MAC publikowane są informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Należy również zaznaczyć, że ww. informacje, po stosownym zanonimizowaniu, podlegają udostępnieniu na wniosek.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestrów umów.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Nie
Komentarz zbierającego dane: Brak rejestru umów w BIP.
Komentarz ministerstwa: Ogłoszenie o zawarciu każdej umowy będącej efektem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest publikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – http://www.uzp.gov.pl, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: w BIP MZ nie publikuje się rejestrów umów zawartych w trybie przetargowym.
Komentarz ministerstwa: Brak jest ustawowego obowiązku publikowania w BIP tych informacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIPie MEN nie są publikowane rejestry umów zawartych w trybie przetargowym.

W zakładce zamówienia publiczne dostępne są archiwalne informacje dot. trybu przetargów nieograniczonych - w zestawie znajdują się: ogłoszenie, SIWZ, załączniki, ew. odpowiedzi an pytania oraz informacja o rozstrzygnięciu przetargu, w tym: dane zwycięzcy (nazwa firmy, adres), a także informacja o ofertach złożonych przez pozostałych oferentów (nazwa firmy, adres, przyznane punkty).
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP MSZ brak rejestrów umów zawartych w trybie przetargowym.W zakładce Zamówienia publiczne (https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/zamowienia_publiczne/) można znaleźć plany zamówień publicznych, korekty planów zamówień publicznych oraz niewykorzystywane

archiwum zamówień publicznych.

Informacje o wynikach przetargów (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) są dołączane do ogłoszeń o przetargach. w informacji o wyniku podane są dane innych uczestników postępowania i oferowane ceny, uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Nie
Komentarz zbierającego dane: W BIP KPRM nie ma takiego rejestru.W zakładce zamówienia publiczne (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/1323,Zamowienia-publiczne.html) znajdują się linki do katalogów:

Postępowania wszczęte

Postępowania rozstrzygnięte

Postępowania unieważnione

Archiwum zamówień

W archiwum zebrano zamówienia z lat 2008-10, w katalogu zamówienia rozstrzygnięte zebrano zamówienia ogłaszane od 2011 r. W materiale archiwalnym znajdują się ogłoszenia, dokumentacja: SWIZy, załączniki, wzory umowy i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W zawiadomieniu wskazany jest zwycięski oferent, ponadto zamieszczona jest informacja o pozostałych oferentach - nazwa firmy, oferowana cena, kryteria, waga i przyznane punkty.
40. Czy ministerstwo w 2014 r. w ramach służby przygotowawczej prowadziło szkolenia dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Z ankiety nie wynika czego dokładnie dotyczyły przeprowadzone szkolenia.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak szczegółowej tematyki szkoleń.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynikaj z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Nie wskazano jednak precyzyjnie tematów szkoleń.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi uzyskanej na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej MG wskazało, że 21 osób uczestniczyło w tych szkoleniach.
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z ankiety złożonej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brak informacji czego konkretnie dotyczyło szkolenie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak szczegółowych informacji o tematyce szkoleń.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź na wniosek o udip - bez konkretnego wskazania czego dotyczyły szkolenia. Podano, że 6 osób uczestniczyło w szkoleniu.
Ministerstwo Finansów | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ankiecie przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brak informacji o szczegółowej tematyce szkoleń.
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: Nie podano szczegółowych informacji dot. tematyki. W szkoleniach wzięło udział 19 osób.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak informacji o szczegółowej tematyce szkoleń.
Komentarz ministerstwa: W ramach szkolenia adaptacyjnego prowadzone jest szkolenie dotyczące realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej MAiC potwierdził prowadzenie takich szkoleń. Uczestniczyło w nich 21 osób.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynika z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa. Brak precyzyjnie określonej tematyki szkoleń.
Ministerstwo Zdrowia | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip poinformowano, że 30 osób uczestniczyło w szkoleniach dotyczących konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania nieprawidłowości prowadzonych przez MZ w ramach służby przygotowawczej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź udzielona na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej. W 2014 roku przeszkolono 14 osób.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: MON w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip potwierdziło i podało, ze 6 osób brało udział w takich szkoleniach.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dip MEN odpowiedziało, że samo nie prowadziło szkoleń wewnętrznych, ale w zewnętrznych, w ramach służby przygotowawczej uczestniczyło 8 osób.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie dostępu do informacji publicznej KPRM odpowiedziała, że w ramach służby przygotowawczej były prowadzone takie szkolenia. Brak uszczegółowionej informacji dot. tematyki szkoleń.
41. "Czy ministerstwo w 2014 r.  prowadziło szkolenia/warsztaty lub inne działania edukacyjne dla urzędników dot. konfliktu interesów, prewencji korupcji, sygnalizowania neiprawidłowości-  "
+
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Z ankiety nie wynika czego dokładnie dotyczyły przeprowadzone szkolenia.
Ministerstwo Środowiska | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynikaj z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Nie wskazano jednak precyzyjnie tematów szkoleń.
Ministerstwo Gospodarki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dip MG odpowiedziało, że we współpracy z Wydziałem Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu zagrożeń korupcyjnych w pracy urzędnika, w których uczestniczyło łącznie 127 pracowników, 3 pracowników MG uczestniczyło również w realizowanych przez KPRM w ramach Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2014 r. szkoleniach „Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów".
Ministerstwo Sportu i Turystyki | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z ankiety złożonej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Brak informacji czego konkretnie dotyczyło szkolenie.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak szczegółowych informacji o tematyce szkoleń.

