Koalicja na rzecz Otwartego Rządu
Promujemy przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu

Przeciwdzialanie Korupcji – opis

Przejrzystość, otwartość i odpowiedzialność to zasady budujące otwarty rząd. Odpowiedzialność w rządzeniu przejawia się między innymi we wprowadzaniu w instytucjach publicznych kultury pracy, która jest oparta na wysokich standardach etycznych, a także ogranicza ryzyko występowania konfliktu interesów i korupcji. Otwarty rząd umożliwia obywatelom dostęp do informacji o swoich działaniach, w tym między innymi o wprowadzanych środkach prewencji korupcji.

Rządy państw przystępujących do międzynarodowej inicjatywy Partnerstwo na rzecz Otwartych Rządów, której celem jest wprowadzenie jakościowej zmiany w rządzeniu, zobowiązują się do prowadzenia „efektywnej polityki antykorupcyjnej”, podejmują się ponadto udostępniać „informacje dotyczące działalności i efektywności [swoich] działań na rzecz zapobiegania korupcji”, deklarują realizowanie zasady rozliczalności i wysokich „standardów etycznych […] wprowadzenie kodeksu postępowania dla funkcjonariuszy publicznych, […] utrzymywanie lub ustanawianie rozwiązań prawnych ujawniających dochody i majątek wysokich rangą urzędników państwowych, […] uchwalanie i wdrażanie przepisów mających na celu ochronę osób informujących o nadużyciach w instytucjach publicznych”.

Skuteczna prewencja korupcji w instytucjach publicznych i realizacja zasady rozliczalności (accountability) pozwalają ograniczyć nie tylko straty ekonomiczne związane z korupcją, ale także straty społeczne, i budować zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Zaufanie to jest w Polsce wciąż dobrem deficytowym.

Na potrzeby omawianego badania zagadnienie przeciwdziałania korupcji ujęto szeroko, obejmując nim wprowadzanie do instytucji polityk, programów czy rozbudowanych procedur przeciwdziałania korupcji, tworzenie wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości, powoływanie komórek odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji, wprowadzanie rozwiązań miękkich – etycznych, realizowanie szkoleń dla pracowników, powoływanie doradców etycznych, wprowadzanie procedur umożliwiających prewencję i ujawnianie konfliktu interesów (procedury naboru, publikacja oświadczeń majątkowych, wewnętrzne uregulowania dotyczące podejmowania dodatkowego zatrudnienia czy zajęcia zarobkowego, składanie oświadczeń o braku sytuacji konfliktu interesów przez pracowników i współpracujących ekspertów), kwestie dotyczące wewnętrznych regulacji lobbingu.

Wróć do wyników