Na wewnętrznej stronie intranetowej MSW opublikowano materiał edukacyjny "Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcji".
Ministerstwo Skarbu Państwa | Tak
Komentarz zbierającego dane: W szkoleniach wzięło udział 6 osób. Ponadto 17 pracowników zarejestrowało się na szkoleniowej platformie e-learningowej prowadzonej przez CBA.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju | Tak
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacją zamieszczoną w wypełnionej przez pracownika ministerstwa ankiecie (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej). Brak informacji o szczegółowej tematyce szkoleń.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej MAiC potwierdziło prowadzenie takich szkoleń. Uczestniczyły w nich 44 osoby.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja pozyskana z przesłanej ankiety (w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej) wypełnionej przez pracownika ministerstwa.W 2014 r. dla kadry kierowniczej Ministerstwa (23 osób) przeprowadzono szkolenie „Wprowadzenie do problematyki korupcji w sektorze publicznym – rozpoznawanie obszarów o największych zagrożeniach korupcyjnych”. W ramach szkolenia centralnego organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pn. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów udział wzięło 5 pracowników Ministerstwa.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Informacja wynika z ankiety przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej i wypełnionej przez pracownika ministerstwa. Brak precyzyjnie określonej tematyki szkoleń.
Ministerstwo Edukacji Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: Na pytanie zadane we wniosku o dip MEN odpowiedziało, że prowadziło takie szkolenia i uczestniczyło w nich 28 osób. Dodatkowo w szkoleniach organizowanych przez KPRM uczestniczyło 5 osób.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych | Tak
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź udzielona na pytanie zadane we wniosku o dostęp do informacji publicznej. W 2014 roku przeszkolono 550 osób.
Ministerstwo Obrony Narodowej | Tak
Komentarz zbierającego dane: MON w odpowiedzi na pytanie zadane we wniosku o dip potwierdziło i podało, ze w szkoleniach dla żołnierzy zawodowych i pracowników zatrudnionych w MON przeprowadzonych przez BdsPA wzięło udział 150 osób, ponadto 5 pracowników służby cywilnej uczestniczyło w szkoleniu przygotowanym przez KSAP.
Ministerstwo Sprawiedliwości | Tak, ale
Komentarz zbierającego dane: Ministerstwo nie prowadziło takich szkoleń w 2014 roku, ale 5 osób skierowano do udziału w szkoleniach z tej tematyki organizowanych przez inne podmioty. Informacja ta została uzyskana dzięki ankiecie wypełnionej przez pracownika ministerstwa (przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej)
Komentarz ministerstwa: MS prowadziło takie szkolenia e-learningowo w ramach służby przygotowawczej w służbie cywilnej i skierowało 5 osób do udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Nie
Komentarz zbierającego dane: Informacja pochodzi z odpowiedzi na wniosek o udip.
Ministerstwo Finansów | Nie
Komentarz zbierającego dane: Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ankiecie przesłanej w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej.
Ministerstwo Zdrowia | Nie
Komentarz zbierającego dane: Odpowiedź przekazana na pytanie zadane we wniosku o dip.
Komentarz ministerstwa: W roku 2014 w ministerstwie były prowadzone szkolenia z podanego zakresu – przeszkolono 30 osób.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów | Tak
Komentarz zbierającego dane: W odpowiedzi na pytanie zadane w trybie dostępu do informacji publicznej KPRM odpowiedziała, że w 2014 roku były prowadzone dla urzędników takie szkolenia. Brak szczegółowych informacji dot. tematyki szkoleń.

Skomentuj